МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" 17-19, централа , факс РАЗРЕШЕНИЕ з

Размер: px
Започни от страница:

Download "МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" 17-19, централа , факс РАЗРЕШЕНИЕ з"

Препис

1 МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" 17-19, централа , факс РАЗРЕШЕНИЕ за оценяване на съответствието на строителни продукти CPD 12 - NB 2069 от г. На основание чл. 9, ал. 2, т. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), чл. 169а, ал. 2 от Закона за устройство на територията и чл. 31, ал. 1 от Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти РАЗРЕШАВАМ НА Независима строителна лаборатория «Инфраструктура» ЕООД - гр. София, с идентификационен номер NB 2069 от регистъра на Европейската комисия със седалище и адрес на управление гр. София, район Витоша, бул. "Цар Борис III" 257, фирмено дело 3658/2003 г. на Софийския градски съд, БУЛСТАТ , представлявано от Веселина Данова Нинова - Палазова - управител, да извършва оценяване на съответствието на строителните продукти от заверения списък, който е неразделна част от настоящото разрешение, като орган за сертификация на системи за производствен контрол и като орган за контрол съгласно чл. 18 от Директива 89/106 на Съвета на Европейската общност от 21 декември 1988 г. за уеднаквяване на законите, наредбите и административните разпоредби на страните членки по отношение на строителните продукти, въведена с част втора на наредбата. Идентификационният номер на органа е определен от Европейската комисия след уведомяването и от министъра на регионалното развитие и благоустройството по реда на чл. 9, ал. 4 от ЗТИП и чл. 18 от Директива 89/106/ЕЕС, последно изменена с Директива 93/68 от 22 юли 1993 г. # Дата на издаване: г. МИНИСТБР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО:

2 1инистьр: '/(/ UM', Заповед за^мвствене ЗАВЕРЯВАМ: МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЛИЛЯНА ПАВЛОВА АКТУАЛИЗАЦИЯ На списък на строителните продукти от обхвата на разрешение CPD 12 - NB 2069 от г. за оценяване на съответствието, издадено на Независима строителна лаборатория Инфраструкту ра" ЕООД - гр. София, с идентификационен номер NB 2069 от регистъра на Европейската комисия ( в сила от ЙъЗД.Мц Наименование на продукта и пореден номер на групата строителни продукти съгласно Номенклатурата на видовете продукти от приложение 1 към чл. 1, т. 2 Групи строителни продукти" от наредбата Номер на решение на Европейската комисия п номер и заглавие на българския стандарт, въвеждаш хармонизиран европейски стандарт Система за оценяване на съответствието 1. Строителна вар - група 1.5 Jf л #. Решение 97/555/ЕС БДС EN 459-1:2010 Строителна вар. Част 1: Определения, изисквания и критерии за съответствие 2+ гр. София, ул. Св. Св. Кирил и Методий"

3 2. Добавъчни материали - групи 2.1, , 2.4, 2.5 и 2.6 Решение 98/598/ЕС БДС EN 12620:2002+А1:2008 Добавъчни материали за бетон БДС EN 12620: А1:2008 / НА:2008 Добавъчни материали за бетон. Национално приложение (НА) към БДС EN 12620:2002+А 1:2008 БДС EN 13043: АС:2005 Скални материали за битумни смеси и настилки за пътища, самолетни писти и други транспортни площи БДС EN 13043: AC:2005/NA:2012 Скални материали за битумни смеси и настилки за пътища, самолетни писти и други транспортни площи Национално приложение БДС EN :2004 Леки добавъчни материали. Част 1: Леки добавъчни материали за бетон, разтвор и инжекционен разтвор БДС EN :2006 Леки добавъчни материали. Част 2: Леки добавъчни материали за несвързано и свързано приложение БДС EN 13139:2004 Добавъчни материали за разтвор БДС EN : А1:2007 Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство БДС EN : A1:2007/NA:2012 Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство Национално приложение БДС EN : АС:2005 Скални материали за хидротехническо строителство. Част 1: Изисквания БДС EN 13450: АС:2005 Трошен камък за ж.п. линии 2 + гр. София, ул. Св. Св. Кирил и Методий'

4 3. Тухли и блокове за зидария, плътни или с кухини, със или без топлоизолация, от I категория - група 6 Решение 97/740/ЕС БДС EN :2011 Част 1: Глинени блокове за зидария БДС EN 771-2:2011 Част 2: Калциевосиликатни блокове за зидария БДС EN 771-3:2011 Част 3: Блокове за зидария от бетон (с плътни и леки добавъчни материали) БДС EN :2011 Част 4: Блокове за зидария от автоклавен газобетон БДС EN 771-5:2011 Част 5: Блокове за зидария от изкуствен камък БДС EN 771-6:2011 Част 6: Блокове за зидария от естествен камък # " f 1 4. Строителни разтвори, произведени в заводски условия, проектирани за зидария и доставяни като суха смес или готов разтвор - група 6.2 Решение 97/740/ЕС БДС EN 998-2:2010 Изисквания за разтвор за зидария. Част 2: Разтвор за зидане 2+ гр. София. ул. Св. Св. Кирил и Методий"

5 5. Метални профили за конструкции - група 7.1 Решение 98/214/ЕС БДС EN :2005 Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 1: Общи технически условия на доставка # л! с БДС EN :2006 Горещообработени конструкционни кухи профили от нелегирани и дребнозърнести стомани. Част 1: Технически условия на доставка БДС EN :2006 Студенообработени заварени конструкционни кухи профили от нелегирани дребнозърнести стомани. Част 1 Технически условия на доставка 6. Хидроизолационни листове група 15 Покривни листове - група 15.2 Решение 99/90/ЕС БДС EN 13707: А2:2009 Огъваеми хидроизолационни мушами. Армирани битумни мушами за покривни хидроизолации. Определения и характеристики БДС EN 13956:2006 БДС EN 13956:2006/АС:2006 Огъваеми хидроизолационни мушами. Пластмасови и каучукови покривни хидроизолационни мушами. Определения и характеристики 2+ гр. София, ул. Св. Св. Кирил и Методий' тел факс

6 7. Битуми - група 21.1 Решение 98/601/ЕС 2+ БДС EN 12591:2009 Битуми и битумни свързващи вещества. Технически изисквания за категория пътни битуми БДС EN 13808:2006 Битуми и битумни свързващи материали. Рамка за специфициране на катионни битумни емулсии БДС EN 13808:2006/NA:2012 Битуми и битумни свързващи материали. Рамка за специфициране на катионни битумни емулсии Национално приложение БДС EN 13924:2006 Битуми и битумни свързващи вещества. Технически изисквания за битуми за клас твърди настилки БДС EN 14023:2010 Битуми и битумни свързващи материали. Рамка на техническите изисквания за полимерно модифицирани битуми БДС EN 15322:2010 Битуми и битумни свързващи материали. Рамка за специфициране на разредени и пластифицирани битумни свързващи материали # аг гр. София, ул. Св. Св. Кирил и Методий" 17-19

7 Решение 98/601/ЕС 2 + БДС EN :2006 материалите. Част 1: Асфалтобетон БДС EN / NA:2009 Асфалтови смеси. Изисквания към материалите. Част 1: Асфалтобетон Национално приложение (NA) БДС EN БДС EN / NA:2009 Изменение 1:2011 Асфалтови смеси. Изисквания към материалите. Част 1: Асфалтобетон Национално приложение (NA) БДС EN БДС EN :2006 материалите. Част 2: Изисквания за много тънки пластове БДС EN :2006 материалите. Част 3: Асфалтова смес с пластифициран битум БДС EN :2006 материалите. Част 4: "Hot rolled" асфалт БДС EN :2006 материалите. Част 5: Сплит мастик асфалт БДС EN / NA:2010 материалите. Част 5: Сплит мастик асфалт Национално приложение (NA) към БДС EN БДС EN /NA:2010 Изменение 1:2011 материалите. Част 5: Сплит мастик асфалт Национално приложение (NA) към БДС EN БДС EN :2006 материалите. Част 6: Лят асфалт БДС EN :2006 материалите. Част 7: Порест асфалт София. ул. Св. Св. Кирил и Методий'

8 9. Повърхностна обработка - група Хидроизолационни продукти и комплекти за мостове - група 21.4 Решение 98/601/ЕС БДС EN 12271:2007 Повърхностна обработка. Изисквания БДС EN 12273:2009 Пътни настилки тип "слъри". Изисквания f Решение 98/601/ЕС / N БДС EN 14695:2010 Огъваеми хидроизолационни мушами. Армирани битумни хидроизолационни мушами за бетонни мостове и други бетонни повърхности, по които преминават превозни средства. Определения и характеристики Неподвижно закрепени пътни знаци. Насочващи и светлоотразяващи пътни \стройства - гр\па 21.9 Решение 96/579/ЕС Г j Решение 99/453/ЕС БДС EN :2008 Неподвижно закрепени вертикални пътни знаци. Част 1: Неподвижно закрепени пътни знаци БДС EN :2008 Неподвижно закрепени вертикални пътни знаци. Част 3: Направляващи стълбчета 1 Забележка: Актуализацията на този списък включва Разширение 3 и актуализация на списъците от обхвата на Разрешение CPD 12 -NB 2069 от г. и на Разширения 1 от г. и Разширение 2 от г. # гр. София, ул. Св. Св. Кирил и Методий" ТРГТ П? Q4 fkq Лля^г 01 Q87 1 7

ЗАВЕРЯВАМ: T'&l ^ МИНИСТЪР НА \ \ ^ \ * РЕГИОНАЛНОТО БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ПЕТЯ АВРАМОВА СПИСЪК па строителните продукти от обхвата на Разрешение CPR 23 -

ЗАВЕРЯВАМ: T'&l ^ МИНИСТЪР НА \ \ ^ \ * РЕГИОНАЛНОТО БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ПЕТЯ АВРАМОВА СПИСЪК па строителните продукти от обхвата на Разрешение CPR 23 - ЗАВЕРЯВАМ: T'&l ^ МИНИСТЪР НА \ \ ^ \ * РЕГИОНАЛНОТО БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ПЕТЯ АВРАМОВА СПИСЪК па строителните продукти от обхвата на Разрешение CPR 23 - NB 2144 за оценяване и проверка на постоянството на

Подробно

c_ bg pdf

c_ bg pdf 4.12.2007 г. C 290/15 Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 89/106/ЕИО на Съвета за хармонизиране на законите, нормативните актове и административните разпоредби на държавите-членки

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 Ноември 2016 БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ЕВРОКОД 6: ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗИДАНИ КОНСТРУКЦИИ Част 1-2: Общи правила Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар (поправка)

Подробно

ГЕОТЕКСТИЛИ Tipptex

ГЕОТЕКСТИЛИ Tipptex ГЕОТЕКСТИЛИ Tipptex Централен офис със складова база Дианабад Юроком 2000 официален представител на GeoTipptex Офис със складова база Орландовци ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ ИНЖЕНЕРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ СТРОИТЕЛСТВО И УКРЕПВАНЕ

Подробно

Декларация за експлоатационни показатели Възстановяване Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен

Декларация за експлоатационни показатели Възстановяване Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен Възстановяване Издание 06.2013 Идентификационен 02 04 01 04 001 0 000006 Версия 1 EN 1504-4 08 0921 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 1. Тип на продукта: Уникален идентификационен код на типа продукт:

Подробно

Таблица 1: Определяне на категорията на автомобилното движение Категория на движението Оразмерителна интензивност ОИ, ОА/ден ОА с осов товар 100 kn ОА

Таблица 1: Определяне на категорията на автомобилното движение Категория на движението Оразмерителна интензивност ОИ, ОА/ден ОА с осов товар 100 kn ОА Таблица 1: Определяне на категорията на автомобилното движение Категория на движението Оразмерителна интензивност ОИ, ОА/ден ОА с осов товар 100 kn ОА с осов товар 115 kn 1. Много леко до 5 до 3 2. Леко

Подробно

Декларация за експлоатационни показатели Възстановяване Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен

Декларация за експлоатационни показатели Възстановяване Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен Възстановяване Издание 20.06.2013 Идентификационен 01 02 01 01 001 0 000018 Версия 1 EN 1504-3: 2005 11 1020 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 1. Тип на продукта: Уникален идентификационен код на

Подробно

Декларация за експлоатационни показатели Добавки за бетон Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен

Декларация за експлоатационни показатели Добавки за бетон Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен Добавки за бетон Издание 26.07.2013 Идентификационен 01 13 03 01 100 0 000033 Версия 1 EN 934-2:2009+ A1:2013-04 13 0099 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 1. Тип на продукта: Уникален идентификационен

Подробно

Декларация за експлоатационни показатели Добавки за бетон Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен

Декларация за експлоатационни показатели Добавки за бетон Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен Добавки за бетон Издание 26.07.2013 Идентификационен 01 14 02 01 100 0 000002 Версия 1 EN 934-2:2009+ A1:2013-04 13 0099 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 1. Тип на продукта: Уникален идентификационен

Подробно

Декларация за експлоатационни показатели Добавки за бетон Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен

Декларация за експлоатационни показатели Добавки за бетон Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен Добавки за бетон Издание 26.07.2013 Идентификационен 01 13 02 01 100 0 000001 Версия 2 EN 934-2:2009+ A1:2013-04 13 0099 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 1. Тип на продукта: Уникален идентификационен

Подробно

Декларация за експлоатационни показатели Възстановяване Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен

Декларация за експлоатационни показатели Възстановяване Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен Възстановяване Издание 02.2013 Идентификационен 02 03 03 03 002 0 000003 Версия 1 EN 1504-2:2004 09 0921 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 1. Тип на продукта: Уникален идентификационен код на типа

Подробно

Образец КВМП 7 / Утвърден със заповед РД / г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕ

Образец КВМП 7 / Утвърден със заповед РД / г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕ Образец КВМП 7 / Утвърден със заповед РД 11-835 / 18.06.2014 г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ З А Я В Л Е Н И Е за промяна на

Подробно

Образец КВМП 7 / Утвърден със заповед РД / г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО Б

Образец КВМП 7 / Утвърден със заповед РД / г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО Б Образец КВМП 7 / Утвърден със заповед РД 11-1698 / 16.11.2015 г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ З А Я В Л Е Н И Е за промяна

Подробно

2013 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ Външни топлоизолационни комбинирани системи

2013 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ Външни топлоизолационни комбинирани системи 2013 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ Външни топлоизолационни комбинирани системи (ETICS) на основата на минерална вата Изисквания Национално

Подробно

Образец КВМП 8 / Утвърден със заповед РД / г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО Б

Образец КВМП 8 / Утвърден със заповед РД / г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО Б Образец КВМП 8 / Утвърден със заповед РД 11-1698 / 16.11.2015 г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ З А Я В Л Е Н И Е за промяна

Подробно

Декларация за експлоатационни показатели Добавки за бетон Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен

Декларация за експлоатационни показатели Добавки за бетон Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен Добавки за бетон Издание 26.04.2013 Идентификационен 01 13 01 01 100 0 000455 Версия 1 EN 934-2:2009+A1:2012 03 0099 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 1. Тип на продукта: Уникален идентификационен

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS 91.100.10 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЦИМЕНТ ЗА ЗИДАРИЯ Част 1: Състав, изисквания и критерии за съответствие Национално приложение (NА) прбдс 2012 EN 413-1:2011/NА

Подробно

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ........ от.....................2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет МИНИСТЕРСКИЯТ

Подробно

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

Подробно

Техническа карта ИЗОМРАЗ Издание VI / Хидроизолация за открити тераси, по която можете да ходите! Хидроизолация за басейни и резервоари! Хидро

Техническа карта ИЗОМРАЗ Издание VI / Хидроизолация за открити тераси, по която можете да ходите! Хидроизолация за басейни и резервоари! Хидро Техническа карта ИЗОМРАЗ Издание VI / 04.2018 Хидроизолация за открити тераси, по която можете да ходите! Хидроизолация за басейни и резервоари! Хидроизолация и през зимата! Описание на продукта Приложения

Подробно

Microsoft Word - 2

Microsoft Word - 2 НАРЕДБА 3 от 17.06.2009 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 50

Подробно

Регистър

Регистър МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО Н А Р Е Д Б А 3 ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СГРАДИТЕ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.Общинската/районната

Подробно

по ред Наименование на изпитваните продукти Вид на изпитване/ характеристика Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод) Добавъчни матер

по ред Наименование на изпитваните продукти Вид на изпитване/ характеристика Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод) Добавъчни матер 4.1. Съдържание на вода (влага, естествена влажност) БДС EN 1097-5 (1) ETC 7.1-18 (т.4.2) ETC 7.1-3 (т.5.1) БДС 12159 4.2. Загуба при накаляване БДС EN 1744-1+A1(т.17) ETC 7.1-18 (т.4.3) ETC 7.1-3 (т.5.2)

Подробно

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А ПРОТОКОЛ за разглеждане на ценовите предложения На г. в 11:00 часа, в зала 1 в сградата на Община Стара З

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А ПРОТОКОЛ за разглеждане на ценовите предложения На г. в 11:00 часа, в зала 1 в сградата на Община Стара З О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А ПРОТОКОЛ за разглеждане на ценовите предложения На 25.10.2018 г. в 11:00 часа, в зала 1 в сградата на Община Стара Загора се проведе открито заседание на комисията за

Подробно

Сила. Ефективност. Отговорност. Продуктова гама според БДС EN 206:2014/NA Холсим (България) АД

Сила. Ефективност. Отговорност. Продуктова гама според БДС EN 206:2014/NA Холсим (България) АД Сила. Ефективност. Отговорност. Продуктова гама според БДС EN 206:2014/NA Холсим (България) АД Кратки указания за полагане и експлоатация: Добавянето на вода и химически добавки на обекта се допуска само

Подробно

ЦЕНОВА ЛИСТА в сила от г Всички цени са с ДДС 1. ПРОДУКТИ ЗА КЕРАМИЧНИ И КАМЕННИ НАСТИЛКИ И ОБЛИЦОВКИ 1.1 ЦИМЕНТОВИ ЛЕПИЛА Триомакс (лепило

ЦЕНОВА ЛИСТА в сила от г Всички цени са с ДДС 1. ПРОДУКТИ ЗА КЕРАМИЧНИ И КАМЕННИ НАСТИЛКИ И ОБЛИЦОВКИ 1.1 ЦИМЕНТОВИ ЛЕПИЛА Триомакс (лепило ЦЕНОВА ЛИСТА в сила от 17.09.2018 г Всички цени са с ДДС 1. ПРОДУКТИ ЗА КЕРАМИЧНИ И КАМЕННИ НАСТИЛКИ И ОБЛИЦОВКИ 1.1 ЦИМЕНТОВИ ЛЕПИЛА Триомакс (лепило за плочки, клас C1), 25 кг (48 бр./европалет) 7,70

Подробно

Образец 4

Образец 4 Р Е ПУ Б Л И К А БЪЛГАР И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ МОНТАНА РЕШЕНИЕ 06 РД 186 01 от 06.03.2019 г. На основание

Подробно

Microsoft Word - PDS_Sikadur-32 Normal_bg_ doc

Microsoft Word - PDS_Sikadur-32 Normal_bg_ doc Лист с технически данни Издание 16/07/2014 Идентификационен : 020204030010000125 2-компонентно структурно епоксидно лепило Construction Описание на продукта Употреба Характеристики / Предимства толерантно

Подробно

Airport_orazm_nast_2_1.doc

Airport_orazm_nast_2_1.doc 3. Твърди настилки Твърдите настилки за летища се изпълняват от плоча от портландциментов бетон, положена върху подосновен пласт от несортиран минерален материал или от стабилизиран материал, който лежи

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS 91.100.10 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЦИМЕНТ Част 1: Състав, изисквания и критерии за съответствие на обикновени цименти Национално приложение (NА) прбдс 2012

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН О Б Я В Л Е Н И Я г. Обявление по АдмД 366/2018 г. Административният съд - гр. Смол

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН О Б Я В Л Е Н И Я г. Обявление по АдмД 366/2018 г. Административният съд - гр. Смол РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН О Б Я В Л Е Н И Я 2 0 1 8 19.12.2018 г. Обявление по АдмД 366/2018 г. образувано адм. дело 366/2018 г. по протест на прокурор при Окръжна прокуратура - гр.

Подробно

ДО

ДО Образец 1 Съгласно чл. 71, ал. 1 от ЗУО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г АР И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е Р Е Г И О Н А Л Н А И Н С П Е К Ц И Я Х А С К О В О Р Е Ш Е

Подробно

АРМИРАНЕ НА АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ ТЪКАН ЗА АРМИРАНЕ НА АСФАЛТ ARMAPAL 1

АРМИРАНЕ НА АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ ТЪКАН ЗА АРМИРАНЕ НА АСФАЛТ ARMAPAL 1 АРМИРАНЕ НА АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ ТЪКАН ЗА АРМИРАНЕ НА АСФАЛТ ARMAPAL 1 5 АРМИРАНЕ НА АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ СЪДЪРЖАНИЕ 5...... Армиране на асфалтови настилки: Тъкан за армиране на асфалт ARMAPAL..................

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТ

Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТ Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 1. ДЕМОНТАЖИ 1.1. Демонтаж на прозорци бр. 2.10-1.45

Подробно

Декларация за експлоатационни показатели Възстановяване Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен

Декларация за експлоатационни показатели Възстановяване Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен Възстановяване Издание 20.05.2013 Идентификационен 01 03 03 03 002 0 000001 Версия 1 EN 1504-2:2004 08 0099 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 1. Тип на продукта: Уникален идентификационен код на

Подробно

ДО

ДО Образец 1 Съгласно чл. 71, ал. 1 от ЗУО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г АР И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е Р Е Г И О Н А Л Н А И Н С П Е К Ц И Я Х А С К О В О Р Е Ш Е

Подробно

Semmelrock Projekte

Semmelrock Projekte Изграждане на оградни конструкции Системи за стени Системи за огради www.semmelrock.bg ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ: Semmelrock предлага и развива гама от продукти предназначени за изграждане на оградни конструкции,

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА бул. Мария Луиза 110, София тел.: (+359 2)

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА бул. Мария Луиза 110, София тел.: (+359 2) Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА бул. Мария Луиза 110, София 1233 www.rail-infra.bg тел.: (+359 2) 932 6565 office@rail-infra.bg факс: (+359 2) 932 6404

Подробно

СДРУЖЕНИЕ

СДРУЖЕНИЕ УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ СТРОИТЕЛ, СПЕЦИАЛНОСТ ВЪНШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ (обучение по рамкова програма Б ) Наименование и код на професионалното

Подробно

ПРОТОКОЛ 6 НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПО ОТБРАНИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ И СИГУРНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ от заседание проведено на г. от часа Д Н Е

ПРОТОКОЛ 6 НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПО ОТБРАНИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ И СИГУРНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ от заседание проведено на г. от часа Д Н Е ПРОТОКОЛ 6 НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПО ОТБРАНИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ И СИГУРНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ от заседание проведено на 07.07.2014 г. от 16.00 часа Д Н Е В Е Н Р Е Д: Р Е Ш Е Н И Я: ЧАСТ I 1. Заявление за

Подробно

document

document проект за публикуване АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г АР И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е Р Е Г И О Н А Л Н А И Н С П Е К Ц И Я Х А С К О В О Р Е Ш Е Н И Е 14-ДО-200-00 от 08.04.2013 г. На основание

Подробно

* РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите - София РЕШЕНИЕ На основание чл. 78, ал.

* РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите - София РЕШЕНИЕ На основание чл. 78, ал. * РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите - София РЕШЕНИЕ На основание чл. 78, ал. 9 във връзка с чл. 3, ал. 3 и от Закона за управление

Подробно