<4D F736F F D20D1D4D3CA20C2CF20E0E4ECE8EDE8F1F2F0E0F2E8E2EDEE20EEE1F1EBF3E6E2E0EDE52E646F63>

Размер: px
Започни от страница:

Download "<4D F736F F D20D1D4D3CA20C2CF20E0E4ECE8EDE8F1F2F0E0F2E8E2EDEE20EEE1F1EBF3E6E2E0EDE52E646F63>"

Препис

1 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионален инспекторат по образованието гр. Русе ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА РИО - РУСЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В РИО - РУСЕ ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) С тези вътрешни правила се урежда организацията на административното обслужване и предоставянето на административни услуги в РИО - Русе. (2) За неуредените във вътрешните правила въпроси се прилага наредбата за административното обслужване и Административнопроцесуалния кодекс. (3) Началникът на отдел АПФСИО и/или главният юрисконсулт дават допълнителни указания за организацията на административното обслужване и за последователността на извършваните на действията по осъществяването му. Чл. 2. Административното обслужване в РИО - Русе се осъществява при спазване на принципите, установени в Административнопроцесуалния кодекс, Закона за държавния 1

2 служител, Закон за защита на личните данни, Наредба за административното обслужване и Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекторати по образованието както и при гарантиране спазването на следните принципи: 1. качество на предоставяните услуги 2. равен и лесен достъп на всички потребители до административните услуги и до информация за административното обслужване; 3. различни форми за достъп до административните услуги и информацията за тях; 4. компетентно, любезно и отзивчиво отношение; 5. изпълнение на задълженията във връзка с административното обслужване по предварително разработени и обявени стандарти; 6. надеждна обратна връзка с потребителите; 7. измерване и непрекъснато подобряване на качеството на услугите, като степен на удовлетвореност на потребителите 8. утвърждаване на добри практики за обслужване на гражданите с приоритетност към лицата в неравностойно положение 9. партньорство и взаимодействие с потребителите на услуги и организациите от правителствения и неправителствения сектор. Чл. 3. (1) Административно обслужване е всяка дейност по извършване на административни услуги от структурите на администрацията и от организации, предоставящи обществени услуги. (2) Административна услуга е: 1. издаване на индивидуални административни актове, с които се удостоверяват факти с правно значение; 2. издаване на индивидуални административни актове, с които се признава или отрича съществуването на права или задължения; 3. извършване на други административни действия, които представляват законен интерес за физическо или юридическо лице; 4. консултациите, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга; ГЛАВА ВТОРА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ Раздел 1 ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ Чл. 4. В РИО Русе се извършва административни услуги и обслужване, свързано с: 2

3 т. 1. издаване на документи с трудово-правен характер издаване на УП 2, УП 3 и други подобни; т. 2. издаване на документи с образователен характер признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави; т. 3. Предоставяне достъп до обществена информация; т. 4. Административно обслужване с общ характер жалби, сигнали, предложения и др. подобни. Чл. 5. (1) Административното обслужване се предоставя във връзка с подадено заявление от заинтересованото лице. В заявлението си лицето описва искането си. (2) Заявлението може да бъде подадено в писмена, електронна или устна форма. (3) При подаване на заявление в устна форма се съставя протокол по образец, утвърден със заповед на началника на РИО Русе. Протоколът се съставя от определените за това длъжностни лица и задължително се подписва от заявителя. Чл. 6. (1) Заявленията за предоставяне на административни услуги и обслужване се внасят в деловодството на РИО Русе, находящо се в стая 2 на 10 ТИ етаж от сградата на РИО - Русе. (2) Заявленията за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави се внасят в стая 3 на 7 МИ етаж от сградата на РИО Русе при председателя на съответната комисия. (3) Заявленията по ал. 1 и ал. 2 могат да бъдат изпращани чрез лицензиран пощенски оператор, съгласно чл. 7, ал. 5 от Наредбата за административното обслужване както и да ползват комбиниран начин на заявяване. Чл. 7. Заявленията по чл. 6 от настоящите вътрешни правила се регистрират с уникални входящи номера от съответните регистрационни книги на РИО - Русе. Чл. 8. (1) Заявленията по чл. 6 трябва да съдържат достатъчни данни за заявителя: имена, адрес за кореспонденция и др. (2) Към заявленията по чл. 6 от настоящите вътрешни правила заявителите прилагат копия на всички документи, необходими за осъществяване на административната услуга или обслужване. (3) Заявителите могат да не предоставят копия на документи, които са налични в РИО- Русе или при друг орган, които следва да бъдат осигурени служебно за нуждите на съответната административна услуга или обслужване съгласно чл. 36, ал. 4 от АПК. Чл. 9. (1) Заявленията по чл. 6, ал. 1 от настоящите правила се резюлират от началника на РИО Русе и се предават на съответните служители за изпълнение на административното обслужване. (2) На заявленията по чл. 6, ал. 2 от настоящите правила не се поставя резолюция и се разглеждат направо от комисията за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави. 3

4 Чл. 10. Във връзка с осигуряването на административното обслужване на гражданите техническия секретар на РИО Русе: 1. предоставя информация за административните услуги и обслужване, предоставяне в РИО - Русе на достъпен и разбираем език; 2. отговаря на запитвания от общ характер и насочва въпросите по компетентност до отделите и служителите в РИО - Русе, както и към други административни органи, компетентни по въпроса; 3. разяснява изискванията, на които трябва да отговарят заявлението или искането за осъществяване на административната услуга, жалбата, протестът, сигналът или предложението; 4. приема заявления и искания, жалби, сигнали и предложения; 5. приема заявления и регистрира устни запитвания от общ характер; 6. проверява пълнотата на документацията към всяко заявление, жалба, сигнал или предложение, което приема; 7. дава информация на заинтересованите лица за хода на работата по преписката им. Раздел 2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ И АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ Чл. 11. (1) Изпълнението на административните услуги и обслужване се осъществява по реда и в срокове съгласно нормативния акт, който ги урежда. (2) РИО Русе не извършва бързи, експресни и/или други видове административни услуги. Чл. 12. Изпълнението на административната услуга и обслужване приключва с издаването на искания от заявителя документ/документи, изготвени от съответния служител/служители на РИО Русе. Чл. 13. (1) Изготвените документи по заявленията по чл. 6, ал. 1 от настоящите правила се предоставят на началника на РИО Русе за подпис. (2) Удостоверенията по заявленията по чл. 6, ал. 2 от настоящите правила се подписват от председателя на комисията за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави. Чл. 14. Документите, изготвени в отговор на заявления за административни услуги и обслужване се регистрират от съответните длъжностни лица в определените за това регистрационни книги. Чл. 15. Документите по чл. 14 от настоящите вътрешни правила се изпращат по пощата, чрез лицензиран пощенски оператор, съгласно чл. 7, ал. 5 от Наредбата за административното обслужване или по електронен път. Документите могат да бъдат връчени и лично на заявителя по негово искане в сградата на РИО Русе. 4

5 Раздел 3 РАБОТНО ВРЕМЕ Чл. 16. (1) Работното време на звеното за приемане на заявления за административни услуги и обслужване е непрекъснато от 9.00 до часа всеки работен ден. (2) За осигуряване на непрекъснато работно време на звеното за приемане на заявления за административни услуги и обслужване началникът издава специална заповед. ГЛАВА ТРЕТА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ Чл. 17. (1) Административното обслужване в РИО - Русе се осъществява при спазване на общи и собствени за РИО - Русе стандарти за качество на административното обслужване. (2) Общите стандарти са както следва: 1. при изпълнение на служебните си задължения всеки служител в РИО- Русе носи отличителен знак със снимка и данни за имената, длъжността, администрацията и звеното, към които принадлежи; 2. служителите в РИО - Русе се идентифицират чрез собствено и фамилно име при водене на телефонни разговори; 3. срокът за отговор на запитвания, постъпили по пощата и по електронната поща, е до 7 дни, а в случаите, когато е необходима проверка на място или становище на друг административен орган - до 14 дни; 4. времето за чакане при получаване на информация и/или обработване на документи във връзка с административното обслужване при посещение в РИО - Русе е не повече от 20 мин.; 5. в служебните помещения, където се осъществява административно обслужване, се осигуряват места за сядане и подходящи условия за възрастни хора, бременни жени и хора с увреждания. (3) Собствените за РИО - Русе стандарти са както следва: 1. РИО Русе предоставя предварителна информация за извършваните от него административни услуги на официалната си интернет страница: за запознаване от заинтересованите лица; 2. когато проверката на място изисква срок по-дълъг от този определен в т поради голям обем и сложност на проверката и/или поради пречки за извършване на проверката, срокът се определя със заповед на началника на РИО Русе като срок не може да по-дълъг от 30 календарни дни; 3. когато при посещение в РИО Русе служителят/служителите, при които идва лицето, изпълняват неотложни служебни ангажименти извън сградата на РИО Русе, това лице се приема от друг служител и/или от началник отдел на РИО Русе 5

6 Чл. 18. (1) Началникът на РИО - Русе утвърждава Харта на клиента, която се публикува на интернет страницата на РИО - Русе и и се поставя на видно място на 7 МИ и 10 ТИ етаж от сградата на инспектората. (2) Хартата на клиента включва: 1. общите и собствените стандарти за качество на административното обслужване; 2. правата на потребителите и организацията на работата със сигнали, предложения и жалби във връзка с административното обслужване; 3. предоставянето на информация. (3) Хартата на клиента на РИО - Русе може да включва и допълнителна информация с оглед на функционалната си специфика на дейността на РИО. Чл. 19. (1) РИО - Русе осигурява повишаване на професионалната квалификация на служителите за подобряване на административното обслужване. (2) Във връзка с подобряване на административното обслужване се организират обучения на служителите с или без откъсване от работа. ГЛАВА ЧЕТВЪРТА ОБЩЕСТВЕН КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБРАТНА ВРЪЗКА С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Чл. 20. РИО - Русе поддържа постоянен открит диалог с потребителите на своите услуги, в който се вземат предвид становищата относно нововъведенията и слабостите в организацията на административното обслужване, както и предложенията за подобряването му. Чл. 21. (1) РИО - Русе създава и предоставя информация за използваните начини за обратна връзка от потребителите. (2) Обратната връзка се осъществява чрез събиране и анализ на предложения, сигнали, похвали, оплаквания и др. (3) Средствата за осъществяване на обратна връзка са анкети, кутия за мнения и коментари, интернет връзка, предложения, сигнали, похвали и оплаквания. (4) Средствата за осъществяване на обратна връзка се използват и за измерване на удовлетвореността на потребителите от предоставяните административни услуги. (5) Проучването и измерването на удовлетвореността на потребителите се извършва веднъж годишно. (6) Получената и анализираната информация от обратната връзка и резултатите от измерването на удовлетвореността на потребителите се обсъждат и консултират с представители на потребителите на административни услуги. (7) В резултат на получената, анализираната и консултираната информация от обратната връзка и от измерването на удовлетвореността се предприемат действия за подобряване на административното обслужване. Потребителите, неправителствените 6

7 организации на гражданите и бизнеса и обществеността се уведомяват за предприетите действия и за резултатите от тях чрез интернет-страницата на РИО. ГЛАВА ПЕТА ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 1. Настоящите вътрешни правила са утвърдени със Заповед РД / г. 2. Допълнения и изменения в настоящите вътрешни правила се извършват със заповед на началника на РИО Русе. 7

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО МОНТАНА ХАРТА НА КЛИЕНТА Основната цел на настоящата Харта на клиента е да подобри достъпа и качеството

Подробно

Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ УТВЪРДИЛ: /П/ КЛАРА БУДИНОВА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА РЗИ - ПЕРНИК ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЕРНИК ПЕРНИК, 2017г. ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Подробно

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Х А Р Т А Н А К Л И Е Н Т А Изпълнителната агенция по лекарствата е администрация към Министъра на здравеопазването и осъществява своята

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Приложение към заповед РД -08-086/12.06.2014 г. на Директора на Областна дирекция Земеделие Благоевград ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА За регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация в Областна

Подробно

Утвърдени със Заповед 167/ г. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Област Търговище УТВЪРДИЛ: /п/ ТОДОРКА ТАНЕВА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР ВЪТРЕШ

Утвърдени със Заповед 167/ г. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Област Търговище УТВЪРДИЛ: /п/ ТОДОРКА ТАНЕВА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР ВЪТРЕШ Утвърдени със Заповед 167/07.05.2015 г. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Област Търговище УТВЪРДИЛ: /п/ ТОДОРКА ТАНЕВА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Подробно

Утвърдени със Заповед 498/ г. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Област Търговище УТВЪРДИЛ: ТОДОРКА ТАНЕВА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР ВЪТРЕШНИ П

Утвърдени със Заповед 498/ г. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Област Търговище УТВЪРДИЛ: ТОДОРКА ТАНЕВА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР ВЪТРЕШНИ П Утвърдени със Заповед 498/28.12.2019 г. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Област Търговище УТВЪРДИЛ: ТОДОРКА ТАНЕВА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Подробно

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Д З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е Приложение към Заповед РД-05-936/.04.2013 г. УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР

Подробно

\004\027\004\024\004\036\004\030\000-\0002\0000\0001\0000\000-\004'\004 \004\020\004\036

\004\027\004\024\004\036\004\030\000-\0002\0000\0001\0000\000-\004'\004 \004\020\004\036 ИЗВЛЕЧЕНИЕ от ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ, утвърдени със заповед ЗМФ-351 / 24.03.2010 г. на главния секретар РАЗДЕЛ IV Регистриране и разглеждане

Подробно

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДО

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДО УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДОИ) Чл. 1. Приемането, регистрирането, разпределянето,

Подробно

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писме

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писме ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писмените заявления по Закона за достъп до обществена информация

Подробно

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, гр. Смолян Гр.Смолян,Бул България УТВЪРДЕНИ:Заповед РД

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, гр. Смолян Гр.Смолян,Бул България УТВЪРДЕНИ:Заповед РД УТВЪРДЕНИ:Заповед РД07-1361 от 07.09.2018г. ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗДОИ Регистриране и разглеждане на заявленията за достъп до обществена информация Дейността по

Подробно

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА ЦАРЕВО І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Чл.1. Настоящите правила за организация на администр

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА ЦАРЕВО І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Чл.1. Настоящите правила за организация на администр ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА ЦАРЕВО І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Чл.1. Настоящите правила за организация на административното обслужване в Община Царево служат за регулиране

Подробно

гр.болярово, област Ямбол, п.к.8720, ул. Димитър Благоев 7 Кмет тел.: 04741/6250, 6251; факс: / 6900; моб.тел: 0889/ Е:mail: boliarovokmet

гр.болярово, област Ямбол, п.к.8720, ул. Димитър Благоев 7 Кмет тел.: 04741/6250, 6251; факс: / 6900; моб.тел: 0889/ Е:mail: boliarovokmet гр.болярово, област Ямбол, п.к.8720, ул. Димитър Благоев 7 Кмет тел.: 04741/6250, 6251; факс: 04741 / 6900; моб.тел: 0889/815616 Е:mail: boliarovokmet@abv.bg ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО

Подробно

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт Чл. 133, ал. 1 от Закона за предучилищното и

Подробно

Ред за осигуряване на достъп до обществена информация във военно-географска служба

Ред за осигуряване на достъп до обществена информация във военно-географска служба Ред за осигуряване на достъп до обществена информация в Института по отбрана Професор Цветан Лазаров 1. Достъп до обществена информация в Института по отбрана Професор Цветан Лазаров се предоставя в съответствие

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ОТ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ДОСТАВЧИК София, август 2019 г.

Подробно

Доклад за резултатите от проучване и измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги предоставяни от Областна администраци

Доклад за резултатите от проучване  и измерване на удовлетвореността на  потребителите на административни услуги предоставяни от Областна администраци РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областен управител на област Търговище ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Преместване на ученици в държавните и в общинските училища, Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени

Подробно

Доклад за резултатите от проучване и измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги предоставяни от Областна администраци

Доклад за резултатите от проучване  и измерване на удовлетвореността на  потребителите на административни услуги предоставяни от Областна администраци РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областен управител на област Търговище ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Подробно

NAREDBA-Register FIN

NAREDBA-Register FIN Проект! НАРЕДБА За реда и начина за водене на регистъра на лицата, които извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или предлагане на напитки Глава първа

Подробно

prem-uchenici

prem-uchenici ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПОП МИНЧО СЕЛО КОЛАРОВО ОБЩИНА РАДНЕВО, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на услуга 2 Правно основание за предоставянето на услуга/издаването

Подробно

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до ВП-ДАМТН обществена информация, която се създава или Изд. 01 Изм. 01 В сила от: г. съхр

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до ВП-ДАМТН обществена информация, която се създава или Изд. 01 Изм. 01 В сила от: г. съхр Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация, която се създава или Изд. 01 Изм. 01 В сила от: 01.06.2018 г. съхранява от ДАМТН ДАМТН Страница 2 от 9 Чл. 1. (1) С Вътрешните правила

Подробно

Версия 3.0 В сила от: г. ПРОЦЕДУРА за обработване на постъпилите оплаквания в ПОД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД Класификация: за вътрешно ползване ПОД

Версия 3.0 В сила от: г. ПРОЦЕДУРА за обработване на постъпилите оплаквания в ПОД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД Класификация: за вътрешно ползване ПОД Версия 3.0 В сила от: 01.06.2019 г. ПРОЦЕДУРА за обработване на постъпилите оплаквания в ПОД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД Класификация: за вътрешно ползване ПОД Алианц България АД, 2019 Одобрение: Съдържанието на

Подробно

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОЕВГРАД Утвърдена от Областен управител на област Благоевград със Заповед ОА-РК-184 от г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОР

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОЕВГРАД Утвърдена от Областен управител на област Благоевград със Заповед ОА-РК-184 от г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОР ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОЕВГРАД Утвърдена от Областен управител на област Благоевград със Заповед ОА-РК-184 от 02.04.2013 г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА РАБОТА С ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подробно

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу Задължител информация Образователни услуги 2 Правно основание за административта 3 Орган, който предоставя /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските

Подробно

Microsoft Word - el-summons.docx

Microsoft Word - el-summons.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ УТВЪРЖДАВАМ: АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. ВАСИЛЕВ ПРАВИЛА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И ПРИЗОВКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС ПО РЕДА НА ЧЛ. 137, АЛ. 2 АПК, ВР. ЧЛ. 42, АЛ. 4 И СЛ.

Подробно

Microsoft Word - Инфо приемане и преместване.docx

Microsoft Word - Инфо приемане и преместване.docx Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на 3 Орган, който предоставя административната

Подробно

Microsoft Word - vatreshi-pravila-AO.doc

Microsoft Word - vatreshi-pravila-AO.doc МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-гр.ШУМЕН п.k. 9000, гр. Шумен, адрес: ул. Славянски 17, телефон: 054/877106, е-mail: odzg_shumen@ mzh.government.bg УТВЪРДИЛ:

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на Преместване на ученици в държавните и в общинските училища 2 Правно основание за Закон за предучилищното и училищното предоставянето на образование

Подробно

DARazdel_12_ Z

DARazdel_12_ Z СЪДЪРЖАНИЕ РАЗДЕЛ 12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 359 ЛИЦА ЗА ВРЪЗКИ И ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

УТВЪРДИЛ: БОЖИДАР КЪНЧЕВ Секретар на Община Бургас ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА БУРГАС утвърдени с вътрешн

УТВЪРДИЛ: БОЖИДАР КЪНЧЕВ Секретар на Община Бургас ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА БУРГАС утвърдени с вътрешн УТВЪРДИЛ: БОЖИДАР КЪНЧЕВ Секретар на Община Бургас ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА БУРГАС утвърдени с вътрешна записка N 91-00-5/20.07.2009 г. На основание чл.1,

Подробно

УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешнит

УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешнит УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешните правила на Районен съд - Разлог за достъп до обществена

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно