8

Размер: px
Започни от страница:

Download "8"

Препис

1 Годишен план за развитие социалните услуги в Планов период г г. Вид дейност / услуга / мярка Социални услуги 1. Дом за възрастни хора с деменция институция капацитет Дом за стари хора институция капацитет Дом за възрастни хора с физически увреждания институция с капацитет Дом за възрастни хора с умстве изосталост институция с капацитет 40 с с Описание (какво е планирано за периода) институция, социални услуги лица с деменция, установе с протокол от ЛКК и/или с експертно решение ТЕЛК/НЕЛК продължаване институция, социални услуги лица, вършили възрастта за придобиване право пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно Кодекса за социално осигуряване, включително онези от тях, които имат процент мале работоспособност, установен с експертно решение ТЕЛК/НЕЛК продължаване институция, социални услуги лица с физически увреждания, установени с експертно решение ТЕЛК/НЕЛК продължаване институция, социални услуги лица с умере, тежка или дълбока умстве изосталост (олигофрении и др.), Местоположение (с.място) Времеви график за 2013 г. Месец Месец Месец 1-3 Месец с. Добри дол общ.лом, ул. Първа 45 с. Добри дол, общ.лом, ул. Първа 45 с. Орсоя, общ.лом, ул. Осемдесета 9 Местност Чучурката гр.лом, ул. Извънрегулация 3 Финсиране (източник, сума) Ресурсно обезпечаване и изпълняваща организация

2 5. Дом за деца Милосърдие институция с капацитет за деца от 7 до 18 г Домашен социален патрож капацитет Център за временно станяване капацитет Дневен център за стари хора капацитет Дневен център за стари хора установе с експертно решение ТЕЛК/НЕЛК продължаване и увеличаване капацитета от места институция, която предоставя социални услуги по отглеждане и възпитание деца от 3 до 18 г. или до завършване средно образование, но не повече от 20 години реформиране институцията, поетапно маляване капацитета услуги, предоставяни по домовете, свързанис доставка хра; поддържане личта хигие и хигиета жилищните помещения, обитавани от ползвателя; съдействие за сбдяване с необходимите технически помощни средства при ползватели с увреждане; битови услуги и др. продължаване услуги, предоставяни бездомни лица, сочени към задоволяване - продължаване услуги, които създават условия за цялостно обслужване потребителите през деня, свързани с предоставяне хра, задоволяване ежедневните, здравните, образователните, както и потребностите от организация свободното време и личните контактипродължаване услуги, които създават Гр.Лом, ул. Димитър Ангелов 5 Гр.Лом, ул. Никола Първанов 33 Гр.Лом, ул. Каймак Чалан 9 Гр.Лом, ул. Хаджи Димитър 28 Мес дейностобщинско финсиране

3 капацитет Център за станяване от семеен тип Нов дом-нов шанс капацитет Център за социал рехабилитация и интеграция капацитет 60 условия за цялостно обслужване потребителите през деня, свързани с предоставяне хра, задоволяване ежедневните, здравните, образователните, както и потребностите от организация свободното време и личните контактипродължаване услуги, които се предоставят в среда, близка до семейта, за ограничен брой лица-не повече от 15 продължаване С.Ковачица, общ.лом, ул. Осма 42 Гр.Лом, ул. Цар Симеон 36А услуги, свързани с извършване рехабилитация, социалноправни консултации, Гр.Лом, ул. Кирил Петров образователно и 1 професиолно обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване индивидуални програми за социално включване продължаване 12. Обществе Социал услуга, соче трапезария към задоволяване Гр.Лом, кв.стадио, социал услуга в потребностите от хра за кв.младеново,кв.моминброд, х м.04 х общността по хора, които не могат да си кв.хумата проект с капацитет осигуряват сами 135 продължаване 13. Личен асистент Личен асистент е лице, социал услуга в полагащи постоянни грижи общността по НП с за дете или възрастен с капацитет 40 ЛА и трайно увреждане, или за 40 потребители тежко болен, за задоволяване ежедневните му потребности продължаване и увеличаване капацитета 14. Прием грижа Отглеждане и възпитание в семей среда дете, което е станено в семейство Републикански бюджет Фонд Социално подпомагане МТСП НП Асистенти хора с увреждания републикански бюджет ДБТ Републикански бюджет от АСП-МТСП Дирекция Социално подпомагане Дирекция Социално подпомагане-

4 15. Център за станяване от семеен тип за деца от 3 до 7 г. капацитет Център за ран интервенция уврежданията общността по проект с капацитет 40 роднини или близки или в приемно семействопродължаване услуги, които се предоставят в среда, близка до семейта, за ограничен брой лица-не повече от 15 продължаване Одобрено проектно предложение по Проект за социално включване към МТСП Проектът цели превенция социалното изключване и маляване бедността сред децата чрез инвестиции в ранното детско развитие.чрез подобряване готовността децата за включване в образователта система и подкрепата за формиране родителски умения сред узвимите групи родители, се цели да се ограничи и предаването бедността между поколенията. Подпомагане физическото и психическото здраве децата -0 до 7 год. от рискови групи в общи Гр.Лом, ул. Шести Септември 1 Гр.Лом Ул. Неофит Бозвели 4 х х Проект «в грижа за децата» по Проект за социално включване към МТСП стойност 676,760 лв., с финсиране от Световта банка ОЗД

5 17. Център за станяване от семеен тип общността по проект с капацитет 12+2 Одобрено проектно предложение по схема BG161PO001/1.1-12/2011 "Подкрепа за деинституциолизация социални институции, предлагащи услуги деца в риск" по Оператив програма Региолно развитие". Основта цел е да се осигури подходяща и ефектив социал инфраструктура, доприсяща за предоставяне нов тип резидентни и съпътстващи услуги в общността, които да заменят институциолта грижа. Кандидатстване с проектно предложение по ОПРЧР за предоставяне социалните услуги Гр.Лом Ул. Бозвели Схемата за безвъзмезд финсова помощ се реализира с финсовата подкрепа Европейския съюз, чрез Европейския фонд за региолно развитие- стойност ,83 лв. Безвъзмезд финсова помощ по ОП РЧР ЕСФ Други дейности (срещи, разработване проекти, проучвания, дейности по мониторинг и оценка, други) 1. Центрове/зве за услуги в домаш среда общността Кандидатстване с проектно предложение по Схема BG051РО Помощ в дома, Приоритент ос5: Социално включване и сърчаване социалта икономика. Операцията цели да създаде устойчив модел за осигуряване достоен живот и предоставяне услуги в домаш среда за хора, които са в частич или пъл невъзможност за самообслужване и са в риск от социал изолация. гр.лом и прилежащите села Схемата за безвъзмезд финсова помощ се реализира с финсовата подкрепа Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по ОП»РЧР» с максимал стойност лв.

6 2. Защитено жилище общността Кандидатстване с проектно предложение по схема BG 051PO Развитие система за планиране и предоставяне социални услуги региолно ниво Гр.Лом Схемата за безвъзмезд финсова помощ се реализира с финсовата подкрепа Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по ОП»РЧР» с максимал стойност лв.

Microsoft Word - socialen_plan_2020

Microsoft Word - socialen_plan_2020 Годишен план с времеви график за изпълнение Общинската стратегия за развитие социални услуги в общи за 2020 г. Годишният план се приема осние чл. 36б, ал. 4 от ППЗСП по предложение Кмета общита след съгласуване

Подробно

Приложение

Приложение Приложение 2 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2013 г. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА СИЛИСТРА 2011-2015 І. Социални услуги, които функционират на територията

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пантелеев : /п/ Председател на Обществен съвет при община

Подробно

Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община Търговище за 2018 г. 1 Услуга, вид 1 Превенция Потребители Целеви групи Територи

Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община Търговище за 2018 г. 1 Услуга, вид 1 Превенция Потребители Целеви групи Територи Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община за 208 г. Услуга, вид Предоставяне на Деца от 0 до 7 години и психологическа техните родители от подкрепа и рискови групи консултация

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ - Годишен план за развитие на социалните услуги през 2019

ПРИЛОЖЕНИЕ - Годишен план за развитие на социалните услуги през 2019 УТВЪРДИЛ: НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ПРЕЗ 2019 г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА СМОЛЯН 2016-2020

Подробно

Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Услуга / дейност / мярка местоположе

Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Услуга / дейност / мярка местоположе Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Направление 1. Превенция на деца и семейства в риск и деинституализация на грижите за деца

Подробно

прилож.към т.35- Год. пл. СУ 2016 г.

прилож.към т.35- Год. пл. СУ 2016 г. Приложение 1. Годишен план за развитие на социалните услуги през 2016 г. Социални услуги Вид дейност/ услуга/ мярка Описание на дейността Времеви график за 2016 г. Капацитет (източник,сума) организация,

Подробно

О Б Щ И Н А Р У С Е

О Б Щ И Н А  Р У С Е Проект Подкрепа за достоен живот ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ Оперативна програма Развитие на човешките ресурси по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 "Алтернатини", предоставяне

Подробно

Областна стратегия за развитие на социалните услуги област Монтана ( ) План за действие на Звеното за мониторинг и оценка ( г.) В пла

Областна стратегия за развитие на социалните услуги област Монтана ( ) План за действие на Звеното за мониторинг и оценка ( г.) В пла План за действие на Звеното за мониторинг и оценка (2012 2013 г.) В плана за действие на Звеното за мониторинг и оценка се включват основните приоритети за мониторинг и оценка през 2012 г. и 2013 г., които

Подробно

Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги ( ) в община Котел за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валент

Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги ( ) в община Котел за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валент Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020) в община за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валентин Пенчев Директор Дирекция Социално подпомагане гр. ОБЩИНА

Подробно

М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие н

М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие н М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016 2020 година, ежегодно до 30

Подробно

doklad_plan 2016

doklad_plan 2016 При 1 ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ШУМЕН ЗА 2016 1 Дневен център за деца с 2 Дневен център за деца с със седмична грижа Дневна грижа. Консултиране, рехабилитация,

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН

ГОДИШЕН ПЛАН ОБЩИНА ГУРКОВО ГОДИШЕН ПЛАН развитие на социалните услуги през 2016 година в община ГУРКОВО по изпълнение на Общинска стратегия развитие на социалните услуги в община ГУРКОВО 2011 2016 м. февруари 2015

Подробно

Групи от заинтересовани

Групи от заинтересовани Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2016) в община Гълъбово за 2011 г. СЪГЛАСУВАНО С: Директор /./ ДСП Гълъбово Председател /./ Обществен

Подробно

ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА КРУШАРИ Г. Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Крушар

ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА КРУШАРИ Г. Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Крушар ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА КРУШАРИ 2010-2015Г. Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Крушари (2011-2015г.) е разработена въз основа на анализ

Подробно

ПЛАН

ПЛАН П Л А Н ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ за 2019 г. (приет с Решение 450/07.03.2018г; изм.с решение 552/31.07.2018 г.. 645/20.12.2018) 1 І. Общи положения : Планът за развитие на социалните

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6 ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2019-2020 Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 620 от Протокол 50 от 04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г.

Подробно

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2009 2011 ГОДИНА Оперативна цел 1 Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда

Подробно

ОДОБРЯВАМ: /П/ ГАЛИН ГРИГОРОВ Областен управител на област Русе ПРОТОКОЛ 1/ г. от неприсъствено приемане на решения от членовете на Звеното

ОДОБРЯВАМ: /П/ ГАЛИН ГРИГОРОВ Областен управител на област Русе ПРОТОКОЛ 1/ г. от неприсъствено приемане на решения от членовете на Звеното ОДОБРЯВАМ: /П/ ГАЛИН ГРИГОРОВ Областен управител на област Русе ПРОТОКОЛ 1/03.07.2018 г. от неприсъствено приемане на решения от членовете на Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие

Подробно

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА UТЕКУЩИ ПРОЕКТИ 1. Проект: Подкрепа за независим живот в Община Стражица, финансиран по ОПРЧР Проект

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА UТЕКУЩИ ПРОЕКТИ 1. Проект: Подкрепа за независим живот в Община Стражица, финансиран по ОПРЧР Проект ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА UТЕКУЩИ ПРОЕКТИ 1. Проект: Подкрепа за независим живот в Община Стражица, финансиран по ОПРЧР Проектът цели да се подобри достъпа до основни социални и

Подробно

И Н Д И К А Т И В Е Н С П И С Ъ К

И Н Д И К А Т И В Е Н    С П И С Ъ К СПРАВКА КЪМ 01.01.2014 Г. СТАТУС НА ПРОЕКТИТЕ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА 2011-2015 Г. Име на проекта/статус 1 Проект Интегриран градски транспорт на (въвеждане на интелигентна система за управление на

Подробно

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информираността на децата за разпространението на ХИВ/СПИН болести,

Подробно

Утвърждавам:

Утвърждавам: УТВЪРЖДАВАМ:... /СТЕФКА ЗДРАВКОВА/ ЗАМ. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЗВЕНОТО ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ ХАСКОВО /2016-2020

Подробно

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 7.2. ИНВЕСТИЦИИ В

Подробно

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 3200 гр. Бяла Слатина, ул. Хан Крум 75, тел./факс 0915/88322, 88330 e-mail: dsp bslatina @ mail.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

Подробно

Общинска програма за закрила на дететео за 2016 г.

Общинска програма за закрила на дететео за 2016 г. ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2016 г. НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Приоритетни области и оперативни цели Общинската програма за закрила на детето е разработена в съответствие с националните и международни

Подробно

<4D F736F F D203720CDCF20C8CAD220E220F1E8F1F2E5ECE0F2E020EDE020EFF0E5E4F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20E820F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20EEE1F0E0E7E

<4D F736F F D203720CDCF20C8CAD220E220F1E8F1F2E5ECE0F2E020EDE020EFF0E5E4F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20E820F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20EEE1F0E0E7E Приложение 7 към т. 1, буква ж НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ" 1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА Достъпът до информационните

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  С ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН 2020 г. Приет с Решение 619 от Протокол 50/04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г. Общинска администрация с. Гърмен, област Благоевград, e-mail: obs_garmen@biteх.bg,

Подробно