ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ"

Препис

1 ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ И КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 7 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019ГОДИНА

2 ЦЕЛ НА ВЪНШНОТО ОЦЕНЯВАНЕ В 7 КЛАС Националното външно оценяване в 7 клас се осъществява чрез писмени изпитвания и има за цел измерване на степента на постигане на отделни ключови компетентности в областта на българския език и на математиката, придобити в класовете от етапа.

3 ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 7 КЛАС БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ВАЖНИ ДАТИ МАТЕМАТИКА ЛИТЕРАТУРА Г Г.

4 ВРЕМЕТРАЕНЕ БЕЛ I МОДУЛ 60 МИНУТИ II МОДУЛ 90 МИНУТИ МАТЕМАТИКА - I МОДУЛ 60 МИНУТИ II МОДУЛ 90 МИНУТИ

5 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА I МОДУЛ ТЕСТ ОТ 25 ЗАДАЧИ / ТЕКУЩА ОЦЕНКА ПО БЕЛ / II МОДУЛ създаване на текст 1.Учениците изслушват веднъж текста за преразказ. 2.Получават един екземпляр от текста за преразказ и го четат самостоятелно в рамките на 15 мин., след което го връщат на квесторите. 3.По време на изслушването и на самостоятелното четене на текста нямат право да си водят бележки. 4.Слушането на текста за преразказ преразказ -извън времето за работа по допълнителния модул. 5.Запознаване с текста в рамките на 15 мин. -включва се във времето за работа.

6 МАТЕМАТИКА I модул тест 16 задачи, структурирани с четири възможни отговора, от които само един е правилен 4 задачи със свободен отговор /кратък числов, символен или словестен/ Последните 4 задачи се оценяват на части, като максималния брой точки за първия модул са 65. II модул Състои се от 4 задачи.първите 2 задачи са с кратък отговор по формата на PISA.Вторите 2 задачи са със свободен отговор, като се изисква пълно писмено и аргументирано решение.максималния брой точки е 35.

7 ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА ИЗПИТА УЧЕНИЦИТЕ: Заемат местата си в училище не по-късно от 9:45 за изпитите по БЕЛ и Математика; Носят документ за самоличност/лична ученическа карта/ и служебна бележка; Предават на квесторите изключените си мобилни телефони. НОСЯТ: По БЕЛ син химикал; По математика линия, пергел, транспортир, триъгълник, син химикал, молив и гума

8 ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА ИЗПИТА ИЗСЛУШВАТ инструктажа и се подписват; ПОЛУЧАВАТ:голям, среден и малък плик;лист за отговори с прикрепена към него бланка; Свитък за допълнителен модул и 3 броя листове за чернова; Под контрола на квесторите отделят индентификационната бланка от листа за отговори, попълват я и я поставят в малкото пликче без да я залепват.

9 ПО ВРЕМЕ НА ИЗПИТА Пишат със син химикал, чертаят с черен молив; Не ползват калкулатор, коректор, справочна и мобилна техника; Не шумят и не извършват действия, които нарушаватнормалното протичане на изпита Не подсказват и не преписват; Не поставят знаци, които могат да нарушат анонимността на изпитната работа.

10 ПО ВРЕМЕ НА ИЗПИТА НЕ НАПУСКАТ ЗАЛАТА: По-рано от 30 минути след началото на всеки от модулите; След изтичане на времето за работа по първия модул, ако ще работят по втория модул.

11 АКО РАБОТЯТ ПО ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ МОДУЛ 1.НЕ ЗАПЕЧАТВАТ ГОЛЕМИЯ ПЛИК. 2.ОСТАВАТ НА МЯСТОТО СИ ДО ЗАПОЧВАНЕ НА ВТОРИЯ МОДУЛ.

12 СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ВТОРИЯ МОДУЛ 1.На работното място квесторите проверяват за правилното попълване на индентификационната бланка, поставят я в малкото пликче, което запечатват и го поставят в големия плик заедно със свитъка за допълнителния модул, черновата и вече запечатания среден плик с листа за отговори от първия модул. 2.Залепват големия плик. 3.Предават изпитната си работа заедно с текста на квестора, листа с формулите и неизползваните листове за чернова. 4.Подписват се в протокола за дежурство. 5.Напускат залата /след като си вземат оставените лични вещи и мобилни телефони /

13 АКО НЕ РАБОТЯТ ПО ВТОРИЯ МОДУЛ 1.След като квесторите проверят на работното място за правилното попълване на индентификационната бланка, те я поставят в малкото пликче, което запечатват и го поставят в големия плик с вече запечатания среден плик с листа за отговори от първия модул. 2.Залепват големия плик. 3.Предават изпитната си работа заедно с текста на квестора, листите с формулите и неизползваните материали по втория модул. 4.Подписват се в протокола за дежурство. 5.Напускат залата /след като си вземат оставените лични вещи и мобилни телефони /

14 РЕЗУЛТАТИТЕ от външното оценяване ТЕКУЩИ ОЦЕНКИ ПО СЪОТВЕТНИТЕ ПРЕДМЕТИ ОТ ПЪРВИ МОДУЛ; Балът за класиране на учениците след завършено основно образование с изключение на случаите, за които се провежда изпит за проверка на способностите, се формира като сбор от следните елементи: 1. броя точки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика, като педагогическият съвет на приемащото училище може да определи в балообразуването да участват и резултатите от един или повече допълнителни учебни предмета, за които се провежда национално външно оценяване в съответната учебна година; 2. оценките от свидетелството за основно образование по два учебни предмета, изучавани в раздел А от учебния план в VII клас, определени от педагогическия съвет и превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

15 РЕЗУЛТАТИТЕ от външното оценяване Когато за приемане на места, определени с държавния план-прием, се налага превръщане в точки на оценките от документите за завършен етап или за завършена основна степен на образование, се прилага следната скала: 1. отличен 6 се приравнява на 50 точки; 2. много добър 5 се приравнява на 39 точки; 3. добър 4 се приравнява на 26 точки; 4. среден 3 се приравнява на 15 точки.

16 ВНИМАНИЕ! Отнася се само за ученици, които желаят да положат приемен изпит за проверка на способностите РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 1. Подаването на заявление за полагане на приемен изпит за проверка на способностите се извършва от до г. вкл. в училището, в което ученикът завършва VІІ клас. 2. До г. учениците получават от училището, в което учат и са подали заявлението си, служебна бележка, удостоверяваща мястото за полагане на приемния изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИЗПИТИТЕ ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ Изобразително изкуство 5 астрономически часа Музика в зависимост от индивидуалното изпълнение, но не по -малко от 10 минути за всеки един кандидат; Физическо възпитание и спорт 2 модула с обща продължителност 3 астрономически астрономически часа: -Ι модул модул до 2 (два) астрономически часа; -ΙΙ модул до 1 (един) астрономически час. Начало: 9,00 ч.

17 ПОЛАГАНЕ НА ПРИЕМНИ ИЗПИТИ: Приемането на ученици в VIII клас по чл. 145, ал. 2 от ЗПУО се извършва въз основа на желанията на учениците и при отчитане на резултатите от националното външно оценяване, които се включват като балообразуващ елемент. Всеки от приемните изпити тестове по български език и литература и по математика се състои от два модула, единият от които е тестът от националното външно оценяване по съответния предмет, а другият включва допълнителни въпроси и задачи.

18 ПОЛАГАНЕ НА ПРИЕМНИ ИЗПИТИ: Кандидатите полагат приемни изпити, както следва: За профили Хуманитарен, Природоматематически, Чуждоезиков и Технологичен, както и за специалностите от професии тест по български език и литература и тест по математика. За профил Изкуства - тест по български език и литература и тест по математика и удвоен изпит за проверка на способностите.

19 ДАТИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ Изпитите се провеждат, както следва: г. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА г. МАТЕМАТИКА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ Изобразително изкуство г. Музика г. Спорт г.

20 ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПОЛОЖЕНИТЕ ПРИЕМНИ ИЗПИТИ От изпитите по български език и литература и по математика - до г. в училището, в което учат учениците и на сайта на РУО Бургас - От изпита за проверка на способностите г. От до г. учениците получават служебна бележка с резултатите от приемните изпити от училището, в което учат.

21 ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ От до г.,учениците завършили успешно VII клас, подават заявление за участие в първи етап на класиране в ОУ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ - гр. Бургас Родителите могат да подават онлайн заявление за кандидатстване на децата след 7 клас в момента, в който учениците започнат да получават служебните си бележки. Адресите са priem.mon.bg и 7klas.mon.bg. Двата сайта ще работят едновременно и ще постъпват в една и съща система, което означава, че независимо през кой сайт родителите подадат заявлението, то ще бъде прието.

22 Необходими документи: Заявление за участие в първи етап на класиране, по образец, с подредени желания; Копие от Свидетелството за завършено основно образование, като представят за сверяване и оригинала; Служебна бележка за резултатите от положените приемни изпити; Кандидатите за профил Изкуства и за професиите представят медицинско свидетелство, от което да се вижда, че те не са противопоказни за здравословното им състояние. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране - в ОУ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ - гр. Бургас и в сайта на РУО Бургас до г.

23 ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране от до г. Ако кандидатът е приет по първо желание и не се запише, губи мястото си и ще може да участва в трето класиране с ново заявление, в което пренарежда желанията си. Ако кандидатът е приет по второ или следващо желание, но не се запише, а желае да участва във втори етап на класирането, подава заявление за участие във втори етап на класирането, без да има право да пренарежда желанията си, като запазва мястото си от първо класиране. Заявлението за второ класиране се подава в училището, където ученикът е приет. Неприетите на първо класиране ученици автоматично участват във втория етап на класиране. ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ НА ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ до г.

24 ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ Приетите на втори етап на класиране ученици трябва да се запишат в училищата от до г. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране г. Заявления за участие в трети етап на класиране се подават в ОУ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ - гр. Бургас от до г. Кандидатът има право да пренареди желанията си, съобразно обявените незаети места след втория етап на класиране. До г. се обявяват списъците с приетите на трети етап на класиране. Приетите ученици трябва да се запишат от до г. Записалите се ученици и незаетите места след ІІІ етап на класиране се обявяват на г.

25 ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ В срок до год. се извършва попълването на незаетите места след ІІІ етап на класиране. Записването на учениците се определя от директора на приемащото училище.

26 Ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания по тяхно искане се приемат по документи за профили, специалности от професии, които не са противопоказни на здравословното им състояние. Учениците подават в регионалното управление на образованието от 3 до 21 май следните документи: 1. заявление с подредени желания; 2. служебна бележка от училището, в което се обучават, удостоверяваща класа и срочните оценки за първия учебен срок; 3. протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия Резултатите от насочването на кандидатите, ще бъдат обявени до г. в сградата на РУО - Бургас, ул. "Гладстон" 150, етаж 2, стая 26, както и на сайта на РУО - Бургас, в рубриката «Прием на ученици». Насочените ученици се записват в училището в периода до г. откъдето получават медицинските си документи, подлежащи на връщане.

27 ЗАПОВЕДИ И ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД 7 КЛАС Заповед за дейности по приема след 7-ми клас - учебната 2018/ 2019 година Заповед за прием след VII клас в училищата на област Бургас Заповед определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в IV клас, в VII клас и в VIII клас с интензивно изучаване на чужд език през учебната 2018/2019 година НАРЕДБА 11 от г. за оценяване резултатите от обучението на учениците НАРЕДБА 10 от г. Организация на дейностите в училищното образование Заповед РД / г. на началника на РУО Бургас за утвърждаване на държавния план прием за 2018/2019 учебна година.

28 БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Национално външно оценяване и кандидатстване след 7. клас

Национално външно оценяване  и  кандидатстване  след 7. клас Национално външно оценяване и кандидатстване след 7. клас 2019 година ЗПУО Външно оценяване в 7. клас Националното външно оценяване в 7. клас се осъществява, съгласно Заповед РД09-1709/29.08.2018 г. на

Подробно

Microsoft PowerPoint - Naredba10_2017

Microsoft PowerPoint - Naredba10_2017 НАРЕДБА 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Г Р А Ф И Ц И Провеждане на тест по: български език и литература 17.06.2019 г. математика 19.06.2019 г. чужд език /по желание/

Подробно

17 СУ „Дамян Груев“

17 СУ „Дамян Груев“ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Христо Ботев ЗНАНИЕ ЗА БЪДЕЩЕТО! КАКВО ПРЕДСТОИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VII КЛАС? Успешно полагане на изпитите чрез тест от националното външно оценяване Успешно завършване на VII клас и получаване

Подробно

Дейности по приемането на ученици след завършен 7 клас

Дейности по приемането на ученици след завършен 7 клас Дейности по приемането на ученици след завършено основно образование в държавни и общински училища за учебната 2019-2020г. съгласно Наредба o10/01.09.2016 г. на МОН,обн.януари 2019г. Приемни изпити 17.06.2019

Подробно

Note pad and pen business PowerPoint template

Note pad and pen business PowerPoint template ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН за родителите на учениците от VII клас от ОУ Васил Априлов - Бургас РОДИТЕЛСКА СРЕЩА 7 май 2015 г. Учебна 2014 / 2015 година Национално външно оценяване и ПРИЕМ на ученици след завършен

Подробно

Slide 1

Slide 1 2017 2018 г. НАРЕДБА 10 ОТ 01.09.2016г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И НАРЕДБА 11 ОТ 01.09.2016 Г ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 0Т ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ Чл.130. (1) Учениците,

Подробно

Презентация PowerPoint

Презентация PowerPoint Наредба 10 на МОН от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, изм. и доп. от 03.02.2017 г. и от 26.09.2017 г. Раздел ІІІ Наредба 11 на МОН от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите

Подробно

НАРЕДБА 10 от г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от г., в сила от г.; изм. и

НАРЕДБА 10 от г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от г., в сила от г.; изм. и НАРЕДБА 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.; изм. и доп., бр. 12 от 03.02.2017 г., в сила от 03.02.2017

Подробно

Кандидатстване след VII клас

Кандидатстване след VII клас Kандидатстване след VII клас Дейности и класиране Спорт, музика и изобразително изкуство За приемане на ученици на места по държавния план-прием по чл. 142, ал. 3, т. 1 ЗПУО в училища с профил Изобразително

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ

Подробно

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ОТНОСНО ЯВЯВАНЕ НА НВО ПО БЕЛ, МАТЕМАТИКА И ЧУЖД ЕЗИК, ИЗПИТИТЕ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ И УЧАСТИЕ В Д

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ОТНОСНО ЯВЯВАНЕ НА НВО ПО БЕЛ, МАТЕМАТИКА И ЧУЖД ЕЗИК, ИЗПИТИТЕ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ И УЧАСТИЕ В Д ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ОТНОСНО ЯВЯВАНЕ НА НВО ПО БЕЛ, МАТЕМАТИКА И ЧУЖД ЕЗИК, ИЗПИТИТЕ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ И УЧАСТИЕ В ДЪРЖАВНИЯ ПРИЕМ В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА

Подробно

Microsoft Word - final_zapoved_VO_2020.docx

Microsoft Word - final_zapoved_VO_2020.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД09-2152/ 27.08.2019 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 57, т. 1 на Наредба 11 от 01.09.2016 г. за оценяване

Подробно

СУ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИЦИ СВЕТИ КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ ПРИЕМ УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

СУ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИЦИ СВЕТИ КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ ПРИЕМ УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА СУ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИЦИ СВЕТИ КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ ПРИЕМ УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА НОРМАТИВНА УРЕДБА Закон за предучилищното и училищно образование Наредба 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Преместване на ученици в държавните и в общинските училища, Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2019 г. ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА Учебен предмет Част 1 Част 2 БЕЛ 17 юни начало 9.00 часа Математика 19 юни начало 9.00 часа НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА

Подробно

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ, СТАРА ЗАГОРА УТВЪРДИЛ: Галина Тонева Директор на ППМГ Гео Милев Стара Загора ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯН

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ, СТАРА ЗАГОРА УТВЪРДИЛ: Галина Тонева Директор на ППМГ Гео Милев Стара Загора ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯН ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ, СТАРА ЗАГОРА УТВЪРДИЛ: Галина Тонева Директор на ППМГ Гео Милев Стара Загора ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ ГР. НЕСЕБЪР гр. Несебър 8230 тел. 0554/4-23-30, 4-51-83 ул. Любен Каравелов 1 тел./факс: 0554/4-28-49 УТВЪРЖДАВАМ ТОДОРКА ЖЕЛЯЗКОВА ДИРЕКТОР Правилник за приемане и обучение

Подробно

СУ НЕОФИТ РИЛСКИ 2770 ГР. БАНСКО; УЛ. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 13; ТЕЛ.: 0749/ ; GSM ; soubansko.alle.b

СУ НЕОФИТ РИЛСКИ 2770 ГР. БАНСКО; УЛ. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 13; ТЕЛ.: 0749/ ; GSM ; soubansko.alle.b СУ НЕОФИТ РИЛСКИ 2770 ГР. БАНСКО; УЛ. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 13; ТЕЛ.: 0749/ 8 83 12; GSM 0878206617;0892602001 e-mail: sou_bansko@abv.bg; soubansko.alle.bg Утвърждавам: ЕЛЕОНОРА БАРЯКОВА Директор на СУ Неофит

Подробно

П Р И Л О Ж Е Н И Е 1

П Р И Л О Ж Е Н И Е 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧИЛИЩА НА МЕСТА ПО ДЪРЖАВЕН ПЛАН- ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА СЪГЛАСНО ЧЛ. 54, АЛ. 3 ОТ НАРЕДБА 10

Подробно

Microsoft Word - NID_Naredba11_2016 финал+ ( ).docx

Microsoft Word - NID_Naredba11_2016 финал+ ( ).docx Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (Обн., ДВ, бр. 74 от 2016 г., изм. и доп., бр. 78 от 2017 г. и бр. 82 от 2018 г.)

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги административната /издаването на административната /издава административната /издаване на Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Закон за

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу Задължител информация Образователни услуги 2 Правно основание за административта 3 Орган, който предоставя /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

Slide 1

Slide 1 Държавни зрелостни изпити 2015 II СОУ Проф. Н.Маринов Гр. Търговище НОРМАТИВНА УРЕДБА Чл. 24. от Закона за народната просвета Наредба 1 от 11.04.2003 г. за УИП за ДЗИ Наредба 3 от 17.05.2004 г. за организацията

Подробно

ИЗПИТИ ЗА НВО И ПРИЕМ В ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ СЛЕД VІІ КЛАС Учебна 2018/19 година

ИЗПИТИ ЗА НВО И ПРИЕМ В ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ СЛЕД VІІ КЛАС Учебна 2018/19 година ИЗПИТИ ЗА НВО И ПРИЕМ В ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ СЛЕД VІІ КЛАС Учебна 2018/19 година ДАТИ НА ИЗПИТИТЕ Български език и литература 17 юни 2019 г. Математика 19 юни 2019 г. НАЧАЛО НА ИЗПИТИТЕ

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Приемане деца в първи клас в държавните и в общинските училища Задължител информация Образователни услуги 1 Наименование административта услуга 2 Правно основание за предоставянето административта услуга/издаването

Подробно

Задължително ли е явяването на НВО и кой има право да участва в класиранията за прием след 7. клас? Националното външно оценяване по БЕЛ и математика

Задължително ли е явяването на НВО и кой има право да участва в класиранията за прием след 7. клас? Националното външно оценяване по БЕЛ и математика Задължително ли е явяването на НВО и кой има право да участва в класиранията за прием след 7. клас? Националното външно оценяване по БЕЛ и математика е задължителен изпит за всички седмокласници. Не е

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation НВО по математика в VІІ и Х клас при условията, определени от ЗПУО и Наредба 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците Гергана Василева старши експерт по математика в РУО

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги 1 Наименование административта услуга 2 Правно основание за предоставянето административта услуга/издаването 3 Орган, който предоставя административта услуга/издава

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на Преместване на ученици в държавните и в общинските училища 2 Правно основание за Закон за предучилищното и училищното предоставянето на образование

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ПРИЕМ след завършен 7 клас 2016 2017 учебна година 1 Дати за външно оценяване 2 Изпити 3 Прием в СОУ Сава Доброплодни 4 Дейности по приема НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ Български език и литература - 18.V.2016

Подробно

Всичко, което трябва да знаете за изпитите, кандидатстването и приема след 7 клас Задължително ли е явяването на НВО и кой има право да участва в клас

Всичко, което трябва да знаете за изпитите, кандидатстването и приема след 7 клас Задължително ли е явяването на НВО и кой има право да участва в клас Всичко, което трябва да знаете за изпитите, кандидатстването и приема след 7 клас Задължително ли е явяването на НВО и кой има право да участва в класиранията за прием след 7. клас? Националното външно

Подробно

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуал 1 / 28 Закон за предучилищното

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта услуга административта административта услуга/издава 4 Процедура по предоставяне административта услуга/издаване Преместване ученици в държавните

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги /издаването индивидуалния / издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148.

Подробно

Microsoft Word - Инфо приемане и преместване.docx

Microsoft Word - Инфо приемане и преместване.docx Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на 3 Орган, който предоставя административната

Подробно

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол 11 / , съгласуван е с обществения съвет към училището - проток

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол 11 / , съгласуван е с обществения съвет към училището - проток Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол 11 / 3.09.2018, съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол 1 / 4.09.2018 г. и е утвърден със заповед на директора

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги 1 Наименование административта услуга 2 Правно основание за предоставянето административта услуга/издаването 3 Орган, който предоставя административта услуга/издава

Подробно

Slide 1

Slide 1 СУ Отец Паисий с природоматематическа насоченост гр. Кърджали Държавни зрелостни изпити 2018 ДЗИ - СУ "Отец Паисий" - 2018 НОРМАТИВНА УРЕДБА Закон за предучилищното и училищното образование: Чл. 132. (1)

Подробно

Microsoft Word - NAREDBA_3_ot_ _g_za_organizaciqta_i_provejdaneto_na_dyrjavnite_zrelostni_izpiti.rtf

Microsoft Word - NAREDBA_3_ot_ _g_za_organizaciqta_i_provejdaneto_na_dyrjavnite_zrelostni_izpiti.rtf НАРЕДБА 3 ОТ 17.05.2004 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ Издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 46 от 28.05.2004 г., в сила от 28.05.2004 г., изм.

Подробно

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол 11 / , съгласуван е с обществения съвет към училището - проток

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол 11 / , съгласуван е с обществения съвет към училището - проток Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол 11 / 3.09.2018, съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол 1 / 4.09.2018 г. и е утвърден със заповед на директора

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО АНА МАЙ, ГРАД ПЛОВДИВ ул. Лейди Странгфорд 8, телефон , телефон директор , факс , е

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО АНА МАЙ, ГРАД ПЛОВДИВ ул. Лейди Странгфорд 8, телефон , телефон директор , факс , е ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО АНА МАЙ, ГРАД ПЛОВДИВ ул. Лейди Странгфорд 8, телефон 032 633 350, телефон директор 032 624 115, факс 032 624 115, е-mail fashionschool@abv.bg ЗАПОВЕД.РД 06-536 / 25.01.2019г.

Подробно

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК Константин Величков" 44 в Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМ

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ - ПАЗАРДЖИК Константин Величков 44 в Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК Константин Величков" 44 в034 987888 E-mail nupaisijpz@abv..bg Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Заявления за записване на деца в ПЪРВИ

Подробно