PowerPoint Presentation

Размер: px
Започни от страница:

Download "PowerPoint Presentation"

Препис

1

2 Ревизионните шахти са най-често проектираното съоръжение по канализационната мрежова система. Ревизионните шахти се проектират при промяна на напречното сечение или наклона на тръбопровода, при изменение на трасето в хоризонтална или вертикална посока, в местата, където се включват или започват други канализационни участъци, както и през определени разстояния при дълги прави участъци. Ревизионните шахти се проектират и изграждат с цел да се осигури нормална експлоатация на канализационните мрежи. Ревизионните шахти са предназначени за извършване на ревизия и инспекция през тях. Те осигуряват достъп за поддръжка, рехабилитация и извършване на контрол при възникването на повреди, като запушване по канализационната мрежа, разрушаване на тръбен участък и др. През отворите на капаците на тези съоръжения прониква въздух и по този начин се аерира канализацията. Въпреки ролята, която изпълняват за правилното функциониране на канализационната мрежа, важността на шахтите като съоръжения обикновено се подценява.

3 Промишленото производство на ревизионни шахти имат редица предимства: Готовият продукт притежава постоянно качество Дъната предварително се изработват и се монтират на обекта Монолитното изпълнение на дъната на обекта изисква повече време в сравнение с предварителното им изготвяне в заводски условия.

4 Промишленото производство на ревизионни шахти има и недостатъци: Тези проблеми от части се дължат на липсата на връзка между проектант и производител. Липсва достатъчно разбиране на режима на движение на отпадъчната вода в ревизионните шахти особено в случаите на събиране на потоци, както и необходимостта за спазването на теоретичните предпоставки при оформяне на кюнетите.

5 Изисквания относно оформлението на кюнетите: Правилното проектирането и изпълнение на кюнетите в хидравлично отношение е от особено значение за осигуряване на хидравлична проводимост и нормално функциониране на цялата канализационна мрежа. При хидравлично неиздържани и лошо изпълнени кюнети се появяват завихряния на течението, мъртви зони, възможно е да се появи и хидравличен скок, както и по-големи местни загуби и подприщвания на потока. Дълбочината на кюнетите в шахтите на канализационни мрежи за битови отпадъчни води се определя като равна на диаметъра или височината на най-голямата тръба, свързана с шахтата. Със същата дълбочина се приема и тези за за промишлени или за смесени битови и промишлени отпадъчни води.(норми ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ ( РД от г.)) При канализационни мрежи за смесени отпадъчни води дълбочината се проектира с 10 до 15 сm по-голяма от пълнежната височина на на максималното оразмерително водно количество в сухо време. НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ ( РД от г.))

6 Изисквания относно оформлението на кюнетите: Актуалната НАРЕДБА РД от 17 май 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи предвижда кюнетите на ревизионните шахти да се проектират така, че да създават най-добри хидравлични условия за движение на отпадъчните води и безопасна експлоатация на съоръжението. Така дефинираните изискванията за оформяне на кюнетите не дават категорично предписание и дава възможност за различно тълкование, както от проектанти, така и от производители. Експериментално е доказано, че най-малки хидравлични съпротивления се създават, когато дълбочината на основната кюнета е равна на дълбочината на отвеждащия канал. В този контекст, ако се спази НАРЕДБА РД от 17 май 2013 г., би следвало дълбочината на кюнетата да се приема равна на дълбочината на отвеждащия канал.

7 Изисквания относно оформлението на кюнетите: У нас е прието радиусът на оста на кюнетата R да бъде равен наймалко на диаметъра D на включващия се канал. В някои страни се препоръчва R да е от един и половина пъти до три пъти диаметъра на тръбата. Най-неблагоприятни по отношение на изискването за възможно най-голям радиус на кюнетите се случаите, при които каналите са под прав ъгъл Обикновено при произвеждане на ревизионни шахти в заводски условия това изискване не се спазва.

8 Изисквания относно взаимното разположение на довеждащия и отвеждащия тръбопровод Довеждащият и отвеждащият тръбопровод трябва да бъдат проектирани така, че котите на водното ниво в двата тръбопровода да бъдат еднакви Тъй като при хидравличното оразмеряване на канализационните мрежи при смесени системи се приема, че напречното сечение на тръбите е запълнено изцяло с вода (h/d = 1), на практика свързването на довеждащия и отвеждащия тръбопровод може да бъде теме с теме довеждащ колектор отвеждащ колектор

9 Изисквания относно взаимното разположение на довеждащия и отвеждащия тръбопровод Когато двата канала са с различни диаметри има две възможности по отношение на свързването на дъната на тръбите: с пад или плавно свързване. Предпочита се плавно свързване Може да се получи диаметър на отвеждащия тръбопровод, по-малък от този на довеждащия. В този случай трябва да бъдат равни котите на дъната довеждащ колектор отвеждащ колектор

10 Изисквания относно разположението на вливащ се тръбопровод непотопено вливане на отпадъчните води от вливащия се (включващия) тръбопровод, както и намаляване на завихрянията и мъртвите зони при водното течение в отвеждащия канал котата на дъното на включващия се тръбопровод да бъде равна или по-голяма от котата, която съответства на 2/3 от диаметъра на отвеждащия тръбопровод котата на водното ниво във включващия се тръбопровод да бъде над котата на водното ниво в ревизионната шахта при преминаването през нея на съответното оразмерително водно количество. вливащ се колектор 2 h. D отв тр 3..

11 Изисквания относно разположението на вливащ се тръбопровод Основен проблем при произвеждането на ревизионни шахти в заводски условия е неспазването на изискванията за включващия се тръбопровод. Обикновено на производителят е по-лесно да изпълни един тип ревизионна шахта при определени диаметри на довеждащ, отвеждащ и включващ се тръбопровод. Това се постига просто като тръбопроводите се свържат дъно с дъно, без да се вземат под внимание пропускният капацитет на така конструираната шахта.

12 Изисквания относно разположението на тръбопровод, който започва от ревизионна шахта В случай, когато дадена ревизионна шахта се явява начална за даден канализационен клон, в самото начало на клона не трябва да се допуска навлизане на отпадъчни води от ревизионната шахта. Ето защо котата на дъното на канализационен клон, който започва от дадена ревизионна шахта, трябва да бъде най-малко с 0,05 m по-голяма от котата на водното ниво в ревизионната шахта или ревизионния отвор при преминаване през тях на съответното оразмерително водно количество Това изискване се спазва от производителите начало на колектор довеждащ колектор

13 Изисквания относно плавно оформяне на кюнетата при издустриално произведени пластмасови дъна за ревизионни шахти е образуването на вътрешни ръбове при оформянето на кюнетата от отделни елементи. Тези ръбове изгаят ролята на допълнителни местни съпротивления. допълнителни съпротивления

14 Местните напорни загуби в ревизионната шахта се получават, където линиите на потока преминават встрани от осовата посока на потока вследствие или на промяна на геометрията на стените, или намаляване на сечението на потока, или при промяна на основната посока на движение. При забавен поток частиците в близост до ограждащата повърхност не могат да следват средната скорост на еднодименсиалното течение и се отделят странично на основния поток. Отделените потоци извличат значителна енергия от основния поток, като по този начин допринасят за значителните местни загуби. При промяна на посоката на движение възникват още по-сложни явления. Благодарение на високото налягане при външната извита стена, частиците не следват основния поток, а се изтеглят във вторична зона на потока. Друго явление, което се наблюдава са странични контракции на основната струя на потока вследствие на формираните ръбове по вътрешната повърхност на кюнетата на шахтата.

15 В класическия случай местите загуби на напор при спокойно състояние на потока се използва формулата на Вайсбах: h 2 v.. м. 2. g м з където z м е коефициент на местни съпротивления, v скорост на течението след съпротивлението, g земно ускорение Експериментални формули за напорни загуби: 2 Формула на Liebman: v 1.( ) 6 2. g Формула на Lindvall: 1 2 v H.( / 1)( ) s Ds D, H s g където:d s - диаметър на ревизионната шахта, D - диаметър на тръбата

16 Нормативните изисквания за оформяне на кюнетите на ревизионни шахти и предписаните коти от проектанта трябва да се спазват от производителите Стандартните ревизионни шахти създават значителни съпротивления и е необходимо те да бъдат взети под внимание в процеса на проектиране на канализационната мрежа Необходимо е за всеки производител индивидуално да се изследват напорните загуби в ревизионните шахти

17

Димитър Аличков, доц. д-р инж. Таня Игнева-Данова, гл.ас. д-р инж., Емил Цанов, гл.ас д-р инж.,

Димитър Аличков, доц. д-р инж. Таня Игнева-Данова, гл.ас. д-р инж., Емил Цанов, гл.ас д-р инж., Димитър Аличков, доц. д-р инж. d.alitchkov@abv.bg, Таня Игнева-Данова, гл.ас. д-р инж., igneva@mail.bg, Емил Цанов, гл.ас д-р инж., e.tzanov@mail.bg, Борислав Инджов, ас. инж. bindjov4525@abv.bg, УАСГ-катедра

Подробно

ЕТ “ВЕСМА-Григор Манев”

ЕТ “ВЕСМА-Григор Манев” ХИДРАВЛИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ РЕВИЗИОННИ ШАХТИ, ПРОИЗВЕДЕНИ В ЗАВОДСКИ УСЛОВИЯ HYDRAULIC INVESTIGATIONS OF PREFABRICATED SEWERAGE MANHOLES Димитър Аличков, доц. д-р инж. d.alitchkov@aquains.bg,

Подробно

Graphic1

Graphic1 Âúçäóõîðàçïðåäåëèòåëè/Äèôóçîðè ENGINEERING Въздухопроводи за равномерно подаване/ изтегляне на въздух КРАМ произвежда, доставя и монтира въздухоразпределители и въздухопроводи осигуряващи равномерно подаване/

Подробно

Slide 1

Slide 1 Въпрос 18 Пропелерни помпи Лекции по Помпи и помпени станции 1 1) Устройство Работно колело 1, на което са закрепени неподвижно или подвижно от три до шест лопатки 2 с аеродинамична форма и извит нагоре

Подробно

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от ECOBOX Модулни пречиствателни станции

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от ECOBOX Модулни пречиствателни станции ЦЕНОВА ЛИСТА от 19.07.2019 ECOBOX Модулни пречиствателни станции ECOBOX Модулни пречиствателни станции - от EЖ4 до EЖ52 съгл. EN12566, над EW60 съгл. ATV122 Код ТО EAD/V04 Код ТО EAD/V04 ECOBOX/Air - ПОЧИСТВАНЕ

Подробно

U-PVC Водопроводни системи под налягане

U-PVC Водопроводни системи под налягане U-PVC Водопроводни системи под налягане U-PVC Водопроводни системи под налягане пречистена вода PVC-U са произведени в съответствие със стандартите EN 1452-2. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Тръбите U-PVC (непластифициран

Подробно

Microsoft Word - KATALOG_AUGUST_2013

Microsoft Word - KATALOG_AUGUST_2013 Неподвижна жалузийна решетка използва се за вземане и изхвърляне на въздух през отвори във вертикални ограждащи елементи стени, прозорци. Формата на ламелите предотвратява постъпването на дъждовни капки

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия - гр. София Факултет по транспортно строителство Катедра Пътища и транспортни съоръжения http://www.novinite.bg Водещ преподавател: гл.ас. д-р инж. Ирена

Подробно

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. COM(2018) 274 final ANNEX 1 ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за и

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. COM(2018) 274 final ANNEX 1 ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за и ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 17.5.2018 г. COM(2018) 274 final ANNEX 1 ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2008/96/ЕО относно управлението

Подробно

Semmelrock Projekte

Semmelrock Projekte Изграждане на оградни конструкции Системи за стени Системи за огради www.semmelrock.bg ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ: Semmelrock предлага и развива гама от продукти предназначени за изграждане на оградни конструкции,

Подробно

Рег. РЕВИЗИОННА КНИГА на СПО вид собственик гр./с. ул., започната на завършена на год. год.

Рег. РЕВИЗИОННА КНИГА на СПО вид собственик гр./с. ул., започната на завършена на год. год. РЕВИЗИОННА КНИГА на СПО вид собственик гр./с. ул., започната на завършена на На съоръжение с повишена опасност: РЕВИЗИОННА КНИГА Регистрационен Регистрационен Производител (комплектовчик) Заводски на производство

Подробно

ACO Muli-Max-F mono/duo - A15 Полиетиленови помпени станции Ø816 Ø785 Капак клас А15 БДС EN 124 Удължител за сферичен кран Нагнетателна тръба DN 40 с

ACO Muli-Max-F mono/duo - A15 Полиетиленови помпени станции Ø816 Ø785 Капак клас А15 БДС EN 124 Удължител за сферичен кран Нагнетателна тръба DN 40 с ACO Muli-Max-F mono/duo - A15 Ø Ø75 Капак клас А15 БДС EN Удължител за сферичен кран Нагнетателна тръба DN с накрайник Storz C 5 (опция) * Еластичен ремък (опция) * Показано: помпена станция - duo * не

Подробно

MC-Bauchemie 1998

MC-Bauchemie 1998 Рехабилитация на съоръжения за питейни и отпадъчни води Бетонът като строителен материал След производството, полагането, вибрирането и грижите, бетонът според стандартите /EN 206/ е компактен,

Подробно

PC-Chel List-RP.dot_1_

PC-Chel List-RP.dot_1_ Бул. Климент Охридски 14, 1756 София БЪЛГАРИЯ E-mails: office@minproekt.com sales@minproekt.com Тел: + (359 2) 975 82 20, Факс: + (359 2) 975 33 48 www.minproekt.com Експ. писмо :............. Р А Б О

Подробно

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА в УПИ I, кв.31 по плана на с.изворище, общ.бургас. ЧАСТ: ОВКХТТГ ФАЗА: ТИП ПРОЕКТАНТ: инж. В. Велкова СЪ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА в УПИ I, кв.31 по плана на с.изворище, общ.бургас. ЧАСТ: ОВКХТТГ ФАЗА: ТИП ПРОЕКТАНТ: инж. В. Велкова СЪ ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА в УПИ I, кв.31 по плана на с.изворище, общ.бургас. ЧАСТ: ОВКХТТГ ФАЗА: ТИП ПРОЕКТАНТ: инж. В. Велкова СЪГЛАСУВАЛИ: Архитект: Конструктор: Електро: ВиК: арх.

Подробно

Orazmeriavane_QUADRO.pdf

Orazmeriavane_QUADRO.pdf Оразмеряване Пример Брой на газовите котли: Мощност на един котел: kw Полезна височина на комина: m Случай на инсталации с еднаква Р езултат: Случай на инсталации с различна Напречното сечение на комина

Подробно

XtraDrain Композитни отводнителни улеи Улеи, събирателни шахти и аксесоари 160 Композитен защитен ръб 166 Зашитен ръб от поцинкована стомана 170 Клас

XtraDrain Композитни отводнителни улеи Улеи, събирателни шахти и аксесоари 160 Композитен защитен ръб 166 Зашитен ръб от поцинкована стомана 170 Клас XtraDrain Композитни отводнителни улеи Улеи, събирателни шахти и аксесоари 160 Композитен защитен ръб 166 Зашитен ръб от поцинкована 170 Клас на натоварване A 15 174 ACO XtraDrain Решетки за отводнителни

Подробно

Microsoft Word - INFO13_07_HL531_BG

Microsoft Word - INFO13_07_HL531_BG ПРОДУКТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ Nr. 7 / 2013 Ново при HL HL531 (.0) Душ-канал PRIMUS-LINE HL531 Seite 1 von 14 Като експерт в безпраговите душ-подове, сега HL разшири продуктовото си семейство с един нов член:

Подробно

PIPES FOR LIFE ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ PRAKTO Инспекционни шахти за канализационни системи

PIPES FOR LIFE   ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ PRAKTO Инспекционни шахти за канализационни системи PRAKTO Инспекционни шахти за канализационни системи ИНСПЕКЦИОННИ ШАХТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ НА ПАЙПЛАЙФ ВиК дружества, занимаващи се с отпадъчни води, общини и службите за планиране и експлоатация поставят високи

Подробно

Изработване на термодвойки. Развитие на технологията през 2018 г. До м. август 2018 година бяха изработени 10 термодвойки от хромел алюмел и дълги кер

Изработване на термодвойки. Развитие на технологията през 2018 г. До м. август 2018 година бяха изработени 10 термодвойки от хромел алюмел и дълги кер Изработване на термодвойки. Развитие на технологията през 2018 г. До м. август 2018 година бяха изработени 10 термодвойки от хромел алюмел и дълги керамични тръби с два успоредни отвора. На свободните

Подробно

СЕПАРАТОРИ,КЛАС iДАНЪЧНА ФАКТУРА ДРЕЙН ЕНД КО ЕООД

СЕПАРАТОРИ,КЛАС iДАНЪЧНА ФАКТУРА ДРЕЙН ЕНД КО ЕООД ЛИНЕЙНО И ТОЧКОВО ОТВОДНЯВАНЕ, РЕВИЗИИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ. ОПИСАНИЕ Oписание: Отводнителни стандартни, душ и шлиц улеи, подови сифони и финори от неръждаема стомана Предназначение:

Подробно

Ezinc Superline

Ezinc Superline ИНСТРУКЦИЯ за монтаж и експлоатация на слънчеви колектори EZINC www.erato.bg 2 Основни характеристики Слънчевите системи за битова гореща вода и отопление отговарят на всички изисквания на европейското

Подробно

Инвеститор: Строително дружество - "Ситиком" ООД

Инвеститор:	 Строително дружество - Ситиком ООД Възложител: СТОЛИЧНА ОБЩИНА ТИПОВ ПРОЕКТ ЗА САНИРАНЕ И ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД В ГР. СОФИЯ Част : Фаза : Технически проект Oбяснителна записка I.Обща част Обект на настоящия технически проект

Подробно

NG

NG Конструкция Моноблокови самозасмукващи струйни помпи с вграден ежектор. Приложения За изпомпване на вода от кладенци. За покачване на налягането при централна водоснабдителна система с ниско налягане (да

Подробно

ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа

ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа kьм пробнuте тела u uзраз8ането на kohffipdl\hu участъцu

Подробно

PIPES FOR LIFE ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ AQUALINE RC, ROBUST RC Напорни тръби от PE100RC за подземен монтаж без пясъчна подложка и засип

PIPES FOR LIFE   ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ AQUALINE RC, ROBUST RC Напорни тръби от PE100RC за подземен монтаж без пясъчна подложка и засип PIPES FOR LIFE www.pipelife.bg ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ AQUALINE RC, ROBUST RC Напорни тръби от PE100RC за подземен монтаж без пясъчна подложка и засипка в зоната около тръбата. Защитени срещу бавно нарастване

Подробно

6 M OFI-DICHTHEITSGEPRÜFT E T E R W A S S E R HL Тръбни преходи през хидроизолации S Ä L U E Хидроизолации на сгради

6 M OFI-DICHTHEITSGEPRÜFT E T E R W A S S E R HL Тръбни преходи през хидроизолации S Ä L U E Хидроизолации на сгради 6 M OFI-DICHTHEITSGEPRÜFT E T E R W A S S E R HL Тръбни преходи през хидроизолации S Ä L U E Хидроизолации на сгради www.hutterer-lechner.com HL Хидроизолиране на сгради Базова за проектиране и изпълнение

Подробно

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ГРАД СОФИЯ ПРЕЗ 1999 ГОДИНА

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ГРАД СОФИЯ  ПРЕЗ 1999 ГОДИНА СЪСТОЯНИЕ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В СОФИЯ ПО ДАННИ ОТ ПУНКТОВЕТЕ НА СТОЛИЧНА РИОКОЗ ПРЕЗ 2009 ГОДИНА Общи данни Столичната регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве продължи наблюдението

Подробно

A4

A4 EPIC J35 X719 януари, 2011 год. Wavin QuickStream ПЕ Wavin QuickStream ПВХ НАРЪЧНИК ЗА ПРОЕКТИРАНЕ СИЛАТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО О п т и ма л н ото р е ш е н и е за В а к у ум н о от вод н я ва н е н а п о к

Подробно

HL Сифони 6. Перални, съдомиялни 6

HL Сифони 6. Перални, съдомиялни 6 480 160 280 235 100 100 54 193 86 214 HL Сифони 6. Перални, съдомиялни 6 HL Сифони за перални/съдомиялни Продукти Преглед Сифони Продукт HL400 HL404.1 HL4000.0/.1/.2 HL405 HL405E HL405ECO Описание Стандартен

Подробно

ПОМПЕН ОФИС Васил Рашев "Велес" / Варна / Описание на серията: Wilo-EMU 8" H[m] Wilo-EMU

ПОМПЕН ОФИС Васил Рашев Велес / Варна / Описание на серията: Wilo-EMU 8 H[m] Wilo-EMU Описание на серията: Wilo-EMU 8" H[m] Wilo-EMU 8 4 4 1 2 3 5 1 2 3 Q [l/s] Конструкция Потопяема помпа със степенна конструкция Приложение Водоснабдяване и снабдяване с питейна вода от сондажи и цистерни

Подробно