ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ"

Препис

1 П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (02) Ректор: (02) факс (02) Ф И З И К О - Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е Н Ф А К У Л Т Е Т УТВЪРЖДАВАМ: Декан: (проф. д-р Невена Милева) Ректор: (проф. д-р Запрян Козлуджов) У Ч Е Б Е Н П Л А Н на специалност «Учител по физика» (за неспециалисти) редовно обучение образователно-квалификационна степен «Магистър» Учебният план е приет на Факултетен съвет с Протокол 2 / г. и утвърден от Академичния съвет с Протокол 2/ г. Влиза в сила от учебната 207 / 208 год.

2 Факултет ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН Професионално направление. Педагогика на обучението по... Специалност УЧИТЕЛ ПО ФИЗИКА Форма на обучение РЕДОВНО Анотация Учебната програма предлага обучение за специалисти с нефизично бакалавърско образование (инженери, математици, биолози, химици и др.) за получаване на педагогическа правоспособност като учители по физика. Целта е да се подготвят високо квалифицирани учители по физика чрез задълбочено изучаване на методиката на обучение по физика и астронмия, методката и техниката на училищния експеримент по физика на основата на добра физична подготовка, която е свързанакакто с класическите, така и съвременни физични теории. Професионална квалификация УЧИТЕЛ ПО ФИЗИКА Равнище на квалификация Образователно-квалификационна степен: Магистър Специфични изисквания за прием След успешно класиране, организирано от Университета, могат да кандидатстват завършили бакалавърска степен на обучение по различни специалности, както и такива които имат професионална квалификация Учител, но не по физика. Ред за признаване на предходно обучение Квалификационни изисквания и правила за квалификация За придобиване на квалификацията са необходими 0 кредита, от тях 0 кредита от задължителни дисциплини, 2 кредита от избираеми дисциплини и - за дипломиране, което се състои от защита на дипломна работа (0 кредита) и практико-приложен изпит ( кредита). 2

3 Учебният план е събразен с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация учител, обн. ДВ, бр.89 от..206 г. Профил на специалността Учебният план включва 26 дисциплини: 22 задължителни и 4 избираеми. Те се групират в две основни направления. Едното се формира от физически дисциплини, формиращи базовото обучение. Те са свързани с основните раздели на физиката: Механика, Молекулна Физика, Електричество и Магнетизъм, Оптика, Атомна и Ядрена Физика. Предлагат се и една дисциплина от теоретичната физика и астрономия. Второто направление от учебни предмети осигурява педагогическата подготовка на студентите. През всяка учебна година от курса на обучение се изучават педагогически дисциплини: Педагогика, Психология, Методика на обучението по физика и астрономия, педагогическа практика и др. Предвижда се практическо обучение от 220 часа в училищна среда. Предлаганите избираемите дисциплини са групирани в две групи педагогически, психологически и частно-дидактически науки и интердисциплинарни и приложно-експериментални дисциплини, ориентирани към ключови компетентности и свързани с професионално-педагогическата реализация на учителите. Студентите завършват след като положат държавен изпит върху изученото или защитят дипломна работа, както и практико-приложен изпит, свързан с провеждане на педагогическа ситуация или урок, разработени от стажант-учителя и защитени пред изпитна комисия. Основни резултати от обучението В резултат на обучението по тази магистърска програма завършилите студенти ще могат да изпълняват професионалните задължения на учител по физика и астрономия както в задължителната така и в профилираната подготовка на българското училище. Те ще имат формиране специфични преподавателски умения и знания по отношение на съвременни методи на обучение по физика. Професионален профил на завършилите Завършилите тази специалност могат да работят като учители по физика, да осъществяват учебна, научно-методическа и организационно-управленска дейност в системата на посветата. Фундаменталната им подготовка дава възможност да работят навсякъде, където се използват придобитите от тях знания по физика. Възможности за продължаване на обучението След завършването на тази специалност студентите могат да продължат обучението си при определени условия в образователно-квалификационна степен Доктор в различни факултети на университета или в друго висше училище.

4 Диаграма на структурата на курсовете с кредити Код по ECT S Учебен курс/ дисциплина Аудиторни Извънаудиторни Общо АО Л С Лб СП О К ФИ Математически анализ -ви семестър И 2 Механика И Психология И 4 Педагогика ТО Молекулна физика И 6 7 Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда Избираема дисциплина Първа група ТО TO Общо за -ви семестър Електричество и магнетизъм Обща електротехника и електроника Математични методи на физиката (ММФ) 2-ри семестър И И И 4 Астрономия И 6 Методика на обучението за решаване на физични задачи (МОРФЗ) Избираема Дисциплина 2 Първа група TO ТО Общо за 2-ри семестър Общо за I-ва година Теоретична физика (Теоретична механика и електродинамика) -ти семестър И 2 Оптика И Методика на обучението по физика (МОФ) И 4

5 4 Атомна и ядрена физика И Методика и техника на училищния експеримент по физика (МТУЕФ) част ТО 6 Хоспитиране ТО 7 Избираема дисциплина Втора група ТО 8 Приобщаващо образование И Общо за -ти семестър ти семестър 2 4 Методика и техника на училищния експеримент по физика (МТУЕФ) 2 част Текуща Педагогическа Практика Теоретична физика (Квантова механика и Термодинамика и статистическа физика) Избираема дисциплина 4 Втора група Преддипломна Педагогическа практика Форма на дипломиране: Защита на дипломна работа или държавен изпит ТО ТО И ТО ТО Практико-приложен изпит 0 0 Общо за 4-ти семестър Общо за II-ра година Общо за целия курс на обучение: ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ПЪРВА ГРУПА ПЕДАГОГИЧЕСКИ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИ И ЧАСТНО-ДИДАКТИЧЕСКИ Код по ECTS АО Л С Лб. Портфолио на учителя и на ученика Методология и методика на педагогическите изследвания Графичен метод в обучението по физика в средното училище Методика и методология на изготвяне на дипломната работа и работа с научно-техническа литература Мениджмънт на класа Презентационни и комуникационни умения Психология на общуването Нормативни документи в средното образование. Учебна и училищна документация Педагогическа етика Теория и методика на дидактическия тест

6 . ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ВТОРА ГРУПА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ И ПРИЛОЖНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ, ОРИЕННТИРАНИ КЪМ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ И СВЪРЗАНИ С ПРОФЕСИОНАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАТА РЕАЛИЗАЦИЯ Код по ECTS АО Л С Лб. Доцимология Съвременни подходи и теории в обучението по природни науки Интерактивни методи на обучение Личностноориентирани стратегии в обучението Формиране на ключови компетентности в обучението по природни науки Забележка. Списъкът на предлаганите избираеми дисциплини се определя всяка година на факултетен съвет и може да бъде променян. Легенда: Аудиторни часове в семестъра: Извън аудиторни часове в семестъра: Други означения АО общ брой; Л лекции; С семинари; Лб практикуми (лабораторни упражнения) О общ брой; СП самостоятелна работа/подготовка. К ECTS кредити; ФИ форма на изпитване (със стойности И изпит, ТО текуща оценка). Правила за изпитите, оценяване и поставяне на оценки: Всяка учебна дисциплина приключва съответно с изпит или текуща оценка. Формата на провеждане на изпита зависи от спецификата на дисциплината и може до бъде: писмена работа върху обявен изпитен конспект; тест, включващ активни или пасивни въпроси; решение на проблем или задачи. Критериите за формиране на оценката, както и степента на тежест, с която резултатите от текущ контрол на знанията на студентите се включват в крайната оценка, зависят от спецификата на изучаваната дисциплина и се обявяват в учебната програма. Студентите могат да се запознаят с резултатите от писмените си работи и да получат мотивирано мнение на оценяващия преподавател. Писмените материали от проверката на знанията и уменията се съхраняват за срок не по-малък от една година от провеждането на изпита. Защитите на дипломни работи се провеждат от Държавна изпитна комисия, назначена със заповед на Ректора. Изисквания за завършване: Студентът завършва семестриално след успешно приключване на всички дисциплини от учебния план, чийто общ хорариум на аудиторна заетост е 46 часа. Семестриално завършилите студенти приключват обучението си след дипломиране. Дипломирането се състои в защита на дипломна работа и провеждане на практико-приложен изпит. Редът за провеждането на защитата се определя съобразно правилника на Университета. Отговорник на програмата: Доц. д-р Желязка Райкова 6

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) Ректор: (032)

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) Ректор: (032) П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Х

Подробно

Учебен план (пример)

Учебен план (пример) П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Ф

Подробно

Учебен план (пример)

Учебен план (пример) П ЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ УТВЪРЖДАВАМ:

Подробно

Учебен план (пример)

Учебен план (пример) П ЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 2; Централа: (02) 261 261 Ректор: (02) 61 9 факс (02) 628 90 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ УТВЪРЖДАВАМ:

Подробно

ECTS макет на учебен план

ECTS макет на учебен план П ЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 4; Централа: (03) 61 61 Ректор: (03) 631 449 факс (03) 68 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ УТВЪРЖДАВАМ:

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Б И

Подробно

Учебен план (пример)

Учебен план (пример) П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 4; Централа: (0) 61 61 Ректор: (0) 61 449 факс (0) 68 90 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Ф И З И Ч Е С

Подробно

Учебен план (пример)

Учебен план (пример) П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Ф

Подробно

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (032) Ректор: (032) ф

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (032) Ректор: (032) ф П Л О В Д В С К У Н В Е Р С Т Е Т ПАСЙ ХЛЕНДАРСК България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Б О Л О Г Ч Е С

Подробно

Учебен план (пример)

Учебен план (пример) П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 4; Централа: (0) 6 6 Ректор: (0) 6 449 факс (0) 68 90 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Х И М И Ч Е С К И

Подробно

АМГ - учебен план бакалаври

АМГ - учебен план бакалаври С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН (корекции до 1.07.011) Утвърждавам, Професионално направление: 4.1. ФИЗИКА... Образователно- квалификационна (подпис)...

Подробно

Учебен план (пример)

Учебен план (пример) П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) 26 26 Ректор: (032) 63 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Х И М

Подробно

Учебен план (пример)

Учебен план (пример) П ЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ УТВЪРЖДАВАМ:

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ «ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ» БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Тел.: 032-261 566 Факс: 032-261 566 e-mail: biosecr@uni-plovdiv.bg УТВЪРЖДАВАМ: Декан: (доц. д-р Соня Костадинова Трифонова) Ректор: (проф.

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДВСК УНВЕРСТЕТ ПАСЙ ХЛЕНДАРСК П Е Д А Г О Г Ч Е С К Ф А К У Л Т Е Т ОДОБРЯВАМ: УТВЪРЖДАВАМ: Д Е К А Н : Р Е К Т О Р: /ДОЦ.Д-Р РУМЯНА ТАНКОВА/ /ДОЦ.Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ/ УЧЕБЕН ПЛАН на магистърска програма

Подробно

Microsoft Word - plan_mag_red_5s_MEIT.doc

Microsoft Word - plan_mag_red_5s_MEIT.doc С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ФИЗИЧНИ НАУКИ 4.1. Образователно- квалификационна... (подпис) степен: магистър

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ОДОБРЯВАМ ДЕКАН: ПРОФ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: ПРОФ. Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ Учебният план е в сила за 4-ти курс за учебната 2019-2020 г. Факултет

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ОДОБРЯВАМ ДЕКАН: ПРОФ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: ПРОФ. Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ Учебният план е в сила за 5-ти курс за учебната 2019-2020 г. Факултет

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ОДОБРЯВАМ ДЕКАН: ПРОФ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: ПРОФ. Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ Учебният план е в сила за 5-ти курс за уч. 2019-2020 г. Факултет Юридически

Подробно

Microsoft Word - Ucheben plan_HimiaiFizika_bachelor.doc

Microsoft Word - Ucheben plan_HimiaiFizika_bachelor.doc С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО (подпис) Специалност: ХИМИЯ И ФИЗИКА Образователно-

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ОДОБРЯВАМ ДЕКАН: ПРОФ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: ПРОФ. Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ Учебният план е в сила за 2-ри курс за учебната 2019-2020 г. Факултет

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ОДОБРЯВАМ ДЕКАН: ПРОФ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: ПРОФ. Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ Учебният план е в сила за 1-ви курс за учебната 2019-2020 г. Факултет

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ОДОБРЯВАМ ДЕКАН: ПРОФ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: ПРОФ. Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ Факултет Юридически Професионално направление 3.6. Право Специалност

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ОДОБРЯВАМ ДЕКАН: ПРОФ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: ПРОФ. Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ Учебният план е в сила за 4-ти курс за уч. 2019-2020 г. Факултет Юридически

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ОДОБРЯВАМ ДЕКАН: ПРОФ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: ПРОФ. Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ Учебният план е в сила за 1-ви курс за уч. 2019-2020 г. Факултет Юридически

Подробно

Научно –изследователски проект – отчет

Научно –изследователски проект – отчет СТАНДАРТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ ВАРНА 2011 Настоящият документ представя Стандарти за разработване

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8 Икономика Образователно-квалификационна степен: Магистър Специалност: Икономика Срок на обучение:

Подробно

Microsoft Word - UPlan-Sliven_MSTP_bak.doc

Microsoft Word - UPlan-Sliven_MSTP_bak.doc ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ К О Л Е Ж С Л И В Е Н УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. др инж. К. Веселинов/ Дата:... Образователноквалификационна степен: Професионален бакалавър Професионална квалификация: 1.

Подробно

mm

mm С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ФИЗИЧЕСКИ НАУКИ 4.1 Образователно- квалификационна... (подпис) степен: МАГИСТЪР

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ «ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ» Факултет Биологически Професионално направление 4.3. Биологически науки Специалност Екология на биотехнологичните производства Форма на обучение Редовно Утвърден

Подробно

Български език и турски език

Български език и турски език Учебен план на специалност Български език и турски език Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране.

Подробно

Български език и турски език

Български език и турски език Учебен план на специалност Български език и турски език Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране.

Подробно

Български език и испански език

Български език и испански език Учебен план на специалност Български език и испански език Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране.

Подробно

Учебен план на специалност Български език и гражданско образование Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семина

Учебен план на специалност Български език и гражданско образование Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семина Учебен план на специалност Български език и гражданско образование Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за

Подробно

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ В НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСК

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ В НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСК НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ В НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ София 2019 г. 1 ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

Подробно

ECTS код Учебен план на специалност Български език и френски език Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинар

ECTS код Учебен план на специалност Български език и френски език Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинар Учебен план на специалност Български език и френски език Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране.

Подробно

Учебен план бакалаври

Учебен план бакалаври Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т С О Ф И Я УТВЪРЖДАВАМ Ректор:... / Проф. дтн инж. Г. Михов / Дата:. Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.3. Политически науки ОКС

Подробно

ECTS код Учебна дисциплина Аудиторни Извънаудиторни Общо АО Л С Лб Х ИО Сп --- О 1-ви семестър 1 Увод в историческото познание

ECTS код Учебна дисциплина Аудиторни Извънаудиторни Общо АО Л С Лб Х ИО Сп --- О 1-ви семестър 1 Увод в историческото познание ECTS код Учебна дисциплина Аудиторни Извънаудиторни Общо АО Л С Лб Х ИО Сп --- О 1-ви семестър 1 Увод в историческото познание 45 30 15 - - 75 75-120 4 И 2 История на Стария свят І част 45 30 15 - - 105

Подробно

BALKANISTIKA-2019.xlsx

BALKANISTIKA-2019.xlsx Учебен план на специалност Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране. Извън часове в семестъра: ИО

Подробно

PLNE-2019.xlsx

PLNE-2019.xlsx Учебен план на специалност ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА (два чужди езика първи чужд език немски) Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум,

Подробно