ÄÚÐÆÀÂÍÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÍÎ ÈÇÈÑÊÂÀÍÅ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ÄÚÐÆÀÂÍÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÍÎ ÈÇÈÑÊÂÀÍÅ"

Препис

1 ДЪРЖАВНО ОБРАЗОВАТЕЛНО ИЗИСКВАНЕ ЗА ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 1. Място и роля на възпитанието и обучението по Безопасност на движението по пътищата (БДП) в системата на общообразователната подготовка Възпитанието и обучението по Безопасност на движението по пътищата е вид социално учене, при което водеща е ролята на практическите умения, на нравствените аспекти, формиращи се главно чрез подражаване, личен опит, целенасочено обучение, упражнения и тренировки и не може да се приравни към нито един от изучаваните учебни предмети в отделните групи на детска градина и в класовете на българското училище. Това възпитание и обучение трябва да се разглежда като неделима част от цялостното образование и възпитание на личността и да се извършва непрекъснато в учебни и извънкласни форми. Възпитанието и обучението по Безопасност на движението по пътищата е концентрично като целите, учебното съдържание, формите и методите му са в зависимост от психофизиологическите особености на децата и учениците. В основата на определяне на целите на възпитанието и обучението по Безопасност на движението по пътищата е залегнал статуса на детето и ученика, като последователно през годините той е: пешеходец с придружител; пешеходец, движещ се сам в съответното населено място и отиващ сам на училище; пътник в личното превозно средство на родителите; пътник в обществения транспорт; велосипедист в квартала; велосипедист в населеното място; обучаван за водач на моторно превозно средство. Социалният и перманентен характер на възпитанието и обучението по Безопасност на движението по пътищата изисква организирането и провеждането му от ранна възраст на детето и е съпътстващо през цялото му развитие в системата на средното образование. Образователната дейност по Безопасност на движението по пътищата е предназначена да изгради основите на техническата грамотност и компетентност на учениците като съществен елемент на тяхната обща култура. Възпитателната дейност чрез изучаването на правилата по Безопасност на движението по пътищата представлява своеобразни стъпала за преминаване от процеса на възприемане, формиране, затвърдяване и надграждане на знания и умения към развиване и усъвършенстване на защитните механизми на децата и учениците като участници в съвременното пътно движение. Дългосрочната роля на възпитанието и обучението по Безопасност на движението по пътищата е създаването на определен начин на мислене и изграждане на култура на бита и поведение на отделната личност, които осигуряват не само личната безопасност, но и сигурността на останалите участници в движението опазване живота и здравето на гражданите. 2. Специфични цели на възпитанието и обучението по Безопасност на движението по пътищата, връзка и зависимост между знания и умения Учебното съдържание е структурирано в глобални теми за всяка възрастова група на детската градина и за всеки клас на училището. Чрез възпитанието и обучението по Безопасност на движението по пътищата в детската градина, децата формират общи представи за уличното движение и елементите на пътната среда, начални знания и умения за безопасно поведение и защита чрез запознаване с природата и обществото и навлизане в многообразния свят на техниката през призмата на опознаването на всекидневни дейности и средства, които присъстват в реалния живот на детето.

2 Чрез възпитанието и обучението по Безопасност на движението по пътищата в I-IV клас, учениците формират знания и умения за: защита при самостоятелното преминаване (изминаване) на пътя от дома до училището и обратно като пешеходци или с обществен транспорт, като се акцентува на опасностите, които крие пътно-транспортната обстановка; планиране на безопасното придвижване по маршрути. Чрез възпитанието и обучението по Безопасност на движението по пътищата в V-VIII клас, учениците формират знания и умения за: защита при самостоятелното управление на велосипед по маршрути, като се съобразяват с изискванията за място, скорост, дистанция и интензивност на движението; етично поведение като участници в движението; вземане на решения при движение в условия на намалена и ограничена видимост; безопасно поведение по пътищата извън населените места; предвиждане на реакциите на водачите на ППС и последствията от тях; обясняване и анализиране на характерни нарушения; прогнозиране развитието на пътно-транспортна ситуация, на поведението на участниците в нея и на своето собствено поведение; отговорност и самоконтрол на поведението си на пътя. Чрез учебния предмет Безопасност на движението по пътищата в IХ-ХII клас, учениците формират знания и умения за: разкриване и анализиране на причинно-следствени връзки между основните фактори за осигуряване на безопасността Човек пътно превозно средство път, както и различни ситуации от гледна точка на нормативни документи; оценяване на поведението (своето и на другите участниците) при движението по пътищата, неговите последствия от гледна точка на безопасността и наказателната отговорност; самостоятелното управление на превозни средства от категории М, А1, А, В1, В.

3 Степен на образование: Основна Етап: Прогимназиален Ядра на учебно съдържание Безопасно управление на велосипед Конфликт на пътя и етично поведение на участниците в движението по пътищата Знания, умения, отношение (в края на VIII клас) В резултат от възпитанието и обучението си по Безопасност на движението по пътищата ученикът: Обяснява устройството на велосипеда и изброява основните изисквания за техническата му изправност. Именова и извършва всички видове проверки и регулировки на основните механизми, осигуряващи безопасно управление на велосипеда. Разпознава, именува и използва правилно съответните инструменти. Обяснява и демонстрира правилно всички сигнали подавани от велосипедиста. Разпознава и именова пътните знаци, регулиращи движението на велосипедиста. Умее да потегля и управлява устойчиво велосипеда по права линия и през препятствия, да изпълнява осморка, змейка. Обяснява и извършва всички видове маневри, като се съобразява с факторите скорост, дистанция, интензивност на движението, препятствия по пътя, спирачен път. Разпознава и именова видове конфликти на пътя и самостоятелно определя причините и местата, където най-често възникват в пътната среда, в която се движи. Изброява личностните качества на участниците в движението по пътищата и обяснява значението им за предотвратяване на конфликтни ситуации. Обяснява, обобщава и анализира информация за конфликтни ситуации и умее да ги избягва. Дефинира, анализира и оценява различни форми на поведение и норми за етични взаимоотношения между пешеходци и водачи на МПС, между велосипедисти и водачи на МПС, между пешеходците, между пешеходци и велосипедисти в дадена пътна ситуация. Обяснява необходимостта от спазване на етични формите на поведение и последиците от неспазването им от участниците в движението по пътищата. Обяснява връзките между неетичните взаимоотношения на участниците в движението и възможността за възникване на ПТП. Изброява, обяснява и прилага юридическите и нравствени норми на поведение. Анализира и оценява собственото си поведение в дадена пътна ситуация и личностните качества и отговорността на другите участници в движението. Проявява самоконтрол и отговорност на пътя.

4 Безопасно движение при намалена и ограничена видимост, през нощта и по хлъзгав път Безопасно движение извън населено място Безопасно движение през жп прелез Знае основните понятия: намалена и ограничена видимост, заслепяване, дневно и нощно зрение; видимост на цветовете през нощта; далтонизъм; острота и дълбочинност на зрението, хлъзгав път; коефициент на сцепление; безопасна дистанция. Обяснява понятието спирачен път и изброява факторите, от които зависи, и значението на безопасната дистанция. Обяснява особеностите на движението, разграничава опасностите и дискутира последиците за пешеходците, велосипедистите и пътните превозни средства от неспазване на правилата за безопасно движение при намалена и ограничена видимост, през нощта по хлъзгав път. Изброява и анализира обективните и субективни фактори влияещи на безопасността и обяснява средствата и начините за регулиране на движението при намалена и ограничена видимост, през нощта и по хлъзгав път. Взема правилни решения за действие при пътно-транспортна ситуация в условията на намалена и ограничена видимост, през нощта и по хлъзгав път. Умее да планира и изпълнява самостоятелно алгоритъм за безопасно поведение при движение при намалена и ограничена видимост, през нощта, по хлъзгав, кален и заледен път. Разпознава и именова видовете извънградски пътища и описва характеристиките им. Обяснява обозначаването с пътни знаци и изброява правилата за движение по автомобилен път и автомагистрала Обяснява характерните особености и правилата за движение извън населено място през деня, през нощта и при намалена и ограничена видимост. Изброява обективните и субективните фактори за безопасност на движението по пътищата извън населени места при намалена и ограничена видимост. Дефинира, обяснява и анализира правилата, грешките и опасности за участниците в движението извън населено място през деня, през нощта и при намалена и ограничена видимост. Обяснява причините за отделните видове конфликти на пътя извън населено място и анализира последиците от тях за пешеходци, велосипедисти, водачи на МПС и превозни средства, придвижвани с животинска тяга. Владее пасивни и активни средства за защита като пешеходец, пътник и велосипедист при движение извън населено място през деня, през нощта и при намалена и ограничена видимост. Умее да планира и изпълнява самостоятелно алгоритъм за безопасно поведение като пешеходец или велосипедист при движение извън населено място през деня, през нощта и при намалена и ограничена видимост. Разпознава и именова видовете ж п прелези и коментира особеностите и опасностите при преминаването през тях. Разпознава и обяснява значението на основните средства за обезопасяване и сигнализация на

5 жп прелези бализи, пътни знаци, бариери, светлинни сигнали и др. Дефинира, обяснява и дискутира правилата, грешките и последиците за пешеходци и велосипедисти от неспазване на правилата за безопасно движение през жп прелези. Умее да планира и изпълнява самостоятелно алгоритъм за безопасно поведение като пешеходец или велосипедист при движение в района и през жп прелези.

Ó×ÅÁÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ

Ó×ÅÁÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА V-VIII КЛАС I. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА Учебната програма по Безопасност на движението

Подробно

Ó×ÅÁÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ

Ó×ÅÁÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА ДЕТСКАТА ГРАДИНА I ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА /БДП/ Обучението по БДП е вид социално учене,

Подробно

ОПИСАНИЕ НА МОДУЛА

ОПИСАНИЕ  НА  МОДУЛА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М О Д У Л А1/ТО-1 Т Е О Р Е Т И Ч Н О О Б У Ч Е Н И Е БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА София, 2012 година 53 О П И С А Н И Е Н А М О Д У Л А КОД НА

Подробно

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ОБЛАСТ ВАРНА п.к гр. Дългопол, ул.г. Димитров,105; тел.0517/ ; факс:0517/ П Р О Г Р А

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ОБЛАСТ ВАРНА п.к гр. Дългопол, ул.г. Димитров,105; тел.0517/ ; факс:0517/ П Р О Г Р А ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ОБЛАСТ ВАРНА п.к. 9250 гр. Дългопол, ул.г. Димитров,105; тел.0517/2 21 85; факс:0517/2 21 35 e-mail: оbshtina@dalgopol.org П Р О Г Р А М А за опазване живота и здравето на децата в пътното

Подробно

Slide 1

Slide 1 РЕГУЛИРАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО 1. Участниците в движението съобразяват своето поведение със сигналите на длъжностните лица, упълномощени да регулират или да контролират движението по пътищата, както и със светлинните

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Л А С Т E Н У П Р А В И Т Е Л Н А О Б Л А С Т Г А Б Р О В О УТВЪРЖДАВАМ: /П/ Препис! НЕВЕНА ПЕТКОВА Областен упр

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Л А С Т E Н У П Р А В И Т Е Л Н А О Б Л А С Т Г А Б Р О В О УТВЪРЖДАВАМ: /П/ Препис! НЕВЕНА ПЕТКОВА Областен упр Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Л А С Т E Н У П Р А В И Т Е Л Н А О Б Л А С Т Г А Б Р О В О УТВЪРЖДАВАМ: /П/ Препис! НЕВЕНА ПЕТКОВА Областен управител на област Габрово М Е Р К И за предпазване на

Подробно

ОБЛАСТНА КОМИСИЯ БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В ОБЛАСТ РУСЕ 2012

ОБЛАСТНА КОМИСИЯ БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В ОБЛАСТ РУСЕ 2012 ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В ОБЛАСТ РУСЕ 2012-2020Г. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПЕРИОДА 2018-2019 г. 1. Повишаване на информираността на обществото, родителите,

Подробно

Slide 1

Slide 1 ПЪТИЩА И УЛИЦИ, ПО КОИТО СЕ ДВИЖИМ 1. Познания за пътя - в България пътната мрежа обхваща приблизително 37500 км пътища. Пътищата от тази мрежа са километрирани и имат номера. Тези, които са част от международна

Подробно

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: г. VIII, IX, Х, XI и XII клас I срок - 18 учебни седмици VIII, IX и Х клас II срок

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: г. VIII, IX, Х, XI и XII клас I срок - 18 учебни седмици VIII, IX и Х клас II срок I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15. 09. 2017 г. VIII, IX, Х, XI и XII клас I срок - 18 учебни седмици VIII, IX и Х клас II срок -18 учебни седмици XI клас II срок - 20 учебни седмици,

Подробно

18

18 18 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2018 СОФИЯ, 2019 Предговор ПРЕДГОВОР Пътнотранспортни произшествия

Подробно

Здравейте! Знаете ли какво е улица и защо всички казват, че уличното движение крие много опасности? Улицата е път между сградите в населено място, къд

Здравейте! Знаете ли какво е улица и защо всички казват, че уличното движение крие много опасности? Улицата е път между сградите в населено място, къд Здравейте! Знаете ли какво е улица и защо всички казват, че уличното движение крие много опасности? Улицата е път между сградите в населено място, където се движат пешеходци и автомобили. Тя крие опасности

Подробно

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Обучението по български език в IX клас

Подробно

? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА ИВАН ИЛИЕВ гр.благоевград, 2700, ж. к. Ален мак, ул. Борис Ангелушев тел: 073/885288, 885289;email: pgi@pgiblg.com УТВЪРЖДАВАМ ДИРЕКТОР: /Ася Бояджиева - Пенкова/ ПЛАН

Подробно

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ХАРМОНИЯ1 ООД София 1618, НСУ София, кв. Овча купел І, ул. Монтевидео 21 www.harmonia1.com, e-mail: harmonia1@abv.bg, 0878 860 803 Утвърдил: Директор на ЦПО Към Хармония

Подробно

Microsoft Word - document.rtf

Microsoft Word - document.rtf НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА 2 ОТ 2000 Г. ЗА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ (ОБН., ДВ, БР. 48 ОТ 2000 Г.) ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Обн. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2006г. 1. В приложение

Подробно

Портфолио на Даяна Зашкева

Портфолио на Даяна Зашкева Портфолио на Даяна Зашкева Учител ЦДО в ОУ,,Митрополит Авксентий Велешки, гр.самоков Съдържание Част I. Раздел 1. За учителя Раздел 2. Педагогически практики Раздел 3. Методика на преподаване Раздел 4.

Подробно

Портфолио на Миглена Стефанова Димова

Портфолио на   Миглена Стефанова Димова Портфолио на Миглена Стефанова Димова Детски учител гр.божурище ДГ Буратино Съдържание: 1 Общи сведения 2 Автобиография 3 Философия на преподаване 4 Отговорности на учителя 5 Методи на преподаване 6 Бъдещи

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1273/24.08.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА ИЗГРЕВ гр. ПЕЩЕРА УЛИЦА: Д-Р. П. ЦИКАЛОВ 35, ТЕЛЕФОН: 0350/ e- mail: 1.ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМО

ДЕТСКА ГРАДИНА ИЗГРЕВ гр. ПЕЩЕРА УЛИЦА: Д-Р. П. ЦИКАЛОВ 35, ТЕЛЕФОН: 0350/ e- mail: 1.ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМО 1.ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Педагогическото взаимодействие е процес, насочен към постигането на определен очакван резултат, свързан с цялостното развитие на детето, в който основни

Подробно

ЗАКОН за движението по пътищата Обн. ДВ, бр. 20 от г., в сила от г.; изм. бр. 1 от г.; изм. и доп. бр. 43 от

ЗАКОН за движението по пътищата Обн. ДВ, бр. 20 от г., в сила от г.; изм. бр. 1 от г.; изм. и доп. бр. 43 от ЗАКОН за движението по пътищата Обн. ДВ, бр. 20 от 05.03.1999 г., в сила от 01.09.1999 г.; изм. бр. 1 от 04.01.2000 г.; изм. и доп. бр. 43 от 26.04.2002 г., в сила от 26.04.2002 г.; бр. 76 от 06.08.2002

Подробно

Пропуски и грешки при изпълнението на ограничителни системи за пътища по РПИ. Препоръки за изпълнение на критични точки Пета годишна конференция на те

Пропуски и грешки при изпълнението на ограничителни системи за пътища по РПИ. Препоръки за изпълнение на критични точки Пета годишна конференция на те Пропуски и грешки при изпълнението на ограничителни системи за пътища по РПИ. Препоръки за изпълнение на критични точки Пета годишна конференция на тема БЕЗОПАСНА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА гр. Хисаря 18 19

Подробно

ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРОФИЛИРАЩИЯ УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ Приложение 9 СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БИ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРОФИЛИРАЩИЯ УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ Приложение 9 СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРОФИЛИРАЩИЯ УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ Приложение 9 СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ: Да се формира на структурно-функционална

Подробно

ПОРТФОЛИО

ПОРТФОЛИО Старши учител начален етап в СУ,, Христо Смирненски гр. Койнаре Началният учител е този, който за първи път въвежда децата в храма на науката! Тук започва тяхната подготовка за бъдещи творци на материални

Подробно

ПОРТФОЛИО

ПОРТФОЛИО ПОРТФОЛИО на Даниела Ангелова Иванова начален учител в ОУ Митрополит Авксентий Велешки Лични данни Име: Дата на раждане: Имейл: Даниела Ангелова Иванова 28.05.1968 год. divanova68@abv.bg Телефон: 0879

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 час седмично = 16 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

Презентация PowerPoint

Презентация PowerPoint Годишен отчет на педагогическите съветници за учебната 2015 2016 година Консултативна дейност Индивидуално консултиране на ученици, свързано с разрешаване на проблемни ситуации; с личностно, интелектуално

Подробно

SUGAR TEMPLATE

SUGAR TEMPLATE Община Целе Враца, 6 юли, 2011 БЪДЕЩИ МЕРКИ ВИЗИЯ (1) През 2030 град Целе ще се превърне в един от найекологичните и благоприятни за живот градове в Словения с ефективна система за градска логистика и

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД бул. Васил Левски 60 тел

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД бул. Васил Левски 60 тел УТВЪРЖДАВАМ:.. Димитрина Иванова Директор на ПГТЛП Гоце Делчев, гр. Благоевград ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА I.

Подробно

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. COM(2018) 274 final ANNEX 1 ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за и

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. COM(2018) 274 final ANNEX 1 ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за и ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 17.5.2018 г. COM(2018) 274 final ANNEX 1 ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2008/96/ЕО относно управлението

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ(Име, УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ за ЧАС НА

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ(Име, УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ за ЧАС НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ(Име, УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ за ЧАС НА КЛАСА за 2018/2019 учебна година I клас първи учебен

Подробно

Смолян, бул. България 14, тел. 0301/60192, факс 0301/62333, ОДОБРЯВАМ: ИНЖ. СТЕФАН СТАЙКОВ

Смолян, бул. България 14, тел. 0301/60192, факс 0301/62333,     ОДОБРЯВАМ: ИНЖ. СТЕФАН СТАЙКОВ Смолян, бул. България 14, тел. 0301/60192, факс 0301/62333, e-mail: obl_adm_sm@bsbg.net; http://www.region-smolyan.org ОДОБРЯВАМ: ИНЖ. СТЕФАН СТАЙКОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ Областна стратегия за подобряване

Подробно

Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М ЛА Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д Р

Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М ЛА Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д Р Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М ЛА Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1418/07.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д от Закона за професионалното образование и обучение при спазван

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д от Закона за професионалното образование и обучение при спазван РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д от Закона за професионалното образование и обучение при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населенот

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населенот МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населеното място) СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А за задължителна професионална подготовка по учебен предмет УЧЕБНА ПРАКТИКА: ПО СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД РД 09-1618/10.12.2008

Подробно

Лични данни:

Лични данни: ПОРТФОЛИО на Зарка Петрова Гайдарова старши начален учител СОУ Вичо Грънчаров гр.горна Оряховица Лични данни: Гайдарова, Зарка, Петрова СОУ Вичо Грънчаров Старши начален учител Средно общообразователно

Подробно