ОБЩИНА МЕЗДРА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАКРИЛА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ И ТВОРЧЕСКИ ЗАЛОЖБИ В ОБЩИНА МЕЗДРА 2011 г.

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОБЩИНА МЕЗДРА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАКРИЛА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ И ТВОРЧЕСКИ ЗАЛОЖБИ В ОБЩИНА МЕЗДРА 2011 г."

Препис

1 ОБЩИНА МЕЗДРА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАКРИЛА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ И ТВОРЧЕСКИ ЗАЛОЖБИ В ОБЩИНА МЕЗДРА 2011 г.

2 Раздел I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.(1) С тази Наредба се определят условията и реда за стимулиране на творческите заложби и потребности на деца и ученици с изявени дарби, съгласно Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС 298 от г. с изм.и допълнения. (2) Наредбата има за цел да подкрепя, поощрява и подпомага финансово даровити деца и ученици с изяви в сферата на изброените в чл.2 области. (3) Право на финансово подпомагане има всяко едно дете или ученик в община Мездра до завършване на средно образование,с изявени дарби в областта на науката и техниката, изкуството и културата, спорта. Чл.2.(1) Областите за кандидатстване са: 1. Наука и техника; 2. Изкуство и култура; 3. Спорт. Чл.3.(1) Финансовото стимулиране е обособено в стипендии. 1.годишни 2.Месечни 3.Еднократно парично стимулиране Чл.4. (1) В съответствие с разпоредбите на настоящата Наредба Кмета на общината определя Комисия по стипендиите (2) Комисията по стипендиите осъществява оценка и подбор на постъпилите искания за отпускане на стипендии или финансово стимулирана и предоставя списък за утвърждаване от кмета на общината. Раздел II. ОРГАНИ Чл.5. (1) Комисията по чл.4 е в състав не по-малко от 5 и не повече от 7 души. (2) Комисията има право да привлича за становище различни специалисти, директори на училища и ДГ, експерти. (3) Комисията може да заседава при наличието на обикновен кворум. (4) Председателят и членовете на Комисията не получават възнаграждение за дейността си. (5) Комисията ежегодно изготвя формуляри за кандидатстване и оценяване за стипендии по чл.3.

3 Раздел III. УСЛОВИЯ И ПРОЦЕДУРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ИЗБОР. Чл.6.Стипендии и еднократно финансово стимулиране по тази Наредба може да се предоставя по искане на: 1.Детето или ученика; 2.Родител/настойник/,попечител, или полагаща грижи за детето институция; 3.Директори на учебни заведения, след решение на Педагогическия съвет; 4. Училищни настоятелства; 5. Спортни клубове; 6. Общински съвет. Чл.7. (1) Всеки кандидат може да кандидатства за повече от една от описаните в чл. 2 и в чл.3 ал.1 области и видове. (2) Всеки кандидат има право да бъде одобрен за една стипендия или еднократно финансово стимулиране в рамките на една календарна година. (3) Протоколът от решението на комисията за спечелилия кандидат се оповестява по подходящ начин на публично място в 7-дневен срок от вземане на решението. Чл.8. Определяне на годишни стипендии. (1) Характеристика на стипендията. 1.Годишна стипендия се отпуска за период от една календарна година. 2. Всяка година се отпуска по една годишна стипендия във всяка от областите по чл.2. 3.Годишна стипендия се присъжда на дете или ученик, изявени на национално или международно ниво, класирани до трето място за последните две години, считано от датата на подаване на кандидатурата. 4. Детето/ученикът трябва да е с постоянен или настоящ адрес в община Мездра, да е обхванато в системата на предучилищните и общообразователни учебни заведения. (2) Процедура на изплащане на стипендията. 1. Годишната стипендия е в размер на една втора минимална работна заплата, определена за страната към датата на одобряване на спечелилия кандидат. 2. Стипендията се изплаща от съответните училища. Чл. 9. Определяне на месечни стипендии. (1) Характеристика на стипендията.

4 1.Месечна стипендия се отпуска за период не по-дълъг от шест месеца. 2.Месечна стипендия се присъжда на дете или ученик, с над две изяви на регионално или национално ниво, класирани до трето място за последните две години, считано от датата на подаване на кандидатурата. 3. Детето/ученикът трябва да е с постоянен или настоящ адрес в община Мездра, да е обхванато в системата на предучилищните и общообразователни учебни заведения. (2) Процедура на изплащане на стипендията. 1. Месечната стипендия е в размер на 1/6 от минималната работна заплата, определена за страната към датата на одобряване на спечелилия кандидат, умножена по броя на месеците. 2. Стипендията се изплаща месечно от съответното училище. Чл.10. Еднократно парично стимулиране. (1) Характеристика. 1. Паричното поощрение се дава на дете/ученик, класирани в общински състезания или фестивали до трето място за календарната година. 2.Всяка година се отпускат до 10 еднократни финансови поощрения.. 3. Детето/ученикът трябва да е с постоянен или настоящ адрес в община Мездра, да е обхванато в системата на предучилищните и общообразователни учебни заведения. (2) Процедура на изплащане на еднократното парично стимулиране: 1. Еднократното парично стимулиране е в размер до 1/6 от минималната работна заплата, определена за страната към датата на одобряване на спечелилия кандидат. 2. Еднократното парично стимулиране се изплаща чрез касата на община Мездра и се връчва на тържествата в чест на 24 май ежегодно. Раздел IV. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Чл.11 При кандидатстване се подават следните документи: 1. Формуляр - искане за кандидатстване. 2. Документ оригинал или заверено копие, удостоверяващ възрастта. 3. Документ, удостоверяващ учебното заведение, в което учи ученикът. /не важи за деца до 6-годишна възраст/. 4. Копие от награди, грамоти, сертификати, получени в последните две години, или настоящата година в общински, регионални, национални и международни прояви. 5. Препоръчителна е препоръка от преподавател, или изявена личност в областта, за която се кандидатства.

5 Раздел V. ФИНАНСИРАНЕ Чл. 12. Необходимите средства по тази Наредба се осигуряват от: 1.Бюджета на общината за текущата година и бюджета на учебното заведение за текущата година. 2.Средства, отпуснати в съответствие с Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС 298/ г. 3. Спонсори, дарения и др. Раздел VI. МОНИТОРИНГ Чл.13. Комисията по чл.4 огласява всички свои решения на видно място в общината, или чрез средства за масова информация. Чл.14.(1) Комисията по чл.4 прави отчет за дейността си в края на всяка календарна година пред Кмета на общината и пред Общинския съвет. (2) Комисията предоставя достъп до информация за дейността и решенията си на всеки заинтересован. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 1.Настоящата Наредба се приема на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА с Решение 529 от Протокол 44 / г. на Общински съвет Мездра и влиза в сила от година. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА ПРЕДСЕДАТЕЛ : /инж. Делян Дамяновски/

6 Приложение 1 ДО... И С К А Н Е Днес, г. / Име, презиме и фамилия/ -родител; -настойник; -попечител; -лице, полагащо грижи за детето/ученика; -дете/ученикът Лична карта, издадена на.. От., ЕГН Месторождение Постоянен адрес.. Настоящ адрес. Телефон за връзка.. На основание Наредбата за насърчаване и закрила на деца и ученици с изявени дарби и творчески заложби в община Мездра, отправям искане за предоставяне на..егн. /Име, презиме и фамилия на детето/ученика/. /Настоящ адрес на детето/ученика/. / ученик в/ За: /Посочва се конкретно по кой чл. от Наредбата/ -.. Мотиви: Прилагам следните документи: Дата Гр./с./.. Подпис:

Настоящата Наредба е съобразена с разпоредбите на Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС № 298/

Настоящата Наредба е съобразена с разпоредбите на Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС № 298/ НАРЕДБА ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ В ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН Настоящата Наредба е съобразена с разпоредбите на Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени

Подробно

ПРАВИЛНИК за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарб.doc

ПРАВИЛНИК за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарб.doc П Р А В И Л Н И К ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ РАЗДЕЛ І Общи положения Чл. 1. С този Правилник се определят условията

Подробно

О Б Щ И Н С К А П Р О Г Р А М А НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2018 Г. ПРОЕКТ Раздел I Общи положен

О Б Щ И Н С К А П Р О Г Р А М А НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2018 Г. ПРОЕКТ Раздел I Общи положен О Б Щ И Н С К А П Р О Г Р А М А НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2018 Г. ПРОЕКТ Раздел I Общи положения 1. Общинската програма е разработена на основание

Подробно

АНКЕТА

АНКЕТА О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б Е Л Е Н Е град Белене - 5930, ул. България 35, тел. 0658/3 10 61, e-mail: obs.belene@gmail.com, www.belene.bg П Р А В И Л Н И К ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ

Подробно

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ОБЩИНА  ГОРНА  ОРЯХОВИЦА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ТВОРЧЕСКИТЕ ЗАЛОЖБИ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА, ИЗКУСТВОТО И СПОРТА 2012 г. І. Мерки за насърчаване на деца с изявени дарби

Подробно

<4D F736F F D20CDE0F0E5E4E1E020E7E020F0E5E4E020E820EDE0F7E8EDE020E7E020EEF2EFF3F1EAE0EDE520EDE020E5E4EDEEEAF0E0F2EDE020F4E8EDE0EDF

<4D F736F F D20CDE0F0E5E4E1E020E7E020F0E5E4E020E820EDE0F7E8EDE020E7E020EEF2EFF3F1EAE0EDE520EDE020E5E4EDEEEAF0E0F2EDE020F4E8EDE0EDF НАРЕДБА за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби ГЛАВА I Общи положения Чл.1.Тази Наредба урежда реда и начина за отпускане

Подробно

Microsoft Word - Нр_ЗакрДецДарб_

Microsoft Word - Нр_ЗакрДецДарб_ НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби Обн. - ДВ, бр. 111 от 22.12.2003 г.; в сила от 01.01.2004 г.; изм., бр. 51 от 21.06.2005 г.; в сила от 21.06.2005 г.; изм.,

Подробно

НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби Приета с ПМС 298 от г., обн., ДВ, бр. 111 от г.,

НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби Приета с ПМС 298 от г., обн., ДВ, бр. 111 от г., НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби Приета с ПМС 298 от 17.12.2003 г., обн., ДВ, бр. 111 от 22.12.2003 г., в сила от 1.01.2004 г., изм., бр. 51 от 21.06.2005

Подробно

Obstinska programa 2012

Obstinska programa 2012 О Б Щ И Н А Ш У М Е Н ПРОГРАМА за мерките за насърчаване творческите заложби и потребности на деца и студенти с изявени дарби през 2012 година Настоящата програма е разработена на основание Наредба за

Подробно

Microsoft Word - t.24.doc

Microsoft Word - t.24.doc О Б Щ И Н А Ш У М Е Н ПРОГРАМА за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби през 2006 г. Настоящата програма е разработена на основание Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на

Подробно

079201

079201 О Б Щ И Н А Ш У М Е Н ПРОГРАМА за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби през 2007 г. Настоящата програма е разработена на основание Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на

Подробно

Microsoft Word - Pravilnik pomo6ti.doc

Microsoft Word - Pravilnik pomo6ti.doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ с. Ценово Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна помощ Приет с Решение 278 по Протокол 48/23.09.2009 г. Ценово 2009г. Раздел I Общи положения Чл.1. Този правилник урежда реда

Подробно

НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ ГРАД СОФИЯ 1408, бул. Витоша 91, тел , факс , ЗАПОВЕД от

НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ ГРАД СОФИЯ 1408, бул. Витоша 91, тел , факс ,   ЗАПОВЕД от НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ ГРАД СОФИЯ 1408, бул. Витоша 91, тел. 02 952 08 57, факс 02 952 30 25, e-mail: tbg1@abv.bg ЗАПОВЕД 2021-1121 от 6.02.2019 г. На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259,

Подробно

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071 НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/28.02.2018 год.; изм. с р-е 1071/25.04.2019 г./ Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Тази

Подробно

Природо – математическа гимназия “Добри П

Природо – математическа гимназия “Добри П ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за отпускане на стипендии в ППМГ Добри Чинтулов, гр. Сливен Настоящите правила са изработени въз основа на ПМС 328 от 21 декември 2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ 5870 гр. Долни Дъбник, Област Плевен, ул. Христо Янчев 58 тел.: Директор: 06514/20-47, , канцелария: 06514/22-31

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ 5870 гр. Долни Дъбник, Област Плевен, ул. Христо Янчев 58 тел.: Директор: 06514/20-47, , канцелария: 06514/22-31 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ 5870 гр. Долни Дъбник, Област Плевен, ул. Христо Янчев 58 тел.: Директор: 06514/20-47, 0879548700, канцелария: 06514/22-31, e-mail: sou_dabnik@abv.bg; web: www.soudabnik.com

Подробно

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази Наредба

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази Наредба НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази Наредба се определят условията и редът за приемане на ученици

Подробно

ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Проект! НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЖДАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Проект! НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЖДАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Проект! НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЖДАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ГЛАВА I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. С тази наредба се уреждат

Подробно

П Р О Т О К О Л № 1

П Р О Т О К О Л   № 1 П Р О Т О К О Л 3 Днес 15.05.2019 година се проведе заседание на Комисията по стипендиите. Присъстваха : 1. Пепа Димитрова - Чиликова Заместник-кмет председател на комисията 2. Дора Чанева общинска администрация

Подробно

ОБЩИНА ХАСКОВО НАРЕДБА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО НА КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО, ОБЩИНСКИ ЧИТАЛИ

ОБЩИНА ХАСКОВО НАРЕДБА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО НА КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО, ОБЩИНСКИ ЧИТАЛИ ОБЩИНА ХАСКОВО НАРЕДБА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО НА КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО, ОБЩИНСКИ ЧИТАЛИЩА, МЕСТНИ КУЛТУРНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ТВОРЦИ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ НАРЕДБА 20 за социално подпомагане на граждани от бюджета на Община Правец ------------------------------------------- П р а в е ц, 2008 година Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 2 Чл.1. С тази Наредба се определя

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СИЛИСТРА гр.силистра, ул. С.Велики 16 086/820655, факс: 086/821015 e-mail: obs@silistra.bg ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И С К А от МАРИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ - РУСЕ Алеи Възраждане 3 тел./факс : 842 600 тел: 842 700 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА За условия и ред за получаване на стипендии от учениците от Английска езикова гимназия Гео

Подробно

Приложение 5 Размер на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска Вид стипендия Размер в лв. Период 1 Месечни стипендии 1.1 За постигнати обра

Приложение 5 Размер на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска Вид стипендия Размер в лв. Период 1 Месечни стипендии 1.1 За постигнати обра Приложение 5 Размер на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска Вид стипендия Размер в лв. Период 1.1 За постигнати образователни резултати за 1.1.1 За успех Отличен 6 50 учебен 1.1.2 За успех

Подробно

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТ

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТ ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: 03123 / 22 21 факс: 03123 / 24 12 http://www.kaloianovo.org/ E-mail: kaloianovo@mail-bg.com НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА

Подробно

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/ ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/622 12 e-mail: obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg СИСТЕМА ОТ ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В

Подробно

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт Чл. 133, ал. 1 от Закона за предучилищното и

Подробно

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД 12-756 /29.03.2019г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на директора,

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Подробно

izmenenie pyrvi klas

izmenenie pyrvi klas ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШУМЕН. Чл. 6, ал. 2 се изменя така: Децата в Списъка по постоянен/настоящ адрес се разпределят

Подробно

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ

НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ  ЗА  СТИПЕНДИИ НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ИВАН ПАВЛОВ - СТАРА ЗАГОРА 6006, гр. Стара Загора, обл. Стара Загора, бул. Св. Патриарх Евтимий 21, п.к. 128 042/ 607 767 - тел./факс, 042/ 607

Подробно

Наредба предучилищно образование

Наредба предучилищно образование НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА МОНТАНА /приета с Решение 305/27.10.2016 г. изм. с р-е 1021/28.02.2019 г./ Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. С тази наредба се определят:

Подробно

Microsoft Word - Naredba

Microsoft Word - Naredba ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 7150 Две могили, бул. България 84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg ОБЩИНСКИ СЪВЕТ тел. 0884/854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg Н А Р Е Д Б А 29 ЗА УСЛОВИЯТА

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОДЕЧ ПРИЕТА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.59, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА

Подробно

ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ

ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Акад. Боян Петканчин ГР. ХАСКОВО гр. Хасково, ул. Ст. Стамболов 10, тел./факс: (038) 62-40-98, GSM: 0878120761 www.pmg-haskovo.org, e-mail: pmg_haskovo@abv.bg Утвърждава:...

Подробно