Schola Europaea Кабинет на Главния секретар Отдел Педагогика Док D-225-bg-5 Оригинал: FR Вътрешен правилник на Инспекторатите Одобрен от Управит

Размер: px
Започни от страница:

Download "Schola Europaea Кабинет на Главния секретар Отдел Педагогика Док D-225-bg-5 Оригинал: FR Вътрешен правилник на Инспекторатите Одобрен от Управит"

Препис

1 Schola Europaea Кабинет на Главния секретар Отдел Педагогика Док D-225-bg-5 Оригинал: FR Вътрешен правилник на Инспекторатите Одобрен от Управителния съвет на заседанието му на 2, 3 и 4 декември 2009 г. Влизане в сила: 5 декември 2009 г D-225-bg-5 1/6

2 Като взеха предвид член 17 от Конвенцията за определяне на статута на Европейските училища от 1994 година; Като взеха предвид решението на Управителния съвет относно Реформата на системата на Европейските училища (2009-D-353-bg-4); Инспекторатите приемат настоящите правила за функциониране. Член 1 Сътрудничеството между двата Инспектората Инспектората на детската градина и основното образование и Инспектората на средното образование е засилено в рамките на Смесения инспекторат. В рамките на общата политика, определена от Управителния съвет, Инспекторатите: определят общите педагогически цели в рамките на автономията на училищата от тип I и оценяват изпълнението им; осигуряват педагогическото развитие на системата, включително съставянето на програмите; определят приоритетите на тяхното действие и изготвят годишен план за дейност, който служи за база при изготвянето на бюджет, и чието изпълнение ще бъде координирано от отдела по педагогическо развитие към Главния секретариат; въвеждат, на ниво система, инструменти за анализ и критерии за оценяване, които позволяват да се осигури качеството на преподаването. За тази цел, те осигуряват индивидуалното инспектиране на преподавателите, инспектирането на секциите, както и провеждат екипни инспекции на преподаването по различните предмети, както и по тематики, свързани с училището като цяло; осигуряват продължаващото обучение на преподавателите и участват в продължаващото обучение на ръководния персонал, организирано от Главния секретар; извършват одити на училищата от тип ІІ и ІІІ в рамките на процедурата по акредитация, определена от Управителния съвет; назначават инспекторите, които участват в Комитетите за подбор и Комитетите за оценяване на директорите и заместник-директорите; всяка година докладват на Управителния съвет; инспекторите осигуряват връзката с националните образователни системи; [ролята на инспекторите в изпита за бакалавър ще бъде определена в рамките на реформата на изпита за бакалавър]. Член 2 Инспекторатът на детската градина и основното образование се състои от един инспектор от всяка държава-членка, назначен за това образователно ниво от Управителния съвет по предложение на държавата-членка. Инспекторатът на средното образование се състои от един инспектор от всяка държава-членка, назначен за това образователно ниво от Управителния съвет по предложение на държавата-членка D-225-bg-5 2/6

3 Смесеният инспекторат се състои от посочените по-горе двама инспектори от всяка държава-членка. По общо съгласие между Председателя и Главния секретар могат да бъдат поканени и други участници за конкретни точки от дневния ред. Член 3 Инспекторатът на детската градина и на основното образование и Инспекторатът на средното образование се председателстват от съответния инспектор, който е от националността на действащия Председател на Управителния съвет. Смесеният Инспекторат се председателства от двамата инспектори от националността, от която е действащият Председател на Управителния съвет. Председателите подпомагат заседанията на Управителния съвет. Инспекторите, които са осигурявали председателството през предходната учебна година, докладват за дейността на Инспекторатите и на Смесения педагогически комитет на заседанието на Управителния съвет през декември. Член 4 Инспекторатите заседават по свикване на Председателите им или на Главния секретар на Европейските училища принципно два пъти през всяка учебна година. Заседанията на Инспекторатите се провеждат в Брюксел. Осигурява се симултанен или консекутивен превод на трите основни езика за комуникация и езика на председателството за всички заседания. [Инспекторатът на средното образование заседава, ако е необходимо, в зависимост от нормативните разпоредби, приети в рамките на реформата на изпита за бакалавър]. Член 5 Предложеният проект на дневен ред за заседанията на Инспекторатите се съставя по общо съгласие между Председателя(ите) и Главния секретар. Те трябва да бъдат изпратени до участниците поне три седмици преди предложената дата за заседанията. Точките, включени в дневния ред, са групирани в точки за информация и в точки, които изискват становище или решение на съответния Инспекторат. Проектите на дневния ред могат да се променят или допълват в началото на заседанията, по искане на един от членовете, с решение, взето с обикновено мнозинство на присъстващите членове. Документите, които ще се обсъждат, трябва да се изпратят, така че да бъдат на разположение на членовете на Кабинета на Главния секретар на Европейските училища на трите основни езика за комуникация и на езика на председателството поне 5 работни дни преди заседанието D-225-bg-5 3/6

4 Член 6 Главният секретар и/или заместник-главният секретар участват в заседанията на Инспекторатите. Те могат да внасят забележки, които се вписват в протокола от заседанието. Член 7 Секретар на заседанията на Инспекторатите и съставянето на извадка с решенията и със заключенията, както и воденето на протокол на заседанието, се осигуряват по молба на Главния секретар, съгласно следните условия: Кабинетът на Главния секретар публикува резултатите и заключенията от заседанията на Инспекторатите на основните езици за комуникация в рамките на 15 работни дни след заседанието. Съставя се протокол в рамките на тридесет работни дни след заседанието и се изпраща на членовете на Смесения инспекторат на трите основни езика за комуникация. Последните изпращат писмено одобрението си или забележките си в рамките на двадесет работни дни след получаването на проекта. Съставя се и се разпространява окончателен протокол, в който се отчитат забележките на членовете на съответния Инспекторат, след като Инспекторатът го одобри въз основа на писмена процедура. Член 8 Становищата и/или предложенията на Смесения инспекторат, представени на вниманието на Смесения педагогически комитет и/или на Бюджетния комитет, и/или на Управителния съвет, се приемат с консенсус. При липса на консенсус, различните становища се посочват в становището, предадено на Бюджетния комитет и/или на Управителния съвет. Член 9 Инспекторатите вземат решения по педагогическите въпроси, които не влизат в предвиденото поле от член 9.1 (г) от Конвенцията и са от компетентността на Смесения педагогически комитет. Решенията се вземат с консенсус, или при липса на такъв, с мнозинство от 2/3 от присъстващите членове, които имат право на глас. За валидно се счита решение, което е взето при постигнат кворум, тоест да присъстват 2/3 от членовете, които имат право на глас. Решенията по свързани с дадено образователно ниво въпроси се вземат в съответния Инспекторат. Решенията по свързани с всички образователни нива въпроси се вземат в Смесения Инспекторат. Всяка държава-членка има право на един единствен глас D-225-bg-5 4/6

5 Член 10 Между две заседания на даден Инспекторат може да се поиска решение чрез писмена процедура. Използването на писмена процедура трябва да бъде за теми, които налагат решение преди провеждането на следващото заседание. Решенията се взимат в съответствие с разпоредбите на член 9 по-горе. Документ, в който се посочва резултата от писмената процедура, се вписва в дневния ред на следващото заседание на Инспектората под рубриката писмени съобщения. Взетите решения, както и гласовете на членовете, се вписват в протокола на въпросното заседание. Член 11 Взетите от Инспекторатите решения се съобщават на останалите членове на системата чрез уеб сайта на Кабинета на Главния секретар на Европейските училища: Член 12 Инспекторатите могат да предлагат да се създават работни групи. Всяко предложение трябва да бъде придружено от работен план, график за изпълнение и финансов разчет, и трябва да се впише в одобрения бюджет от Управителния съвет, предвиден за осъществяването на годишния план за дейност на инспекторите и Инспекторатите, съставен в зависимост от поставените от последните приоритети (срв. член 1 от настоящия правилник) Член 13 Членовете на Инспекторатите имат право на възстановяване на разходите за транспорт и престой съгласно разпоредбите на одобрения от Управителния съвет правилник. Тези разходи се покриват от бюджета на Кабинета на Главния секретар. Разходи за участието на други лица и експерти се покриват от бюджета на Кабинета на Главния секретар, само когато им е била изпратена покана от Кабинета на Главния секретар. Общите разходи за всяко заседание се вписват в протокола. Член 14 По отношение на провеждането на заседания, Инспекторатите прилагат посочените в приложението към настоящия правилник разпоредби D-225-bg-5 5/6

6 ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ВЪТРЕШНИЯ ПРАВИЛНИК НА ИНСПЕКТОРАТИТЕ: Провеждане на заседанията 1. В началото на заседанието председателството дава всякаква допълнителна полезна информация за провеждането му, по-конкретно времето, което смята да посвети на всеки въпрос. Председателството избягва дългите въведения, както и да повтаря вече доведена до знанието на членовете информация. 2. Информативните въпроси са включени в дневния ред на заседанието под формата на писмени съобщения и не подлежат на разискване. 3. В началото на разискванията по съществен въпрос, в зависимост от вида разискване, председателството посочва на членовете максималната продължителност на изказването. 4. Изказванията на абсолютно всички участващи в заседанието по даден въпрос принципно са изключени и това може да се случва само при извънредни обстоятелства и по конкретни въпроси, като тогава председателството определя времето на изказванията. 5. Председателството ограничава възможно най-много разискванията, като приканва членовете за реакция по компромисни текстове или конкретни предложения. 6. По време на заседанията и след приключването им, председателството избягва да обобщава прекалено дълго свършената работа и се ограничава до кратко заключение на постигнатите резултати по същество и/или по отношение на процедурата. 7. Членовете избягват да повтарят наблюденията на предходните оратори. Изказванията им са кратки и точни и по същество на въпроса. 8. При разглеждането на текстовете, членовете представят писмено конкретни предложения за текст, вместо да се ограничават до изразяване на несъгласието им по дадено предложение. 9. Освен ако председателството не посочи друго, членовете се въздържат да вземат думата за одобрение на предложение, като въздържанието от изказване се счита за принципно съгласие. 10. Председателството иска даден въпрос да бъде подложен на гласуване, когато счете, че е уместно да се изясни взетото решение. По искане на една трета от членовете на Инспектората, председателството е длъжно да постави съответния въпрос на гласуване D-225-bg-5 6/6

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 П Р А В И Л Н И К за работа на Научния съвет на ИФТТ при БАН Научният съвет (НС) на ИФТТ при БАН изпълнява своите функции в съответствие

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 П Р А В И Л Н И К за работа на Научния съвет на ИФТТ при БАН Научният съвет (НС) на ИФТТ при БАН изпълнява своите функции в съответствие ПРИЛОЖЕНИЕ 2 П Р А В И Л Н И К за работа на Научния съвет на ИФТТ при БАН Научният съвет (НС) на ИФТТ при БАН изпълнява своите функции в съответствие със Закона за развитие на академичния състав в РБ и

Подробно

П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ И

П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ И П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят

Подробно

Правила за действие на ГС на ВСС - Българска Асоциация на Вещите Лица и Експертите

Правила за действие на ГС на ВСС - Българска Асоциация на Вещите Лица и Експертите ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ I. Цел (изм. акт на ГС 97/06.07.18) Гражданският съвет към ВСС се

Подробно

(Microsoft Word - USTAV_Regionalno_Sdrujenie_\357\360\356\345\352\362.doc)

(Microsoft Word - USTAV_Regionalno_Sdrujenie_\357\360\356\345\352\362.doc) ПРОЕКТ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА СДРУЖЕНИЕ РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА РЕГИОН СИЛИСТРА" (Приети от Общото събрание на РСУОРР с Решение... по Протокол... от... г.) Глава I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Подробно

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, ГР. ЛОВЕЧ Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТО

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, ГР. ЛОВЕЧ Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТО ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, ГР. ЛОВЕЧ Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч на основание разпоредбата на чл. 223,

Подробно

Untitled

Untitled Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ../..2015 г. за създаване на Съвет Партньорство за здраве М И Н И С Т Е Р С К И Я Т С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В И : Чл.

Подробно

АНКЕТА

АНКЕТА О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б Е Л Е Н Е град Белене - 5930, ул. България 35, тел. 0658/3 10 61, e-mail: obs.belene@gmail.com, www.belene.bg П Р А В И Л Н И К ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А М И Н И С Т Е Р С К И Б Ъ Л Г А Р И Я С Ъ В Е Т Препис П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 1 3 6 от 29 май 2015 година ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО АНТИКОРУПЦИОННИ ПОЛИТИКИ М И Н И С Т Е

Подробно

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ КЪМ ДГ ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН, ГРАД БУРГАС Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1.

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ КЪМ ДГ ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН, ГРАД БУРГАС Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ КЪМ ДГ ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН, ГРАД БУРГАС Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Създава се ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ, наричан по-нататък

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ (Утвърден със Заповед РД-16-145/ 06.02.2014 г., изм. и доп. със Заповед РД-16-1036/ 25.07.2014 г.) Раздел I. Общи положения Чл. 1. С

Подробно

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се уреждат условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществения съвет към ДГ 1

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се уреждат условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществения съвет към ДГ 1 Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се уреждат условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществения съвет към ДГ 104 Моят свят. Чл. 2. Общественият съвет е орган за

Подробно

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЧЕСКА РЕФЕРЕНТНА РАМКА Раздел I Общи положения Чл. 1. Комитетът за наблюд

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЧЕСКА РЕФЕРЕНТНА РАМКА Раздел I Общи положения Чл. 1. Комитетът за наблюд ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЧЕСКА РЕФЕРЕНТНА РАМКА Раздел I Общи положения Чл. 1. Комитетът за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка

Подробно

ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY

ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY СЪВМЕСТНА АСАМБЛЕЯ АКТБ-ЕС ПАРЛАМЕНТАРНА 15.10.2014 28-А СЕСИЯ 1 3 декември 2014 г. Страсбург (Франция) ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД и РАБОТНА ПРОГРАМА Интернет страница на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС:

Подробно

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 28.05.2019 г. Днес, 28 май 2019 г., понеделник, от 13.30 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

УСТАВ

УСТАВ УСТАВ НА МЛАДЕЖКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. Казанлък Глава І. Общи положения 1. Младежки общински съвет гр. Казанлък е неформален представителен орган на младите хора от Община Казанлък, създаден на доброволен

Подробно

До

До ЕИК: 827182916 ПОКАНА Съветът на директорите на Фазан АД град Русе, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 06.06.2016 г. от 13.30 ч. в заседателната зала на предприятието

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ЕТИКЕТА ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО Комисията е създадена с Решение 3 от 29 юли

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ЕТИКЕТА ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО Комисията е създадена с Решение 3 от 29 юли ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ЕТИКЕТА ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО Комисията е създадена с Решение 3 от 29 юли 2010 г. на Съвета за децентрализация на държавното

Подробно

i?iaeo

i?iaeo П Р О Т О К О Л от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД На 26 май 2009 г. в гр. София, бул. Г. М. Димитров 16, по седалището на дружеството, при спазване на всички

Подробно

Звено за мониторинг и оценка към Постоянната комисия по социална политика към Областен съвет за развитие - Ямбол

Звено за мониторинг и оценка  към Постоянната комисия по социална политика към Областен съвет за развитие - Ямбол Звено за мониторинг и оценка към Постоянната комисия по социална политика към Областен съве СЪСТАВ Председател: Христо Колев Заместник областен управител на област Ямбол Координатор: Галя Павлова главен

Подробно

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч ПРОТОКОЛ 2 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената терит

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч ПРОТОКОЛ 2 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената терит Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч ПРОТОКОЛ 2 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч Днес, 27.02.2019

Подробно

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ В НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСК

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ В НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСК НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ В НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ София 2019 г. 1 ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

Подробно

22003А0805(01)

22003А0805(01) СПОРАЗУМЕНИЕ между Европейския съюз и Република Исландия относно участието на Република Исландия в Полицейската мисия на Европейския съюз (ПМЕС) в Босна и Херцеговина ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, от една страна,

Подробно

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 08.04.2019 г. Днес, 08 април 2019 г., понеделник, от 15.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите п

СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите п СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите предх. док.: 9763/13RECH 177 COMPET 319 Относно: Резолюция

Подробно

Microsoft Word - New Microsoft Word Document.doc

Microsoft Word - New Microsoft Word Document.doc П Р А В И ЛА за работата на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности Раздел I Обща разпоредба Чл. 1. Съветът за координация в борбата с

Подробно

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОЕВГРАД Утвърдена от Областен управител на област Благоевград със Заповед ОА-РК-184 от г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОР

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОЕВГРАД Утвърдена от Областен управител на област Благоевград със Заповед ОА-РК-184 от г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОР ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОЕВГРАД Утвърдена от Областен управител на област Благоевград със Заповед ОА-РК-184 от 02.04.2013 г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА РАБОТА С ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подробно

УТВЪРДИЛ: /П/ ВАСИЛ МИХАЙЛОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ Изх (2)/ г. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРОТ

УТВЪРДИЛ: /П/ ВАСИЛ МИХАЙЛОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ Изх (2)/ г. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРОТ УТВЪРДИЛ: /П/ ВАСИЛ МИХАЙЛОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ Изх. 37-00-7(2)/10.03.2017г. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

Подробно