Microsoft Word - vapros2

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - vapros2"

Препис

1 Въпрос 2: Пътни конструкции на пътни и железопътни мостове 2.1. Общи положения Пътната конструкция има предназначение да пренесе колесните товари от возила намиращи се върху пътното платно (релсовите нишки) в равнините на главните носачи. Съобразно с тази функция тя е част от връхната конструкция с локално действие и по тази причина изборът на конструктивна схема на пътната конструкция не влияе съществено върху усилията в главната система. Предвид на това, че пътния и железопътния трафик имат съществени различия по отношение на въздействието върху конструкцията, съответно и пътните конструкции се различават съществено Пътни конструкции за железопътни мостове Схемата на една пътна конструкция на железопътен мост е показана на фиг.2.1. Тя се състои от надлъжни и напречни греди. Товарите от железния път стъпват върху надлъжните греди, те от своя страна стъпват върху напречните, а напречните върху главните носачи. Напречните и надлъжните греди може да се изпълняват от монолитна дървесина, както и от лепени блокове. Във втория случай, надлъжните греди могат да имат по-голяма производствена дължина и да се опират на единични напречни греди, а не на сдвоени, както е показано на фигурата. главни носачи a напречни греди надлъжни греди b B Фиг.2.1. Пътна конструкция на железопътен мост (пълна схема) Разстоянието В се определя от положението на пътя спрямо главните носачи. При път долу (когато главните носачи са ферми, дъги) В трябва да е достатъчно голямо, за да пропусне габарита на возилото (В=5-5,5 ). При път горе габаритът не влияе на този размер, но той трябва да е достатъчен за да се осигури хоризонтална коравина на конструкцията, както и да бъде обезпечена за устойчивостта на положението. В този случай обичайният диапазон е В=3. Размерът b се приема 1,7 1,8. При положение, че разстоянието между релсите е 1,5, траверсите се товарят на огъване и чрез огъвните си деформации репродуцират еластичността на баластовата призма извън конструкцията. 1

2 Размерът а се определя от възможностите на надлъжните греди да поемат огъващи моменти. Ако те са от монолитна дървесина а=2,5 3,0, за да се получат приемливи напречни сечения. Ако са от лепени блокове от дъски, постигането на по-големи напречни сечения не е проблем и размерът а може да се приеме 2,5,0. Тогава надлъжната греда се произвежда на по-големи дължини и да работи като непрекъсната. За да се намалят сеченията на напречните греди и главните носачи може да се използва схема с три главни носача. Тогава напречната греда работи като непрекъсната на два отвора. Когато главната конструкция е с малко подпорно разстояние 10 15, схемата на пътната конструкция може да се промени и от пълна схема да се премине в непълна схема. При нея (фиг.2.2.) надлъжни и напречни греди липсват, а натоварването се предава от траверсите направо на главните носачи. Тази схема е приложима при път-горе, а размерът В=2. Траверсите са по-дълги и се поставят разместено за да служат като носещи елементи за тротоарната настилка. Те се прикрепват към главните носачи така, че да могат да предават надлъжни и напречни хоризонтални сили. Успоредно на релсите от вътрешната страна се поставят бичмета от твърда дървесина или метални профили (конрарелси), които служат за направляване на движението на возилото ако то дерайлира. Между контрарелсите се нареждат също талпи, които се ползват като служебна пътека. 1 1 B B Фиг.2.2. Пътна конструкция на железопътен мост (непълна схема) Размерът на напречното сечение на елементите се определят от условие за ограничаване на максималните напрежения и деформации. Граничните стойности на напреженията зависят от якостите на използвания материал, а граничните деформации се поставят от железопътното ведомство в зависимост от проектната скорост на движение. Разрезните усилия в елементите на пътната конструкция се получават от собствено тегло, от вертикалните и хоризонтални въздействия от подвижни товари. За надлъжната греда обикновено е меродавно натоварването с осовите товари на товарния модел LM71, както е показано на фиг

3 250/2 250/2 250/2 250/2 1.6/ 1.6 axv= M V axm L Фиг.2.3. Максимални усилия в надлъжна греда от подвижен товар LM71 В зависимост от големината на L за получаване на axm е възможно и друго разположение на товарите, както и меродавно натоварване да се получи от товарния модел SW. За надлъжна греда, конструирана като непрекъсната, меродавната товарна схема също може да бъде различна. Релсите чрез огъвната си коравина оказват товаро-разпределително действие, което може да облекчи надлъжните греди. Нормите дават разпределение на колесното натоварване между съседни траверси, както е показано на фиг.2.. Pv Pv/ Pv/2 Pv/ Фиг.2.. Разпределение на колесен железопътен товар между траверси Ако такова разпределение се приложи към схемите на фиг.2.3., разрезните усилия може леко да намалеят. При движението си возилото лъкатуши между релсите и чрез удари упражнява хоризонтална сила (лъкатушна сила), която следва да се поеме от надлъжната греда чрез огъване спрямо вертикалната ос на сечението. Лъкатушната сила е единична и оказва най силно въздействие ако се приложи в сечението с най-голям огъващ момент от вертикални товари. Надлъжната греда в този случай работи на общо огъване. Напречните греди получават натоварването си във вид на опорни реакции от надлъжните греди. Ако напречните греди са сдвоени, максималната опорна реакция на надлъжната греда е равна на максималната и напречна сила, както е показано на фиг.2.3. Ако надлъжните греди работят като непрекъснати, опорната им реакция, както и разрезните усилия следва да се получават чрез линии на влияние. Опорните реакции на надлъжните греди, взети като товар за напречните предизвикват разрезни усилия с диаграми, показани на фиг

4 M. 2/3 2/3 2/3 M. V V 2/3 Фиг.2.5. Разрезни усилия в напречна греда при подпиране върху две и три главни греди При подпиране върху три главни греди е желателно да се изберат такива размери между предаващите товари и подпиращите елементи, че опорните реакции да са еднакви. Това ще означава, че натоварването за главните носачи ще се разпредели по равно. При движение на возилото с променлива скорост се явяват инерционни сили във возилото, които предизвикват хоризонтално надлъжно натоварване в конструкцията с обратна посока (спирателни, теглителни сили). За надлъжната греда те се явяват като осови сили, а в напречната предизвикват огъване спрямо вертикалната ос на счението. Така напречната греда заедно с вертикалните товари получава общо огъване. Напреженията при общо огъване в елемент с правоъгълно сечение са показани на фиг.2.6. k y y,,z, k Фиг.2.6. Напрежения от двойно огъване в правоъгълно напречно сечение Ръбовите напрежения следва да удовлетворяват условията: k,, +, z,, 1 (2.1.)

5 където:,, + k, и, z,, z,, z,, z, 1 са ръбови напрежения от външни товари, и са изчислителни стойности на напреженията k = за правоъгълно сечение и k =1.0 - за други видове сечения (2.2.) За сеченията на надлъжната и напречната греда се правят проверки на тангенциалните напрежения и проверки на местно смачкване напречно на влакната в местата на предаване на напречни товари (реакции) Пътни конструкции на пътни мостове Пътните конструкции на пътни мостове се изпълняват по различни схеми с различни видове елементи: Носеща пътна настилка върху надлъжни и напречни греди Носеща пътна настилка върху напречни греди Носеща пътна настилка върху главни греди Първата схема е най-сложна и с най-голяма конструктивна височина. Тя се прилага, когато главните носачи са решетъчни греди и е прието възлово предаване на товарите. Втората схема е по-опростена. Възможно е да се прилага в повечето случаи, но ако главният носач е решетъчен ще има и извън възлово натоварване, защото напречните греди ще бъдат по-гъсто разположени. Поясът, на който са опрени напречните греди трябва да се проверява за осова сила и огъване. Третата схема е най-проста. Тя изисква повече на брой главни носачи разположени наблизо един до друг. Обикновено по-сложните схеми се избират при по-големи подпорни разстояния на главния носач и с по-малко на брой главни носачи. С намаляване на подпорното разстояние схемата на пътната конструкция се опростява, а броят главни носачи нараства. Носещата пътна настилка се изпълнява от дървесина или от стоманобетон. Стоманобетонната пътна плоча се поставя предимно върху главните носачи и се осъществява конструктивна връзка между тях за съвместна работа на огъване. Такива конструкции се наричат комбинирани. Пример за реализиране на връзка между дървена греда и стоманобетонна плоча е показан на фиг.2.7. Фиг.2.7. Стоманобетонова пътна плоча, комбинирана с дървена греда 5

6 Конструкциите на дъсчен носещ под се изпълняват по различни начини в зависимост от интензитета на полезния товар и разстоянието между подпиращите елементи. За пешеходни мостове настилката може да бъде от талпи с дебелина 5-6с, наредени върху напречни или главни греди. При пътни мостове натоварването е по-тежко и талпите обикновено са на два пласта и се нареждат ортогонално или под ъгъл върху подпиращите елементи. Вторият вариант излиза по-икономичен (фиг.2.8.). bea be α bw,t lb be Фиг.2.8. Двупластов носещ под от косо подредени талпи Ъгълът α се избира около 60, при което подпорното разстояние на талпите се увеличава спрямо разстоянието l b между подпиращите елементи, но едновременно с това се увеличава броят на ангажираните талпи в поемането на колесния печатообразен товар чрез взаимодействието между двата пласта. Работната широчина b e за всеки пласт се определя по формулата: b e 0.2lb + 2bw,t = (2.3.) sin α Разстоянието l b се избира около 1. Всеки пласт талпи със сечение b e.t се проверява за половината от колесния товар. Когато подпиращите елементи са по-нарядко се предпочита дървен носещ под от талпи наредени на ръб, долепени една до друга и обединени чрез наковаване, чрез лепене и/или чрез напрягане със стоманени пръти. Получава се дървесинна плоча, която работи на огъване като монолитно тяло, но с различни механични характеристики в двете направления (ортотропна плоча). Усилия и премествания в нея могат да се получат чрез решаване на диференциалното уравнение за равновесие: където: w w w B x 2 = q xy (2..) X x O + H + B 2 2 y x y y B = E I и = E са огъвни коравини в двете направления X BY 90I Y 6

7 H = η B X B Y е усуквателна коравина 3 t I X = I Y = 12 η е коефициент, който се получава от натурно изпитване Зависимостта между модулите на еластичност за различните начини на свързване на талпите е дадена на таблица 2.1. Таблица 2.1. Механични характеристики на дървесинни плочи вид плоча Е 90 /Е о G/E o ν 1 Кована напрегната лепена Решението на диференциалното уравнение (2.) е трудно вследствие прекъснатостта на натоварването q xy. Компютърно изчисление може да бъде бърз и точен резултат ако се моделира ортотропията на плочата чрез задаване на характеристиките от табл.2.1. Дървесинните плочи може да са покрити с износващ пласт (бетон, асфалтобетон) или не. Във втория случай се предвижда допълнителна дебелина заради износването. Печатообразния товар върху повърхността на настилката се разпределя под ъгъл до средната равнина на плочата и в изчисленията участва с изчислителна стойност съобразно увеличения размер на печата (фиг.2.9.) β 1 β 2 β 1 =5 ; β 2 =30 за шперплат β 2 =5 надлъжно на влакната β 2 =15 напречно на влакната Фиг.2.9. Разпределение на колесен товар през плочата При използване на дървесинни плочи може да се работи със завишени изчислителни съпротивления поради намаляването на местните несъвършенства в едно сечение. Коефициентът на увеличение к 1s зависи от броя на натоварените талпи и начина на подреждането им (фиг.2.10.) 7

8 Фиг Коефициент к ls за изчислителни напрежения при дървесинни плочи Чрез напрягане на дървесинните плочи се цели да се осигури такова триене между талпите, че при местно натоварване с колесни товари те да не се разместват, а да работят като монолитна плоча. Препоръчва се напрягането да бъде не по-малко от 0,7N/ 2, като при това се отчитат загубите които ще се получат от съсъхване и пълзене на дървесината. По ръбовете на дървесинната плоча следва да се поставят корави бордови елементи (фиг.2.11.), за които да се анкерират напрягащите пръти. Тези елементи следва да имат определен минимален инерционен момент за да могат да разпределят равномерно напрягащата сила по ръба на плочата. Това могат да бъдат и шайби със съответни размери. Фиг Примери за анкериране на напрягащи пръти Напрягащите пръти следва да бъдат на разстояние на по-голямо от 1/6 от широчината на плочата. Бордовите профили трябва да имат инерционен момент I z, подчинен на условието: EI z 9 / h 1,0.10 N за стоманени профили и EI z 9 / h 3,0.10 N за профили от твърда дървесина За съотношението на сеченията на напрягащите пръти и дървесината следва да е изпълнено условието: 8

9 As Es 2,2 At E90 където: 2 As = π ; At = ah; a, и h съгласно фиг Е s и Е 90 са модулите на еластичност на стоманата и на дървесината напречно на влакната. Талпите могат да се снаждат над подпиращите елементи по схемата на фиг Подпиращите елементи се изчисляват за натоварване получено от опорните реакции на пътната плоча по начина описан в точка 2.2. Фиг Снаждане на прекъснати талпи 9

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ МОСТОВИ КОНСТРУКЦИИ 1. ВЪВЕДЕНИЕ РАЗВИТИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ 1 3 4 5 1. ВЪВЕДЕНИЕ СТОМАНОБЕТОН c ;. E ;. E, c c c cu =0,01% 0,015% =030MPa 3 1. ВЪВЕДЕНИЕ РАБОТНИ ДИАГРАМИ

Подробно

Microsoft Word - olymp_2017_USL_2

Microsoft Word - olymp_2017_USL_2 . За показаната стоманена конструкция:.. Да се построят диаграмите на разрезните усилия и да се намери усилието в прът на фермата... Участък DK да се оразмери по V-та якостна теория със стандартен стоманен

Подробно

Изследване на устойчивостта на равновесното състояние на системи с краен брой степени на свобода Следващият пример илюстрира основните разсъждения при

Изследване на устойчивостта на равновесното състояние на системи с краен брой степени на свобода Следващият пример илюстрира основните разсъждения при Изследване на устойчивостта на равновесното състояние на системи с краен брой степени на свобода Следващият пример илюстрира основните разсъждения при изследване на устойчивостта на равновесната форма

Подробно

Airport_orazm_nast_2_1.doc

Airport_orazm_nast_2_1.doc 3. Твърди настилки Твърдите настилки за летища се изпълняват от плоча от портландциментов бетон, положена върху подосновен пласт от несортиран минерален материал или от стабилизиран материал, който лежи

Подробно

Таблица 1: Определяне на категорията на автомобилното движение Категория на движението Оразмерителна интензивност ОИ, ОА/ден ОА с осов товар 100 kn ОА

Таблица 1: Определяне на категорията на автомобилното движение Категория на движението Оразмерителна интензивност ОИ, ОА/ден ОА с осов товар 100 kn ОА Таблица 1: Определяне на категорията на автомобилното движение Категория на движението Оразмерителна интензивност ОИ, ОА/ден ОА с осов товар 100 kn ОА с осов товар 115 kn 1. Много леко до 5 до 3 2. Леко

Подробно

Microsoft Word - CCK-proekt_rezervoar

Microsoft Word - CCK-proekt_rezervoar Изчисляване на тънкостенна ротационна стоманобетонна конструкция на кръгъл закрит (вкопан) резервоар 0. Общи сведения Конструкциите на резервоарите са комбинации от ротационни черупки и елементи, кораво

Подробно

Microsoft PowerPoint - bezgredova_plocha_zamestvashti_gredi [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - bezgredova_plocha_zamestvashti_gredi [Compatibility Mode] ПРОЕКТИРАНЕ НА БЕЗГРЕДОВА БЕЗКАПИТЕЛНА ПЛОЧА ПО МЕТОД НА ЗАМЕСТВАЩИТЕ ГРЕДИ гл. ас. д-р инж. НИКОЛА АНГЕЛОВ гр. София 2018г. 1. Изходни данни 1.1. Предварителна дебелина на плочата 1 1 d y.l 28 32 max

Подробно

Microsoft Word - 08_Annex_6_Bg.doc

Microsoft Word - 08_Annex_6_Bg.doc Стр. 1 ОПИСАНИЕ НА КОЛИЧКА, СЕДАЛКА, УСТРОЙСТВА ЗА ЗАКРЕПВАНЕ И СПИРАЧНО УСТРОЙСТВО 1. КОЛИЧКА За изпитвания на обезопасителни колани количката, носеща само седалката, трябва да бъде с маса 400 ± 20 kg.

Подробно

Вариант 3 - ТЕСТ – всеки верен отговор по 3 точки

Вариант 3  - ТЕСТ – всеки верен отговор по 3 точки Вариант - ТЕСТ всеки верен отговор по точки Топка е хвърлена вертикално нагоре По време на полета й нейното ускорение: а) нараства; б) намалява; с) остава същото; г) е нула; д) докато топката се движи

Подробно

Microsoft PowerPoint - ramka_kolona_fundament [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ramka_kolona_fundament [Compatibility Mode] ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕДНООТВОРНО ЕДНОЕТАЖНО СГЛОБЯЕМО СКЛАДОВО ХАЛЕ гл. ас. д-р инж. Никола Ангелов гр. София 2018г. III. НАПРЕЧНА РАМКА 1. Разрез А-А М1:100 2. Статическа схема 3. Товарна площ на рамката 4.

Подробно

Rev.1/Add. 106/Amend.2 Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАС

Rev.1/Add. 106/Amend.2 Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАС Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric 3D construction of a jack-screw s part: The paper describes a method for a parametric construction of the nut, which

Подробно

<4D F736F F D20CBE5EAF6E8FF2D312D4D4B4520E220E3E5EEECE5F5E0EDE8EAE0F2E02E646F63>

<4D F736F F D20CBE5EAF6E8FF2D312D4D4B4520E220E3E5EEECE5F5E0EDE8EAE0F2E02E646F63> МКЕ в геомеханиката 1. 1D, 2D и 3D задачи в геомеханиката и дискретизация по МКЕ а. б. Фиг. 1 1D а. Деформируем пласт с ограничена дебелина; б. Модел по МКЕ Фиг. 2 2D Задачи за равнинна деформация (plane

Подробно

НОВ АСПЕКТ ООД ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов

НОВ АСПЕКТ ООД   ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов НОВ АСПЕКТ ООД office@nov-aspekt.eu www.nov-aspekt.eu ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за повдигане и транспорт на вертикални тръби, пръстени и

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ТЕСТ ПО ОБЩОТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА Вариант 2 МАТЕМАТИКА 1. Изразът N = (a - 1) 3 (a + 1) 3 + 6(a - 1)(a + 1) е равен на: а

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ТЕСТ ПО ОБЩОТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА Вариант 2 МАТЕМАТИКА 1. Изразът N = (a - 1) 3 (a + 1) 3 + 6(a - 1)(a + 1) е равен на: а ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ТЕСТ ПО ОБЩОТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА Вариант МАТЕМАТИКА. Изразът N = ( - ) ( + ) + 6( - )( + ) е равен на: а) а б) а в) -6 г) -8. Ако уравнението x - x + c = 0 има корен x = -,

Подробно

ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа

ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа kьм пробнuте тела u uзраз8ането на kohffipdl\hu участъцu

Подробно

Graphic1

Graphic1 Âúçäóõîðàçïðåäåëèòåëè/Äèôóçîðè ENGINEERING Въздухопроводи за равномерно подаване/ изтегляне на въздух КРАМ произвежда, доставя и монтира въздухоразпределители и въздухопроводи осигуряващи равномерно подаване/

Подробно

НОВ АСПЕКТ ООД ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов

НОВ АСПЕКТ ООД   ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов НОВ АСПЕКТ ООД office@nov-aspekt.eu www.nov-aspekt.eu ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за повдигане и транспорт на вертикални тръби, пръстени и

Подробно

Microsoft Word - 02_r99rev1am1_prevod2006.doc

Microsoft Word - 02_r99rev1am1_prevod2006.doc Стр.1 16 април 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД: ОСНОВИ НА ПРОЕКТИРАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ Изменение А1 Национално п

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД: ОСНОВИ НА ПРОЕКТИРАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ Изменение А1 Национално п БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД: ОСНОВИ НА ПРОЕКТИРАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ Изменение А1 Национално приложение (NA) прбдс EN 1990:2003 /А1:2006/NА 2014

Подробно

Fig.A

Fig.A РЕЗЮМЕ НА ТРУДОВЕТЕ на ас. д-р инж. Иван Желев Павлов, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, научна

Подробно

1 ТРИЕНЕ НА ТЕЛАТА Режими на триене Режими на триене α = h / R z1 +R z2 Гранично триене α 0 Смесено (полутечно) триене α 1 Течно триене α»1 α фактор н

1 ТРИЕНЕ НА ТЕЛАТА Режими на триене Режими на триене α = h / R z1 +R z2 Гранично триене α 0 Смесено (полутечно) триене α 1 Течно триене α»1 α фактор н ТРИЕНЕ НА ТЕЛАТА Режими на триене Режими на триене α h / R z +R z Гранично триене α 0 Смесено (полутечно) триене α Течно триене α» α фактор на хлабината, h дебелина на масления слой, R z параметър за грапавост

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ревизионните шахти са най-често проектираното съоръжение по канализационната мрежова система. Ревизионните шахти се проектират при промяна на напречното сечение или наклона на тръбопровода, при изменение

Подробно

РАЗХОД НА ТРУД ПРИ СТЕННИ ЕЛЕМЕНТИ С “ПРЕДСТЕНИ”

РАЗХОД НА ТРУД ПРИ СТЕННИ ЕЛЕМЕНТИ С “ПРЕДСТЕНИ” ГОДИШНИК НА МИННО-ГЕОЛОЖКИЯ УНИВЕРСИТЕТ СВ. ИВАН РИЛСКИ, Том 8, Св. IV, Хуманитарни и стопански науки, 00 ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF MINING AND GEOLOGY ST. IVAN RILSKI, Vol. 8, Part IV, Humanitarian sciences

Подробно

Microsoft PowerPoint - TEMA_6.ppt

Microsoft PowerPoint - TEMA_6.ppt ТЕМА 6 ДЪГОВИ И РАМКОВИ НОСЕЩИ КОНСТРУКЦИИ НА МОСТОВЕ Д-р инж. Лазар Димитров Георгиев Гл. ас. в Катедра Транспортни съоръжения, 1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА. Дъговите и рамковите конструкции са по-сложни системи,

Подробно

Slide 1

Slide 1 Въпрос 18 Пропелерни помпи Лекции по Помпи и помпени станции 1 1) Устройство Работно колело 1, на което са закрепени неподвижно или подвижно от три до шест лопатки 2 с аеродинамична форма и извит нагоре

Подробно

Microsoft Word - KATALOG_AUGUST_2013

Microsoft Word - KATALOG_AUGUST_2013 Неподвижна жалузийна решетка използва се за вземане и изхвърляне на въздух през отвори във вертикални ограждащи елементи стени, прозорци. Формата на ламелите предотвратява постъпването на дъждовни капки

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 49 2016 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Приета: 12.11.2015 г.

Подробно