ОБЛАСТНА И ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИНА ЕФЕКТИВНОСТ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОБЛАСТНА И ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИНА ЕФЕКТИВНОСТ"

Препис

1 ОБЩИНА СТАМБОЛОВО О Б Щ И Н А С Т А М Б О Л О В О О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т ОБЩИНСКA СТРАТЕГИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ЦЕЛИ 1. ОБЩИНСКА ПОЛИТИКА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ Активизиране на държавната политика по Енергийна ефективност (ЕЕ) на общинско ниво, което е формулирано в следните документи: - Енергийна стратегия на България гл. II.4; - Закон за енергийната ефективност; - Програма на Правителството на Република България; - Национален план за действие по промените в климата; - Национален план за развитие до 2006 година; - Национална програма по енергоспестяване до 2014 г. и тригодишен план за действие Внедряване на ефективни енергийни източници Намаляване на енергийните разходи в общинския бюджет Насочване на икономисаните средства от ефективно използваната енергия за други приоритетни общински дейности Устойчиво използване на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в общината и увеличаване дела на произведената от ВЕИ енергия. ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ. БАРИЕРИ. Общинската икономика се отличава с висока енергоемкост, което се дължи на: наследена енергоинтензивна структура; морално остарели технологии; неблагоприятен енергиен баланс на домакинствата и други. Общинското ръководство полага усилия за реализиране на проекти, насочени към ефективното използване на енергийните ресурси и използване на икономисаните средства за подобряване на техническата и социалната инфраструктура на общината. Община Стамболово е член на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия от 2003 година, която успешно организира

2 дейността на общините участнички за повишаване на ефективността в потреблението на енергия. Основните проблеми при реализацията на целенасочените действия за ЕЕ са: липса на стимули за рационално енергопотребление; недостатъчна осведоменост на потребителите за възможностите за намаляване на консумацията; недостатъчната институционална база; затруднен достъп до инвестиции по проектите за ЕЕ, ВЕИ и други. ПОТЕНЦИАЛ Обща енергийна консумация в община Стамболово - потребление по сектори:. - потребление по видове енергии/горива: Специфични възможности за реализиране на проекти за ЕЕ в общината и очаквания от тях икономически ефект. С реализиране на икономически ефективни проекти по ЕЕ може да бъде намалена енергийната консумация в общината. Като доказателство за това можем да посочим реконструкцията и замяната през 2003 година на досега използваните енергоемки живачни лампи с натриеви с високо налягане. 2. ПРИОРИТЕТНИ НАСОКИ В ОБЩИНСКАТА ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА: 2.1. Официално формулирана програма за икономия на енергия с поставени количествени цели, подкрепена с провеждане на обучение, поощрения и регулаторни инициативи; 2.2. Въвеждане на инсталации за контрол и измерване във всички организирани системи за енергоснабдяване с цел постигане на действителна ефективност и подобряване структурата на разходите за транспорт, както за вземащите решения, така и за групите потребители; 2.3. Изследване на всички възможности за използуване на излишъка на топлинна енергия в промишлените производства, чрез развитие на помалки децентрализирани системи за топло снабдяване в зони с висока топлинна плътност; 2.4. Инициативи за подобряване на техническата ефективност на индивидуалните отоплителни инсталации, работещи на твърди горива. Внедряване на нови усъвършенствувани инсталации с по-ниски инвестиции на ниво индивидуален потребител; 2

3 2.5. Използуване на възобновяеми енергийни източници. Внедряване на инсталации от слънчеви колектори за снабдяване с топла вода. 3. ПРОГРАМИ ЗА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ Изработване на програма за икономия на енергия съдържаща следните основни елементи: Предмет и цели в краткосрочен, средно срочен и дългосрочен аспект Организация Дейности, мерки и инициативи Процедура за оценка и изпълнение на програмата Енергийните обследвания в Хасковска област показаха висок потенциал за икономия на енергия, който би могъл да се реализира с определени инвестиции, планиране и анализ, преди приложението ДЕЙНОСТИ В КРАТКОСРОЧЕН АСПЕКТ Създаване на Общински съвет по енергийна ефективност Общинско енергийно планиране. Изготвяне карта на енерго/топло потреблението, изготвяне карта на настоящите енерго/топло източници, разработване на сценарии за търсене/предлагане, изчисляване на икономическите последствия и препоръки при изпълнението. Изработване на бюджетен модел за осигуряване на възвращаемост и контрол на печалбата от приложените мерки за енергоспестяване Сертифициране на общинските сгради в съответствие със Закона за енергийната ефективност. Разработване на проекти и схема за реконструкция на енергийните инсталации в общинските обекти Въвеждане на система за енергиен мениджмънт в общинските обекти: o определяне на енергиен мениджър; o проучване и отбелязване на съоръженията и уредите произвеждащи и консумиращи енергия; o изготвяне на план и график за регистриране и измерване на доставката и консумацията на енергия; o регистриране енергийната консумация (гориво, електричество) и измерване на нетното количество произведена енергия (топлина, светлина); 3

4 o анализ и изводи; o планиране и извършване на корекции; o продължение на регистрирането, анализите и извършването на корекции; Обучаващи курсове за енергийна ефективност - да бъдат изпълнявани на областно ниво съвместно с други общини Осигуряване на необходимото снабдяване на отделни елементи и обикновено контролно оборудване 3.2. ДЕЙНОСТИ В СРЕДНОСРОЧЕН АСПЕКТ Общинско енергийно планиране Извършване на енергийни обследвания за определяне потенциала за икономии на енергия Поетапна реконструкция на енергийните инсталации в общинските обекти: o внедряване на енергоефективни осветителни тела; o внедряване на енергоефективни отоплителни системи; o топлоизолации и ремонт и уплътняване на дограмите. Изследване на потенциала за използуване на биомаса, както и твърдите и селскостопански отпадъци за производство на топло/електроенергия или биогаз. Използуване слънчевата енергия за производство на БГВ: o изграждане на инсталации от слънчеви колектори на общински обекти; o изграждане на инсталации от слънчеви колектори детски градини и детски ясли, медицински обекти 3.3. ДЕЙНОСТИ В ДЪЛГОСРОЧЕН АСПЕКТ Общинско енергийно планиране Топлоизолация на обществени и битови сгради: Поетапна реконструкция на енергийните инсталации в общинските обекти: o внедряване на енергоефективни осветителни тела; o внедряване на енергоефективни отоплителни системи; o замяна / ремонт и уплътняване на дограмите. Изграждане на инсталация за изгаряне на биомаса / твърдите и селскостопански отпадъци и производство на енергия 4

5 Използуване слънчевата енергия за производство на БГВ: o изграждане на инсталации от слънчеви колектори на общински обекти; o изграждане на инсталации от слънчеви колектори на детски градини и детски ясли. 4. ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ Реализирането на проекти по ЕЕ и ВЕИ не само облекчават общинските бюджети, но и водят до повишаване на благосъстоянието на жителите на общината. При реализирането на проекти за подобряване на енергийната ефективност няма дълги периоди на строителство и средствата започват да се възстановяват веднага след влагането им. Инвестирането в енергийната ефективност е средство за намаляване на разходите, подобряване сигурността на енергоснабдяването, опазване на околната среда и създаване на допълнителна заетост Програми и фондове за осигуряване на финансиране на проекти по ЕЕ Фонд Енергийна ефективност По силата на Закона за енергийна ефективност се създава фонд Енергийна ефективност (глава IV от ЗЕЕ). Фондът управлява финансовите средства, предоставени за инвестиционни проекти за развитие на ЕЕ, съобразно с приоритетите, заложени в краткосрочните и дългосрочните програми по ЕЕ, приети от Министерския съвет (чл.23 ал.1 от ЗЕЕ). Средствата на фонда следва да се разходват за възмездно финансиране на проекти за развитие на ЕЕ и гаранционна дейност по кредити от финансовокредитни институции (чл.26 от ЗЕЕ). Фондът може да предоставя ниско лихвени кредити за проекти в публичния и частния сектори и да осигурява гаранции на инвестициите Държавен фонд Земеделие ; Национален доверителен екофонд; Банкови заеми В момента съществуват следните възможности за осигуряване на финансови средства: 5

6 Обединена българска банка АД по своя Програма за енергийна ефективност;финансира инвестиции, свързани с енергийната ефективност и с благоприятен ефект върху околната среда; ЕБВР ще финансира с 50 млн. евро малки проекти по ЕЕ (предимно в индустрията) и ВЕИ в частния сектор чрез откриване на кредитна линия в местни банки (ОББ АД, Българска пощенска банка АД, Юнионбанк). Заемите по кредитната линия ще бъдат съчетани с безвъзмездна помощ от Международния фонд Козлодуй в размер на 10 млн. евро, предназначена за финансово структуриране на тези проекти Предприятие за управление на дейностите за опазване на околната среда към МОСВ - София; Програми на Европейския съюз, чрез които може да се получи безвъзмездна финансова помощ или ко-финансиране за изпълнение на проекти за ЕЕ и ВЕИ: ИСПА (за транспорт и околната среда) ; САПАРД ; ФАР Трансгранично сътрудничество и др Програмата на правителството на Япония за отпускане на безвъзмездна помощ Бюджетни средства В общинския бюджет може да се залагат финансови средства за предвидените обекти. 5. НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПРОВЕЖДАНАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ОБЛАСТТА/ОБЩИНАТА Наблюдението на Общинската програма се извършва от общинския съвет по ЕЕ. За успешното реализиране на политиката по ЕЕ е необходимо да се наблюдава изпълнението на инвестиционните програми и да се прави периодична оценка на постигнатите резултати чрез: оптимизиране на обема и повишаване достоверността на набираната статистическа информация ; създаване и поддържане на информационна система за състоянието на ЕЕ в областта/общината ; резултати от изпълнението и ефектите от програмите по ЕЕ в областта/ общината. 6

7 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Разработването на Общинскaта стратегия за енергийна ефективност и устойчиво използване на ВЕИ и изпълнението на предвидените в нея проекти е част от общинската политиката за устойчиво развитие. Мерките по ЕЕ ускоряват икономическия растеж, подпомагат опазването на околната среда, повишават жизнения стандарт на населението в общината. България има разработена стратегия за развитие на енергетиката до 2010 год. Въпросите за реконструкция на битовите сгради с цел подобряване на топлоизолацията, изграждането на инсталации за изгаряне на отпадъци, изграждането на генериращи мощности следва да се разглеждат в контекста на енергийната политика на Република България. Тези мероприятия следва да бъдат инициирани и от общините и да бъдат разглеждани на областно и национално ниво. Стратегията е приета с Решение на Об.С Стамболово 83 от г. 7

8 СПИСЪК НА ПРОЕКТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБЩИНСКА ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА 2005 година ОБЩИНА: СТАМБОЛОВО СЕКТОР/ СОБСТВЕНОСТ Проектна Необходими Спестена Спестени Спестена Спестена Спестени Очакван НАИМЕНОВАНИЕ на проекта / ГОТОВНОСТ ИНВЕСТИЦИИ МОЩНОСТ ГОРИВА ТОПЛИННА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ГОРИВА и ИКОНОМИЧЕСКИ на проекта проекти общо енергия енергия ЕНЕРГИИ ЕФЕКТ - - ОБЩО годишно годишно годишно годишно годишно (Д / О / Ч /С) 1 (ПП / О) 2 Млн. лева kw ktoe/год 3 MWh/год. MWh/год. ktoe/год 3 млн. лева СЕКТОР Индустрия (общо) X Бит и услуги (общо) X Сграден фонд (общо) 9 X Проект 1: "Одит (обследване) на административните сгради в общинския център с. Стамболово, кметствата и кметските наместничества на общината" О о 0.01 Проект 2: "Одит (обследване) на сградите на учебните заведения в общината" О о 0.01 Проект 3: "Одит (обследване) на сградите на детските заведения (ЦДГ и ПДГ) в общината" О о 0.01

9 Проект 4: "Одит (обследване) на Почивна база - Балкан, община Стамболово" О о 0.01 Проект 5: "Хидро и ОУ - с. Пчелари, община Стамболово" О о 0.1 Проект 6: "Хидро и ОУ - с. Поповец, община Стамболово" О о 0.12 Проект 7: "Хидро и СОУ - Стамболово, община Стамболово" О о 0.2 Проект 8: "Реконструкция на отоплителната инсталация в СОУ с. Стамболово О о 0.05 Проект 9: "Реконструкция на отоплителната инсталация в ОУ с. Силен О о 0.02 Проект 10:... Центр.топлоснабдяване (общо) X Транспорт (общо) X Селско стопанство (общо) X (Д) 1 X (О) 1 9 X (Ч) 1 X (С) 1 X 2

10 X ПОЯСНЕНИЕ: 1 Д - държавна; О - общинска; Ч - частна; 2 ПП - предпроектна проучване; О - Одит ktoe/год - килотона нефтен еквивалент 3 годишно; С - смесена 1ktoe = MWh; Gcal СПИСЪК НА ПРОЕКТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБЩИНСКА КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ДО 2007 ГОДИ ОБЩИНА: СТАМБОЛОВО СЕКТОР/ СОБСТВЕНОСТ Проектна Необходими Спестена Спестени Спестена Спестена Спестени Очакван НАИМЕНОВАНИЕ на проекта / ГОТОВНОСТ ИНВЕСТИЦИИ МОЩНОСТ ГОРИВА ТОПЛИННА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ГОРИВА и ИКОНОМИЧЕСКИ на проекта проекти общо енергия енергия ЕНЕРГИИ ЕФЕКТ ОБЩО годишно годишно годишно годишно годишно - - (Д/О/Ч/С) 1 (ПП/О) 2 Млн. лева kw ktoe/год 3 MWh/год. MWh/год. ktoe/год 3 млн. лева СЕКТОР Индустрия (общо) X Бит и услуги (общо) X Сграден фонд (общо) 11 X 3

11 Проект 1: "Хидро и ОУ - с. Долно Ботево, община Стамболово" о о 0.1 Проект 2: "Хидро и ОУ - с. Силен, община Стамболово" о о 0.08 Проект 3: "Хидро и ОУ - с. Жълти бряг, община Стамболово" о о 0.05 Проект 4: "Хидро и кметство с. Малък извор, община Стамболово" о о 0.05 Проект 5: "Хидро и кметство с. Пчелари, община Стамболово" о о 0.1 Проект 6: "Хидро и кметство с. Светослав, община Стамболово" о о 0.05 Проект 7: "Хидро и кметство с. Рабово, община Стамболово" о о 0.07 Проект 8: "Хидро и кметство с. Голобрадово, община Стамболово" о о 0.06 Проект 9: "Хидро и кметство с. Бял кладенец, община Стамболово" о о 0.04 Проект 10: "Хидро и кметство с. Балкан, община Стамболово" о о 0.08 Проект 11: "Хидро и кметство с. Кралево, община Стамболово" о о

12 Проект 11: "Хидро и кметство с. Лясковец, община Стамболово" о о 0.06 Центр.топлоснабдяване (общо) X Транспорт (общо) X Селско стопанство (общо) X (Д) 1 X (О) 1 11 X (Ч) 1 X (С) 1 X X ПОЯСНЕНИЕ: 1 Д - държавна; О - общинска; Ч - частна; 2 ПП - предпроектна проучване; О - Одит ktoe/год - килотона нефтен еквивалент 3 годишно; С - смесена 1ktoe = MWh; Gcal ОБЩИНА СТАМБОЛОВО СПИСЪК НА ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА 2005 година ПРОЕКТ 1 Проект за подобряване ефективността на уличното осветление в община Стамболово 2 "Реконструкция на отоплителната инсталация в ОУ с. Силен" 3 "Реконструкция на отоплителната инсталация в административна сграда с. Стамболово 5

13 4 Довършване на ЦДГ с. Лясковец, ( С изградена отоплителна инсталация) 5 Изграждане на отоплителна инсталация в сградата на ОУ и ЦДГ с. Ж.бряг" 6 "Отоплителна инсталация в административна сграда и ЦДГ с. Зимовина" СПИСЪК НА ПРОЕКТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБЩИНСКАТА ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА ПО ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА 2005 г. ОБЩИНА: СТАМБОЛОВО ВЕИ технология/ СОБСТВЕНОСТ Проектна Необходими Спестена Спестени Спестена Спестена Спестени Очакван НАИМЕНОВАНИЕ на проекта / ГОТОВНОСТ ИНВЕСТИЦИИ МОЩНОСТ ГОРИВА ТОПЛИННА ЕЛЕКТИЧЕСКА ГОРИВА и ИКОНОМИЧЕСКИ на проекта проекти общо енергия енергия ЕНЕРГИИ ЕФЕКТ - - ОБЩО годишно годишно годишно годишно годишно (Д / О / Ч /С) 1 (ПП / О) 2 Млн. лева kw ktoe/год 3 MWh/год. MWh/год. ktoe/год 3 млн. лева ВЕИ технология Ветрова енергия (общо) X МВЕЦ /до 10MW/ (общо) X Биомаса и Биогаз (общо) X Геотермални инсталации (общо) X Слънчеви фотоволтаични инсталации (общо) X 6

14 Слънчеви термични инсталации (общо) 4 X Проект 1: "Въвеждане на отопление чрез хибридна слънчева инсталация пиролизен котел на дърва в СЗУ "Долно Ботево" О РП 0.12 Проект 2: "Въвеждане на отопление чрез хибридна слънчева инсталация пиролизен котел на дърва в ЦДГ с. Зимовина О РП 0.08 Проект 3: "Въвеждане на отопление чрез хибридна слънчева инсталация пиролизен котел на дърва в ОУ с. Пчелари О о 0.10 Проект 4: "Изграждане на слънчева термична инсталация в ЦДГ с. Стамболово О о 0.14 (Д) 1 X (О) 1 4 X (Ч) 1 X (С) 1 X X ПОЯСНЕНИЕ: 1 Д - държавна; О - общинска; Ч - частна; С - смесена 2 ПП - предпроектна проучване; О - Одит РП - Работен проект 3 ktoe/год - килотона нефтен еквивалент годишно; 1ktoe = MWh; Gcal СПИСЪК НА ПРОЕКТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБЩИНСКАТА КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ПО ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ДО 2007 ОБЩИНА: СТАМБОЛОВО 7

15 ВЕИ технология/ СОБСТВЕНОСТ Проектна Необходими Спестена Спестени Спестена Спестена Спестени Очакван НАИМЕНОВАНИЕ на проекта / ГОТОВНОСТ ИНВЕСТИЦИИ МОЩНОСТ ГОРИВА ТОПЛИННА ЕЛЕКТИЧЕСКА ГОРИВА и ИКОНОМИЧЕСКИ на проекта проекти общо енергия енергия ЕНЕРГИИ ЕФЕКТ ОБЩО годишно годишно годишно годишно годишно - - (Д/О/Ч/С) 1 (ПП/О) 2 Млн. лева kw ktoe/год 3 MWh/год. MWh/год. ktoe/год 3 млн. лева СЕКТОР Ветрова енергия (общо) X МВЕЦ /до 10MW/ (общо) X Биомаса и Биогаз (общо) 1 X Проект 1: "Изследване на потенциала за използване на биомаса, както и твърдите битови и селскостопански отпадъци за производство на топло/електроенергия или биогаз о Геотермални инсталации (общо) X Слънчеви фотоволтаични инсталации (общо) X Слънчеви термични инсталации (общо) 5 X 8

16 Проект 1: "Въвеждане отопление чрез хибридна слънчева инсталация и пиролизен котел на дърва в ЦДГ с. Голям извор О о 0.05 Проект 2: "Изграждане на слънчева термична инсталация в СОУ с. Стамболово О о 0.2 Проект 3: "Въвеждане отопление чрез хибридна слънчева инсталация и пиролизен котел на дърва в ЦДГ с. Балкан О о 0.03 Проект 4: "Въвеждане отопление чрез хибридна слънчева инсталация и пиролизен котел на дърва в "Почивна база" с. Балкан О о 0.14 Проект 5: "Въвеждане отопление чрез хибридна слънчева инсталация и пиролизен котел на дърва в ЦДГ с. Поповец О о 0.1 Проект 6:. (Д) 1 X (О) 1 6 X (Ч) 1 X (С) 1 X X ПОЯСНЕНИЕ: 1 Д - държавна; О - общинска; Ч - частна; С - смесена 2 ПП - предпроектна проучване; О - Одит РП - Работен проект 3 ktoe/год - килотона нефтен еквивалент годишно; 1ktoe = MWh; Gcal 9

Slivopole_tables.xls

Slivopole_tables.xls ЦЕЛ 1: Осигуряване на благоприятна работна и битова среда на гражданите и гостите на общината 2.1.1. Въвеждане на съвременни методи в учебния процес, осигуряващи добро ниво на подготовка на учащите 456

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

Microsoft Word - Plan_Sliven_2009.doc

Microsoft Word - Plan_Sliven_2009.doc Цели на та за 2009 г. Наименование на та: - Сливен 1 2 3 4 5 6 7 Цели за 2009 г. Стратегически цели Стратегически Дейности Очакван резултат Индикатор за изпълнение документ 1. Добро административно обслужване

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation От Естония до Хърватска: интелигентни мерки за икономия на енергия за общински сгради в страните от Централна и Източна Европа INTENSE За проекта Основна причина за иницииране повишаване на енергопотреблението

Подробно

Печатница ЕА

Печатница ЕА Кратко описание на проекта: Проектът предвижда да се инвестира в подмяна на остарялото оборудване със съвременно, по-високо технологично, енергоспестяващо, с цел намаляване на себестойността и повишаване

Подробно

Министерство на околната среда и водите

Министерство на околната среда и водите Инвестиционни приоритети и начини за тяхното финансиране в България Семинар: Модернизиране на енергийните системи чрез инструменти на Европейската схема за търговия с емисии 12 ноември София Боряна Каменова

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ Правец, 15 декември 2015 година 1.27 млрд. евро Приоритетна ос 1 Технологично развитие и иновации 23,25% от бюджета: Подкрепа за развитие на сътрудничеството между бизнеса

Подробно

Слайд 1

Слайд 1 BULGARIA - TURKEY IPA CROSS-BORDER PROGRAMME CCI Number: 2007CB16IPO008 Kavakli Municipality Lead Partner Project title: For a Better Life 2007CB16IPO008-2011-2-051 Straldzha Municipalitya Partner През

Подробно

Publenef template

Publenef template Supporting PUBLic Authorities to Implement Energy Efficient Policies Моделиране на сценарии- пътни карти на енергийни политики за по-добро качество на въздуха в българските градове Милена Агопян Асоциция

Подробно

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls Приложение 11 АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 218-22 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ I. ПРИХОДИ Бюджет Проектобюджет Прогноза Прогноза под- Н А И М Е

Подробно

Проекти -sait xls

Проекти -sait xls 1 Община Изграждане и функциониране на областен информационен център по ОП Техническа помощ Оперативна програма Техническа помощ 2007 2013 100% финансиране 416 825,16 лв. 12.07.2011г. 12.06.2015г. Улеснен

Подробно

НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ ПРЕДСТАВЯ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТ ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА И ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ ПРЕДСТАВЯ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТ ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА И ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ ПРЕДСТАВЯ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТ ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА И ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В НХА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 2007

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИЗМЕНЕНИЕ на ИГРП на ОПИК за 2017 г. Пето официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП Боровец, 12-13.10.2017 г. ГД Европейски фондове за конкурентоспособност Министерство на икономиката Изменение на

Подробно

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 7.2. ИНВЕСТИЦИИ В

Подробно

Slide 1

Slide 1 Енергийната ефективност и ВИЕ част от действията по ограничаване на климатичните промени и устойчиво развитие Ивайло Алексиев Изпълнителен директор ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ Мястото и ролята на ЕЕ и ВИЕ в

Подробно

ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: , Факс: е-mail: Д О К Л А

ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: , Факс: е-mail:    Д О К Л А ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513 е-mail: obshtina_godech@abv.bg; office@godech.bg; www.godech.bg Д О К Л А Д Относно: Приемане на бюджета на Община Годеч за 2019

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради 1 o Намаляване на енергопотреблението на домакинствата; o Икономия на разходите на домакинствата през зимата; o Повишаване стойността

Подробно

Microsoft PowerPoint - OP_Competitiveness - May 2007_2.ppt

Microsoft PowerPoint - OP_Competitiveness - May 2007_2.ppt Приоритетите на ОП Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 2013 фактор за икономически растеж Май 2007 ОП Конкурентоспособност се осъществява в рамките на европейската кохезионна

Подробно

ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато

ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато инвестицията за изграждането на енергиен обект за

Подробно

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дейност бенефициент обща стойност лв държавен бюджет общински

Подробно

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2.1

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2.1 О Б Я В А МИГ НОВИ ПАЗАР КАСПИЧАН Открива процедура за подбор на проектни предложения ПО МЯРКА 4.2.1 ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ Сдружение Местна инициативна група Нови

Подробно

Certificate EE-Strelbishte_bl.87

Certificate EE-Strelbishte_bl.87 за енергийните характеристики на сграда в експлоатация Номер 363СОФ099 Валиден до: 17.09.2018 г. СГРАДА С БЛИЗКО ДО НУЛАТА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ ДА НЕ Сграда/Адрес Жилищна сграда ЕПЖС Блок 87 ; София,

Подробно

Prilojenie_3_ERD_041-G-Zhivkov 1-Bl 7

Prilojenie_3_ERD_041-G-Zhivkov 1-Bl 7 за енергийни характеристики на сграда в експлоатация Номер 335АТД020 Валиден до: 06.07.2023 г. СГРАДА С БЛИЗКО ДО НУЛАТА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ ДА НЕ СГРАДА ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРЕЗ: 1983г.

Подробно

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06 ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.246 _7.5_Мярка 5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура към Стратегията за водено от общностите

Подробно

Slide 1

Slide 1 КАЧЕСТВО НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОБСЛЕДВАНИЯ В СГРАДИ. ПРОБЛЕМИ В ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТ ОБСЛЕДВАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИТЕ Лидия Костова, Главен експерт Дирекция Контрол и информация ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

Подробно

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Институционално укрепване на местната власт за постигане

Подробно

Microsoft Word - OBIASN.PRIHODI I RAZHODI.doc mf.doc

Microsoft Word - OBIASN.PRIHODI I RAZHODI.doc mf.doc ОБЩИНА РАДНЕВО ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА О Б Я С Н И Т Е Л Н А З А П И С К А по изпълнението на приходите и разходите на бюджета на Община Раднево към 31.03.2014 г. Към 31.03.2014 г. приходите по бюджета на

Подробно