Note pad and pen business PowerPoint template

Размер: px
Започни от страница:

Download "Note pad and pen business PowerPoint template"

Препис

1 ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН за родителите на учениците от VII клас от ОУ Васил Априлов - Бургас РОДИТЕЛСКА СРЕЩА 7 май 2015 г.

2 Учебна 2014 / 2015 година Национално външно оценяване и ПРИЕМ на ученици след завършен VIIклас по Наредба 11/ г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища

3 Заповед РД / г. на Министъра на образованието и науката за определяне на дни за Национално външно оценяване VII клас Български език и литература Математика г г. КОО Обществени науки, гражданско образование и религия г. Чужди езици г. КОО Природни науки и екология г.

4 Наредба 11/ г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища Чл.1 ал.1 С тази Наредба се определят условията и редът за приемане на ученици в държавни и в общински училища в: т.1. VIII клас в профилирани гимназии, в профилирани паралелки за обучение с интензивно изучаване на чужд език в СОУ, в професионални гимназии и паралелки за придобиване на професионална квалификация в СОУ и в профилирани гимназии. Чл.2 Учениците може да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища. Чл.3 ал.1 Утвърден държавен План-прием до 15 април. ал.2 Във всяка паралелка може да се приемат до 5 ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, деца, лишени от родителски права. Чл.4 ал.1 Над утвърдения държавен план-прием може да се приеме:

5 Наредба 11/ г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища т.1. близнак / следва да са положили приемни изпити /. т.2. дете с двама починали родители, без да е положило приемни изпити. Чл.6 ал.2 Три вида приемни изпити: т.1. тест т.3. изпит за проверка на способностите Чл.9 ал.3 Учениците полагат приемни изпити по чл.6 ал.1 т.1 в училището, в което се осъществява обучението им в VII клас. Чл.10 ал.1 Класиране: по низходящ ред, в зависимост от бала и реда на посочените желания. ал.2 За едно желание се смята: един профил, една специалност от професия, една непрофилирана паралелка за всяко заявено училище. ал.3 Класирането се извършва на три етапа. ал.4 Всеки ученик се класира само по едно желание за всеки етап на класиране.

6 Наредба 11/ г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища Чл.12 ал.1 Когато в класирането има ученици с равен бал и с броя им се надхвърля броя на местата, те се подреждат по низходящ ред по сбора на оценките от приемните изпити. ал.2 Учениците с еднакви показатели по ал.1 се подреждат в низходящ ред по сбора от оценките от балообразуващите учебни предмети. ал.3 Ученици с еднакви показатели и по ал.2 с подреждат в низходящ ред по средносритметичната оценка с точност до 0,01 от оценките от учебните предмети Български език и литература, Първи чужд език, Математика, История и цивилизация, География и икономика, Биология и здравно образование, Физика и астрономия, Химия и опазване на околната среда, включени в задължителната подготовка от Удостоверението за завършен VII клас. Чл.13 Учениците се записват в училището, което са приети като подават следните документи:

7 Наредба 11/ г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища т.1.заявление до Директора. т.2. Оригинал на Удостоверение за завършен VII клас. т.3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от личния лекар на ученика при кандидатстване за профили Изкуства, Спорт и за специалностите от професии. Чл.16 ал.1 Изискванията към учениците при кандидатстване за участие в приема са: т.2. Да са получили оценка най-малко 3,00 на всеки от приемните изпити ал.2 Изискването по ал.1 т.2 не се отнася за близнака, приет над държавния прием. Чл.17 ал.1 Приемните изпити са: т.1.за всички профили и специалности от професии тест по БЕЛ и тест по Математика. т.2.за профил Изкуства освен тестовете по т.1 и изпит за проверка на способностите Изобразително изкуство.

8 Наредба 11/ г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища ал.2 Всеки от приемните изпити по ал.1 т.1 се състои от два модула, единият от които е тест от НВО по съответния предмет, а другият включва допълнителни въпроси и задачи. Оценката от приемните изпити се формира въз основа на резултатите от двата модула, взети заедно. Чл.18 ал.1 Балът за класиране се образува за: т.1 профил Хуманитарен 3 х оценка БЕЛ + оценка М + оценка БЕЛ от Уд. + оценка от Уд. т.2 профили Природоматематически и Технологичен оценка БЕЛ + 3 х оценка М + оценка М от Уд. + оценка от Уд. т.3 профил Чуждоезиков 2 х оценка БЕЛ + 2 х оценка М + оценка БЕЛ от Уд. + оценка М от Уд. т.4 профил Изкуства оценка БЕЛ + оценка М + 2. оценка ИИ + две оценки от Уд.

9 Наредба 11/ г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища Чл.20 ал.1 Първи етап на класиране приключва със записване на приетите ученици. Чл.21 ал.1 Във втори етап на класиране участват ученици, които: т.1 Не са приети т.2 Са приети по второ или следващо желание, но не са се записали и са подали заявление по чл.20 а.1. ал.2 Във втори етап на класиране учениците по ал.1 т.2 се класират на мястото си от първи етап или на по-предно свое желание Чл.22 ал.1 За участие в трети етап на класиране учениците подават заявление, в което може да променят и пренаредят желанията си, но не запазват мястото си от по-преден етап на класиране.

10 Наредба 11/ г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища Раздел V Приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа ИНФОРМАЦИЯ относно реда за приемане на заявления на ученици по РазделV. Приемане на документи: от г. до г. вкл. всеки работен ден в РИО Бургас, ул. Гладстон 150, партерен етаж, стая 01. Необходими документи: 1.Заявление с поредни желания / по образец /. 2. Служебна бележка от училището, в което се обучава ученика, удостоверяваща клас и срочните оценки за първия учебен срок. 3. Протокол от ЛКК / ТЕЛК + лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи. Учениците се явяват лично, с документ за самоличност, придружени от родител. Резултати до г.

11 Заповед РД / г. на Министъра на образованието и науката за определяне График на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас за Учебната 2015/2016 година Вид дейност Срок 1. Подаване на заявление за полагане на изпит за проверка на способностите 2. Разпределение на учениците по зали в училище г.вкл. до г.вкл.

12 Вид дейност Срок 3. Провеждане на тестове по: -Български език и литература - Математика 4. Обявяване на резултатите от тестовете 5. Провеждане на изпити за проверка на способностите Изобразително изкуство Музика Хореография Спорт 6. Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите 7. Получаване на Служебна бележка с оценките от приемните изпити г г. до г.вкл г г г г.вкл. до г.вкл г.вкл.

13 Вид дейност Срок 8. Подаване на документи за участие в приема г.вкл. 9. Първи етап на класиране до г.вкл. 10. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране г.вкл. 11. Втори етап на класиране до г.вкл. 12. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране Незаети места след втори етап Документи за Трети етап на класиране г.вкл г г.вкл Трети етап на класиране Записване на приетите ученици на трети етап на класиране Незаети места след трети етап Попълване на местата след трети етап до г.вкл г.вкл г. до г.вкл.

14 Изпит за проверка на способностите по Изобразително изкуство за прием след завършен VII клас г. Таксата в размер на 6 лева се внася по банков път САМО за този изпит! БАНКА ДСК ЕАД IBAN: BG68STSA BIC: STSA BGSF Подаването на Заявление за полагане на приемен изпит за проверка на способностите, заедно с документ за внесена такса се извършва от г. в училището, в което ученикът завършва VII клас.

15 До г. учениците получават от училището, в което учат Служебна бележка за място за полагане на приемните изпити. За всеки приемен изпит учениците са длъжни: 1.Да се явят в училище до 9,30 часа. 2. Да представят документ за самоличност и Служебната бележка, удостоверяваща мястото за полагане на приемните изпити. За приемния изпит по БЕЛ носят син химикал. За приемния изпит по Математика носят и ползват: син химикал, линия, пергел, транспортир, триъгълник, молив и гума. За проверка на способностите по Изобразително изкуство учениците носят собствени материали и инструменти: рисувателният лист се осигурява от комисията по подготовка и провеждане на приемните изпити.

16 РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОЛОЖЕНИТЕ ПРИЕМНИ ИЗПИТИ ще бъдат обявени както следва: От изпитите по Български език и литература и по Математика до г. в училището, в което учат учениците и на сайта на РИО Бургас От изпита за проверка на способностите до г. От г. до г. учениците получават Служебна бележка с резултатите от приемните изпити от училището, в което учат.

17 ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ г. Кандидатите, които са издържали приемните изпити, подават заявление за участие в Първи етап на класиране в следните училища / гнезда /: 1.ОУ П. Р. Славейков Бургас 2. ОУ Св. Княз Борис I Бургас 3. ОУ Св. Климент Охридски Бургас 4. ОУ Елин Пелин Бургас 5. ОУ Антон Страшимиров Бургас

18 Необходими са следните ДОКУМЕНТИ: 1.Заявление за участие в Първи етап на класиране, по образец, с подредени желания. 2. Копие от Удостоверението за завършен VII клас, като представят за сверяване и оригинала. 3. Служебна бележка с резултатите от изпитите. 4. Копие от Медицинско свидетелство за профил Изкуства и за професиите.

19 ОБЯВЯВАНЕ на списъците с приетите ученици на Първи етап на класиране в УЧИЛИЩАТА ГНЕЗДА и в сайта на РИО Бургас до г. Ако кандидатът е приет по първо желание и НЕ се запише, губи мястото си и ще може да участва в Трето класиране с ново Заявление, в което пренарежда желанията си. Ако кандидатът е приет по второ или следващо желание, но не се запише, а желае да участва във Втори етап на класирането, подава Заявление за участие във Втори етап на класирането, без да има право да пренарежда желанията си, като ЗАПАЗВА мястото си от Първо класиране. Заявлението за Второ класиране се подава в училището, където ученикът е приет. Неприетите на Първо класиране ученици автоматично участват във Втори етап на класиране.

20 ОБЯВЯВАНЕ на списъците с приетите ученици на Втори етап на класиране в УЧИЛИЩАТА ГНЕЗДА и в сайта на РИО Бургас до г. Приетите на Втори етап на класиране ученици трябва да се запишат в училищата от г. до г. ОБЯВЯВАНЕ на записалите се ученици и броя на незаетите места след Втори етап на класиране г. Заявления за участие в Трети етап на класиране се подават отново в училищата гнезда от г. до г. Кандидатът ИМА право да пренареди желанията си, съобразно обявените незаети места след Втория етап на класиране.

21 ОБЯВЯВАНЕ на списъците с приетите ученици на Трети етап на класиране до г. Приетите на Трети етап на класиране ученици трябва да се запишат в училищата от г. до г. ОБЯВЯВАНЕ на записалите се ученици и броя на незаетите места след Трети етап на класиране г. В срок до г. се извършва попълване на незаетите места след Трети етап на класиране. За тях могат да кандидатстват ученици, които са получили оценка най-малко 3,00 на всеки от приемните изпити. Записването на учениците се определя от Директора на приемащото училище.

22 Заповед РД / г. на Началника на РИО Бургас за утвърден ПЛАН-ПРИЕМ след завършен VII клас в общинските профилирани гимназии, профилирани и непрофилирани паралелки в общинските СОУ от област Бургас за Учебната 2015 / 2016 година В таблица са посочени: Община, училище, профил Брой паралелки Брой ученици Интензивно изучаване на чужд език Приемни изпити Балообразуване Профилирани предмети

23 ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЕМА: РИО БУРГАС и на телефони: 056 / ; 056 / и ОУ ВАСИЛ АПРИЛОВ БУРГАС За Вас НВО и Прием след VII клас Информационно табло I етаж Класни ръководители запознаване на учениците с цялата Информация за НВО и Прием след завършен VII клас в Час на класа Посещение на Панорама на средното образование в БСУ на г.

24 НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ за Учебната 2014 / 2015 година VII клас КОО Обществени науки, гражданско образование и религия г. 10 часа 60 min История и цивилизация География и икономика Чужди езици г. 10 часа 60 min Английски език / Руски език КОО Природни науки и екология г. 10 часа - 90 min Физика и астрономия Химия и опазване на околната среда Биология и здравно образование

25 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ПОЖЕЛАВАМЕ УСПЕХ НА ВАШИТЕ НАШИ ДЕЦА!

Slide 1

Slide 1 2017 2018 г. НАРЕДБА 10 ОТ 01.09.2016г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И НАРЕДБА 11 ОТ 01.09.2016 Г ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 0Т ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ Чл.130. (1) Учениците,

Подробно

Microsoft PowerPoint - Naredba10_2017

Microsoft PowerPoint - Naredba10_2017 НАРЕДБА 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Г Р А Ф И Ц И Провеждане на тест по: български език и литература 17.06.2019 г. математика 19.06.2019 г. чужд език /по желание/

Подробно

Кандидатстване след VII клас

Кандидатстване след VII клас Kандидатстване след VII клас Дейности и класиране Спорт, музика и изобразително изкуство За приемане на ученици на места по държавния план-прием по чл. 142, ал. 3, т. 1 ЗПУО в училища с профил Изобразително

Подробно

НАРЕДБА 10 от г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от г., в сила от г.; изм. и

НАРЕДБА 10 от г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от г., в сила от г.; изм. и НАРЕДБА 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.; изм. и доп., бр. 12 от 03.02.2017 г., в сила от 03.02.2017

Подробно

17 СУ „Дамян Груев“

17 СУ „Дамян Груев“ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Христо Ботев ЗНАНИЕ ЗА БЪДЕЩЕТО! КАКВО ПРЕДСТОИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VII КЛАС? Успешно полагане на изпитите чрез тест от националното външно оценяване Успешно завършване на VII клас и получаване

Подробно

Дейности по приемането на ученици след завършен 7 клас

Дейности по приемането на ученици след завършен 7 клас Дейности по приемането на ученици след завършено основно образование в държавни и общински училища за учебната 2019-2020г. съгласно Наредба o10/01.09.2016 г. на МОН,обн.януари 2019г. Приемни изпити 17.06.2019

Подробно

Презентация PowerPoint

Презентация PowerPoint Наредба 10 на МОН от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, изм. и доп. от 03.02.2017 г. и от 26.09.2017 г. Раздел ІІІ Наредба 11 на МОН от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите

Подробно

ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ И КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 7 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019ГОДИНА ЦЕЛ НА ВЪНШНОТО ОЦЕНЯВАНЕ В 7 КЛАС Националното външно оценяване в 7 клас се осъществява

Подробно

Национално външно оценяване и кандидатстване след 7. клас

Национално външно оценяване и кандидатстване след 7. клас Национално външно оценяване и кандидатстване след 7. клас 2019 година ЗПУО Външно оценяване в 7. клас Националното външно оценяване в 7. клас се осъществява, съгласно Заповед РД09-1709/29.08.2018 г. на

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Преместване на ученици в държавните и в общинските училища, Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Приемане деца в първи клас в държавните и в общинските училища Задължител информация Образователни услуги 1 Наименование административта услуга 2 Правно основание за предоставянето административта услуга/издаването

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги административната /издаването на административната /издава административната /издаване на Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Закон за

Подробно

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу Задължител информация Образователни услуги 2 Правно основание за административта 3 Орган, който предоставя /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на Преместване на ученици в държавните и в общинските училища 2 Правно основание за Закон за предучилищното и училищното предоставянето на образование

Подробно

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуал 1 / 28 Закон за предучилищното

Подробно

СУ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИЦИ СВЕТИ КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ ПРИЕМ УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

СУ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИЦИ СВЕТИ КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ ПРИЕМ УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА СУ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИЦИ СВЕТИ КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ ПРИЕМ УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА НОРМАТИВНА УРЕДБА Закон за предучилищното и училищно образование Наредба 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги 1 Наименование административта услуга 2 Правно основание за предоставянето административта услуга/издаването 3 Орган, който предоставя административта услуга/издава

Подробно

Microsoft Word - final_zapoved_VO_2020.docx

Microsoft Word - final_zapoved_VO_2020.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД09-2152/ 27.08.2019 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 57, т. 1 на Наредба 11 от 01.09.2016 г. за оценяване

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ПРИЕМ след завършен 7 клас 2016 2017 учебна година 1 Дати за външно оценяване 2 Изпити 3 Прием в СОУ Сава Доброплодни 4 Дейности по приема НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ Български език и литература - 18.V.2016

Подробно

Slide 1

Slide 1 Държавни зрелостни изпити 2015 II СОУ Проф. Н.Маринов Гр. Търговище НОРМАТИВНА УРЕДБА Чл. 24. от Закона за народната просвета Наредба 1 от 11.04.2003 г. за УИП за ДЗИ Наредба 3 от 17.05.2004 г. за организацията

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта услуга административта административта услуга/издава 4 Процедура по предоставяне административта услуга/издаване Преместване ученици в държавните

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги /издаването индивидуалния / издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148.

Подробно

Microsoft Word - Инфо приемане и преместване.docx

Microsoft Word - Инфо приемане и преместване.docx Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на 3 Орган, който предоставя административната

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: , sou_rado

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: ,   sou_rado СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: 0777 8 24 18, www.su-radomir.com, e-mail: sou_radomir_1912@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ МАРГАРИТА АНАНИЕ ДИРЕКТОР

Подробно

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК Константин Величков" 44 в Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМ

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ - ПАЗАРДЖИК Константин Величков 44 в Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК Константин Величков" 44 в034 987888 E-mail nupaisijpz@abv..bg Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Заявления за записване на деца в ПЪРВИ

Подробно

СОУ НИКОЛА ВАПЦАРОВ" - СИЛИСТРА З я е$риш " fi ( - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН I [рофил:..хуманитарен" 11рием след завършен VII клас 11рием: 201

СОУ НИКОЛА ВАПЦАРОВ - СИЛИСТРА З я е$риш fi ( - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН I [рофил:..хуманитарен 11рием след завършен VII клас 11рием: 201 СОУ НИКОЛА ВАПЦАРОВ" - СИЛИСТРА З я е$риш " fi ( - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН I [рофил:..хуманитарен" рием след завършен VII клас рием: 205 /206 учебна година Срок на обучение: 5 години Профилиращи

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги 1 Наименование административта услуга 2 Правно основание за предоставянето административта услуга/издаването 3 Орган, който предоставя административта услуга/издава

Подробно

СОУ Н И К О Л А В А П Ц А ^ ^ С И Л И С Зяе^ртеи^ култура. ОДОБРЯВАМ: 10ВА - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Непрофилирана подготовка ^ 1 Прием след

СОУ Н И К О Л А В А П Ц А ^ ^ С И Л И С Зяе^ртеи^ култура. ОДОБРЯВАМ: 10ВА - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Непрофилирана подготовка ^ 1 Прием след СОУ Н И К О Л А В А П Ц А ^ ^ С И Л И С Зяе^ртеи^ култура. ОДОБРЯВАМ: 0ВА - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Непрофилирана подготовка ^ Прием след завършен VIII клас Прием: 06/07 учебна година Срок на

Подробно

СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, Милко С

СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, Милко С СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, e-mail:sou_satovcha@abv.bg Милко Сиркьов: Одобрявам: Директор /Огнян Соколов / СОУ Сз.св.Кирил

Подробно

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол 11 / , съгласуван е с обществения съвет към училището - проток

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол 11 / , съгласуван е с обществения съвет към училището - проток Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол 11 / 3.09.2018, съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол 1 / 4.09.2018 г. и е утвърден със заповед на директора

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” – гр

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” – гр ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ гр. РУСЕ ул. Алеи Възраждане, тел. 8--, e-mail: bratqmiladinovi@abv.bg ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ПО КЛАСОВЕ, ЕТАПИ И СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПО УЧЕБНО ВРЕМЕ..

Подробно

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: г. VIII, IX, Х, XI и XII клас I срок - 18 учебни седмици VIII, IX и Х клас II срок

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: г. VIII, IX, Х, XI и XII клас I срок - 18 учебни седмици VIII, IX и Х клас II срок I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15. 09. 2017 г. VIII, IX, Х, XI и XII клас I срок - 18 учебни седмици VIII, IX и Х клас II срок -18 учебни седмици XI клас II срок - 20 учебни седмици,

Подробно

Slide 1

Slide 1 СУ Отец Паисий с природоматематическа насоченост гр. Кърджали Държавни зрелостни изпити 2018 ДЗИ - СУ "Отец Паисий" - 2018 НОРМАТИВНА УРЕДБА Закон за предучилищното и училищното образование: Чл. 132. (1)

Подробно

1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите

1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите 1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите и допълнителните критерии. Подалите заявления в училищата

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски 3, тел: 03041/80

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски 3, тел: 03041/80 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски, тел: 00/80-80 Одобрявам: Иван Муцевски Началник на РИО - Смолян СТЕПЕН

Подробно

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас VIІІ и ІХ клас Х клас І срок-18 учебниседмици ІІ срок- 18 учебниседмици ІІ срок- 20 учебниседми

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас VIІІ и ІХ клас Х клас І срок-18 учебниседмици ІІ срок- 18 учебниседмици ІІ срок- 20 учебниседми I ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас VIІІ и ІХ клас Х клас І срок-18 учебниседмици ІІ срок- 18 учебниседмици ІІ срок- 20 учебниседмици, откоито 2 седмици запроизводственапрактика ХІ клас

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населенот

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населенот МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населеното място) СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел , З А П

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел ,  З А П ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел. 0879456639, e-mail: ou7572@mail.bg З А П О В Е Д 4-1/17.09ц.2018 г. На основание чл. 259, ал.

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР Заповед РД-10-668/03.09.2018 г. ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 3 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА – ГР

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ  ПО  ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА – ГР ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА ГР. ПЛОВДИВ гр.пловдив 4003, бул. Васил Априлов 156, Директор: 95-28-38, Секретар: 95-50-18, Факс: 95-28-38, e-mail: thvp_pv@yahoo.com, pghtt_plov@abv.bg

Подробно

ИЗПИТИ ЗА НВО И ПРИЕМ В ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ СЛЕД VІІ КЛАС Учебна 2018/19 година

ИЗПИТИ ЗА НВО И ПРИЕМ В ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ СЛЕД VІІ КЛАС Учебна 2018/19 година ИЗПИТИ ЗА НВО И ПРИЕМ В ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ СЛЕД VІІ КЛАС Учебна 2018/19 година ДАТИ НА ИЗПИТИТЕ Български език и литература 17 юни 2019 г. Математика 19 юни 2019 г. НАЧАЛО НА ИЗПИТИТЕ

Подробно