ІІІ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ІІІ"

Препис

1 I. Общо представяне програмата Учебта програма по ЗИП БЕЛ е разработе в съответствие с Държавните образователни изисквания за учебно съдържание и е съобразе с Учебта програма по БЕЛ за трети клас /МОН, 2003г./ Тя дава възможност да се разширят, задълбочат и затвърдят знията и уменията третокласниците по отношение езиковото и литературното им обучение. Осигурява дграждането д образователния минимум. Учебното съдържание дава възможност за диференцира работа по български език и литература, съобразно възможностите учениците. II. Цели обучението разширяване социокултурта учениците чрез включване в различни условия речево ; / Ядро 1;Стандарт 1 / задълбочаване и обогатяване знията за строежа езика, за някой правоговорни / Ядро 3;Стандарт 5 /,, пунктуационни и граматически норми / Ядро 4; Стандарт 1 / разширяване и задълбочаване та учениците чрез вариантно представяне езиковите единици с оглед функционирането им в речта; / Ядро 2; Стандарт 2 / разширяване и обогатяване литературта учениците чрез разнообраз самостоятел работа с текста художественото произведение; / Ядро 2; Стандарт 1,2 / развитие устта и писме реч, мисленето, паметта, въображението, позвателните интереси и творческите способности третокласниците; / Ядро 4; Стандарт 1 / активизиране, стимулиране и мотивиране учениците за съз и целесочено изучаване езика и литературата; / Ядро 2; Стандарт 2,3,4,5,6 / формиране отношение толеран и уважение към културта различност, приобщаване към общочовешките ценности, ясно съзние за циол идентичност; / Ядро 1; Стандарт 1,2,3,4,5,6 /

2 ІІІ. Учебно съдържание Дата Ядро Стандарт Тема Очаквани резултати Специфични методи и форми за оценяване Основни понятия Контекст и дейности Междупр едметни връзки Бележки турни може да си служи с основните езикови и речеви единици в съответствие с комуникативта ситуация; може да използва с помощта учителя основните езикови и речеви единици в конкрет комуникатив ситуация в зависимост от комуникативта цел. Ученикът владее формулите за вежливост, използва формите за учтивост в зависимост от комуникативта ситуация Език и реч. Преговор. Устно. Думи за учтивост Актуализиране знията за езиковите единици-звук, сричка, дума, изречение, Усъвършенстване умението за разпозването езиковите единици. Ориентиране в системата езика. Актуализация знията за фонемта система българския език.. Развитие уменията за чрез уст реч. Усвояване изрази от речевия етикет и изграждане култура речево. Практическа самостоятел Препис текст със задача преобразуване изречения. Диалог Думи за учтивост Преговор Използват езикови и речеви единици в конкрет комуникатив ситуация Задават и отговарят въпроси Разказват Участват в диалог Дават обяснения Описват случки и явления. Използват адекватни за речта си езикови единици Ученикът използва в речта си в определен обем синтактичните ресурси езика: служи си с различни по цел изказването и по състав изречения; използва различни словоредни варианти. Трудности при писменото Усъвършенстване уменията за създаване писмен Препис. Думи за проверка, вестник сравняват различни по цел използване изречения; съставят и конструират съобщи, въпросител-но, използват различни по цел изказване изречения; графичта и писмета система ; владее основта употреба пунктуационните зци, отделя изреченията в текста, като Редактиране текст Усъвършенстване уменията за редактиране собствен Редактиране Редактиране Оформя правилно изречения, като поставя пропустите препителни зци илюстрац ия

3 нур и езикови озчава чалото и края им; Ученикът владее основните норми книжовния изговор и правопис може да пише правилно буквите гласните звукове с и без ударение и в крайта сричка думата; може да изговаря правилно съществителни име в единствено число, при които в множествено число изпада гласен звук Ъ, А; може да изговаря правилно прилагателните име в мъжки род, при които в женски и среден род, а и в множествено число изпада гласен звук Ъ владее основни норми графичта и писмета система четливо; ; пише разделно думите без собствено ударение, може правилно да преся части думата нов ред. може да разграничава звучните и беззвучните съгласни в техните корелативни противопставяния; може да прави разлика между изговор и правопис звучните съгласни пред беззвучните; може да пише правилно звучните съгласни пред беззвучните; може да проверява правописа съгласните Преговор може да използва уместно съществителни име, прилагателни име и глаголи в зависимост от комуникативта цел; може да прави справка в Звукове и букви Гласни звукове. Правопис Съгласни звукове. Правопис Думи със струпани съгласни Думите речта в Усъвършенстване уменията за звуков ализ думата. Развитие уменията за откриване несъответствията м/у звук и буква. Актуализация знията и уменията свързани със системата съгласните звукове. Усвояване умения за откриване съмнителния съгласен в средата и в края думата. Развитие уменията за правопис проверка при озвучаване и обеззвучаване съгласни. Формиране умения за правопис проверка думи със струпани съгласни. Усъвършенстване уменията за правопис проверка при обеззвучаване съгласните. Развитие словотворческите способности учениците Актуализация знията за основните класове думи в българския език. Развитие уменията за определяне думите като части речта..тест ови Беседа. Беседа. Актуализация знията,чрез практическа самостоятел Звуков ализ, азбучен ред Замя гласни Съгласни звукове. Звучни, беззвучни. Дума, съществи име, прилага име, глагол Използва правилно в речта си езикови единици Използва правилно в речта си езикови единици Човекът и общество то

4 талковен речник с помощта учителя, за да провери зчението даде дума. Ученикът образува сродни думи и ги използва в речта си взависимост от комуникативта цел Сродни думи Овладяване зния и умения за образуване сродни думи. Затвърждаване уменията за определяне коре думата. образуване дума. Сродни думи, корен думата ставки Ученикът си служи с основните езикови единици Части думата Затвърждаване уменията за отделяне представките като части думата. образуване думи.четене с разбиране. Представка.. ставки Езикови Ученикът си служи с основните езикови единици Образуване думите Затвърждаване понятието ставка. Развиване уменията за морфемен ализ думата. образуване думи. ставка ставки Езикови Ученикът си служи с основните езикови единици Правопис при образуване думите Усъвършенстване уменията за словообразователен ализ думата. Затвърждаване уменията за правопис проверка представките в думите. Правопис проверка ставки може да използва уместно съществителни име, в зависимост от комуникативта цел; може да прави справка в талковен речник с помощта учителя, за да провери зчението даде дума. графичта и писмета система графичта и писмета система Съществител ни име. Членуване съществител ните име Правопис съществител ните име Актуализация знията за основните класове думи в българския език. Развитие уменията за определяне думите като части речта. Усъвършенстване уменията за правилно членуване същ. име съобразно техния род и и число Усъвършенстване уменията за правопис проверка думите с двойно т. Затвърждаване правописа същ. име с ставка ък Практическа Четене с разбиране Съществителн о име Членуване род и число Правопис проверка Откриват съществителни име в текст и определят граматическите им категории. членуват съществителни име в м.р. ед.ч.; изговарят пълния и краткия определителен член същ. име за м.р. ед.ч. Затвърдяват изучени правила. Редактират думи от текст с Лични Затвърждаване уменията за Лични Създават текст, в който Литер. Литер. Математи ка

5 графичта и писмета система може да използва уместно глаголи в зависимост от комуникативта цел; може да прави справка в талковен речник с помощта учителя, за да провери зчението даде дума. Ученикът използва уместно езикови средства местоимения правил употреба местоименията в ситуациите речево. Глаголи Актуализация знията за основните класове думи в българския език. Развитие уменията за определяне думите като части речта Сегашно. Лице и число глагола Затвърждаване уменията за ориентация спрямо момента говорене. Редактиране Диктовка Практическа Диктовка местоим., ед. и мн. число използват местоимения. лични Глагол Затвърдяват понятието глагол като част речта. Сегашно, лице и число Определят граматическите категории глагола графичта и писмета система Мило свършено глагола Затвърждаване понятието мило и уменията за ориентация спрямо момента говорене промя формата глагола. Мило Променят глаголи по, графичта и писмета система графичта и писмета система графичта и писмета система Бъдеще глагола Употреба глаголните Правопис глаголите Затвърждаване понятието бъдеще и уменията за ориентация спрямо момента говорене. Усъвършенстване уменията за разграничаване глаголните име и за тяхта правил употреба. Усъвършенстване уменията за откриване възможните грешки при глаголите и за книжовен изговор и правопис при глаголите с ударение последта сричка и при формите за мн. ч. с окончание м в 1 л. ед. ч. промя формата глагола. Четене с разбиране. Самостоя редактиране и четене Бъдеще Променят глаголи по Глаголни Правопис, редактиране Упражняват употребата глаголни. Съчиняват текст по опорни думи. Матем графичта и писмета система Правопис прилагателн ите име Усъвършенстване уменията за проверка гласни и съгласни зв. в прил. име с непостоянно ъ, за прил. име с двойно н. Правопис, прилагателни име Правят проверка правописа прил. име. Литер.

6 ; графичта и писмета система Степенуване прилагателн и име Затвърждаване понятието степенуване прил. име. Затвърждаване уменията за правилно използване степенувани прил. име. Диктовка тестови Степенуване частици по и й Степенуват прил. име, създават кратък текст турни и езикови ти турни и езикови ти може да образвуа сродни думи и ги използва в речта си в зависимост от комуникативта цел; може да образува сродни думи в практически план с помощта учителя; може да определя коре думата. Ученикът създава свой текст, редактира текста с оглед съдържанието графичта и писмета система може да разграничава в практически план изговора възклицато изречение умее да изговаря с подходяща интоция възклицато изречение може да разграничава спецификата в смисъла възклицато изречение; умее правилно да използва възклицато изречение, за да изрази смисъла прочетеното. може да разграничава в практически план изговора Думите при Съобщителн и и въпросителн и изречения Подбудителн и изречения Възклицател ни изречения Изреченията при Овладяване зния и умения за образуване сродни думи. Изграждане умения за определяне коре думата. Усъвършенстване уменията за образуване сродни думи, за откриване коре думата и за определяне представките. Формиране понятие за ставка. Развитие уменията за морфемен ализ дума. Усъвършенстване уменията да се създава и редактира собствен Усъвършенстване понятието подб. изречение. Развитие умения за образуване изречения в конкрет речева ситуация. Въвеждане понятието. Усъвършенстване уменията за определяне изучените видове изречения. Развитие умения за образуване изречения в конкрет речева ситуация. Може да разграничава спецификата в смисъла съобщи, въпроси подбуди и Беседа, писме самостоятел работа, диктовка Самостоятел работа. Четене с разбиране създаване изречения. Четене с разбиране създаване изречения. Редактиране. Упражнение. Четене с разбиране Сродни думи, корен, ставка, представка Съобщителни и въпросителни изречения Подбудителни изреченияжелание, заповед,молба, забра или съвет Възклиц. изр. радост,болка,в ъзторг,страх Съобщителни, въпросителни, възклицателни Образуват думи с ставки и представки Разпозва вида изречения в устта и писмета реч. Образуват подбудителни изречения с предложени опорни думи Образуват възклицателни изречения с предложени думи Създават кратък текст по зададени въпроси, Музика

7 съобщи, въпроси, подбуди и възклица изречение; умее да изговаря с подходяща интоция съобщи, въпроси подбуди и възклица изречение; възклица изречение; умее правилно да използва съобщи, въпроси подбуди и възклица изречение, за да изрази смисъла прочетеното. и подбудителни изречения графичта и писмета система графичта и писмета система Трудните правила при писане Богатството българския език Усъвършенстване те правила при съгласните в различни речеви ситуации Усъвършенстване те правила при съгласните в различни речеви ситуации Правописни правила, двойни букви Прилагане правила Редактират текст Писме тестова проверка Директор:... /Виолета Иванова/

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН УТВЪРДИЛ Директор:...... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2часа седмично = 36 часа 18 седмици

Подробно

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната единица Вид урочна единица ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Подробно

Проект BG05M20P Подкрепа за успех 30. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ Приложение 2 по ред ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ П

Проект BG05M20P Подкрепа за успех 30. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ Приложение 2 по ред ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ П ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ ПЪРВИ КЛАС Място на Брой ове 1. Думи с т д, с з, к г 20.05.2019 12:30 49 кабинет 2 2. Думи с п б, ф в,

Подробно

ІІІ

ІІІ ІІІ. Учебно съдържане Дата Ядро Стандарт Тема Очакван резултат Спецфчн метод форм за оценяване 1. 29.09. Ученкът разказва, опсва, задава въпрос, дава отговор, участнцте в нея, темата, целта условята. Строеж

Подробно

Microsoft Word - МОДЕЛ-БЕЛ.docx

Microsoft Word - МОДЕЛ-БЕЛ.docx МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В IV КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 2020 ГОДИНА 1. Цели на Националното външно оценяване по български език и литература (БЕЛ ) в ІV клас Националното

Подробно

УТВЪРДИЛ

УТВЪРДИЛ УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 7. клас ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

Подробно

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Обучението по български език в IX клас

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СР

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СР УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x 7 часа седмично = 126 часа по ред Учебна

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА

УЧЕБНА ПРОГРАМА М ИИСТРСТВО А ОБРАЗОВАИТО И АУКАТА У Ч БА ПРОГРАМА ПО ИВРИТ В Т ОРИ ЧУЖД ЗИК ЗА ДИАДСТИ КЛАС З П СОФИЯ, 2014 г. I. ОБЩО ПРДСТАВЯ А УЧБАТА ПРОГРАМА Учебта програма по иврит като втори чужд език за едидесети

Подробно

Microsoft Word - u4ebna_programa_4_kl_4ngbina-last.doc

Microsoft Word - u4ebna_programa_4_kl_4ngbina-last.doc Приложение 4 АДАПТИРАНА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ІV КЛАС ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ В ЧУЖБИНА І. Общо представяне на учебната програма В четвърти клас обучението

Подробно

MergedFile

MergedFile Приложение 2 ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ ПЕТИ И ШЕСТИ КЛАС ХОРАРИУМ -1 0 + 2 ЧАСА РЕЗЕРВ РЪКОВОДИТЕЛ - АВНИ ИСМАИЛ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА Усвояване на обикновените

Подробно

Microsoft Word - 5 kl ivrit

Microsoft Word - 5 kl ivrit Приложение 5 към т. 5 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧУЖД ЕЗИК ИВРИТ ЗА V КЛАС Кратко представяне на учебната програма Обучението по иврит в прогимназиалния етап е насочено към овладяване на основни знания, умения

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за 2018/2019 учебна

Подробно

Microsoft Word - horeografia klas

Microsoft Word - horeografia klas УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ХОРЕОГРАФИЯ за IX-XII клас ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА, утвърде със заповед РД 09-154, 04.02.2005 г. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ОБЛАСТ Целта и задачите културно-образователта

Подробно

3. Подобряване на рецептивната страна на речта 4. Развиване на артикулационния праксис. 5. Развиване на слуховото внимание, слуха за ритми, ориентация

3. Подобряване на рецептивната страна на речта 4. Развиване на артикулационния праксис. 5. Развиване на слуховото внимание, слуха за ритми, ориентация 3. Подобряване на рецептивната страна на речта 4. Развиване на артикулационния праксис. 5. Развиване на слуховото внимание, слуха за ритми, ориентация в темпо, динамика. 6. Провокиране и стимулиране потребност

Подробно

Подготвителен курс по български език - Програма Пролетен семестър Седмица Урок Тема Съдържание Изпити B1 *** *** 1 Урок 1 Понеделник Бъдеще време обоб

Подготвителен курс по български език - Програма Пролетен семестър Седмица Урок Тема Съдържание Изпити B1 *** *** 1 Урок 1 Понеделник Бъдеще време обоб Подготвителен курс по български език - Програма Пролетен семестър B1 *** *** 1 Урок 1 Понеделник Бъдеще време обобщение. Бъдеще Ще си време словоред и видим възвратни глаголи. утре! 11 15 Февруари Урок

Подробно

12/29/2016 Държавен вестник Министерство на образованието и науката брой: 95, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА с

12/29/2016 Държавен вестник Министерство на образованието и науката брой: 95, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА с Министерство на образованието и науката брой: 95, от дата 8.12.2015 г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.47 Наредба 5 от 30 ноември 2015 г. за общообразователната подготовка МИНИСТЕРСТВО

Подробно

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас.

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас. УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИУЧ по предмета Математика 4. клас 34 седмици х 1 ч. седмично = 34 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока Очаквани резултати

Подробно

Microsoft Word - armenski_ezik_proekt-1.doc

Microsoft Word - armenski_ezik_proekt-1.doc МИНИСТЕРСТВО НА НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАЙЧИН АРМЕНСКИ ЕЗИК ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА ОСМИ КЛАС София, 2009 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАЙЧИН АРМЕНСКИ ЕЗИК ЗА VІІI КЛАС ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА

Подробно

3 клас 2019 УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХХ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас Уважаеми учениц

3 клас 2019 УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХХ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас Уважаеми учениц УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХХ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас Уважаеми ученици, ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРСКА РЕЧ! Бургас, 24.03.2019 г. ІІІ клас Състезателният

Подробно

Анализ на резултатите

Анализ на резултатите Анализ на резултатите от външното оценяване в ІVа клас през учебната 17/18 година в ОУ Проф.П.Н.Райков В началото на учебната годината учениците в класа бяха 17, в края на първи срок едно дете се премести,

Подробно

Жанета Андреева СУ с хуманитарен профил Йоан Екзарх Български, гр. Шумен

Жанета Андреева СУ с хуманитарен профил Йоан Екзарх Български, гр. Шумен Жанета Андреева СУ с хуманитарен профил Йоан Екзарх Български, гр. Шумен Мотивировка на темата Форум Изследователски подходи в обучението по български език Съвременните динамични процеси в езика и трудностите

Подробно

Microsoft Word - uchebna_programa_sh-m.doc

Microsoft Word - uchebna_programa_sh-m.doc УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО СРЪБСКИ И ХЪРВАТСКИ ЕЗИК-ХІ клас, Втори чужд език-профилирана подготовка І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ. Настоящата учебна програма е разработена съгласно Държавните образователни изисквания за

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм УТВЪРДИЛ: Директор :...... (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока 09 1. 1. Начален преговор.

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 8. клас ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО

УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 8. клас ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 8. клас ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

Подробно

Писмен изпит МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СОУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" ГР. СВИЩОВ, УЛ."П.АНГЕЛОВ" ДИРЕКТОР; ПОМ.ДИРЕКТОР

Писмен изпит МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СОУ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ ГР. СВИЩОВ, УЛ.П.АНГЕЛОВ ДИРЕКТОР; ПОМ.ДИРЕКТОР Писмен изпит МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СОУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" ГР. СВИЩОВ, УЛ."П.АНГЕЛОВ" 17 6-05-41 ДИРЕКТОР; 6-05-91 ПОМ.ДИРЕКТОР E-mail: soudblagoev@gmail.com КОНСПЕКТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Подробно

Входящи тестове

Входящи тестове Ученици правят истории от думи в картини на Майстора и бабините ракли С думи открити в картини на Майстора или в предмети от бабините ракли, свои истории съставяха учениците включени в проекта Приятно

Подробно

Разпределение ИУЧ МАТ 2 клас 2019

Разпределение ИУЧ МАТ 2 клас 2019 УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИУЧ по предмета Математика 2. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седмица на Тема на урока Очаквани резултати от обучението

Подробно

Microsoft Word - УП ЯЕ-1 клас.docx

Microsoft Word - УП ЯЕ-1 клас.docx УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЯПОНСКИ ЕЗИК ЗА I КЛАС Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по японски език в начален етап е насочено към овладяване на основни знания, умения и отношения,

Подробно

Kniga_za_uchitelia_ruski_6_klas.pdf

Kniga_za_uchitelia_ruski_6_klas.pdf Учебен комплект по руски език Матрьошка 4. клас ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА ЧЕТВЪРТИ КЛАС (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Уточнения: 1. Годишното тематично разпределение се

Подробно

Microsoft Word клац Ð‚ÐŁÐł модел КЙО 2020.doc

Microsoft Word клац Ð‚ÐŁÐł модел КЙО 2020.doc МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В X КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 2020 ГОДИНА 1. Цели на НВО по български език и литература в Х клас съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредба

Подробно

Microsoft Word - 4 kl ivrit

Microsoft Word - 4 kl ivrit Приложение 4 към т. 4 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧУЖД ЕЗИК-ИВРИТ ЗА IV КЛАС Кратко представяне на учебната програма Обучението по иврит в начален етап е насочено към овладяване на основни знаия, умения и отношения,

Подробно

2 клас 2019 УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХХ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас Уважаеми учениц

2 клас 2019 УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХХ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас Уважаеми учениц УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХХ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас Уважаеми ученици, ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРСКА РЕЧ! Бургас, 24.03.2019 г. ІІ клас Състезателният

Подробно

ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА Образователно-квалификационна степен: бакалавър Професионална квалификация: Преводач по първи и по втори чужд език Продължителнос

ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА Образователно-квалификационна степен: бакалавър Професионална квалификация: Преводач по първи и по втори чужд език Продължителнос ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА Образователно-квалификационна степен: бакалавър Професионална квалификация: Преводач по първи и по втори чужд език Продължителност на обучение: 4 години Форма на обучение: редовна

Подробно

Развитие на речта

Развитие на речта Езиково развитие в ПУВ Говорът и езикът са вродени способности, но се развиват след раждането и зависят от социалната среда. Тяхното правилно развитие зависи от здравословното състояние на детето, от неговата

Подробно

ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 4. КЛАС ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА 32 учебни седмици по 4 часа 128 часа Усво

ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 4. КЛАС ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА 32 учебни седмици по 4 часа 128 часа Усво ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 4. КЛАС ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА 32 учебни седмици по 4 часа 128 часа Усвояване на числата над 1000, съответните правила за действията

Подробно

Microsoft Word - uchebna_programa_cz-m1.doc

Microsoft Word - uchebna_programa_cz-m1.doc УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧЕШКИ ЕЗИК ЗА ХІ клас, Втори чужд език-профилирана подготовка І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ. Настоящата учебна програма е разработена съгласно Държавните образователни изисквания за учебно съдържание

Подробно

Microsoft Word - 3 kl ivrit

Microsoft Word - 3 kl ivrit Приложение 3 към т. 3 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧУЖД ЕЗИК-ИВРИТ ЗА III КЛАС Кратко представяне на учебната програма Обучението по иврит в начален етап е насочено към овладяване на основни знаия, умения и отношения,

Подробно

Критерии за оценяване на учениците от четвърти клас по български език и литература

Критерии за оценяване на учениците от четвърти клас по български език и литература ЧЕТВЪРТИ КЛАС Критерии за оценяване на учениците от четвърти клас по български език и литература Български език: Изучавани езикови знания в четвърти клас за: корелативните двойки широки и тесни гласни;

Подробно

Основно училище Гео Милев гр. Пловдив Пловдив, ул. П. Р. Славейков 1, тел , ; УТВЪРДИЛ: Анелия Кирова Дире

Основно училище Гео Милев гр. Пловдив Пловдив, ул. П. Р. Славейков 1, тел , ; УТВЪРДИЛ: Анелия Кирова Дире УТВЪРДИЛ: Анелия Кирова Директор СТРАТЕГИЯ ЗА УСВОЯВАНЕ НА КНИЖОВНИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК на Милев - гр. Пловдив през учебната 2018/ 2019 година Настоящата Стратегия е приета, на заседание на Педагогическия

Подробно

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ОСНОВИ НА ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА. РЕНТЕНОГРАФСКИ МЕТОДИ 1. Цел на обучението по дисциплината Целта на обучение

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ОСНОВИ НА ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА. РЕНТЕНОГРАФСКИ МЕТОДИ 1. Цел на обучението по дисциплината Целта на обучение АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ОСНОВИ НА ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА. РЕНТЕНОГРАФСКИ МЕТОДИ 1. Цел на обучението по дисциплината Целта на обучението по дисциплината е огласено в раздел Анотация в учебната

Подробно

Microsoft Word - Bulgarian MS 2010.doc

Microsoft Word - Bulgarian MS 2010.doc Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission LEAVING CERTIFICATE 2010 MARKING SCHEME BULGARIAN HIGHER LEVEL 1 Български Схема за оценяване и критерии Първа част (30 /100) 1. Какво е значението

Подробно

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР Г. СПЕЦИАЛНОСТ "УНГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ" Пояснeния: 1) Подробна информация за технологията за записване пр

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР Г. СПЕЦИАЛНОСТ УНГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ Пояснeния: 1) Подробна информация за технологията за записване пр ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР 06-07 Г. СПЕЦИАЛНОСТ "УНГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ" Пояснeния: ) Подробна информация за технологията за записване през СУСИ е публикувана в Указания за записване на избираеми

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет изобразително изкуство за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2 часа седмично = 36 часа ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 14 седмици х 2 часа седмично = 28 часа ОБЩО

Подробно