Приложение 3 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Икономика и управление /Туризъм/ Област на висшето о

Размер: px
Започни от страница:

Download "Приложение 3 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Икономика и управление /Туризъм/ Област на висшето о"

Препис

1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Икономика и управление /Туризъм/ Област на висшето образование: 3. Социални, стопански и правни науки Професионално направление: 3.9. Туризъм ВАРНА 2012

2 Обща характеристика: Тази квалификационна характеристика е адаптирана към мисията на ИУ Варна за възпроизводство и развитие на качествен академичен състав, висококвалифицирани научни работници, изследователи и университетски преподаватели, в съответствие със съвременните постижения на науката, разпространението и преподаването на знанията. Квалификационната характеристика е основа за разработването на учебната документация и определянето на изискванията към подготовката, написването и защитата на дисертационен труд за получаване на образователна и научна степен доктор. Тя е валидна за обучаващите се докторанти по докторска програма Туризъм към ИУ- Варна. Основната цел на подготовката на докторанти по докторска програма Туризъм е написването и защитата пред научно жури на докторска дисертация. Тя се постига чрез решаването на: А) Образователни задачи на подготовката на докторанти Докторантите получават допълнителни знания по фундаментални и специални научни дисциплини, по методика на научните изследвания в съдържателната област на бъдещата докторска дисертация, езикови и компютърни умения. Б) Научни задачи на подготовката на докторанти Докторантите разработват дисертационен труд, който: - решава научни или научноприложни проблеми в областта на туризма; - реализира научни или научноприложни резултати с оригинален принос в науката; - творчески развива знанията от специализираната литературата и научните достижения в областта на туризма. Обучението на докторантите се осъществява по индивидуален учебен план и включва подготовка и полагане на изпити, педагогическа дейност и защита на дисертационен труд.

3 Учебният план за обучение на докторанти по докторската програма Туризъм, се приема от факултетния съвет и се утвърждава от ректора. Той включва следните раздели и дисциплини: І. Фундаментални дисциплини: 1. Макроикономика 2. Микроикономика 3. Международен икономикс 4. Теория на управлението 5. Икономика на предприятието 6. Европейска икономическа интеграция ІІ. Специални дисциплини 1. Икономика на туризма 2. Управление на туристическото предприятие 3. Туристически пазари, цени и конюнктура 4. Хотелиерски и ресторантьорски мениджмънт 5. Социална психология и УЧР в туризма ІІІ. Методология и методи на научното познание 1. Методология на научните изследвания в туризма ІV. Езикова и компютърна грамотност 1. Английски, френски, немски и руски 2. Приложна информатика Индивидуалният учебен план се изготвя от докторанта и научният му ръководител на базата на учебния план за докторската програма и след обсъждане в катедрата се утвърждава от факултетния съвет.

4 Докторантите, които се подготвят по докторска програма Туризъм на направление 3.9. полагат задължително: Минимум по един изпит от раздели І,ІІ,ІІІ и ІV. Дисциплините (изпитите) от всички раздели са съобразени с темата на разработваната дисертация. Формата на провеждане на изпитите може да бъде разнообразна (класически изпит по програма и литература, апробиране на методи за изследване, аргументиране на теза на база общотеоретични постановки по конкретния проблем на изследване, превод на чужди литературни източници по проблемите на дисертацията и др.). За подобряване качеството на подготовката на докторантите в Икономическия университет Варна се провежда организирано обучение по следните докторантски курсове: 1. Съвременни електронни ресурси 2. Библиографиране, библиографски източници и описание 3. Информационни системи и технологии. Организацията на педагогическата дейност на докторантите се осъществява от съответната катедра по предложение на научния ръководител и включва разнообразни форми като водене на семинарни занятия, ръководство и рецензиране на дипломни работи, подготовка на учебни материали и други. Докторантите от докторска програма Туризъм се обучават съгласно изискванията за минимални срокове на подготовка: за редовно обучение: 3 години (след придобита образователноквалификационна степен магистър ); за задочно обучение: 4 години (след придобита образователноквалификационна степен магистър ). Квалификационната характеристика за образователната и научна степен доктор по докторска програма Туризъм на Направление 3.9. при ИУ - Варна осигурява конкурентен потенциал от знания и умения, който да доведе до успешна защита на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен доктор.

5 Компетенции: Докторантите придобиват фундаментално-теоретични познания в областта на макро и микроикономиката на национално и международно равнище, европейската икономическа интеграция, управление и икономика на предприятието, методология и методика на научното познание. Те обогатяват специалните си знания по отношение управлението, включително УЧР, маркетинга, пазарите, обслужването, социалната психология в туризма. За разширяване на професионалните компетенции на докторантите по програма Туризъм,те получават и знания по чужди езици и съвременни компютърни технологии. Докторантите придобиват квалификационни умения за: - открояване на нерешени или частично решени проблеми в областта на туризма и свободното време; - систематизиране и критично осмисляне на съществуващи научни тези и заемане на аргументирана позиция; - провеждане на успешно самостоятелно научно изследване; - правилно интерпретиране, разбираемо, логично и точно оформяне и представяне на резултатите от научното изследване; - публикуване на поне две самостоятелни научни публикации в реномирани специализирани наши или чужди научни издания, които отразяват основни моменти от дисертацията; - провеждане на успешна защита на дисертацията. Професионална реализация: Докторантите по програма Туризъм се подготвят за нуждите на: макроуправлението на туризма и структурите на индустрията на свободното време; дейността на публичните институции пряко и косвено свързана с управлението на туризма; експертните проучвания и научноизследователската дейност в областта на свободното време и туризма; науката и образование по туризъм във висшите училища и консултантските звена по туризъм. Докторантите, които са придобили образователната и научна степен доктор, могат да получат успешна реализация във висши училища като преподаватели, в научноизследователски институти като сътрудници и изследователи, в управленски екипи на международни, национални и

6 регионални туристически организации и администрации, консултантски и програмни екипи и висшия мениджмънт на частни туристически компании и фирми. Първично звено, в което се организира обучението: КАТЕДРА ИКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРИЗМА Екип на докторската програма: 1. Проф. д-р Светла Ракаджийска ръководител; Преподавани специални дисциплини: 1.Туристически пазари, цени и конюнктура 2. Доц. д-р Марин Нешков Преподавани специални дисциплини: 1. Икономика на туризма 3. Доц. д-р Таня Дъбева Преподавани специални дисциплини: 1. Хотелиерски и ресторантьорски мениджмънт 4.Доц. д-р Татяна Христова Преподавани специални дисциплини: 1. Социална психология и управление на човешките ресурси в туризма 5.Доц. д-р Стоян Маринов Преподавани дисциплини: 1. Икономика на туристическото предприятие Ръководител на програмата: /Проф. д-р Св. Ракаджийска/

7 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР:...п... (проф.д-р Пл.Илиев) П Л А Н Н А Д Е Й Н О С Т И Т Е по докторска програма: ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ /ТУРИЗЪМ/ Област на висшето образование: 3. Социални, стопански и правни науки Професионално направление: 3.9 ТУРИЗЪМ Общ брой кредити: 180 (в т. ч. 130 кредита за допускане до защита и 50 кредита за защита на дисертационен труд пред научно жури) ВАРНА 2012 I. ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА

8 по ред Дейности Форма на контрол Аудиторна заетост Извън аудиторна заетост Кредити I. ФУНДАМЕНТАЛНИ ДИСЦИПЛИНИ изпит Избираема дисциплина (1) 1. Микроикономика 2. Макроикономика 3. Международна икономика 4. Теория на управлението 5. Икономика на предприятието 6. Европейска икономическа интеграция II. СПЕЦИАЛНИ ДИСЦИПЛИНИ изпит Избираема дисциплина (1) 1. Икономика на туризма 2. и Управление на туристическото предприятие 3 Туристически пазари, цени и конюнктура 4. Хотелиерски и ресторантьорски мениджмънт 5. Социална психология и управление на човешките ресурси в туризма III. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИ НА НАУЧНОТО ПОЗНАНИЕ Избираема дисциплина (1) 1. Методология на научните изследвания IV. ЕЗИКОВА И КОМПЮТЪРНА ПОДГОТОВКА Избираема дисциплина (1) 1. Английски език 2. Немски език 3. Френски език 4. Руски език 5. Интернет и офис приложения в научните изследвания 6. Статистически и иконометричен софтуер V. ПРЕПОДАВАТЕЛСКА И/ИЛИ ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 1. Ръководство на упражнения на една студентска група 2. Три научни ръководства на дипломни работи по един кредит на ръководство изпит изпит

9 3. Две рецензии на дипломни работи по един 2 кредит на рецензия 4. Участие в експертна група (по 5 кредита на 1 10 участие) VI. ПОСЕЩЕНИЕ НА КУРС ОТ 10 ДОКТОРСКО НИВО 1. Методология на научните изследвания 2. Съвременни електронни ресурси 3. Библиография, библиографски източници и описание ОБЩО: 60 II. НАУЧНА ПРОГРАМА по ред ДЕЙНОСТИ КРЕДИТИ I. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ Разработване и публикуване на два научни доклада Разработване и публикуване на една научна статия 20 II. НАУЧНИ ПРОЕКТИ Участие в научни проекти 10 IІІ. ОБСЪЖДАНЕ НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД Обсъждане на библиография, структура и значима част от дисертационния труд 2. Обсъждане на дисертационния труд пред първичното звено с решение за 20 отчисляване с право на защита ОБЩО: 70 III. ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД ПРЕД НАУЧНО ЖУРИ - 50 КРЕДИТА Ръководител на програмата:...п... /проф.д-р Св.Ракаджийска/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност Област на висшето образование: 3. Социални,

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8 Икономика Образователно-квалификационна степен: Магистър Специалност: Икономика Срок на обучение:

Подробно

Научно –изследователски проект – отчет

Научно –изследователски проект – отчет СТАНДАРТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ ВАРНА 2011 Настоящият документ представя Стандарти за разработване

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... П

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... П СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.8 Икономика ОКС магистър

Подробно

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 /

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 / ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 / 88 55 01; info@swu.bg; www.swu.bg КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IUEIKU_3_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IUEIKU_3_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърска програма: Икономика и управление в енергетиката,

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_BA uchr_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_BA uchr_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.7. Администрация и управление Образователно-квалификационна степен: Магистър Утвърден с протокол

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_Logistika_17_03_11_ikonomisti

Microsoft Word - UchPlan_Logistika_17_03_11_ikonomisti СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърска програма: Икономика и управление на логистиката

Подробно

Лидия Любенова – инспектор Учебен отдел

Лидия Любенова – инспектор Учебен отдел С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам:... (подпис) Професионално направление: филология Образователно-квалификационна степен: магистър Специалност:

Подробно

Microsoft Word - Stop Upr bak za 2 i 3 kurs

Microsoft Word - Stop Upr bak za 2 i 3 kurs Софийски университет Свети Климент Охридски УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Шифър 3. Социални, стопански и правни науки Професионално Образователно-квалификацион (подпис) направление: 3.7 Администрация и управление

Подробно

Г Р А Ф И К ЗА П О П Р А В И Т Е Л Н А С Е С И Я

Г Р А Ф И К     ЗА     П О П Р А В И Т Е Л Н А     С Е С И Я Г Р А Ф И К З А З И М Н А У С Л О В Н А С Е С И Я - Б А К А Л А В Р И З А У Ч Е Б Н А Т А 0 / 0 г. КАТЕДРИ ДИСЦИПЛИНИ БРОЙ ДАТА ЧАС ЗАЛА. Икономикс. Основи на икономическата теория. Основи на икономическата

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: Философия ОКС магистър Специалност:

Подробно

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ФАКУЛТЕТ "БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ" Утвърдил Ректор: (проф. дтн Хр.Белоев) УЧЕБЕН ПЛАН Шифър на учебния план: ЗА

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ АНГЕЛ КЪНЧЕВ ФАКУЛТЕТ БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ Утвърдил Ректор: (проф. дтн Хр.Белоев) УЧЕБЕН ПЛАН Шифър на учебния план: ЗА РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ФАКУЛТЕТ "БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ" Утвърдил Ректор: (проф. дтн Хр.Белоев) УЧЕБЕН ПЛАН учебния план: 14500 ЗА СПЕЦИАЛНОСТ: 3.7.3 ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

ОБЩА СТРУКТУРА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН НА РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА

ОБЩА СТРУКТУРА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН НА РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА т Тракийски университет - Стара Загора Стопански факултет Оперативен документ 7.5.1 OD 3.0.1 FE Издание: 1.0 В сила от: 09.02.2016 Учебен план за обучение на бакалаври Страница: 1 от 8 УТВЪР УЧЕБЕН ПЛАН

Подробно

Microsoft PowerPoint - BIP ppt.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - BIP ppt.ppt [Compatibility Mode] ПРОЕКТ: BG051PO0001-4.3.04-0039 «Дистанционнообучениепобиблиотечно-информационнинауки, печатни комуникации и науките за културното наследство Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

Подробно

ПРОЕКТ: BG051PO Дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и науките за културното наследство Проект

ПРОЕКТ: BG051PO Дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и науките за културното наследство Проект ПРОЕКТ: BG051PO001-4.3.04-0039 Дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и науките за културното наследство Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

Подробно

Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за бро

Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за бро Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за броя на приеманите студенти - български граждани през

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОСОФСКИ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол Професиона

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОСОФСКИ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол Професиона СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОСОФСКИ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол Професионално направление: 2.3 Философия ОКС магистър Специалност:

Подробно

Учебен план бакалаври

Учебен план бакалаври Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т С О Ф И Я УТВЪРЖДАВАМ Ректор:... / Проф. дтн инж. Г. Михов / Дата:. Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на

Подробно

ФАКУЛТЕТ ПО АГРОНОМСТВО – УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР”

ФАКУЛТЕТ ПО АГРОНОМСТВО – УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР” УТВЪРЖДАВАМ: ФАКУЛТЕТ ИКОНОМИКА УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС БАКАЛАВЪР 1.ОБЛАСТ: 3.0 СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ НАПРАВЛЕНИЕ: 3.8 ИКОНОМИКА СПЕЦИАЛНОСТ: АГРАРНА ИКОНОМИКА ; ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ : ЗАДОЧНА

Подробно

Microsoft Word - imB_kr

Microsoft Word - imB_kr ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ Утвърждавам, Ректор: /п/ (проф. д-р инж. К. Веселинов) Дата : 10.12.2008 г. УЧЕБЕН ПЛАН на специалността ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ Професионално направление:

Подробно

Вид на учебните дисциплини- З, И, Ф Изпити Текущи оценки ECTS- кредити Всичко задължителни занятия Лекции Семинарни занятия Практически упражнения С О

Вид на учебните дисциплини- З, И, Ф Изпити Текущи оценки ECTS- кредити Всичко задължителни занятия Лекции Семинарни занятия Практически упражнения С О Вид на учебните дисциплини- З, И, Ф Изпити Текущи оценки ECTS- кредити Всичко задължителни занятия Лекции Семинарни занятия Практически упражнения С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н

Подробно

СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "МАГИСТЪР" НА УНСС - ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. ФО

СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС МАГИСТЪР НА УНСС - ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. ФО СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "МАГИСТЪР" НА - ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ редовно

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.3. Политически науки ОКС

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на обучение: Бакалавър Инженер

Подробно

KONSTANTIN

KONSTANTIN KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА КАТЕДРА КОМПЮТЪРНА ИНФОРМАТИКА Утвърждавам: Декан:. (проф.д-р Р. Петрова)

Подробно

Stanovishte E Penkova

Stanovishte E Penkova Становище от доц. д-р Евгения Пенкова, УНСС София, член на научно жури по конкурса за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР, по професионално направление 3.7. Администрация и управление/социално управление

Подробно

A9R1oc1x9e_lla9tw_82c.tmp

A9R1oc1x9e_lla9tw_82c.tmp 2 СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам: Утвърден от Академически съвет с протокол / Професионално направление: 38 Икономика ОКС магистър Специалност:

Подробно

СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "МАГИСТЪР" НА УНСС ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. X X

СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС МАГИСТЪР НА УНСС ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. X X СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "МАГИСТЪР" НА УНСС ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. Бизнес администрация РЦДО Хасково Бизнес администрация

Подробно

И К О Н О М И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т В А Р Н А Ц Е Н Т Ъ Р З А М А Г И С Т Ъ Р С К О О Б У Ч Е Н И Е КАТЕДРА АГРАРНА ИКОНОМИКА УТВЪРЖДАВАМ: Р

И К О Н О М И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т В А Р Н А Ц Е Н Т Ъ Р З А М А Г И С Т Ъ Р С К О О Б У Ч Е Н И Е КАТЕДРА АГРАРНА ИКОНОМИКА УТВЪРЖДАВАМ: Р И К О Н О М И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т В А Р Н А Ц Е Н Т Ъ Р З А М А Г И С Т Ъ Р С К О О Б У Ч Е Н И Е КАТЕДРА АГРАРНА ИКОНОМИКА УТВЪРЖДАВАМ: Ректор: (Проф. д-р Пл. Илиев) У Ч Е Б Н А П Р О Г Р

Подробно

Microsoft Word - UPlan-Sliven_MSTP_bak.doc

Microsoft Word - UPlan-Sliven_MSTP_bak.doc ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ К О Л Е Ж С Л И В Е Н УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. др инж. К. Веселинов/ Дата:... Образователноквалификационна степен: Професионален бакалавър Професионална квалификация: 1.

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от.проф.д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Технически университет-софия Стопански факултет на научните трудове, представени по конкурса за заемане на

Подробно

Microsoft Word - aiutB_kr.doc

Microsoft Word - aiutB_kr.doc ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ Утвърждавам, Ректор: (проф. д-р инж. К. Веселинов) Дата :...2007 г. УЧЕБЕН ПЛАН на специалност АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА Професионално

Подробно

ПЪТНА КАРТА

ПЪТНА КАРТА Приложение 1 Количествени изисквания за заемане на академичната длъжност Професор в УНСС І. Задължителни условия по ЗРАСРБ (Чл.29) 1. Да са придобили образователната и научна степен "доктор". 2. Да са

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ВАРНА

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ВАРНА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Приет с решение на АС на МУ-Варна Протокол 37/16.07.2018 г. УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА МУ ВАРНА: /проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н./ У Ч Е Б Е Н П Л А Н В СИЛА

Подробно