РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д от Закона за професионалното образование и обучение при спазван

Размер: px
Започни от страница:

Download "РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д от Закона за професионалното образование и обучение при спазван"

Препис

1 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д от Закона за професионалното образование и обучение при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с осъществяване на професионално образование по професията У Т В Ъ Р Ж Д А В А М Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет Техническа механика и електротехника за специалност код Полиграфия, професия код Полиграфист от професионално направление код 213 Аудиовизуални изкуства и техники; производство на медийни продукти. Учебната програма влиза в сила от учебната 2017/2018 година. БОИЛ БАНОВ Министър на културата

2 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А ПО ТЕХНИЧЕСКА МЕХАНИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД... ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 213 АУДИО-ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА И ТЕХНИКИ; ПРОИЗВОДСТВО НА МЕДИЙНИ ПРОДУКТИ ПРОФЕСИЯ: код ПОЛИГРАФИСТ СПЕЦИАЛНОСТ: код ПОЛИГРАФИЯ София, 2017 година 2

3 І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Учебната програма по учебен предмет Техническа механика и електротехника е предназначена за професията Полиграфист, специалност Полиграфия от професионално направление Аудио-визуални изкуства техники; производство на медийни продукти, съгласно типовия учебен план за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация, дневна форма на обучение, с прием след завършено основно образование. В учебната програма е включен материал, с овладяването на който се цели придобиване на знания за натоварванията и условията на работа на полиграфическите машини, зя електрическата част на машините и на умения да се разпознават и да се подбират стандартни машинни елементи и полиграфически материали. Чрез учебното съдържание по предмета по предмета на обучаваните се дават знания за силите, действащи между машинните елементи, които изграждат възлите и механизмите и за електрическото захранване. Познавайки натоварванията и напреженията, те да могат да избират подходящ материал или машинен елемент и да осигуряват правилното функциониране на съоръженията. Учебното съдържание е разпределено в 7 раздела, като в тях се конкретизира броят на учебните часове и включените теми. Всяка тема се разпределя от учителя в началото на учебната година. Обучението по предмета се извършва във взаимовръзка с учебните предмети от задължителната подготовка Математика и Физика и астрономия и от специфичната професионална подготовка Технология на полиграфическите процеси, Материалознание и Автоматизация на издателската дейност. ІІ. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ С обучението си по Техническа механика и електротехника се цели учениците да усвоят знания и умения за механиката и електрическата част на полиграфическите машини Учениците трябва да придобият начални умения за прилагане на получените знания при решаване на конкретни проблеми в бъдещата си професионална дейност. Изучаването на Техническа механика и електротехника съдейства за общотехническата подготовка на учениците, за развиване на професионалните им интереси и за формиране на творческо отношение към професията. Основните задачи на учебно-възпитателната работа по предмета са: 3

4 да се изяснят и осмислят от учениците основните понятия за механиката и електрическата част на полиграфическите машини; да се развиват познавателните интереси на учащите се към механиката и електрическата част на полиграфическите машини;; на основата на придобитите знания учениците да придобият елементарни умения за творческо прилагане на техническите средства; да се формират качества на: точност, самостоятелност, творчество, умения за преодоляване на трудностите. Учениците трябва да придобият начални умения за прилагане на получените знания при решаване на конкретни проблеми в бъдещата си производствена дейност. С усвояването на знания по Техническа механика и електротехника се постига ефективност и високи показатели за определяне на нейното ниво, уточняване на значението за повишаване на производителността на труда и качеството на произвежданата продукция. Изучаването на Техническа механика и електротехника съдейства за общотехническата подготовка на учениците, за развиване на професионалните им интереси и за формиране на творческо отношение към внедряването и експлоатацията на техническите средства в съвременното производство. Основните задачи на учебно-възпитателната работа по предмета са: да се изяснят и осмислят от учениците основните понятия в механиката и електротехниката; да се развиват познавателните интереси на учащите се към съвременните полиграфически машини и съоръжения; на основата на придобитите знания учениците да придобият основни умения за творческо прилагане на техническите средства; да се формират качества на: точност, самостоятелност, творчество, умения за преодоляване на трудностите. ІІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ Общият брой учебни часове по учебния предмет Техническа механика и електротехника се разпределя по класове в съответствие с утвърдения учебен план. КЛАС Брой учебни седмици Общ брой часове 4

5 VIII IX ІV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ Структурирането на учебното съдържание е по раздели и теми. За всеки раздел в програмата са записани препоръчителен брой учебни часове и теми. Учителят конкретизира броя на учебните часове за всяка тема в съответствие с посочените за раздела. Учителят разпределя броя на часовете, предвидени по учебния план и по учебната програма в годишното си разпределение. За постигане целите на обучението учителят разпределя учебните часове за нови знания, упражнения и контрол. 5

6 по ред Наименование на разделите и темите VIII КЛАС Брой часове РАЗДЕЛ І. Понятия в техническата механика 6 1 Предмет и задачи на техническата механика. 2 2 Системи сили Опорни реакции. Център на тежест. 2 3 Опорни реакции. Център на тежест. 2 РАЗДЕЛ ІІ. Съпротивление на материалите Деформация на твърдото тяло. 2 2 Хипотези, свързани с деформациите. 2 3 Пластична деформация на хартиите. 4 4 Видове съпротиви 2 5 Оразмеряване при огъване и усукване. 2 РАЗДЕЛ ІІІ. Машинни елементи. 4 1 Неразглобяеми съединения. 2 2 Разглобяеми съединения. 2 РАЗДЕЛ ІV. Елементи на въртеливото движение 12 1 Оси и валове. 4 2 Плъзгащи и търкалящи се лагери. 4 3 Механични предавки. Триещи предавки с директен и индиректен контакт 4 Резерв учебни часове 2 Общ минимален брой учебни часове 36 IX КЛАС РАЗДЕЛ V. Цел и задачи на електротехниката 2 1. Исторически преглед и перспективи на развитие на електротехническата промишленост в България. 2 РАЗДЕЛ VІ. Електрическо поле. Електрически вериги 24 1 Електрическо поле. Основни величини, характеризиращи електрическото поле. Електростатични явления. 8 2 Методи и средства за защита от електростатично електричество. 4 3 Електрически вериги. Електрическа верига за променлив ток. 4 4 Електрически проводници и кабели. 2 5 Електрическа връзка. 2 6 Явления при прекъсване на електрическата верига. 4 РАЗДЕЛ VІІ. Магнитно поле 10 1 Магнитно поле. Величини, характеризиращи магнитното поле. 4 2 Магнитни вериги. Магнитни величини. 4 3 Магнитни свойства на веществата 2 Резерв учебни часове 2 Общ минимален брой учебни часове 36 6

7 Раздели и теми: РАЗДЕЛ І. Понятия в техническата механика 1.1. Предмет и задачи на техническата механика. (Представят се основите на техническата механика и нейното значение за полиграфическата индустрия) 1.2. Системи сили (Разглеждат се успоредни и сходящи сили, двойка сили, произволна равнинна система на сили Опорни реакции. Център на тежест. (Разглеждат се понятията опорни реакции и център на тежест) РАЗДЕЛ ІІ. Съпротивление на материалите Деформация на твърдото тяло, напрежения при статично натоварване. Хипотези, свързани с деформациите. Пластична деформация на хартиите. (Разглежда се деформацията на хартията при различните полиграфически процеси) Видове съпротиви при опън, натиск, усукване, срязване, огъване, изкълчване, сложни съпротиви. Оразмеряване при огъване и усукване. Приложения при офсетови печатни форми.(разглеждат се свойствата на офсетовите печатни форми от гледна точка на устойчивостта им на механични въздействия). РАЗДЕЛ ІІІ. Машинни елементи Неразглобяеми съединения. Нитови съединения, заварени, запоени, лепени съединения. Съединения с гарантирана стегнатост. (Изяснява се термина неразглобяеми съединения приложения в полиграфията) Разглобяеми съединения. Резбови съединения. Щифтови съединения. Шпонкови съединения. Шлицови съединения.(изяснява се термина разглобяеми съединения приложения в полиграфията). РАЗДЕЛ ІV. Елементи на въртеливото движение 4.1. Оси и валове. Особености при печатните машини. (Изясняват се термините оси и валове приложения в полиграфията) Плъзгащи и търкалящи се лагери. Приложение в печатните машини. (Изясняват се термините плъзгащи и търкалящи се лагери приложения в полиграфията) Механични предавки. Триещи предавки с директен и индиректен контакт (плоскоремъчни, клиноремъчни, зъбноремъчни, верижни). Приложение в полиграфическите машини. (Изясняват се термините механични предавки приложения в полиграфията). РАЗДЕЛ V. Цел и задачи на електротехниката 5.1. Исторически преглед и перспективи на развитие на електротехническата промишленост в България. 7

8 РАЗДЕЛ VІ. Електрическо поле. Електрически вериги 6.1. Електрическо поле. Основни величини, характеризиращи електрическото поле. (Дават се основни знания за електрическо поле) Електростатични явления. (Разглеждат се електростатическите явления) Методи и средства за защита от електростатично електричество. (Разглеждат се електростатическите явления с цел приложението им в полиграфията) Електрически вериги. Електрическа верига за променлив ток. (Разглеждат се електрически вериги) Електрически проводници и кабели. (Разглеждат се електрически проводници и кабели) Електрическа връзка. (Дава се понятие за електрическа връзка) Явления при прекъсване на електрическата верига. (Разглеждат се явленията при прекъсване на електрическата верига). РАЗДЕЛ VІІ. Магнитно поле 7.1. Магнитно поле. Величини, характеризиращи магнитното поле. (Изясняват се понятията магнитно поле и величини, които го характеризират) Магнитни вериги. Магнитни величини.(подробно се разглеждат магнитните вериги и величини) Магнитни свойства на веществата (Разглеждат се магнитните свойства на веществата и приложението им в полиграфията). V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ УЧЕНЕТО ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ В края на обучението учениците трябва да притежават следните знания, умения и компетентности: знания: понятийния апарат на техническата механика; видовете съпротиви и да определят напреженията, предизвикани от различни видове натоварвания; минималните диаметри на валовете на печатните машини. да познават електрическите табла и електрическите връзки и вериги в полиграфическите машини. да знаят мерките за предпазване от статично електричество умения: да определят опорните реакции; 8

9 да разпознават и класифицират реалните машинни елементи; да определят вътрешния диаметър на резбово съединение; да определят и оценяват опасността при работа с електротехническите съоръжения в полиграфията да работят с техническа и справочна литература. компетентности: да имат разбиране и анализиране за явленията и процесите в механиката електротехническите съоръжения на полиграфическите машини, разглеждани в процеса на понататъшното обучение по професията, както и в бъдещата практика; да придобият компетентност при анализа на условията на работа и отчитане на влиянието на околната среда (влажност, замърсеност, климатични условия) върху работата на полиграфическите машини. VІ. ЛИТЕРАТУРА 1. Кисьов И. Крумов К., Техническа механика, София Техника 2. Христов Х. В, Димчев Г. Н., Захариев К.С, Техническа механика, София, Техника 3. Ананиев П. Г., Чаушев М. К. Електротехника София Техника 4. Ананиев П. Г., Куцаров Л. М., Електротехника София Техника АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография София. 9

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д от Закона за професионалното образование и обучение при спазван

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д от Закона за професионалното образование и обучение при спазван РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д от Закона за професионалното образование и обучение при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение, при спазване изискванията на чл. 66, ал. 1 и

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение, при спазване изискванията на чл. 66, ал. 1 и

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение, при спазване изискванията на чл. 66, ал. 1 и

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА З А П О В Е Д РД 09-1447/ 18.09.2006 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за професионалното образование

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4941/04.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А за задължителна професионална подготовка по учебен предмет УЧЕБНА ПРАКТИКА: ПО СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД РД 09-1618/10.12.2008

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4952/04.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д от Закона за професионалното образование и обучение при спазван

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д от Закона за професионалното образование и обучение при спазван РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д от Закона за професионалното образование и обучение при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в от Закона за професионалното

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и във връзка с

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и във връзка с МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА З А П О В Е Д РД 09-1576/ 19.09.2006 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за професионалното образование

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09- / 2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09- / 2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09- / 2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от

Подробно

Microsoft Word В18.docx

Microsoft Word В18.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 / 2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в от Закона

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О И Н А У К А Т А М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД09-1360 / 14.09.2007 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /.2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /.2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /.2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от

Подробно

Microsoft Word - Tipov_UchebenPlan_ _B15_050819

Microsoft Word - Tipov_UchebenPlan_ _B15_050819 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /. г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в от Закона

Подробно

Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 о

Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 о Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА З А П О В Е Д РД 09-1501/07.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал.

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4144/29.08.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

Microsoft Word - U.Plan_ _В6_IKONOMIST_Gorsko_stopanstvo.docx

Microsoft Word - U.Plan_ _В6_IKONOMIST_Gorsko_stopanstvo.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д /. 2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката ЗАПОВЕД РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и учили

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката ЗАПОВЕД РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и учили РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката ЗАПОВЕД РД 09-4529/31.08.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ИЗХОДЯЩО

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 1. У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А за задължителна професионална подготовка 1. Учебен предмет: ВЪВЕДЕНИЕ В РС 2. Модул: ВЪВЕДЕНИЕ В РС УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД РД 09 1084

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 3987/28.08.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Приложение 2 УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ТЕОРИЯ НА СПОРТНАТА ТРЕНИРОВКА ЗА X КЛАС УТВЪР

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Приложение 2 УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ТЕОРИЯ НА СПОРТНАТА ТРЕНИРОВКА ЗА X КЛАС УТВЪР МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Приложение УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ТЕОРИЯ НА СПОРТНАТА ТРЕНИРОВКА ЗА X КЛАС УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД РД-09-357/8.06.018 г. ПРОФЕСИОНАЛНО

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 4 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 4 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 4 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4731/01.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4732/01.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - обучение чрез работа (дуална система на

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД 09-1222/15.09.2010 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - обучение чрез работа (дуална система на

Подробно

Приложение 14 МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА СПОРТНАТА ПОДГОТОВКА ПО

Приложение 14 МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА СПОРТНАТА ПОДГОТОВКА ПО Приложение 14 МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА СПОРТНАТА ПОДГОТОВКА ПО ВИД СПОРТ ЗА XI КЛАС УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД РД-09-357/28.06.2018

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4796/01.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

Microsoft Word - U_Plan_ _B19_Ikonomist_ZS_ZFO_ docx

Microsoft Word - U_Plan_ _B19_Ikonomist_ZS_ZFO_ docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /.2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1453/07.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основание

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основание Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД09-1345/01.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР Заповед РД-10-668/03.09.2018 г. ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 3 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4780/01.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 2600/14.09.2018. г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл.

Подробно

Приложение 4 МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ТЕОРИЯ НА СПОРТНАТА ТРЕНИРОВКА ЗА XII КЛАС УТВ

Приложение 4 МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ТЕОРИЯ НА СПОРТНАТА ТРЕНИРОВКА ЗА XII КЛАС УТВ Приложение 4 МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ТЕОРИЯ НА СПОРТНАТА ТРЕНИРОВКА ЗА XII КЛАС УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД РД-09-357/28.06.2018 г. ПРОФЕСИОНАЛНО

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09-1139/09.09.2013 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за професионалното

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ИЗХОДЯЩО

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основание

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основание Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД09-1346/01.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1406/07.09.2009 г. На основание чл. 25, ал.

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД 09-1255 /15.09.2010 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1273/24.08.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - обучение чрез работа

Подробно

Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М ЛА Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д Р

Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М ЛА Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д Р Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М ЛА Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1418/07.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4

Подробно

Microsoft Word _zadochno.doc

Microsoft Word _zadochno.doc Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1279/24.08.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно