1 Проект! Приложение 1 ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА 2019 ГОДИНА ВЪВЕДЕНИЕ: Народните читалища са традиционни

Размер: px
Започни от страница:

Download "1 Проект! Приложение 1 ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА 2019 ГОДИНА ВЪВЕДЕНИЕ: Народните читалища са традиционни"

Препис

1 1 Проект! Приложение 1 ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА 2019 ГОДИНА ВЪВЕДЕНИЕ: Народните читалища са традиционни самоуправляващи се културно-просветни сдружения, които изпълняват и държавни културно-просветни задачи. Съгласно Закона за народните читалища те са юридически лица с нестопанска цел. В тяхната дейност могат да участват всички физически лица без оглед на ограничения на възраст и пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание. Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Завет за 2019 година се създава в изпълнение на чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища, въз основа на направените от читалищата в Завет предложения за дейността им през 2018 година и е съобразена със стратегическите документи за развитие на община Завет. Програмата има за цел утвърждаване на читалищата като стабилен фактор за развитие на местната култура в Завет и България. РЕСУРСИ - АНАЛИЗ НА РЕСУРСИТЕ: В Завет са регистрирани 7 читалища в Регистъра на народните читалища в Министерството на културата. За 2019 година те са субсидирани с държавна субсидия в размер на лв., за 23 броя субсидирана численост. Средствата за читалищата се разпределят при спазване на Закона за народните читалища и разработеният Механизъм за разпределение на общинската субсидия за читалищата. Освен чрез делегираните държавни средства, читалищата имат възможност за допълнително финансиране от собствени приходи: рента, наеми, дарения, членски внос, такси, билети.

2 2 Във всички читалища в Завет функционират читалищни библиотеки. На територията на общината функционират - 12 Школи по изкуствата, 5 школи по чужди езици и 46 клуба. Съществуват 24 постоянни художествени колективи с изяви на международно, национално, областно и регионално ниво. В разнообразната дейност на читалищата се вписват: концертни, конкурси, тематични срещи, творчески портрети, литературни четения, творчески ателиета, празници, обичаи и други. Читалищата в Завет имат своите конкретни достижения в : съхраняването на националните традиции и идентичност; превръщане на библиотеките в център на духовно и информационно средище; привличане на самодейци с различен социален статус и възраст; привличане на допълнителни източници за финансиране; създаване на международни културни връзки. Постигнатото в читалищната дейност е базата за решаването на проблемите свързани с привличане на млади читалищни членове; нов тип мениджмънт; обогатяване на библиотечния фонд; поддръжка и ремонт на материално-техническата база. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ: Цел: Утвърждаване на читалищата в Завет като културно-просветни средища с активни културни, информационни, социални и граждански функции. Приоритети: Насърчаване и подкрепа на читалищата в Завет за осъществяване на основните им дейности и приложението на съвременни форми на работа придаващи съвременна визия на читалищната дейност. - Запазване и разпространение на българските традиции и обичаи, песни и танци. - Съхраняване и развитие на любителското художествено творчество и завоюваните позиции за работа с различни възрастови групи и привличане на млади хора, като важен фактор за насърчаване на социалната промяна. Разширяване обхвата на дейността на читалищата в обществено значими сфери. - Превръщането на читалището в общодостъпен център за библиотечно и информационно осигуряване чрез ускорено навлизане на информационните технологии. - Засилване ролята и участието на читалищата в местното самоуправление и формирането на активно гражданство.

3 3 - Укрепване на читалищната дейност в сътрудничество и партньорство с общината, с културните и образователните институции, с представители на бизнеса и НПО, за реализиране на съвместни програми и проекти. - Установяване на трайни и ползотворни международни контакти. 3. Развитие и поддържане на читалищната материално-техническа база. ДЕЙНОСТИ КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ЧИТАЛИЩАТА по ред Дейности Срок Отговорник І. Библиотечна дейност Уреждане и поддържане на Постоянен читалищата обществени библиотеки. Обогатяване на библиотечния фонд Мероприятия за повишаване на читателския интерес 3. представяне на нови книги, срещи-разговори, литературни четения, изложбени кътове с книги и др. Предоставяне на компютърни и в интернет услуги за с.острово, 4. населението. с.веселец, с.брестовене, гр.завет ІІ. 3. Развиване и подпомагане дейността на съществуващите самодейни групи, клубове и кръжоци. Разкриване на нови форми на любителско творчество. Участия във фестивали, конкурси, събори на общинско, регионално и национално ниво. Художествена самодейност По график Читалища Необходими финансови средства 4. ІІІ. Съхраняване и популяризиране на местните обичаи и традиции от българския фолклор. Участия в обучения и срещи, организирани от външни организации. Повишаване на квалификацията и надграждане на знания По график Външни организации Повишаване квалификацията на Постоянен Читалища

4 4 ІV. служителите в читалищата. Културни и образователни мероприятия Организиране и провеждане на мероприятия, свързани с общински, регионални и национални празници. Чествания на бележити дати и годишнини по читалища: 3. Трети март /тържествен концерт / 4. Международен ден на ромите март Читалища, 5. Великденски концерт април Читалища, 6. Селищен празник - с. Сушево май Читалище - 7. Ден на славянската писменост и култура 8. Селищен празник - с.брестовене 9. Първи - юни / концерт в гр.завет / 10. Селищен празник - с.прелез август Читалище - 1 Селищен празник гр.завет август Читалища, април "Рома "Завет, Читалищe гр.завет, май Читалища, юни Читалище - юни ДГ, 1 Концерт за празника Рамазан байрям юли Читалища, 13. Селищен празник - с. Острово септември Читалище Селищен празник - с. Веселец септември Читалище Селищен празник - с. Ив. Шишманово октомври Читалище Ден на българската община октомври 17. Ден на народните будители ноември Читалища - гр.завет, Училища,

5 5 18. Концерт по случай Курбан байрам септември Читалища - гр.завет Концерт по случай Коледа декември Читалища - гр.завет, 20. Новогодишни мероприятия декември Читалища гр.завет, 21. Международен фолклорен август Читалища фестивал гр.завет, VІ. Разработване и реализиране на проекти Участие в проекти на Министерството на културата Разработване на проекти и кандидатстване по програми VIІ. Партньорства и популяризиране на дейността Създаване на партньорства с други културни организации, клубове, училища и детски градини, НПО, медиите, бизнеса и др. Популяризиране на образователни и културни прояви в местните медии. ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПЛАНА. За да се осигури ефективност на дейностите за отразяване на степента на активност на бенефициентите Планът ще бъде достъпен чрез сайта на общината. За постигане на максимална публичност по плана се предвижда осигуряване на информация за Плана на всички заинтересовани страни от отговорни служители в общинска администрация община Завет. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ : Изпълнението на Програмата ще даде възможност за реализация на набелязаните цели, задачите и основните дейности. Успешното им изпълнение ще спомогне за опазването и съхраняването на културно историческото наследство във времето на глобализация и утвърждаване на празници и събития, даващи възможност за удовлетворяване нуждите на бъдещите поколения да се запознаят с миналото на родния край; подпомагането и развитието на любителското художествено творчество ще стимулира младите хора и талантливите дарования; уреждането и поддържането на библиотечните колекции ще подпомогне образователния процес към получаване на нови знания; реализирането на разнообразни и иновативни инициативи ще допринесе за обогатяване на културния живот в общината; усвояването на знания за новите информационни технологии ще отвори врата към необятното глобално пространство. Изпълнението на тази програма ще има съществен принос за постигане на интегриран подход за развитие на образованието и културата и превръщането на народните читалища не само в духовни, но и в съвременни информационни центрове като привлекателно място за хората. Така програмата ще разкрие традициите на миналото, предизвикателствата на настоящето и надеждата за по-добро бъдеще.

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дейност бенефициент обща стойност лв държавен бюджет общински

Подробно

Приложение 1 ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ПОПОВО ЗА 2012 ГОДИНА Приета с Решение 67 по Протокол 8 / г. на О

Приложение 1 ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ПОПОВО ЗА 2012 ГОДИНА Приета с Решение 67 по Протокол 8 / г. на О Приложение 1 ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ПОПОВО ЗА 2012 ГОДИНА Приета с Решение 67 по Протокол 8 / 07.03.2012 г. на ОбС-Попово ВЪВЕДЕНИЕ Настоящата програма за развитие

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ГУРКОВО ЗА 2019 ГОДИНА ГР.ГУРКОВО Ноември 2018 г.

ОБЩИНА ГУРКОВО ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ГУРКОВО ЗА 2019 ГОДИНА ГР.ГУРКОВО Ноември 2018 г. ОБЩИНА ГУРКОВО ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ГУРКОВО ЗА 2019 ГОДИНА ГР.ГУРКОВО Ноември 2018 г. ВЪВЕДЕНИЕ Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в община Гурково

Подробно

И Н Ф О Р М А Ц И Я

И Н Ф О Р М А Ц И Я И Н Ф О Р М А Ц И Я За значими културни събития и изяви, културни събития с международно участие, културни прояви с национално значение, културни събития с регионално и местно значение, чествания на кръгли

Подробно

О Б Щ И Н С К А П Р О Г Р А М А ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА БОЛЯРОВО ПРЕЗ 2019 ГОДИНА ВЪВЕДЕНИЕ Съгласно чл. 2 от ЗНЧ, читалищата са ю

О Б Щ И Н С К А П Р О Г Р А М А ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА БОЛЯРОВО ПРЕЗ 2019 ГОДИНА ВЪВЕДЕНИЕ Съгласно чл. 2 от ЗНЧ, читалищата са ю О Б Щ И Н С К А П Р О Г Р А М А ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА БОЛЯРОВО ПРЕЗ 2019 ГОДИНА ВЪВЕДЕНИЕ Съгласно чл. 2 от ЗНЧ, читалищата са юридически лица с нестопанска цел. Те са традиционни

Подробно

Microsoft Word - приложение към решение № год. - Отчет за дейността на Общински младежки дом - град Кричим за учебната годи

Microsoft Word - приложение към решение № год. - Отчет за дейността на Общински младежки дом - град Кричим за учебната годи Приложение към Решение 402, взето с протокол 48 от 23.07.2019 г. на ОбС - Кричим Отчет за дейността на Общински младежки дом град Кричим за учебната 2018/2019 година През учебната 2018/2019 година Общински

Подробно

Портал библиотеки България

Портал библиотеки България Програма Глоб@лни библиотеки България - в подкрепа на доброволчеството в библиотеките Ловеч, 25.03.2011 г. книга и четене 25 6 3 1 информация и знания шкаф или хранилище 82 място за общуване място за работа

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0>

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0> ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2014 година /Приет с Решение 195 по Протокол 28/30.01.2014 г. на Общинския съвет - Завет/ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ В община Завет от общо 16184 население,

Подробно

Приложение 9 Дата Културни прояви Организатор на проявата Посрещане на Старата нова година ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2017 ГОДИНА м. ЯНУ

Приложение 9 Дата Културни прояви Организатор на проявата Посрещане на Старата нова година ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2017 ГОДИНА м. ЯНУ Приложение 9 Дата Културни прояви Организатор на проявата 20.01.2017 Посрещане на Старата нова година ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2017 ГОДИНА м. ЯНУАРИ Място на провеждане План / сума 2017 г. 850 Общинска

Подробно

ОБЩИНА ХАСКОВО НАРЕДБА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО НА КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО, ОБЩИНСКИ ЧИТАЛИ

ОБЩИНА ХАСКОВО НАРЕДБА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО НА КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО, ОБЩИНСКИ ЧИТАЛИ ОБЩИНА ХАСКОВО НАРЕДБА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО НА КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО, ОБЩИНСКИ ЧИТАЛИЩА, МЕСТНИ КУЛТУРНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ТВОРЦИ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Подробно

ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2018 ГОДИНА Дата Културни прояви Организатор на проявата Място на провеждане м. ЯНУАРИ Приложение 9 План / сума 2018 г.

ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2018 ГОДИНА Дата Културни прояви Организатор на проявата Място на провеждане м. ЯНУАРИ Приложение 9 План / сума 2018 г. ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2018 ГОДИНА Дата Културни прояви Организатор на проявата Място на провеждане м. ЯНУАРИ Приложение 9 План / сума 2018 г. 950 12.1.2018 Посрещане на Старата нова година Общинска

Подробно

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Институционално укрепване на местната власт за постигане

Подробно

Програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2016 г г.

Програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2016 г г. Образование: ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА 2016 2020 година в ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ На територията на община Кърджали се намират една Гимназия

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА О Б Щ И Н А К Р У Ш А Р И О Б Л А С Т Д О Б Р И Ч 9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136, E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 ГОДИНА

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/05.12.2017 г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ ЗА УЧЕБНАТА 2017/ 2018 ГОДИНА Планът за училищния

Подробно

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ 5140 гр. Лясковец, ул. Възраждане 1, ет.2, тел.:0619/2-20-55 П Л А Н - П Р О Г Р А М А ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ

Подробно

Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейност

Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейност Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейността на организацията и да надградим постигнатото през

Подробно

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ СУ ОТЕЦ ПАИСИЙ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ 6600 гр. Кърджали e-mail: otec_paisii@mail.bg ул. Отец Паисий 12 www.paisii-kardjali.com Утвърдил:... Директор: Златко Атанасов ГОДИШЕН ПЛАН НА МЕТОДИЧЕСКО

Подробно

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1)

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1) СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ за учебната 2016/2017 г. Приет на заседание на ПС с Протокол 18/ 07.09.2016 г. Планът за училищния тормоз

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УЧАСТИЕ НА НПО В ПРОЦЕСИТЕ НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ Проектът "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт се финансира

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ ou_iv_rilski@abv.bg, 0878 637 061 Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ; tcc_var

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ;   tcc_var ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: 756-756; тел./факс:745-937; e-mail: tcc_varna@yahoo.com Училищен план за насърчаване и повишаване

Подробно

О Б Щ И Н А И С П Е Р И Х Проект! ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ИСПЕРИХ I. ВЪВЕДЕНИЕ: Настоящата програма за развитие на читали

О Б Щ И Н А И С П Е Р И Х Проект! ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ИСПЕРИХ I. ВЪВЕДЕНИЕ: Настоящата програма за развитие на читали О Б Щ И Н А И С П Е Р И Х Проект! ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ИСПЕРИХ I. ВЪВЕДЕНИЕ: Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в община Исперих за 2019 година се създава

Подробно

I. Програма за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене г. Програмата за реализация на общинския план за развитие на об

I. Програма за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене г. Програмата за реализация на общинския план за развитие на об I. Програма за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене 2014 2020 г. Програмата за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене има оперативен характер и конкретизира

Подробно

3. Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Повишаване на моти

3. Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Повишаване на моти Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Повишаване на мотивацията на децата и учениците да четат художествена и

Подробно

Микробиологична диагностика и антибактериална терапия при инфекциозните заболявания

Микробиологична диагностика и антибактериална терапия при инфекциозните заболявания Регионален академичен център Казанлък Координатор - инж. Владимир Чучумишев 13.03.2018 г. Регионален академичен център Казанлък Създаден през 2015 г. По идея и с активното съдействие от акад. Стефан Воденичаров

Подробно

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2018 г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОМАНИИ ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ДЕЙНОСТ ОТГОВОРНИ СРОК ИНСТИТУЦИИ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2018 г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОМАНИИ ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ДЕЙНОСТ ОТГОВОРНИ СРОК ИНСТИТУЦИИ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2018 г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОМАНИИ ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ДЕЙНОСТ ОТГОВОРНИ СРОК ИНСТИТУЦИИ 1 2 3 4 І. ИНФОРМАЦИОННО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ И МОНИТОРИНГ 1. Разширяване

Подробно

Microsoft Word - reshenie

Microsoft Word - reshenie ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23-46, факс 03145/23-51 e-mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 390 Протокол 46 от 04.04.2019 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

Microsoft Word - PROGRAMA MLADEZHI - SLIVO POLE.doc

Microsoft Word - PROGRAMA MLADEZHI - SLIVO POLE.doc ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ ОБЛАСТ РУСЕ 7060 гр.сливо поле, пл. Демокрация 1, тел.: 08131 2795, факс: 08131 2876, БУЛСТАТ 000530657 E-mail: slivopole@ru-se.com П Р О Г Р А М А ЗА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА СЛИВО

Подробно

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ СУ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ ОТЕЦ ПАИСИЙ 6600 гр. Кърджали e-mail: otec_paisii@mail.bg ул. Отец Паисий 12 www.paisii-kardjali.com Утвърдил:... Директор: Златко Атанасов ГОДИШЕН ПЛАН НА МЕТОДИЧЕСКО

Подробно

Microsoft Word - Plan_Sliven_2009.doc

Microsoft Word - Plan_Sliven_2009.doc Цели на та за 2009 г. Наименование на та: - Сливен 1 2 3 4 5 6 7 Цели за 2009 г. Стратегически цели Стратегически Дейности Очакван резултат Индикатор за изпълнение документ 1. Добро административно обслужване

Подробно

СПРАВКА ПРОЕКТИ ОБЛАСТ

СПРАВКА ПРОЕКТИ ОБЛАСТ РЕГИСТЪР НА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ 1. 2. 3. Финансираща програма 6та рамкова програма на Европейската комисия НП От социални помощи към осигуряване на заетост Програма Старт

Подробно