Microsoft Word - Recenzia-Andrey-Sylvia-Oct-2015-final.doc..doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - Recenzia-Andrey-Sylvia-Oct-2015-final.doc..doc"

Препис

1 Р Е Ц Е Н З И Я относно дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки, Научна специалност: Информатика (Технологично предприемачество и иновации в ИТ) Автор: Андрей Иванов Бъчваров докторант към катедра Информационни технологии на ФМИ, СУ Св. Кл. Охридски Тема: МОДЕЛИРАНЕ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИ - МОДЕЛИРАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ ЗА ИНОВАЦИИ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА Изготвил рецензията: проф. д-р Силвия Христова Илиева Съгласно Заповед РД38-482/ г. на Ректора на СУ "Св. Климент Охридски" съм определена за член на научното жури във връзка с процедурата за защита на дисертационния труд на Андрей Иванов Бъчваров на тема Моделиране на бизнес процеси - моделиране на процесите за иновации в електроенергийната система за придобиване на образователната и научна степен Доктор, област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност Информатика - Технологично предприемачество и иновации в ИТ. С решение на научното жури (Протокол 1 от г.) съм определена за рецензент на дисертационния труд Като член на научното жури съм получила необходимите документи, които отговарят на нормативните изисквания както на ЗРАСРБ, така и на Правилника за прилагане на ЗРАСРБ на Министерския съвет на Република България и този на СУ "Св. Климент Охридски", което ми дава основание да рецензирам настоящия дисертационен труд. 1. Актуалност на тематиката и целесъобразност на поставените цели и задачи Разработеният от Андрей Бъчваров дисертационен труд е в областта на иновативни бизнес процеси за енергийна ефективност в електроенергийната система. Докторантът предлага обширен обзор на състоянието, проблемите и текущи теоретични решения в 1

2 областта на енергийната ефективност и иновациите. Необходимостта от научната разработка е логично и убедително обоснована. Представената работа си поставя като основна цел да се проучат, анализират и моделират процесите на потребление в електроенергийната система, с цел разработване на иновативен бизнес модел за по-ефективно използване на енергията при крайните потребители домакинствата. Дисертацията цели и да предложи прототип на софтуерен продукт за постигане на енергийни спестявания. Свързани с основната цел са формулираните пет задачи, които включват основни дейности за изследователската работа в информатиката, а именно проучване и анализ на състоянието на проблемната област, последвани от синтез създаване на нови методика, иновативни бизнес процеси и подход за приравняване и намаляване на потреблението на електрическа енергия от домакинствата и завършващи с разработване и валидиране на прототип на информационна система, подпомагаща енергийните спестявания. Решаваният от докторанта проблем е в конкретна приложна област енергийни спестявания от домакинствата, като се очаква значителен ефект от прилагането му в практиката. Дисертацията е в синхрон с препоръките на Европейската комисия в рамкова програма Хоризонт 2020 за финансиране на изследователски проекти, които имат потенциал за прилагане на научните постижения в практиката, както и приоритетното направление Енергийна ефективност. 2. Познаване на състоянието на проблема От изложението на дисертационния труд и цитираните публикации е видно, че докторантът е навлязъл дълбоко в проблемната област. Няма съмнение, че той познава всичко съществено и актуално, свързано с тематиката на дисертацията. Цитирани са 137 източника, от които 131 на английски и 8 на български език, като 3 са публикации на автора. 112 от цитираните са публикувани през последните 10 години, като преобладават интернет източниците. Използваните литературни източници са както научни, така и международни и национални стратегии и програми, а също и такива, засягащи съвременни технологии. 3. Характеристика и оценка на дисертационния труд Представеният труд се състои от 179 стр. без приложенията /221 стр. с приложения/ и е структуриран по следния начин: съдържание, списък на фигури - 128, списък на таблици - 12, въведение, 4 глави, заключение, библиография, декларация за оригиналност и 9 приложения, включително речник на термините. Оформлението е прецизно и е илюстрирано с множество и фигури /128/ и 12 таблици. Фигурите са разнородни - част от тях са на английски език, а други на български 2

3 език. На използваните готови фигури коректно е цитиран източникът, от който са заимствани. Въведението е с обем от 7 страници. То обосновава и формулира целта и задачите и резюмира съдържанието на труда по глави. Глава 1 e обзорна са въведени основните понятия от значение за труда. Областта е представена систематично и задълбочено. Представена е следваната методология за научноизследователска работа метод на систематично литературно проучване, CRISP-DM методология за извличане на знания от данни, както и използвани софтуерни продукти. Глава 2 представя оценка и анализ на съществуващото състояние на електрическа енергия в България на основата на 4 различни модели за потребление (1) за динамика на потреблението на потребителите, (2) за аномалиите в месечната консумация на електричество в западна България без и (3) със зависимост от температурата и потребление на потребителите на ЕРП-та, (4) свързани с незаконно поведение на потребителите (кражби). Използваните реални данни са моделирани със съвременни средства IBM SPSS Modeler, а при анализа на моделите са прилагани клъстерен и регресионен анализ. Глава 3 е същностната част, представяща приносите на докторанта. Предлага се адаптирана CRISP-DM методика, която идентифицира иновативни бизнес процеси, необходими за постигането на енергийни спестявания. Следвайки предложената методика за създаване на информационна система, са представени архитектурата, процесите, обобщеният алгоритъм и функционалностите й, като тя е в съответствие с националните и европейски нормативни изисквания. Глава 4 е посветена на практическата реализация на прототипа на информационата система, като са обосновани използваните съвременни технологии Предложената нова методика е валидирана чрез анкетно проучване. Заключението обобщава постигнатите резултати, в съответствие с поставените основни цел и задачи на дисертацията. Формулирани са приносите на дисертационния труд и са предоставени данни за пубикациите и информация за педагогическата работа на докторанта. 4. Приноси и значимост на разработката за науката и практиката Докторантът е групирал формулираните приноси в следните 3 групи: предлагане на нови подходи и методи; обогатяване на съществуващи знания и приложение на научните постижения в практиката, т.е приноси за внедряване и апробация. Според мен, оригиналните приноси на доктаранта се обобщават по следния начин: Научен принос е предложената разширена и адаптирана методика за постигане на енергийни спестявания и съответните дефинирани иновативни бизнес процеси. Също така, предложеният алгоритъм за измерване и съответно, за намаляване на потреблението на електрическа енергия от домакинствата. 3

4 Научно-приложен принос представляват разработените статистически модели за анализ на потреблението на електрическа енергия от крайните потребители и съответните анализи. Приложните приноси са свързани с разработването на прототип на информационна система, както и на шаблон за промяна на поведението на потребителите, с цел енергийна ефективност. Не приемам за принос формулирания от докторанта принос 1, свързан с проучване на съвременното състояние /от теоретична и практическа гледна точка/ на потреблението на енергия на крайните потребители в България, както и провеждането на анкета. Това са дейности, които способстват за постигането на приноси, но сами по себе си не са такива. 5. Преценка на публикациите по дисертационния труд Резултатите от докторантурата са обобщени в 12 публикации, 10 са на международни научни форуми, 1 на научна конференция с международно участие и 1 под печат в списание. Публикациите на български език са пет. Две от публикациите са самостоятелни, а останалите в съавторство с научния ръководител. Публикациите покриват поставените в дисертационния труд задачи, като преимуществено са тези, с резултати от моделите на данните. Към момента не са известни цитирания на публикациите към докторантурата. Няма данни за участие на докторанта в национални или международни научноизследователски проекти. 6. Автореферат Авторефератът е в обем от 37 страници и отразява адекватно основните резултати, постигнти в дисертационния труд. 7. Критични бележки и препоръки Със задоволство отбелязвам, че докторантът е отразил голяма част от забележките, отправени от мен по време на предварителната защита в катедра Информационни технологии. Към работата бих отправила следните забележки и препоръки: 1. От изложението не става ясно кой е авторът на таблица 3 на стр. 49, как се получава и какво означава съдържанието на втора, трета и четвърта колона. 2. Изводите от Глава 1 в секция 1.6 не съответстват напълно на съдържанието на тази глава напр. твърдението Идентифицирани са основните предимства и разлики на подобни информационни системи, спрямо тази, представена в дисертацията не е подкрепено със съответен текст в изложението; 4

5 3. В допълнение към качествената оценка на авторитетна компания като Opower, би било полезно да се добави и оценка по избрани критерии на методиката и информационната система в сравнение с други съществуващи такива. 4. Предложеният шаблон за промяна на поведението на потребителите не е достатъчо ясно описан полезно би било сравнението и с други съществуващи подобни модели. 5. Описани са намеренията за тестовата фаза на информационната система /стр. 124/, но няма данни от провеждането й. 6. Въпреки усилията на автора, все още се наблюдава използване на чуждици в текста апликации вместо приложения, модуларизирана/модуларна вместо модулна, даунлоудва вместо зарежда, акаунт вместо регистрация, асоциира вместо свързва, тривиална вместо лесна, ниска зависимост вместо слаба зависимост, преизползване вместо повторно/многократно използване и др. 7. Забелязват се някои пропуски при оформлението на дисертацията не са цитирани всички фигури в текста (напр. Фиг. 4-7, 9-10, 22-24); препоръчително е всички фигури да са на български език, а голяма част са на английски език; фиг. 105 не е четима; има повторение на едно и също изречение на стр. 54 и 55. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Общата ми оценка за дисертационния труд, автореферата и научните публикации на Андрей Иванов Бъчваров е положителна. Отчитайки приносите на дисертационния труд и направените в тази връзка научни публикации, както и постигнатите значими практически резултати, намирам, че Андрей Иванов Бъчваров притежава способност за задълбочени теоретични изследвания и за прилагането им в практиката. Докторантът показва абстрактно мислене, способност за самостоятелно формулиране и решаване на актуални проблеми в областта на информатиката. В този смисъл дисертацията отговаря на съвкупността от критерии и показатели за придобиване на образователната и научна степен Доктор съгласно ЗРАСРБ, неговия Правилник и Правилниците за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности на Софийския университет и на ФМИ. Това ми дава основание да предложа да бъде присъдена образователната и научна степен Доктор на Андрей Иванов Бъчваров в област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки, научна специалност: Информатика Технологично предприемачество и иновации в ИТ г. Подпис: София / проф. д-р Силвия Илиева / 5

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство за придобиване на образователната и научна степен доктор,

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА НАУКА ПРИ УЧЕНИЦИ С ДИСЛЕКСИЯ за присъждане

Подробно

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки,

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология", Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образо

От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология, Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образо От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология", Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен ДОКТОР" по научната специалност

Подробно

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промишлена топлотехника с автор: инж. Андрей Христов Андреев

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност

Подробно

I

I До УНСС Катедра Финанси СТАНОВИЩЕ от доц. Стоян Проданов с научна специалност 05.02.05 Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка, Регистриран в НАЦИД от 01.12.2018 г., член на Научно жури, определено

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм на дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките Относно: дисертационен

Подробно

ncbcv

ncbcv СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Александър Иванов Маринов Софийски Университет Св. Климент Охридски относно дисертационния

Подробно

До Председателя на научно жури Определено със Заповед РД 925/ На Ректора на ЮЗУ Неофит Рилски СТАНОВИЩЕ От доц. д-р Илинка Сергеева Терзийск

До Председателя на научно жури Определено със Заповед РД 925/ На Ректора на ЮЗУ Неофит Рилски СТАНОВИЩЕ От доц. д-р Илинка Сергеева Терзийск До Председателя на научно жури Определено със Заповед РД 925/07.05.2019 На Ректора на ЮЗУ Неофит Рилски СТАНОВИЩЕ От доц. д-р Илинка Сергеева Терзийска, Преподавател в катедра Туризъм към Стопански факултет

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова на тема: "Клъстерната интеграция за повишаване конкурентоспособността

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Научна специалност Маркетинг Относно: дисертационен

Подробно

СТАНОВИЩЕ на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен доктор на тема: АКУСТИЧНО-ФОНЕТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ДЕТ

СТАНОВИЩЕ на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен доктор на тема: АКУСТИЧНО-ФОНЕТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ДЕТ СТАНОВИЩЕ на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен доктор на тема: АКУСТИЧНО-ФОНЕТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ДЕТСКА РЕЧ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Научна специалност: Информатика

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д.н. Вяра Красимирова Славянска, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите Пловдив, на дисертационен труд за присъждане на

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д.н. Вяра Красимирова Славянска, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите Пловдив, на дисертационен труд за присъждане на РЕЦЕНЗИЯ от проф. д.н. Вяра Красимирова Славянска, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите Пловдив, на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен 'доктор ' по професионално

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР РЕЦЕНЗИЯ На дисертационен труд на тема: Препоръчителен модел на трудова безопасност за предотвратяван

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР РЕЦЕНЗИЯ На дисертационен труд на тема: Препоръчителен модел на трудова безопасност за предотвратяван ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР РЕЦЕНЗИЯ На дисертационен труд на тема: Препоръчителен модел на трудова безопасност за предотвратяване на пътнотранспортни произшествия в Република Турция,

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен доктор Област на висше образование: 4. Природни науки, математи

Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен доктор Област на висше образование: 4. Природни науки, математи Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен доктор Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление: 4.4. Науки

Подробно

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет,

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград Относно: дисертационен

Подробно

Дипломна работа

Дипломна работа СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Иван Величков Иванов, преподавател в Европейски политехнически университет гр. Перник и в качеството му на член на Научното жури по дисертационния труд на Светлозар Цветанов Вешков

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е

С Т А Н О В И Щ Е С Т А Н О В И Щ Е От: професор д-р Георги Коев Ботев, служител на Академията на МВР, научна специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство (кризисен мениджмънт) Относно:

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта Относно: присъждане на образователна и научна

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта   Относно: присъждане на образователна и научна С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта e-mail: p.chobanov@unwe.bg Относно: присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика,

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Виолета Мутафчиева Бакалова катедра Икономика на транспорта Университет за национално и световно стопанство Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на научна степен Доктор на науките по професионално направление

Подробно

Sem 1

Sem 1 Дипломантски семинар Методология и изисквания към научните изследвания Методология на научните изследвания Всяко научно изследване е насочено към постигане на определени научни резултати, създаване на

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, фак

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, фак УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, факултет Мениджмънт и маркетинг, катедра Бизнес информатика,

Подробно

Microsoft Word - Recenziq prof.Parusheva za S.Duncheva

Microsoft Word - Recenziq prof.Parusheva za S.Duncheva РЕЦЕНЗИЯ От проф. д-р Таня Петрова Парушева член на научно жури, определено със Заповед 2772/02.12.2011 г. на Ректора на УНСС София Относно: публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната

Подробно

СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика

СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика и управление (Индустриален бизнес) в УНСС. Автор на

Подробно