Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф.

Размер: px
Започни от страница:

Download "Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф."

Препис

1 Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф. д.с.н. Димитър Греков - министър на земеделието и храните ОТНОСНО: Проект на Решение на Министерския съвет за продажба на недвижими имоти, собственост на Земинвест ЕАД, гр. София УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, внасям за разглеждане проект на Решение на Министерския съвет за продажба на недвижими имоти, собственост на Земинвест ЕАД, гр. София - еднолично търговско дружество със 100 % държавно участие в капитала, включено в списък Приложение 1 към чл. 3, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, а именно: I.1. Поземлен имот с идентификатор , находящ се в село Войводиново, община Марица, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-99/ год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Войводиново, п.к. 4135, улица Оборище, площ: 575 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, номер по предходен план: квартал: стопански двор 1, парцел 10, при съседи: ПИ с идентификатори , , , , ведно с построените в имота: I.1.А. Сграда с идентификатор , със застроена площ от 121 кв.м., по документ за собственост 115 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: жилищна сграда многофамилна, в обема на която са разположени: Самостоятелен обект с идентификатор , находящ се в село Войводиново, община Марица, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри,

2 одобрени със Заповед РД-18-99/ год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на обекта: село Войводиново, п.к. 4135, улица Оборище, блок 10, етаж 1, апартамент 1, който самостоятелен обект се намира в сграда 1, разположена в гореописания поземлен имот с идентификатор , с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, със застроена площ: кв.м., прилежащи части: съответните идеални части от общите части на сграда 1, ниво: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: обект с идентификатор , под обекта: няма, над обекта: няма, и Самостоятелен обект с идентификатор , находящ се в село Войводиново, община Марица, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД-18-99/ год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на обекта: село Войводиново, п.к. 4135, улица Оборище, блок 10, етаж 1, апартамент 2, който самостоятелен обект се намира в сграда 1, разположена в гореописания поземлен имот с идентификатор , с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, със застроена площ: кв.м., прилежащи части: съответните идеални части от общите части на сграда 1, ниво: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: обект с идентификатор , под обекта: няма, над обекта: няма; I.1.Б. Сграда с идентификатор , находяща се в село Войводиново, община Марица, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД-18-99/ год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на сградата: село Войводиново, п.к. 4135, улица Оборище, която сграда е разположена в поземлени имоти с идентификатори , и принадлежи към поземлен имот с идентификатор , със застроена площ от 25 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: Складова база, склад, съгласно Констативен нотариален акт за собственост върху недвижим имот 110, том І, рег. 1185, нотариално дело 108 от 2013 год.; Скица на поземлен имот 34905/ год., презаверена на г.; Скица на сграда 34906/ год, презаверена на г II. Дава съгласие Земинвест ЕАД, гр. София да извърши продажба при условията и по реда на чл. 18, ал. 3 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала на следните недвижими имоти - собственост на дружеството: II.1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор , находящ се в село Войводиново, община Марица, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-99/ година на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на обекта: село Войводиново, п.к. 4135, улица Оборище 18, бл. 6, вх. А, етаж 1, апартамент 1, който самостоятелен обект се намира в сграда 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 2

3 , с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, със застроена: площ кв.м., прилежащи части: 5.28 кв.м. идеални части от общите части на сграда 1, ниво: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: обекти с идентификатори , , под обекта: няма, над обекта: обект с идентификатор , ведно с прилежащите /1508 идеални части от поземлен имот с идентификатор , находящ се в село Войводиново, община Марица, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-99/ година на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Войводиново, п.к. 4135, улица Оборище 18, площ: 1508 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, номер по предходен план: квартал: 18, стопански двор 1, парцел: ІІ-6, при съседи: ПИ с идентификатори , , , , , , съгласно Констативен нотариален акт за собственост върху недвижими имоти 112, том І, рег. 1187, нотариално дело 110 от 2013 год.; скица г. за самостоятелен обект в сграда, издадени от Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Пловдив. II.2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор , находящ се в село Войводиново, община Марица, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-99/ година на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: село Войводиново, п.к. 4135, улица Оборище, блок 2, вход А, етаж 1, апартамент 1, който самостоятелен обект се намира в сграда 1, разположена в поземлен имот с идентификатор , с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, със застроена площ: кв.м., прилежащи части: 5.28 кв.м. идеални части от общите части сграда 1, ниво: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: обекти с идентификатори , , под обекта: няма, над обекта: обект с идентификатор , ведно с прилежащите /1986 идеални части от поземлен имот с идентификатор , находящ се в село Войводиново, община Марица, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-99/ година на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Войводиново, п.к. 4135, улица Оборище, местност Баш пара, площ: 1986 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, номер по предходен план: квартал: стопански двор 1, парцел: 2, при съседи: ПИ с идентификатори , , , , , съгласно Констативен нотариален акт за собственост върху недвижими имоти 111, том І, рег. 1186, нотариално дело 109 от 2013 год.; Скица на поземлен имот 37865/ год., презаверена на г. 3

4 Проектът предвижда на основание чл. 28, ал. 9 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, Министерският съвет да даде съгласие за продажба на недвижими имоти, собственост на Земинвест ЕАД, гр. София, при условията и по реда на чл. 14, чл. 15 и чл. 18, ал. 3 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, при цена, не по ниска от началната цена, определена от независим оценител. За гореописаните недвижими имоти са представени Констативни нотариални актове за собственост на недвижими имоти и Скици на поземлени имоти и сгради и Схеми на самостоятелни обекти, издадени от Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Пловдив, в които за собственик е посочен Земинвест ЕАД, гр. София. Видно от Счетоводна справка за обектите в с. Войводиново, общ. Марица, е че в сметка 201 Земи, терени под инвентарен номер е заведен Парцел 6-188,5 кв.м., под инв. номер е заведен Парцел кв.м., под инв. номер е заведен Парцел 2-248,25 кв.м., а в сметка 203 под инвентарен номер е заведен Жил.8 фам.бл.6, под инв. номер е заведен Жил.2-близнак, под инв. номер е заведена Барака за дърва и под инв. номер е заведен Жил.8 фам.бл.2. Видно от представените пазарни оценки, извършени към г., изготвени от Агромото Т. Маринов ЕООД, гр. София оценител на недвижими имоти с Лиценз 5181/ год. на Агенцията за приватизация, справедливата пазарна стойност на обектите е както следва: - недвижим имот, апартамент /идент и идент / със застроена площ 115 кв.м. /по кад. карта 121, 89 кв.м./ на един етаж, обслужваща постройка барака 24 кв.м. /по КК 25 кв.м./ и дворно място 575 кв.м., находящ се в с. Войводиново, ул. Оборище, община Марица, област Пловдив, е в размер на 21730,00 лв. без ДДС; - за недвижим имот, апартамент /идент / със застроена площ 49,62 кв.м., на партерен етаж, ид. части от обслужваща постройка барака 99 кв.м. /по КК 107 кв.м./ и ид. част от дворно място 1508 кв.м., находящ се в с. Войдиново, ул. Оборище, община Марица, област Пловдив, е в размер на ,00 лв. без ДДС; - недвижим имот, апартамент /идент / със застроена площ 44,52 кв.м., на партерен етаж, заедно с ид. части от обслужваща постройка барака 120 кв.м. /по КК 105 кв.м./ и ид. част от дворно място 1980 кв.м., /по КК 1986 кв.м./ находящ се в с. Войводиново, ул. Оборище, община Марица, област Пловдив, е в размер на ,00 лв. без ДДС; Съгласно представените Удостоверения за данъчна оценка с Изх / год., / год. и 4

5 / год. издадени от Община Марица, данъчната оценка на имотите е както следва: - за имот с кадастрален номер /жилище с площ 115,00 кв.м., други нежилищни обекти с площ 24,00 кв.м. и земя с площ 575,00 кв.м./ в размер на 4110,50 лв. - за имот с кадастрален номер /жилище с площ 55,00 кв.м. и земя с площ 188,80 кв.м./ в размер на 2504,70 лв. - за имот с кадастрален номер /жилище с площ 55,00 кв.м. и земя с площ 247,50 кв.м./ в размер на 2642,90 лв. Приложеният проект на Решение на Министерския съвет е по повод постъпило в Министерство на земеделието и храните, писмо - предложение от изпълнителния директор на Земинвест ЕАД, гр. София. В същото е отправено искане за продажба на описаните недвижими имоти по реда на чл. 14, чл. 15 (чрез търг), както и по реда на чл. 18, ал. 3 от същия правилник. Необходимостта от извършване на разпоредителна сделка покупкопродажба с предмет гореописаните недвижими имоти е обосновано от факта, че основните приходи на дружеството се реализират от отдаване на недвижими имоти под наем, а описаните по горе имоти са неатрактивни и липсва интерес към тях Предвид изброените факти е взето и решението от Съвета на директорите на Земинвест ЕАД, гр. София за продажба на посочените имоти с цел оптимизиране и намаляване на разходите за ползването и поддържането на имотите и сградния фонд от дружеството. На заседание, проведено на год. Съветът на директорите на Земинвест ЕАД, гр. София е взел решение за продажба на недвижими имоти собственост на дружеството, при условията и реда на чл. 14 и чл. 15, както и по реда на чл. 18, ал. 3 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала. Проектът не е свързан с изпълнение на актове на Европейския съюз, поради което не е приложена справка за съответствие с европейското право. Предложеният проект на акт на Министерския съвет няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, поради което не е необходимо изготвянето на финансово-икономическа обосновка. Проектът на Решение на Министерския съвет за даване на съгласие за продажба на недвижими имоти, собственост на Земинвест ЕАД, гр. София е съгласуван в съответствие с разпоредбите на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация. Направените целесъобразни бележки и предложения са отразени. Проектът на доклад от министъра на земеделието и храните и проекта на Решение на Министерския съвет са публикувани на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните за период от 14 дни. Няма постъпили становища в резултат на публичното обсъждане на проекта. 5

6 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 1 и ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация и чл. 28, ал. 9 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, предлагам Министерският съвет да приеме приложения проект на решение за даване на съгласие за продажба на гореописаните недвижими имоти, собственост на Земинвест ЕАД, гр. София. С уважение, ПРОФ. Д.С.Н. ДИМИТЪР ГРЕКОВ Министър на земеделието и храните 6

7 Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л ГА Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Р Е Ш Е Н И Е.. ПРОЕКТ от година за даване на съгласие за продажба на недвижими имоти, собственост на Земинвест ЕАД - гр. София контрол, На основание чл. 28, ал. 9 от Закона за приватизация и следприватизационен М И Н И С Т Е Р С К И Я Т С Ъ В Е Т Р Е Ш И: I. Дава съгласие Земинвест ЕАД, гр. София да извърши продажба при условията и по реда на чл. 14 и чл. 15 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала на следния недвижим имот - собственост на дружеството: I.1. Поземлен имот с идентификатор , находящ се в село Войводиново, община Марица, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-99/ год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Войводиново, п.к. 4135, улица Оборище, площ: 575 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, номер по предходен план: квартал: стопански двор 1, парцел 10, при съседи: ПИ с идентификатори , , , , ведно с построените в имота: I.1.А. Сграда с идентификатор , със застроена площ от 121 кв.м., по документ за собственост 115 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: жилищна сграда многофамилна, в обема на която са разположени: Самостоятелен обект с идентификатор , находящ се в село Войводиново, община Марица, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-99/ год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на обекта: село Войводиново, п.к. 4135, улица Оборище, блок 10, етаж 1, апартамент 1, който самостоятелен обект се намира в сграда 1, разположена в гореописания поземлен имот с идентификатор , с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, със застроена площ: кв.м., прилежащи части: съответните идеални части от общите части на сграда 1, ниво: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: обект с идентификатор , под обекта: няма, над обекта: няма, и Самостоятелен обект с идентификатор , находящ се в село Войводиново, община Марица, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД-18-99/ год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на обекта: село Войводиново, п.к. 4135, улица Оборище, блок 10, етаж 1, апартамент 2, който

8 самостоятелен обект се намира в сграда 1, разположена в гореописания поземлен имот с идентификатор , с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, със застроена площ: кв.м., прилежащи части: съответните идеални части от общите части на сграда 1, ниво: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: обект с идентификатор , под обекта: няма, над обекта: няма; I.1.Б. Сграда с идентификатор , находяща се в село Войводиново, община Марица, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД-18-99/ год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на сградата: село Войводиново, п.к. 4135, улица Оборище, която сграда е разположена в поземлени имоти с идентификатори , и принадлежи към поземлен имот с идентификатор , със застроена площ от 25 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: Складова база, склад, съгласно Констативен нотариален акт за собственост върху недвижим имот 110, том І, рег. 1185, нотариално дело 108 от 2013 год.; Скица на поземлен имот 34905/ год., презаверена на г.; Скица на сграда 34906/ год, презаверена на г. II. Дава съгласие Земинвест ЕАД, гр. София да извърши продажба при условията и по реда на чл. 18, ал. 3 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала на следните недвижими имоти - собственост на дружеството: II.1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор , находящ се в село Войводиново, община Марица, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-99/ година на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на обекта: село Войводиново, п.к. 4135, улица Оборище 18, бл. 6, вх. А, етаж 1, апартамент 1, който самостоятелен обект се намира в сграда 1, разположена в поземлен имот с идентификатор , с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, със застроена: площ кв.м., прилежащи части: 5.28 кв.м. идеални части от общите части на сграда 1, ниво: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: обекти с идентификатори , , под обекта: няма, над обекта: обект с идентификатор , ведно с прилежащите /1508 идеални части от поземлен имот с идентификатор , находящ се в село Войводиново, община Марица, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-99/ година на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Войводиново, п.к. 4135, улица Оборище 18, площ: 1508 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, номер по предходен план: квартал: 18, стопански двор 1, парцел: ІІ-6, при съседи: ПИ с идентификатори , , , , , , съгласно Констативен нотариален акт за собственост върху недвижими имоти 112, том І, рег. 1187, нотариално дело 110 от 2013 год.; Скица на поземлен имот г. за самостоятелен обект в сграда, издадени от Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Пловдив.

9 II.2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор , находящ се в село Войводиново, община Марица, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-99/ година на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: село Войводиново, п.к. 4135, улица Оборище, блок 2, вход А, етаж 1, апартамент 1, който самостоятелен обект се намира в сграда 1, разположена в поземлен имот с идентификатор , с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, със застроена площ: кв.м., прилежащи части: 5.28 кв.м. идеални части от общите части сграда 1, ниво: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: обекти с идентификатори , , под обекта: няма, над обекта: обект с идентификатор , ведно с прилежащите /1986 идеални части от поземлен имот с идентификатор , находящ се в село Войводиново, община Марица, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-99/ година на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Войводиново, п.к. 4135, улица Оборище, местност Баш пара, площ: 1986 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, номер по предходен план: квартал: стопански двор 1, парцел: 2, при съседи: ПИ с идентификатори , , , , , съгласно Констативен нотариален акт за собственост върху недвижими имоти 111, том І, рег. 1186, нотариално дело 109 от 2013 год.; Скица на поземлен имот 37865/ год., презаверена на г. III. Продажбата на недвижимите имоти по т.i и т.ii, да се извърши чрез търг при начална цена, не по-ниска от цената, определена от независим оценител. МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: НИНА СТАВРЕВА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ: АСЯ СТОЯНОВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ПРАВНО НОРМАТИВНИ ДЕЙНОСТИ : МАРИЯНА НИКОЛОВА

836

836 Препис! О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т С М О Л Я Н Р Е Ш Е Н И Е 836 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 07.06.2018 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ 38 ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 328 Протокол 33 от 02.07.2015 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ 5.08.09 год. /четвъртък/ от 4.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН

Подробно

13

13 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Николай Тодоров Мелемов Кмет на Община Смолян ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради върху поземлен имот с идентификатор 67653.916.457,

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от 21.01.2016г. 37 На основание чл.21, ал1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за общинската собственост

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с тъ р н а земеделието и х р а н и те П Р О Е К Т! ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от проф. д.с.н.д

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с тъ р н а земеделието и х р а н и те П Р О Е К Т! ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от проф. д.с.н.д РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с тъ р н а земеделието и х р а н и те П Р О Е К Т! ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от проф. д.с.н.димитър Греков министър на земеделието и храните Относно:

Подробно

<4D F736F F D20CCEEF2E8E2E8F0E0ED20E4EEEAEBE0E420EDE020D1C45F >

<4D F736F F D20CCEEF2E8E2E8F0E0ED20E4EEEAEBE0E420EDE020D1C45F > МОТИВИРАН ДОКЛАД на Съвета на директорите на ПАРК АДСИЦ за овластяване по реда на чл. 114а, ал. 1 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа Настоящото изложение

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните Проект ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от д-р МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ министър на зе

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните Проект ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от д-р МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ министър на зе РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните Проект ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от д-р МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ министър на земеделието и храните ОТНОСНО: Проект на Решение на Министерския

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Десислава Танева - министър на земедел

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Десислава Танева - министър на земедел РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Десислава Танева - министър на земеделието и храните Относно: Проект на Постановление Министерския

Подробно

Microsoft Word - reshenie454_460_181019

Microsoft Word - reshenie454_460_181019 Р Е Ш Е Н И Е 454 Относно: Информация за подготовката на общината за работа при есенно зимни условия 2019/2020 г. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет град Първомай Приема информацията

Подробно

Вх.. ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Бейсим Руфад Расим Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Промяна в характера на собствено

Вх.. ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Бейсим Руфад Расим Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Промяна в характера на собствено Вх.. ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Бейсим Руфад Расим Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Промяна в характера на собствеността от публична в частна на имот Домашен социален

Подробно

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се ПРОТОКОЛ 51/23.04.2019 Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот 042069 с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на село Ковачевица, актуван с АЧОС 5615 от 17.01.2019 година,

Подробно

ДО

ДО ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от TEMEНУЖКА ПЕТКОВА Министър на енергетиката ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за управление

Подробно

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3 ПРОЕКТ ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от ДЕЛЯН ДОБРЕВ Министър на икономиката, енергетиката и туризма ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа

Подробно

т.05

т.05 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. СМОЛЯН ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Николай Тодоров Мелемов Кмет на Община Смолян Относно: Предоставяне на общински поземлен фонд на основание 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Министерство на земеделието, храните и горите О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - г р. В р а ц а З А П О В Е Д 161 Гр. Враца/17.09.2018 год. На основание

Подробно

Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделск

Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделск Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделски имот-собственост на Църковно настоятелство със земеделски

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ От решение 255 протокол 34/05.09.2019 г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 255 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.127, ал.6 от ЗУТ, Общински съвет - Маджарово приема изготвения Общ

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Министерство на земеделието, храните и горите О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - г р. В р а ц а З А П О В Е Д 157 Гр. Враца/17.09.2018 год. На основание

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Министерство на земеделието, храните и горите О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - г р. В р а ц а З А П О В Е Д 156 Гр. Враца/17.09.2018 год. На основание

Подробно

îáÿâë-å îáîñ.÷àñò Êîøàðèöà

îáÿâë-å îáîñ.÷àñò Êîøàðèöà 1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТ 2 с идентификатор 39164.15.106.1.2, адрес на обекта: с.кошарица, HEAVEN HILLS, бл.а, ет.0, ап.2, площ : 60.00 кв.м., брой нива: 1, прилежащи части: 9.12 кв.м.

Подробно

П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Въл

П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Въл П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката... 2019 г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Вълчев министър на образованието и науката Относно: проект

Подробно

т.21

т.21 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. СМОЛЯН ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Николай Тодоров Мелемов - Кмет на Община Смолян Относно: Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Министерство на земеделието, храните и горите О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - г р. В р а ц а З А П О В Е Д 165 Гр. Враца/18.09.2018 год. На основание

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОС, свиквам заседание на Общинския

Подробно

О Б Щ И Н А В А РН А ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИКОНОМИКА И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ" ДО НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ КМЕТ НА РАЙОН В. ВАРНЕНЧИК Ж.К. В. ВАРН ЕНЧИ

О Б Щ И Н А В А РН А ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИКОНОМИКА И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ ДО НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ КМЕТ НА РАЙОН В. ВАРНЕНЧИК Ж.К. В. ВАРН ЕНЧИ О Б Щ И Н А В А РН А ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИКОНОМИКА И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ" ДО НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ КМЕТ НА РАЙОН В. ВАРНЕНЧИК Ж.К. В. ВАРН ЕНЧИК БЛ.302, ВХ. 17 ВАРНА до БОРИСЛАВ ВАЛЕРИЕВ ОБЩИНА

Подробно

ДО

ДО РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с т ър н а земеделието, храните и горите З А П О В Е Д РД 46-78 СОФИЯ, 27.02.2019 г. На основание чл. 37и, ал. 2, във връзка счл. 24а, ал. 2, т. 6 от Закона за собствеността

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43 7500 Силистра e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К

Подробно

PROGRAMA2009

PROGRAMA2009 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СИЛИСТРА ПРЕЗ 2009 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията на Община Силистра за управление

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот 347 На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.68, ал.1, т.2, ал.2 и чл.69, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба за финансиране

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел. 078/550271, E-mail: odzg kyustendil@mzh.government.bg З А П О В Е Д РД-05-18/28.01.2019г. ГРАД КЮСТЕНДИЛ На основание чл. 47ж, ал. 1 от Правилника за прилагане

Подробно

РАБОТЕН ВАРИАНТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ

РАБОТЕН ВАРИАНТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ 1 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ПРЕЗ 2013 г. 2 І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията

Подробно

Microsoft Word - Programa za ObS_sobstvenost.doc

Microsoft Word - Programa za ObS_sobstvenost.doc П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЛОМ ПРЕЗ 2009 г. (Приета с Решение 303/22.05.2009 г. на Общинския съвет на Община Лом) І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата

Подробно

ïðîãðàìà 2018

ïðîãðàìà 2018 1 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО 2 І.ОБЩИПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

ÊÄÍ îáÿâëåíèå

ÊÄÍ îáÿâëåíèå 1. Съвкупна продажба на: 1.1. ПИ с кадастрален идентификатор 14218.550.360 с площ 2484 кв.м. с административен адрес гр.габрово, ул. Капитан Дядо Никола 42 с трайно предназначение: урбанизирана, начин

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет на Община Белослав,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ СМОЛЯН гр. Смолян, бул. България 14, тел./факс 0301/62078, email:odzg_smolyan@mzh.government.bg 3АПОВЕД РД-05-116, гр.смолян, 30.09.2015

Подробно