M900 Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ M922 серия двойноверижни машини M932 серия пет- и шест конечни оверлози M952 серия три- и четири конечни оверлоз

Размер: px
Започни от страница:

Download "M900 Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ M922 серия двойноверижни машини M932 серия пет- и шест конечни оверлози M952 серия три- и четири конечни оверлоз"

Препис

1 M900 Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ M922 серия двойноверижни машини M932 серия пет- и шест конечни оверлози M952 серия три- и четири конечни оверлози Благодарим Ви, че закупихте шевна машина PEGASUS от M900 Серия! Указания по техника за безопасност Използването на машината се разрешава само след запознаване с инструкцията за експлоатация и след съответния инструктаж Преди да използвате машината трябва да се запознаете с инструкцията за експлоатация на фирмата производител на електромотора Забранява се използването на машината без защитните приспособления При смяна на части, като игли, притискащо краче, иглена плочка, зъбен транспорт и др. обезателно изключете захранването на машината от главния превключвател или изключете щепсела от контакта. Ежедневната работа по техническото обслужване на машината трябва да се извършва след съответния инструктаж Ремонтните работи или специалните работи по техническото обслужване на машината трябва да се извършват от високо квалифициран персонал При ремонтни работи или техническо обслужване на пневматичното оборудване задължително изключете машината от системата за подаване на въздух. Работа с електрооборудването могат да извършват само квалифицирани специалисти. При ремонтни работи да се използват само указаните от производителя резервни части Никога не стартирайте машината без наличие на смазващо масло в нея. След извършване на ремонт или обслужване на машината се уверете че пускането на захранването няма да застраши Вашата безопасност.

2 СМАЗВАНЕ 1. Използваното масло МАСЛО ЗА ВИСОКОСКОРОСТНА ШЕВНА МАШИНА определено от PEGASUS е с вискозитет 22 (ISO). 2. За да напълните машината с масло отстранете запушалката 1, налейте масло до нивото показано на илюстрацията (наблюдавайте масления индикатор 2). След като напълните резервоара с масло, поставете запушалката Нужно количество масло (Н) на масления индикатор 2 : горна граница (L) на масления индикатор 2 : долна граница Маслото би трябвало да е между (Н) и (L). 4. Ръчно смазване Поставете две или три капки масло на иглоносача 4 и 5 и на носача на горния плетач 6, когато машината ще се използва за първи път или не е използвана дълго време. 5. Проверка ма маслената циркулация След като напълните машината с масло до нужното ниво, включете захранването и натиснете педала на машината проверете през индикатора 1, дали маслото пръска като фонтан. Пълнене на HR устройствата със силиконово масло Напълнете със силиконово масло резервоарите 2 и 3. За да предотвратите късането на конците и/или повреждането на плата, прибавете силиконово масло преди нивото му да е прекалено ниско.

3 СМЯНА НА МАСЛОТО Сменете маслото един месец след пускане на машината в действие, след това сменяйте маслото на всеки шест месеца. Ако използвате старо масло, това може да доведе до повреда на машината. 1. Източете маслото чрез отстраняване на винт Затегнете винт 5 след като изтече маслото. ВДЯВАНЕ НА МАШИНАТА 1. Отворете страничния капак 1, предпазителя за счупена игла 2, предния капак 3 и рамото на притискащото краче 4. Поставете всичко обратно след вдяване на машината. 2. В случай че машината е вдяната предварително A.) вържете новите конци със старите както е показано на илюстрацията за да вденете машината. B.) иглени конци отрежете възлите преди отвора на иглите и вденете C.) конци на плетачите отрежете възлите след като преминат през плетачите 3. Ако машината не е вдяната предварително следвайте инструкцията за вдяване прикрепена на предния капак на машината.

4 СМЯНА НА ИГЛИТЕ 1. Развийте винт 1 (винтове 1), с помощта на отвертката от комплекта. 2. Отстранете стара игла (игли) с помощта на пинсетата от комплекта. 3. Поставете иглата така, че нейния канал да е обърнат към задната страна на машината. 4. Вкарайте новата игла в игленият отвор до упор с помощта на пинсетата. 5. Затегнете винта (винтовете) 1. РЕГУЛИРАНЕ ОПЪНА НА КОНЦИТЕ За да получите желаното обтягане на конците регулирайте опъна на иглените конци посредством бремзи 2, опъна на конеца на горния плетач посредством бремза 3, опъна на конеца на долния плетач посредством бремза 4. За да стегнете конеца, завъртете конкретната бремза в посока на часовниковата стрелка. За да отпуснете конеца, завъртете конкретната бремза в посока обратна на часовниковата стрелка. ОТВАРЯНЕ (ЗАТВАРЯНЕ) РАМОТО НА ПРИТИСКАЩОТО КРАЧЕ За да отворите притискащото рамо. Завъртете шайбата на машината така, че иглите да са в горно положение. 2. Натиснете лоста за повдигане на крачето 1 назад и преместете притискащото рамо 2 встрани. За да върнете притискащото рамо 1. Завъртете шайбата на машината така, че иглите да са в горно положение. 2. Натиснете лоста за повдигане на крачето 1 назад и върнете притискащото рамо 2.

5 РЕГУЛИРАНЕ НАТИСКА НА КРАЧЕТО Натиска на притискащото краче трябва да бъде по възможност съвсем лек, но все пак достатъчен, за да осигурява правилно подаване на плата и балансиран шев. 1. За да увеличите натиска, разхлабете гайка 3 и завъртете винта 4 в посока на часовниковата стрелка. 2. За да намалите натиска, разхлабете гайка 3 завъртете винта 4 в посока обратна на часовниковата стрелка. 3. След настройката затегнете гайка 3. НАСТРОЙКА ДЪЛЖИНАТА НА БОДА Притискайки бутон 3, завъртете шайбата на машината 4 докато бутон 3 потъне по-дълбоко. След това, държейки бутон 3 натиснат, завъртете шайбата на машината 4 и настройте желаната дължина на бода по скалата. ПРОМЯНА КОЕФИЦИЕНТА НА ДИФЕРЕНЦИАЛНИЯ ТРАНСПОРТ 1. Разхлабете гайката 1. Ако искате шева да е набран преместете лоста 3 надолу, чрез завъртане на винта 2 в посока (+), ако искате шева да разтегнат преместете лоста 3 нагоре, чрез завъртане на винта 2 в посока (-). 2. След настройката затегнете гайка 1.

6 ПРОМЯНА ОПОРНАТА ТОЧКА НА ПРИТИСКАЩОТО КРАЧЕ Налични са две позиции за монтиране оста на притискащото рамо, горна и долна. Фабричната настройка на позицията варира в зависимост от подкласа ма машината. Горната позиция за монтиране оста на притискащото рамо осигурява по-ефективно подаване на плата и е подходящо за трикотажни платове. Долната позиция за монтиране оста на притискащото рамо се препоръчва при материи при които е нужно избягване набирането на плата. За да смените позицията за монтиране оста на притискащото рамо е нужна допълнителна ос която не е включена в комплекта на машината (моля закупете опционалната част допълнително, за да извършите инсталацията). На първата фигура е показано как да поставите оста на притискащото рамо в горна позиция. На втората фигура е показано как да поставите оста на притискащото рамо в долна позиция. За да извършите желаната промяна следвайте следните инструкции: 1.) Развийте винтове 1 и след това отстранете водача плата 2. 2.) Разхлабете винтове 3 и 4. Отстранете оста на притискащото рамо 5 и втулката 6. Разхлабете винт 7 и отстранете щифт 8 и притискащото рамо 9. 3.) Разхлабете винт 10 и отстранете тапа ) Инсталирайте оста на притискащото рамо на желаната позиция спрямо първата (горна позиция) или втората (долна позиция) фигура. Сглобете в обратния ред на разглобяването. 5.) След поставяне на притискащото краче в желаната позиция поставете зъбния транспрт в най долна позиция, чрез завъртане на шайбата на машината. 6.) Проверете дали отвора за иглата на притискащото краче съвпада с отвора за иглата на иглената плочка. Ако не съвпадат, разхлабете винт 4 и след това придвижете втулка 6 наляво или надясно, за да направите настройката. След това затегнете винт 4. 7.) Преместете втулка 12 в посока В докато едновременно притискате оста на притискащото рамо 5 в посока А. Затегнете винт 3. Трябва да има луфт от 1мм между лоста за притискащото краче 13 и конзолата ) Монтирайте обратно водача за плата 2, чрез винтове 1.

7 НАСТРОЙКА КОНЕЦОВОДАЧИТЕ НА ИГЛЕНИТЕ КОНЦИ Позицията на всеки конецоводач зависи от типа на машината. Когато конецоиздърпвача 1 на иглените конци е в своята найдолна позиция от движението си, настройте всеки от конецоводачите съобразно подкласа на машината. За да направите настройката разхлабете винтове 2. НАСТРОЙКА КОНЕЦОВОДАЧИТЕ НА М932 СЕРИЯ Разхлабете винтовете 7 и 10. Настройте конецоводачите 3, 4, 5 и носача 6 посредством преместването им в посока на съответните стрелки. За да увеличите подавания конец преместете в посока на (+) За да намалите подавания конец преместете в посока на (-) След настройката затегнете винтовете 7 и 10.

8 НАСТРОЙКА КОНЕЦОВОДАЧИТЕ НА М952 СЕРИЯ Разхлабете винтове 12 и 14. Настройте конецоводач 11 и носача 13 посредством преместването им в посока на съответните стрелки. За да увеличите подавания конец преместете в посока на (+) За да намалите подавания конец преместете в посока на (-) След настройката затегнете отново винтове 12 и 14.

9 НАСТРОЙКА КОНЕЦОИЗДЪРПВАЧЪТ НА ВЕРИЖНИЯ ПЛЕТАЧ 1. Завъртете шайбата на машината така, че иглите да застанат в горно положение. 2. Точка А на конецоиздърпвачът 1 трябва да бъде изравнена с горната повърхност на скобата. Настройката се извършва посредством развиване на винтове 2 и завъртането на конецоиздърпвача Конецоводачът 3 трябва да бъде изравнен с конецоиздърпвача 1 в точка B. Настройката се извършва посредствон разхлабването на винт 4 и преместването на конецоводача 3 нагоре или надолу. 4. За да настроите конецоводачи 5 и 6, разхлабете винтовете 7 и 8 и преместете конецоводачите 5 и 6 наляво или надясно. Увеличете подавания конец с преместете в посока (+) Намалете подавания конец с преместете в посока (-) НАСТРОЙКА КОНЕЦОИЗДЪРПВАЧИТЕ НА ПЛЕТАЧИТЕ 1.) Промените настройката на конецоиздърпвача 1, когато долния плетач е в крайна дясна позиция. Промените настройката на конецоиздърпвача 2, когато горния плетач е в крайна горна позиция. Стандартните позиции са посочени в приложената таблица. Настройката се извършва след разхлабване на винтовете от 3 и 4 и преместване на конецоиздърпвачите 1 и 2. За да увеличите подавания конец преместете 1 и 2 в посока на (+) За да намалите подавания конец преместете 1 и 2 в посока на ( - ) 2.) Конецоиздърпвач 5 трябва да е подравнен с конецоиздърпвач 2 в точка С. Тази настройка се извършва с разхлабване на винт 6 и преместване на конецоиздърпвач 5. За да увеличите подавания конец преместете 5 в посока на (+) За да намалите подавания конец преместете 5 в посока на (-) 3.) Конецоводач 7 трябва да е в долна позиция. Тази настройка се извършва с разхлабване на винт 8 и преместване на конецоводача 7.

10 СМЯНА НА ГОРНИЯ НОЖ 1. Разхлабете винт 1. Преместете носача на долния нож 2 в крайно ляво положение. Затегнете винт 1 временно. 2. Махнете винт 3 и ножа 4. Поставете новия нож и го затегнете с винт 3 временно. Завъртете шайбата на машината, докато носача на горния нож достигне крайно долно положение. Долния и горния нож трябва да се припокриват от 0.5 до 1 mm (Fig.A). Регулирайте припокриването като преместите горния нож нагоре или надолу. 3. Припокрийте режещите остриета на горния нож 4 и долния нож 6 в точка А, където се кръстосват средната точка на горния нож 4 и средната точка на долния нож 6. Развийте винт 1. Уверете се, че горния и долния нож са допрени. Затегнете винт За да проверите дали настройката е правилна поставете конец между ножовете и завъртете шайбата на машината с ръка. РЕГУЛИРАНЕ ШИРИНАТА НА ШЕВА 1. Разхлабете винт 1. Преместете носача на долния нож 2 в крайно ляво положение. Затегнете винт 1 временно. 2. Развийте винт 7 и преместете носача на горния нож 8 на ляво или на дясно. Изпълнете точки 3 и 4 описани по-горе. СМЯНА НА ДОЛНИЯ НОЖ 1. Разхлабете винт 1. Преместете носача на долния нож 2 в крайно ляво положение. Затегнете винт 1 временно. 2. Разхлабете винт 5 и махнете долния нож 6. Поставете новия нож и изпълнете точките 3 и 4 описани по-горе.уверете се, че острието на долния нож е на 0 ~ 0.3 mm от горната повърхност на иглената плочка. (Fig.B)

11 РАЗСТОЯНИЯ ЗА НАСТРОЙКА М900 СЕРИЯ

12 М900 СЕРИЯ СПЕЦИФИКАЦИИ

13 СТАНДАРТНИ ИГЛИ ИЗПОЛЗВАНИ В СЕРИЯ М900 Септември К ООД Описанията в това ръкводство подлежат на промяна!

EX Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ EX22xx серия двойноверижни машини EX32xx серия пет- и шест конечни оверлози EX52xx серия три- и четири конечни ове

EX Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ EX22xx серия двойноверижни машини EX32xx серия пет- и шест конечни оверлози EX52xx серия три- и четири конечни ове EX Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ EX22xx серия двойноверижни машини EX32xx серия пет- и шест конечни оверлози EX52xx серия три- и четири конечни оверлози Благодарим Ви, че закупихте шевна машина PEGASUS

Подробно

EXT Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ EXT32xx серия пет- и шест конечни оверлози с горен зъбен транспорт EXT52xx серия три- и четири конечни оверлози с

EXT Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ EXT32xx серия пет- и шест конечни оверлози с горен зъбен транспорт EXT52xx серия три- и четири конечни оверлози с EXT Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ EXT32xx серия пет- и шест конечни оверлози с горен зъбен транспорт EXT52xx серия три- и четири конечни оверлози с горен зъбен транспорт Благодарим Ви, че закупихте

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г

Проверил: Р.Ч./ г ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА JS0309 ЗЕГЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За ваша безопасност, преди да използвате машината, внимателно прочетете тази инструкция за употреба. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато

Подробно

серия Плъзгащо краче за преодоляване на неравностите при шиене на дънкови платове и при шиене на повече катове ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА, ПРЕПОРЪКИ И ИДЕ

серия Плъзгащо краче за преодоляване на неравностите при шиене на дънкови платове и при шиене на повече катове ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА, ПРЕПОРЪКИ И ИДЕ серия Плъзгащо краче за преодоляване на неравностите при шиене на дънкови платове и при шиене на повече катове ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА, ПРЕПОРЪКИ И ИДЕИ Преди да пристъпите към използване на крачето, прочетете

Подробно

(Bulgarian) DM-FD Ръководство за дилъри Преден дерайльор FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 FD-M612 FD-M617 FD-M618 FD-M672

(Bulgarian) DM-FD Ръководство за дилъри Преден дерайльор FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 FD-M612 FD-M617 FD-M618 FD-M672 (Bulgarian) DM-FD0003-05 Ръководство за дилъри Преден дерайльор FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 FD-M612 FD-M617 FD-M618 FD-M672 FD-M677 СЪДЪРЖАНИЕ ВАЖНО... 4 ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА...

Подробно

Мотора CENTREO Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате мотора. Технически данни на моторите от серията CENTREO Таблицата за избор и г

Мотора CENTREO Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате мотора. Технически данни на моторите от серията CENTREO Таблицата за избор и г Мотора CENTREO Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате мотора. Технически данни на моторите от серията CENTREO Таблицата за избор и границите на използване им, упоменати в нея са дадени

Подробно

(Bulgarian) DM-MDFD Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Преден дерайльо

(Bulgarian) DM-MDFD Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Преден дерайльо (Bulgarian) DM-MDFD001-02 Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Преден дерайльор ALIVIO FD-M4000 FD-M4020 Без серия FD-MT400 СЪДЪРЖАНИЕ

Подробно

book

book 80 105 TEST STB Управляващо табло CFB 810 Ръководство за обслужване BG 2 Важни общи указания за употреба Техническият уред трябва да се използва само по предназначение и при съблюдаване на ръководството

Подробно

S 1006 Кростренажор SPARTAN Basic

S 1006 Кростренажор SPARTAN Basic S 1006 Кростренажор SPARTAN Basic Инстрикции за безопастност! Основни предпазни мерки които трябва да се спазват, включително следните инструкции за безопасност при използване на това оборудване: Прочетете

Подробно

MONDEO_BG

MONDEO_BG MONDEO СТОЛЧЕ ЗА КОЛА ECE R44/04 ГРУПА 0, I (0-18 кг.) ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА BG ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ЗА ПО-НАТАТЪШНИ СПРАВКИ. ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО! ИНФОРМАЦИЯ 1. Това е универсално обезопасително устройство

Подробно

Как се подменят предните амортисьори на PEUGEOT 206

Как се подменят предните амортисьори на PEUGEOT 206 амортисьори на PEUGEOT 206 Извършете замяната в следната последоватленост: 1 При ремонта на Вашия PEUGEOT 206, заменяйте едновременно и двата амортисьора. 2 Вдигнете ръчната спирачка 3 Поставете упори

Подробно

Как да заменим спитачните накладки на предните дискови спирачки Mazda 3 BK

Как да заменим спитачните накладки на предните дискови спирачки Mazda 3 BK Как да заменим спитачните накладки на предните дискови Извършете замяната в следната последоватленост: 1 Подменяйте спирачките накладки в комплект за всяка ос. Това ще Ви осигури ефентивно спиране. Вдигнете

Подробно

Как да заменим тампона на предния МакФерсон на VOLKSWAGEN PASSAT B6

Как да заменим тампона на предния МакФерсон на VOLKSWAGEN PASSAT B6 Как да заменим тампона на Извършете замяната в следната последоватленост: 1 Вдигнете ръчната спирачка 3 2 Поставете упори на задните колела 4 Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете Разхлабете

Подробно

Как да заменим задния спирачен диск Ford Focus II

Как да заменим задния спирачен диск Ford Focus II Как да заменим задния спирачен диск Ford Focus II Извършете замяната в следната последоватленост: 1 Заменяйте спирачните дискове на автомобила си Ford Focus II в комплект за съответния мост, независимо

Подробно

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно

Как да заменим задния спирачен диск BMW 5 E 39

Как да заменим задния спирачен диск BMW 5 E 39 Как да заменим задния спирачен диск BMW 5 E 39 Извършете замяната в следната последоватленост: 1 Заменяйте спирачните дискове на автомобила си BMW 5 E 39 в комплект за съответния мост, независимо от състоянието

Подробно

Как да заменим лагера на предната главина на Mercedes-Benz A W168

Как да заменим лагера на предната главина на Mercedes-Benz A W168 Извършете замяната в следната последоватленост: 1 Вдигнете ръчната спирачка 3 2 Поставете упори на задните колела 4 Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете Разхлабете болтовете на колелата

Подробно

Как да заменим предния спирачен диск PEUGEOT 206

Как да заменим предния спирачен диск PEUGEOT 206 спирачен диск PEUGEOT 206 Извършете замяната в следната последоватленост: 1 Заменяйте спирачните дискове на автомобила си PEUGEOT 206 в комплект за съответния мост, независимо от състоянието им. Това ще

Подробно

Как да заменим тампона на предния МакФерсон на Skoda Octavia 1Z

Как да заменим тампона на предния МакФерсон на Skoda Octavia 1Z Как да заменим тампона на Извършете замяната в следната последоватленост: 1 Вдигнете ръчната спирачка 3 2 Поставете упори на задните колела 4 Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете Разхлабете

Подробно

1 ПОДГОТВИТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ Тези упражнения се препоръчват както за начинаещи, така и за възрастни и слаби хора. Необходимо е да правите последователно

1 ПОДГОТВИТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ Тези упражнения се препоръчват както за начинаещи, така и за възрастни и слаби хора. Необходимо е да правите последователно 1 ПОДГОТВИТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ Тези упражнения се препоръчват както за начинаещи, така и за възрастни и слаби хора. Необходимо е да правите последователно вляво и вдясно по 20-30 крачки от описаните по-долу

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

(Bulgarian) DM-RD Ръководство за дилъри Заден дерайльор MTB MTB SHADOW RD+ RD-M986 RD-M820 RD-M786 RD-M675 RD-M640 Ново RD-M615 MTB SHADOW RD R

(Bulgarian) DM-RD Ръководство за дилъри Заден дерайльор MTB MTB SHADOW RD+ RD-M986 RD-M820 RD-M786 RD-M675 RD-M640 Ново RD-M615 MTB SHADOW RD R (Bulgarian) DM-RD0001-05 Ръководство за дилъри Заден дерайльор MTB MTB SHADOW RD+ RD-M986 RD-M820 RD-M786 RD-M675 RD-M640 Ново RD-M615 MTB SHADOW RD RD-M981 RD-M781 RD-M670 Ново RD-M610 RD-M4000 RD-M3000

Подробно

Как се подменят предните амортисьори на Peugeot 406

Как се подменят предните амортисьори на Peugeot 406 амортисьори на Peugeot 406 Извършете замяната в следната последоватленост: 1 При ремонта на Вашия Peugeot 406, заменяйте едновременно и двата амортисьора. 2 Вдигнете ръчната спирачка 3 Поставете упори

Подробно

Как се заменят пружините на предния мост на Renault Scenic II

Как се заменят пружините на предния мост на Renault Scenic II Как се заменят пружините на предния мост на Renault Scenic II Извършете замяната в следната последоватленост: 1 Заменяйте пружините на Renault Scenic II по двойки. 2 Вдигнете ръчната спирачка 3 Поставете

Подробно

105SL_Quick_Reference_Guide

105SL_Quick_Reference_Guide 05SLБързо ръководство Използвайте ръководството в ежедневната работа на принтера. За по-подробна информация, вижте Ръководство на потребителя. Външен изглед Фигура Изглед на Принтер Отпред Отзад 3 4 Панел

Подробно

Как да заменим лагера на предната главина на Ford Fiesta V

Как да заменим лагера на предната главина на Ford Fiesta V предната главина на Ford Fiesta V Извършете замяната в следната последоватленост: 1 За замяна на лагера е удобно използването на скоба за избиване и набиване на лагерите на главината. Вдигнете ръчната

Подробно

(Bulgarian) DM-SG Ръководство за дилъри Nexus Inter-8 Inter-7 Inter-5

(Bulgarian) DM-SG Ръководство за дилъри Nexus Inter-8 Inter-7 Inter-5 (Bulgarian) DM-SG0003-07 Ръководство за дилъри Nexus Inter-8 Inter-7 Inter-5 СЪДЪРЖАНИЕ МОДЕЛИ, КОИТО СА РАЗГЛЕДАНИ В ТОВА РЪКОВОДСТВО ЗА ДИЛЪРИ... 4 ВАЖНО... 5 ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА... 6 СПИСЪК

Подробно

Как се заменят пружините на предния мост на Mitsubishi Colt Z30

Как се заменят пружините на предния мост на Mitsubishi Colt Z30 Как се заменят пружините на Извършете замяната в следната последоватленост: 1 Заменяйте пружините на по двойки. 2 Вдигнете ръчната спирачка 3 Поставете упори на задните колела Разхлабете болтовете на колелата

Подробно

Как да заменим лагера на предната главина на Honda Jazz GD

Как да заменим лагера на предната главина на Honda Jazz GD Извършете замяната в следната последоватленост: 1 Вдигнете ръчната спирачка 3 2 Поставете упори на задните колела 4 Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете Разхлабете болтовете на колелата

Подробно

Презентация A4S - Ново поколение автоматична едноиглова машина прав шев с полусуха глава затворен картер 1/22

Презентация A4S - Ново поколение автоматична едноиглова машина прав шев с полусуха глава затворен картер 1/22 Презентация A4S - Ново поколение автоматична едноиглова машина прав шев с полусуха глава затворен картер 1/22 Няма изтичане, няма зацапване Без зацапване По-дълъг живот По-ниско ниво на шум Без замърсяване

Подробно

Как се заменят пружините на предния мост на Opel Astra G

Как се заменят пружините на предния мост на Opel Astra G Как се заменят пружините на предния мост на Opel Astra G Извършете замяната в следната последоватленост: 1 Заменяйте пружините на Opel Astra G по двойки. 2 Вдигнете ръчната спирачка 3 Поставете упори на

Подробно

Как да заменим спитачните накладки на задните дискови спирачки Mercedes-Benz E-Class W211

Как да заменим спитачните накладки на задните дискови спирачки Mercedes-Benz E-Class W211 Как да заменим спитачните накладки на задните дискови Извършете замяната в следната последоватленост: 1 Отпуснете напълно ръчната спирачка 3 2 Поставете упори на предните колела 4 Повдигнете задната част

Подробно

Pavo V 140 Настройка на плуга Машина БГ: Кратка инструкция

Pavo V 140 Настройка на плуга Машина БГ: Кратка инструкция Pavo V 140 Настройка на плуга Машина БГ: Кратка инструкция Авторското право и правото на използване (Copyright) е собственост на Rabe Agri GmbH, Германия. Копията, публикуването в други медии, преводите

Подробно

MAS830

MAS830 Цифров мултиметър MAS830 /MAS830, MAS830B, MAS830L, MAS838/ Ръководство за експлоатация 1. Въведение Цифровият мултиметър серия MAS830 e малък, преносим уред с разрядност на дисплея 3½. Характеризира се

Подробно

Как да заменим спитачните накладки на предните дискови спирачки Citroen C3

Как да заменим спитачните накладки на предните дискови спирачки Citroen C3 Как да заменим спитачните накладки на предните дискови Извършете замяната в следната последоватленост: 1 Подменяйте спирачките накладки в комплект за всяка ос. Това ще Ви осигури ефентивно спиране. Вдигнете

Подробно

НОВ АСПЕКТ ООД ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов

НОВ АСПЕКТ ООД   ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов НОВ АСПЕКТ ООД office@nov-aspekt.eu www.nov-aspekt.eu ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за повдигане и транспорт на вертикални тръби, пръстени и

Подробно

Royat_instr_site_read

Royat_instr_site_read Noirot ROYAT 2 Инфрачервено отопление за баня Инструкция за монтаж и експлоатация (да се чете внимателно, преди извършването на всяко действие) 1 - ИЗБОР НА МЯСТО И ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА АПАРАТА Инфрачервеният

Подробно

Как се подменят предните амортисьори на Mercedes-Benz A W169

Как се подменят предните амортисьори на Mercedes-Benz A W169 Извършете замяната в следната последоватленост: 1 При ремонта на Вашия, заменяйте едновременно и двата амортисьора. 2 Вдигнете ръчната спирачка 3 Поставете упори на задните колела Разхлабете болтовете

Подробно

UM-FR-FP-FPP R4_BULGARO

UM-FR-FP-FPP R4_BULGARO ВИЛИЧЕН ПОЗИЦИОНЕР Мод. FR-FP-FFP Преводи на оригинални инструкции ВЪВЕДЕНИЕ Настоящото ръководство съдържа инструкции за монтаж, поддръжка (редовна и извънредна), възможни повреди и тяхното отстраняване.

Подробно

Първи стъпки Кратко ръководство за Press Brake Productivity Благодарим Ви, че закупихте този качествен продукт, произведен от Wila Вече повече от 80 г

Първи стъпки Кратко ръководство за Press Brake Productivity Благодарим Ви, че закупихте този качествен продукт, произведен от Wila Вече повече от 80 г Първи стъпки Кратко ръководство за Press Brake Productivity Благодарим Ви, че закупихте този качествен продукт, произведен от Wila Вече повече от 80 години Wila снабдява производителите и потребителите

Подробно

ÇİM BİÇME MAKİNESİ

ÇİM BİÇME MAKİNESİ BULGARIAN ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОСАЧКА ЗА ТРЕВА МОДЕЛ RTM934 ВЪВЕДЕНИЕ Поздправления за добрия ви избор! Вашата нова електрическа косачка е произведена по-най-високи

Подробно

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 1 2-пътен вентил със задвижващ механизъм Модел SBMV22/SBMV28 Инструкция за експлоатация Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 2 2 Salus

Подробно

Microsoft Word - VN_S20_S40_ST20_ST40_bul.doc

Microsoft Word - VN_S20_S40_ST20_ST40_bul.doc L8542212 Rev. 03/04/06 Мотор за индустриални секционни врати VN.S20/VN.S40/VN.ST20/VN.ST40 Инструкция за монтаж и резервни части Внимание: Преди да инсталирате автоматичната система прочетете внимателно

Подробно