Утвърдена със заповед 42/ г. на председателя на РС Варна ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР ПРОТОКОЛИСТ ГРАЖДАНСКО ОТД

Размер: px
Започни от страница:

Download "Утвърдена със заповед 42/ г. на председателя на РС Варна ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР ПРОТОКОЛИСТ ГРАЖДАНСКО ОТД"

Препис

1 Утвърдена със заповед 42/ г. на председателя на РС Варна ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР ПРОТОКОЛИСТ ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ ЕКД в органите на съдебната администрация: специализирана администрация Код по ЕКД: Описание на длъжността: Изпълнява дейности по подготовката на делата за разглеждане в съдебни заседания, изготвя и прилага към делото и към електронните папки на делата протоколите от съдебните заседания, попълва електронните папки на делата с постановените съдебни актове от открито заседание, подготвя формуляри, списъци с насрочените за съдебно заседание дела. По разпореждане на съдията изготвя: документи по делата по постъпили молби за издаване на изпълнителни листи, съдебни удостоверения, отговори на писма, постъпили от други институции, изискване и изпращане на дела за послужване, съобщения до страните за изготвено решение по делото, напомнителни писма. Проверява редовността на връчените призовки преди съдебното заседание. Прилага към делото, документите, постъпили в съдебно заседание. Изготвя протокола от съдебно заседание, призовки и други документи, по разпореждане на съдията от съдебно заседание. Номерира представените по делата документи от съдебно заседание. Призовава вещи лица, определени в съдебното заседание, в случаите в които хонорарът им се изплаща от бюджета на съда или когато в съдебно заседание се представи доказателство за вече внесен депозит. Приема от деловодителя делата по които са провеждани съдебни заседания и има съдебен акт, влязъл в законна сила, изготвя изпълнителните листи, удостоверения и други документи във връзка с изпълнение на съдебния акт. Подготвя делото за архив. І. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ: 1. Подготовка за съдебно заседание 1.1. В десетдневен срок, преди съдебното заседание, проверява редовността на призоваване на лицата за съдебното заседание. Ако при проверката установи липса на призовки, докладва на съдията за преценка за евентуално изпращане на нови от съдебния секретар.

2 1.2. Най-късно ден преди съдебното заседание приема от деловодителя на състава насрочените дела В срока по т извършва проверка за съответствие на делата от списъка за съдебно заседание и тези предадени му от деловодителя. При установена липса на дела деловодителя на състава е длъжен незабавно да осигури тези дела на разположение на съдебния секретар В срока по т съдебният секретар проверява дали призовките, изпратени до страните за конкретното съдебно заседание са приложени по делото 1.5. С цел икономия на време, при назначени експертизи, в деня преди съдебното заседание, съдебният секретар подготвя и РКО за изплащане на възнаграждението на вещите лица В деня преди съдебното заседание списък за насрочените дела са предава на административния секретар, с цел осигуряване зала за съдебното заседание Всички дела по списъка за предстоящото съдебно заседание се предават на съдията- титуляр на състава най-късно предния ден Най-малко 15 минути преди провеждане на съдебното заседание, съдебният секретар поставя списък с делата за разглеждане пред определената за заседанието зала и въвеждат номерата на делата за разглеждане в програмата за визуализация на списъка на информационното табло. 2. В съдебно заседание 2.1. Съдебният секретар изготвя протокола под диктовка на съдията-докладчик По време на съдебното заседание, при наличие на техническа възможност, съдебният секретар, използва програмата за звукозапис. 3. След съдебно заседание 3.1. Изготвя протокола от съдебно заседание Вписва в деловодната програма резултатите от делата, разгледани в открито съдебно заседание Изготвя призовки и други документи, по разпореждане на съдията от съдебно заседание Номерира представените по делата документи от съдебно заседание Призовава вещи лица, определени в съдебното заседание, в случаите в които хонорарът им се изплаща от бюджета на съда или когато в съдебно заседание се представи доказателство за вече внесен депозит Призовава по указание на съда и страни и свидетели за следващото съдебно заседание За всички изпратени призовки съдебният секретар разпечатва списък от деловодната програма и го прилага към делото Призовките и изготвените писма се предават в служба Регистратура, за изпращане, най-късно на следващия ден до 8,30 ч Организира извършването на дейностите от т до 3.8. вкл., по начин позволяващ проверка на изготвените протоколи от съдията и предаването на делата в деловодството в тридневен срок след провеждане на заседанието Заедно с предаване на протоколите за проверка от съдията, съдебният секретар му предоставя разпечатка от срочната книга върху която е отразил датата на предаване на протоколите При връщане на делата от съдията на съдебния секретар, последният подготвя и изпраща изготвените след съдебното заседание писма След връщане на проверените протоколи от съдията, съдебният секретар предава отложените, спрените, прекратените и/или делата без движение в

3 деловодството на съдебния състав, като представя на съдебния деловодител разпечатката от срочната книга, върху която последният удостоверява датата на връщане на делата в деловодството В първия работен ден след заседанието съдебният секретар предава на административния секретар копията на издадените в съдебното заседание РКО. 4. Изготвяне на доклад машина По разпореждане на съдията изготвя: документи по делата по постъпили молби за издаване на изпълнителни листи, съдебни удостоверения, отговори на писма, постъпили от други институции, изискване и изпращане на дела за послужване, съобщения до страните за изготвено решение по делото, като подготвя и копия на решение или определение от същото, напомнителни писма и придружителни писма Срокът за извършване на действията по т е тридневен от датата на предаване на делата от деловодителя на съдебния секретар Изготвения доклад машина се предава на съдията докладчик за проверка и подпис в срока, посочен по т Обработване на дела с постановени съдебни актове Най-късно в деня следващ предаването на делата, с готови съдебни актове, от съдията, съдебният секретар изготвя съобщения до страните за изготвеното решение заедно с препис от съдебния акт, вписва в деловодната програма постановения съдебен акт, обезличава го и го присъединява в електронната папка на делото При постановени неприсъствени решения, съобщенията за изготвеното решение, заедно с препис от същото се изпращат незабавно до страните в деня на предаване на акта от съдията на съдебния секретар За всички изпратени съобщения, съдебният секретар разпечатва списък от деловодната програма и го прилага към делото Всички дела по които са изготвени съобщения за постановено решение се предават в същия ден в съдебното деловодство Съобщенията се предават в служба Регистратура, за изпращане, най-късно на следващия ден до 8,30 ч. 6. Подготвяне на делата за архив Съдебният секретар приема от съдебния деловодител делата, по които са провеждани съдебни заседания и има съдебен акт, влязъл в законна сила Съдебният секретар извършва повторна проверка на срока за влизане в сила на акта и ако същият е правилно изчислен, секретарят вписва резултата в деловодната програма Попълва архивния фиш, изготвя изпълнителните листи, удостоверения и други документи във връзка с изпълнение на съдебния акт Делото се предава в деловодството, където изчаква изтичане на двумесечния срок от влизане на съдебния акт в сила Действията по архивиране на делото се извършват най-късно в двуседмичен срок от датата на постъпването му от деловодството. 7. Изготвяне на статистически данни, отчетност по движение на делата Във връзка с изготвяне на сведението за дейността съдебния състав, най-късно в срок до последния работен ден на месеца, предхождащ изготвянето на

4 справката, съвместно с деловодителя на състава, проверява степента на съответствие между наличните неприключили дела в деловодството на състава и съдържащите се в разпечатаната от деловодната програма справка, изготвена за конкретен период Предава в писмен вид резултата от проверката на съдебния статистик той и служител по сигурността на информацията Ежегодно в края на месец юни и месец декември, съвместно с деловодителя на съдебния състав извършва материална проверка. С проверката се установява степента на съответствие на наличните дела в деловодството на състава и съдържащите се в разпечатаната от деловодната програма справка, изготвена за конкретен период Материалната проверка се извършва в срокове, определени от ръководството на съда Материалната проверка приключва с докладна, в която ръководител служба Съдебни секретари ГО, отразява всички констатации, направени от съдебните секретари по време на проверката Съдебният секретар предава справките, изготвени във връзка с провеждането на материалната проверка за съхранение на ръководител служба съдебни секретари ГО. 8. Изготвя индивидуален работен план, съгласно изискванията на чл.158, ал. 1, т. 1 от ПАС и във връзка с чл. 18, ал. 2 от СФУК на РС - Варна и го предава на ръководител служба Съдебни секретари ГО за включване в общия план на службата. 9. При възникване на рискова ситуации, която може да доведе до негативни последствия за дейността на съда и/или да бъде пречка при постигане на поставените в плана цели, сигнализира писмено своя пряк ръководителя, който от своя страна докладва по реда на нивата за докладване. 10. Сигналът по т. 9. следва да съдържа: описание на проявените показатели, моделиране на бъдещо развитие на рисковата ситуация, както и прогнозиране на нейното развитие в два варианта: оптимистичен и песимистичен вариант на развитие, предложения за предприемането на неотложни действия и действия в подалечен план. 11. Изпълнява други задължения, възложени му от председателя на съда, съдебния администратор и/или ръководителя на служба, във връзка с длъжността му. ІІ. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ Йерархически: - съдебният секретар е подчинен на председателя на Районния съд, на съдебния администратор и на ръководителя на служба Съдебни секретари ГО. Функционални: - Вътрешни с администрацията на съда и със съдиите във връзка с изпълнение на служебните си задължения, - Външни с граждани, организации и ведомства във връзка с пряката му работа.

5 ГОРЕСТОЯЩИ: ръководител на служба Съдебни секретари ГО, съдебен администратор и Председателя на съда. ІІІ. ТИПИЧНА КВАЛИФИКАЦИЯ: 1. Познания по съдебна документация и разбиране на значението й за съдебната система. 2. Отлични машинописни умения. 3. Умение за работа с компютърна и офис-техника. 3. Умения за работа в екип. ОБРАЗОВАНИЕ: минимална степен на завършено образование средно; познания за работа с документообработващи компютърни програми. ИЗГОТВИЛ: Д. ЯНКОВА, съдебен администратор на РС - Варна М. ДОНЧЕВА, Ръководител /завеждащ/ служба Съдебни секретари ГО ЗАПОЗНАТ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯТА:... /Трите имена, дата, подпис/

I i n РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА 1. Наименование на длъжността: СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 2. Вид и наименование на въ

I i n РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА 1. Наименование на длъжността: СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 2. Вид и наименование на въ I i n РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА 1. Наименование на длъжността: СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 2. Вид и наименование на вътрешното звено, в което е длъжността: служба Съдебно

Подробно

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА I. Обща информация 1. Наименование на длъжността: СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 2. Вид и наименование на вътрешното звено, в което е д

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА I. Обща информация 1. Наименование на длъжността: СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 2. Вид и наименование на вътрешното звено, в което е д ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА I. Обща информация 1. Наименование на длъжността: СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 2. Вид и наименование на вътрешното звено, в което е длъжността: служба Съдебно деловодство - първоинстанционни

Подробно

Microsoft Word - el-summons.docx

Microsoft Word - el-summons.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ УТВЪРЖДАВАМ: АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. ВАСИЛЕВ ПРАВИЛА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И ПРИЗОВКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС ПО РЕДА НА ЧЛ. 137, АЛ. 2 АПК, ВР. ЧЛ. 42, АЛ. 4 И СЛ.

Подробно

ОКРЪЖЕН СЪД - ПЛЕВЕН ЗАПОВЕД г р/1 -{ З? гр. ПЛЕВЕН На осн. Чл. 86 ал.1 т.1 от Закона за съдебната власт ЗАПОВЯДВАМ: I. През съдебната вака

ОКРЪЖЕН СЪД - ПЛЕВЕН ЗАПОВЕД г р/1 -{ З? гр. ПЛЕВЕН На осн. Чл. 86 ал.1 т.1 от Закона за съдебната власт ЗАПОВЯДВАМ: I. През съдебната вака ОКРЪЖЕН СЪД - ПЛЕВЕН ЗАПОВЕД 30.07.2017 г р/1 -{ З? гр. ПЛЕВЕН На осн. Чл. 86 ал.1 т.1 от Закона за съдебната власт ЗАПОВЯДВАМ: I. През съдебната ваканция се разглеждат наказателни дела, както следва;

Подробно

. СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД. УТВЪРЖДАВАМ:...(п)... ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САС ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В СОФИЙСКИ АП

. СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД. УТВЪРЖДАВАМ:...(п)... ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САС ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В СОФИЙСКИ АП . СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД. УТВЪРЖДАВАМ:...(п)... ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САС ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД Целта на настоящите правила е да се осигури

Подробно

ОКРЪЖЕН СЪД - ГАБРОВО УТВЪРДЕНИ със заповед 159 от 11 април 2019 година на Административния ръководителпредседател на Окръжен съд - Габрово ВЪТРЕШНИ П

ОКРЪЖЕН СЪД - ГАБРОВО УТВЪРДЕНИ със заповед 159 от 11 април 2019 година на Административния ръководителпредседател на Окръжен съд - Габрово ВЪТРЕШНИ П ОКРЪЖЕН СЪД - ГАБРОВО УТВЪРДЕНИ със заповед 159 от 11 април 2019 година на Административния ръководителпредседател на Окръжен съд - Габрово ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ СЪДЕБНИ ДЕЛА В ЕДИННИЯ

Подробно

dlghar.docx

dlghar.docx ПЕТРИЧЕВ/ УТВЪРЖДАВАМ: /ВЕСЕЛИН АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД ВЕЛИНГРАД АКТУАЛИЗИРАНА НА 07.04.2014 ГОДИНА /съгласно Правилник за администрацията в съдилищата, обн. в ДВ, бр.8/ 28.01.2014

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ УТВЪРДИЛ: /п/ ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ /заповед 27/1

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ УТВЪРДИЛ: /п/ ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ /заповед 27/1 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ УТВЪРДИЛ: /п/ ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ /заповед 27/16.01.2019 г./ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ

Подробно

ДО

ДО ПРОТОКОЛ 2 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 18 януари 2016 г. /за публикуване/

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД ЛОМ УТВЪРДИЛ: И.ф.АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РС ЛОМ /АЛБЕНА МИРОНОВА/ Актуализирана съгласно ПАС, ДВ, бр.68 от 22.08.2017г. ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЛЪЖНОСТ

Подробно

Версия 3.0 В сила от: г. ПРОЦЕДУРА за обработване на постъпилите оплаквания в ПОД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД Класификация: за вътрешно ползване ПОД

Версия 3.0 В сила от: г. ПРОЦЕДУРА за обработване на постъпилите оплаквания в ПОД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД Класификация: за вътрешно ползване ПОД Версия 3.0 В сила от: 01.06.2019 г. ПРОЦЕДУРА за обработване на постъпилите оплаквания в ПОД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД Класификация: за вътрешно ползване ПОД Алианц България АД, 2019 Одобрение: Съдържанието на

Подробно

Microsoft Word _Dl.harakteristika_Delovoditel.doc

Microsoft Word _Dl.harakteristika_Delovoditel.doc ПРИМЕРНА! ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЛЪЖНОСТТА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ: Код по НКПД за 2012г. 44152003 Място в структурата на съда: Специализирана администрация Ранг: Минимален: V Максимален:

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД ЛОМ П Р О Т О К О Л 3 от заседание на Комисията за провеждане на II етап писмен изпит/тест в конкурс за заемане на длъж

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД ЛОМ П Р О Т О К О Л 3 от заседание на Комисията за провеждане на II етап писмен изпит/тест в конкурс за заемане на длъж РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД ЛОМ П Р О Т О К О Л 3 от заседание на Комисията за провеждане на II етап писмен изпит/тест в конкурс за заемане на длъжността съдебен деловодител съдебно изпълнение 1 щатна

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Приложение към заповед РД -08-086/12.06.2014 г. на Директора на Областна дирекция Земеделие Благоевград ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА За регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация в Областна

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съот

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съот ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съответствие със Стратегическия план на Адм.съд Бургас за 2017-2022 г. и има за цел, чрез разписване и

Подробно

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, гр. Смолян Гр.Смолян,Бул България УТВЪРДЕНИ:Заповед РД

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, гр. Смолян Гр.Смолян,Бул България УТВЪРДЕНИ:Заповед РД УТВЪРДЕНИ:Заповед РД07-1361 от 07.09.2018г. ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗДОИ Регистриране и разглеждане на заявленията за достъп до обществена информация Дейността по

Подробно

Microsoft Word - Длъжностна характеристика - Съдебен деловодител.doc

Microsoft Word - Длъжностна характеристика - Съдебен деловодител.doc РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД ЧЕПЕЛАРЕ УТВЪРДИЛ! СЛАВКА КАБАСАНОВА - АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РС-ЧЕПЕЛАРЕ: ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЛЪЖНОСТТА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ Той и Съдебен деловодител

Подробно

Правила за достъп до обществена информация.docx

Правила за достъп до обществена информация.docx І. ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 1. Обществената информация по смисъла на Закона за достъп до обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, ет.4-5, тел.факс ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, ет.4-5, тел.факс ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, ет.4-5, тел.факс 989 48 66 ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА СЪДЕБЕН АПЕЛАТИВЕН

Подробно

Утвърдени със Заповед 167/ г. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Област Търговище УТВЪРДИЛ: /п/ ТОДОРКА ТАНЕВА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР ВЪТРЕШ

Утвърдени със Заповед 167/ г. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Област Търговище УТВЪРДИЛ: /п/ ТОДОРКА ТАНЕВА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР ВЪТРЕШ Утвърдени със Заповед 167/07.05.2015 г. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Област Търговище УТВЪРДИЛ: /п/ ТОДОРКА ТАНЕВА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Подробно

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Д З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е Приложение към Заповед РД-05-936/.04.2013 г. УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР

Подробно

П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ И

П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ И П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ

Подробно

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДО

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДО УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДОИ) Чл. 1. Приемането, регистрирането, разпределянето,

Подробно

УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешнит

УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешнит УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешните правила на Районен съд - Разлог за достъп до обществена

Подробно

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писме

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писме ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писмените заявления по Закона за достъп до обществена информация

Подробно

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОЕВГРАД Утвърдена от Областен управител на област Благоевград със Заповед ОА-РК-184 от г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОР

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОЕВГРАД Утвърдена от Областен управител на област Благоевград със Заповед ОА-РК-184 от г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОР ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОЕВГРАД Утвърдена от Областен управител на област Благоевград със Заповед ОА-РК-184 от 02.04.2013 г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА РАБОТА С ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подробно

Окръжен съд- Хасково Система за финансово управление и контрол Код на документа Версия В сила от Вътрешни правила за изпращане на съобщения и призовки

Окръжен съд- Хасково Система за финансово управление и контрол Код на документа Версия В сила от Вътрешни правила за изпращане на съобщения и призовки на чл. 42, ал. 4 и сл. от ГПК от ОС- Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. С тези правила се определя механизмът за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес в. Глава втора ИЗИСКВАНИЯ

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неде

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неде РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неделчев) НА РАЙОНЕН СЪД СЕВЛИЕВО ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ

Подробно

<4D F736F F D20D1D4D3CA20C2CF20E0E4ECE8EDE8F1F2F0E0F2E8E2EDEE20EEE1F1EBF3E6E2E0EDE52E646F63>

<4D F736F F D20D1D4D3CA20C2CF20E0E4ECE8EDE8F1F2F0E0F2E8E2EDEE20EEE1F1EBF3E6E2E0EDE52E646F63> РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионален инспекторат по образованието гр. Русе ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА РИО - РУСЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В РИО - РУСЕ ГЛАВА

Подробно

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf)

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf) ПРОТОКОЛ 25 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 27 юли 2015 г. Днес, 27 юли 2015 г.,

Подробно

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 08.04.2019 г. Днес, 08 април 2019 г., понеделник, от 15.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

Проект! Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-3 от 2011 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнително възнаграждение за риск

Проект! Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-3 от 2011 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнително възнаграждение за риск Проект! Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-3 от 2011 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнително възнаграждение за рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени,

Подробно

Вътрешти процедури за събиране и отчитане на държавните такси

Вътрешти процедури за събиране и отчитане на държавните такси РАЙОНЕН СЪД ГР. ПЕТРИЧ УТВЪРДИЛ: ПРЕДСЕДАТЕЛ. /МАЯ БАНЧЕВА/ МЕДИЙНА СТРАТЕГИЯ НА РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Настоящата медийна стратегия цели подобряване на взаимодействието между Районен

Подробно

\004\027\004\024\004\036\004\030\000-\0002\0000\0001\0000\000-\004'\004 \004\020\004\036

\004\027\004\024\004\036\004\030\000-\0002\0000\0001\0000\000-\004'\004 \004\020\004\036 ИЗВЛЕЧЕНИЕ от ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ, утвърдени със заповед ЗМФ-351 / 24.03.2010 г. на главния секретар РАЗДЕЛ IV Регистриране и разглеждане

Подробно

Приложение

Приложение ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ По Чл.417 от ГПК 1. Съд Съд:... Адрес:...... Град:...... Пощенски код... Получено от съда на... / попълва се от съда / Дело... / попълва се от съда / 2. Заявител/кредитор:

Подробно

Ред за осигуряване на достъп до обществена информация във военно-географска служба

Ред за осигуряване на достъп до обществена информация във военно-географска служба Ред за осигуряване на достъп до обществена информация в Института по отбрана Професор Цветан Лазаров 1. Достъп до обществена информация в Института по отбрана Професор Цветан Лазаров се предоставя в съответствие

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неделчев) ВЪТРЕШНИ ПР

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неделчев) ВЪТРЕШНИ ПР РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неделчев) ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс 989 48 66 ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ АПЕЛАТИВЕН РАЙОН Д О К Л

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 П Р А В И Л Н И К за работа на Научния съвет на ИФТТ при БАН Научният съвет (НС) на ИФТТ при БАН изпълнява своите функции в съответствие

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 П Р А В И Л Н И К за работа на Научния съвет на ИФТТ при БАН Научният съвет (НС) на ИФТТ при БАН изпълнява своите функции в съответствие ПРИЛОЖЕНИЕ 2 П Р А В И Л Н И К за работа на Научния съвет на ИФТТ при БАН Научният съвет (НС) на ИФТТ при БАН изпълнява своите функции в съответствие със Закона за развитие на академичния състав в РБ и

Подробно

ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН

ГОДИШЕН   ОТЧЕТЕН Д О К Л А Д за дейността на Районен съд КОСТИНБРОД през 2009 година 2 Годишният отчетен доклад за дейността на Районен съд гр. Костинброд съобразен със законова и подзаконова нормативна уредба и е изготвен

Подробно