ПРОЕКТ З А К О Н ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ (обн. ДВ. бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп. бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРОЕКТ З А К О Н ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ (обн. ДВ. бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп. бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110"

Препис

1 ПРОЕКТ З А К О Н ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ (обн. ДВ. бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп. бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 95 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 24, 30 и 102 от 2006 г., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 43, 94 и 108 от 2008 г., бр. 35, 42, 74 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58, 77, 91 и 97 от 2010 г., бр. 1, 18 и 100 от 2011 г., бр. 15, 20, 38 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г.,бр. 14, 24 и 54 от 2015 г.) 1. В чл. 9а ал. 2 се отменя. 2. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 след думата конкурс се поставя запетая и се добавя който включва два етапа: 1. централизиран етап чрез провеждане на тестове за определяне нивото на общите компетентности и основните познания, необходими за заемане на държавна служба; 2. децентрализиран етап, провеждан от органа по назначаване, за определяне нивото на специфичните компетентности и професионалните и деловите качества на кандидатите, необходими за заемане на конкретната длъжност. 2. Създават се нови ал. 2, 3 и 4: (2) Тестовете по ал. 1, т. 1 се организират и провеждат от Института по публична администрация. (3) Изпълнителният директор на Института по публична администрация обявява провеждането на тестовете най-малко веднъж на три месеца. (4) Обявлението по ал. 3 се публикува в един централен ежедневник, в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията и на интернет страницата на Института по публична администрация. 3. Създават се ал. 5, 6, 7 и 8: (5) За свободните длъжности по чл. 9а, ал. 1 се провежда централизиран етап по ал. 1, т. 1, в който участват само хора с трайни увреждания. (6) Служебното правоотношение по ал. 5, както и за длъжността младши експерт може да възникне и без провеждане на етапа по ал. 1, т. 2 при спазване на условията за назначаване. (7) Положителните резултати от проведените тестове са валидни пет години от датата на обявяването им. (8) За заемане на същата или по-ниска свободна длъжност в друга администрация служителите на държавна служба по този закон не преминават централизирания етап по ал. 1, т Досегашната ал. 2 става ал Досегашната ал. 3 става ал. 10 и в нея думите 16а и запетаята след тях се заличават. 6. Създава се ал. 11: (11) Конкурс не се провежда за назначаване на лице със статут на държавен служител по друг закон на длъжност за държавен служител по този закон, в същата администрация, ако: 1. отговаря на изискванията за заемане на длъжността и 2. е издържал успешно централизирания етап на конкурса. 7. Досегашната ал. 4 става ал. 12 и в нея цифрата 2 се заменя с 9. 1

2 3. Член 10а се изменя така: Обявяване на децентрализиран етап на конкурса Чл. 10а. (1) Децентрализираният етап на конкурса се обявява от органа по назначаването, който със заповед определя: 1. длъжността, за която се провежда децентрализирания етап на конкурса; 2. минималните и специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността; 3. начина за провеждане; 4. необходимите документи, мястото и срока за подаването им, който не може да бъде по-кратък от 10 дни и по-дълъг от 14 дни от публикуването на обявлението за децентрализирания етап на конкурса; 5. общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с децентрализирания етап на конкурса. (2) Обявлението за децентрализирания етап на конкурса се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в един централен или местен ежедневник, на интернет страницата на съответната администрация и се поставя на общодостъпното място по ал. 1, т. 5. В обявлението трябва да се съдържат всички данни по ал. 1. (3) Органът по назначаването обявява децентрализиран етап на конкурса за свободните длъжности, определени за хора с трайни увреждания, поне веднъж на 4 месеца от публикуването на обявлението до тяхното заемане, при спазване на ал. 1 и В чл. 10б се правят следните изменения и допълнения: 1. В наименованието след думата комисия се добавя за провеждане на децентрализиран етап. 2. В ал. 1 след думата комисия се добавя за провеждане на децентрализирания етап на конкурса. 3. В ал. 3 думата конкурсите се заменя с децентрализирания етап на конкурса. 4. В ал. 4 думите конкурсна процедура се заменят с децентрализирания етап на конкурса. 5. В чл. 10в се правят следните изменения и допълнения: 1. Наименованието се изменя така: Допускане до децентрализиран етап на конкурса 2. Алинея 1 се изменя така: (1) Допускането на кандидатите до децентрализирания етап на конкурса се извършва от конкурсната комисия. До участие не се допускат лица, които не са издържали успешно проведения централизиран етап на конкурса, не са представили необходимите документи или не отговарят на минималните и специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност. 3. В ал. 2 изречение второ се изменя така: Комисията посочва датата на провеждане на децентрализирания етап на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни след изтичането на срока за подаване на документите, часа за започване и мястото на провеждане на децентрализирания етап. 4. В ал. 4 след думите участие в се добавя децентрализирания етап на. 6. В чл. 10д се правят следните изменения: 1. Наименованието се изменя така: Провеждане на децентрализиран етап на конкурса 2. Алинея 1 се изменя така: 2

3 (1) Конкурсната комисия провежда децентрализирания етап на конкурса по обявения начин, като преценява професионалните и деловите качества на кандидатите и класира от първо до трето място най-успешно издържалите децентрализирания етап на конкурса. За проведения децентрализиран етап на конкурса се съставя протокол. Протоколът и всички документи на класираните кандидати се представят на органа по назначаването в 10-дневен срок от провеждането на децентрализирания етап на конкурса. Конкурсната комисия обявява класираните от първо до трето място кандидати на общодостъпното място в съответната администрация и на интернет страницата й. 3. Алинея 3 се изменя така: (3) Участвалите в децентрализирания етап на конкурса кандидати, които не са класирани на първо място, могат да възразят пред органа по назначаването в 7-дневен срок от получаването на протокола на комисията. При основателност на възраженията органът по назначаването прекратява конкурсната процедура и насрочва нов децентрализиран етап на конкурс. Решението на органа по назначаването не подлежи на съдебен контрол. 4. Алинея 6 се изменя така: (6) Алинея 5 може да се прилага и в случаите, когато в едногодишен срок заетата въз основа на децентрализирания етап на конкурса длъжност или друга длъжност със същите функции се освободи. 7. Член 10е се отменя. 8. В чл. 10ж се правят следните изменения и допълнения: 1. Досегашният текст става ал Създава се ал. 2: (2) Условията и редът за провеждането на тестовете в централизирания етап на конкурса по чл. 10, ал. 1, т. 1, както и нивата на общите компетентности и основните познания, които кандидатите следва да покажат, за да се счита резултатът от тестовете за положителен, се определят с наредбата по ал В чл. 12 се създава ал. 4: "(4) При прекратяване на служебното правоотношение по ал. 1, държавният служител не запазва ранга си." 10. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 2 думата конкурс се заменя с децентрализирания етап на конкурса. 2. Създава се нова ал. 3: (3) В случаите на ал. 2 държавен служител може да бъде преназначен на друга длъжност в същата администрация при условията на чл. 82, ако по отношение на него е изтекъл едногодишният срок за изпитване и има годишна оценка от последното оценяване в същата администрация. 3. Досегашната ал. 3 става ал В чл. 16 ал. 2 се изменя така: (2) Незаета длъжност може да се изпълнява еднократно по вътрешно съвместителство, като срокът по ал. 1 не може да бъде по-дълъг от 6 месеца. 12. Член 16а се изменя така: Чл. 16а. (1) Държавният служител може да бъде назначаван по служебно правоотношение при непълно работно време само на експертна длъжност в 3

4 администрацията. Длъжностите, които могат да се заемат при непълно работно време, се определят в длъжностното разписание на съответната администрация. (2) Служебното правоотношение по ал. 1 може да възникне и без провеждане на децентрализирания етап на конкурса при спазване на условията за назначаване. (3) В случаите на ал. 2 не се допуска преназначаване на друга длъжност на пълно работно време, както и на същата длъжност, ако тя бъде определена за заемане на пълно работно време. 13. В чл. 17, ал. 2 думите наградите, поощренията и запетаята преди тях се заличават. 14. В чл. 29 ал. 3 се изменя така: (3) Декларирането по ал. 1 и 2 се извършва по образци, утвърдени с наредбата по чл. 8, ал В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения: 1. Досегашният текст става ал Създава се ал. 2: (2) В срок до три месеца от създаването или освобождаването на длъжност в администрацията, органът по назначаването е длъжен да предприеме действия за нейното заемане. 16. В чл. 35а ал. 1 се изменя така: (1) Обучението за повишаване на професионалната квалификация и преквалификация на служителите в държавната администрация се осъществява от Института по публична администрация, който е юридическо лице към Министерския съвет. Институтът осъществява и организацията и провеждането на централизирания етап на конкурса по чл. 10, ал. 1, т. 1, както и на стандартизирани тестове за проверка на общите компетентности при кариерно израстване. 17. В чл. 62 се правят следните изменения и допълнения: 1. Създава се нова ал. 2: (2) Органът по назначаването е длъжен да освобождава от работа бременна служителка, както и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро, за медицински прегледи, когато е необходимо те да се извършват през работно време. 2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите по т. 1 3 се заменят с по ал. 1, т. 1-3 и в случаите по ал Досегашната ал. 3 става ал Член 81а се изменя така: Чл. 81а. (1) Държавен служител, който работи в една администрация и едногодишният срок за изпитване е изтекъл, може да бъде назначен на същата или пониска длъжност в друга администрация, ако отговаря на условията за нейното заемане и след сключване на писмено споразумение между него и органите по назначаване на двете администрации. (2) Държавен служител, който работи в една администрация и едногодишният срок за изпитване е изтекъл, може да бъде назначен на по-висока длъжност в друга администрация, ако отговаря на условията за нейното заемане, има положителен резултат от стандартизиран тест за проверка на общите компетентности, необходими за заемане на по-високата длъжност и след сключване на писмено споразумение между него и органите по назначаване на двете администрации. 4

5 (3) Всички длъжности, които ще се заемат чрез преминаване на държавна служба в друга администрация се обявяват в Административния регистър по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията. 19. В чл. 82 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 1 се изменя така: (1) Държавен служител може да бъде преназначен на същата или по-ниска длъжност в същата администрация, ако отговаря на условията за назначаване и е изразил предварително писмено съгласие за заемането й. 2. Алинея 3 се изменя така: (3) Държавен служител може да бъде преназначен на по-висока длъжност в същата администрация, ако отговоря на условията за назначаване и има положителен резултат от стандартизиран тест за проверка на общите компетентности, необходими за заемане на по-високата длъжност. Заемането на по-висока длъжност се извършва чрез подбор. Условията и редът за провеждането на подбора се определят с наредба на Министерския съвет. 3. В ал. 4 след думата длъжността се поставя запетая и се добавя има положителен резултат от стандартизиран тест за проверка на общите компетентности, необходими за заемане на по-високата длъжност. 4. Създава се нова ал. 5: (5) Подбор не се извършва при преназначаване на служители за нуждите на дипломатическата служба в рамките на годишната ротация по Закона за дипломатическата служба. 5. Досегашната ал. 5 става ал Създава се чл. 82а: Тестове за проверка на общите компетентности при заемане на по-висока длъжност Чл. 82а. (1) Стандартизираните тестове за проверка на общите компетентности, необходими за заемане на по-високата длъжност по чл. 81а, ал. 2 и чл. 82, ал. 3 и 4 се организират от Института за публична администрация. (2) Положителните резултати от тестовете по ал. 1 са валидни пет години от датата на обявяването им. (3) Условията и редът за провеждане на тестовете по ал. 1 се определят с наредба на Министерския съвет. 21. В чл. 84 ал. 4 се изменя така: (4) Когато отсъствието е над 30 работни дни, но не повече от три месеца, със заповед се определя допълнителна заплата в размер 50 на сто от минималния размер на основната заплата за длъжността. 22. В чл. 106, ал. 1, т. 6 думите при наличие на условията по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване се заличават. 23. В чл. 107, ал. 1 се създава т. 9: 9. длъжността по чл. 16а, ал. 1 бъде определена за заемане при пълно работно време. 24. В чл. 127 се правят следните изменения: 1. Алинея 1 се изменя така: (1) Методически указания по прилагане на законодателството, свързано с държавната служба се дават от Администрацията на Министерския съвет. 5

6 2. В ал. 3 думите ал. 1 и се заличават. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 25. Конкурсите за постъпване на държавна служба, обявени до 30 юни 2017 г. включително, се довършват по досегашния ред. 26. Допълнителните служебни правоотношения по чл. 16, ал. 1, възникнали преди обнародването на този закон продължават до изтичането на срока, посочен в заповедта за вътрешно съвместителство. 27. В едномесечен срок от обнародването на този закон, правоотношенията на служителите, назначени на ръководни длъжности при непълно работно време по чл. 16а се прекратяват. 28. Процедурите по чл. 81а, които не са приключили до 30 юни 2017 г. включително, се прекратяват. 29. Министерският съвет привежда в съответствие с този закон подзаконовите актове по неговото прилагане в срок до шест месеца от обнародването му в Държавен вестник. 30. В чл. 14, ал. 1 от Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. 130 от 1998 г.; Решение 2 на Конституционния съд на РБ от 1999 г. - бр. 8 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 67 от 1999 г., бр. 64 и 81 от 2000 г., бр. 99 от 2001 г.; попр., бр. 101 от 2001 г., изм. и доп., бр. 95 от 2003 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 24, 30, 69 и 102 от 2006 г., бр. 46 и 78 от 2007 г., бр. 43 и 94 от 2008 г., бр. 35 и 42 от 2009 г., бр. 24 и 97 от 2010 г., бр. 69 от 2011 г., бр. 15 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 17 от 2013 г., бр. 19 и 27 от 2014 г. и бр. 60 от 2015 г.) накрая се добавя или ранг за лицата, които са придобили такъв по Закона за държавния служител. 31. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник с изключение на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, т. 1, 12 по отношение на чл. 16а, ал. 2, 16, 18, 19 и 20, които влизат в сила от 1 юли 2017 г. 6

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е Р А Б О Т И г. ПРОЕКТ! НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба 8121з-344 от 2014 г. за н

М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е Р А Б О Т И г. ПРОЕКТ! НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба 8121з-344 от 2014 г. за н М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е Р А Б О Т И.... 2019 г. ПРОЕКТ! НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба 8121з-344 от 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните

Подробно

ПРОЕКТ! НАРЕДБА. за изменение и допълнение на Наредба Н-28 от 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерство

ПРОЕКТ! НАРЕДБА. за изменение и допълнение на Наредба Н-28 от 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерство НАРЕДБА. за изменение и допълнение на Наредба Н-28 от 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра

Подробно

П Р О Т О К О Л

П Р О Т О К О Л МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО СТОЛИЧНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО Рег. 764р-7225 Екз.... 18.09.2019 г. П Р О Т

Подробно

Microsoft Word - NID_Naredba11_2016 финал+ ( ).docx

Microsoft Word - NID_Naredba11_2016 финал+ ( ).docx Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (Обн., ДВ, бр. 74 от 2016 г., изм. и доп., бр. 78 от 2017 г. и бр. 82 от 2018 г.)

Подробно

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД ЛОМ П Р О Т О К О Л 1 от заседание на Комисията за допускане на кандидати за участие в конкурс за заемане на длъжността

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД ЛОМ П Р О Т О К О Л 1 от заседание на Комисията за допускане на кандидати за участие в конкурс за заемане на длъжността РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД ЛОМ П Р О Т О К О Л 1 от заседание на Комисията за допускане на кандидати за участие в конкурс за заемане на длъжността съдебен деловодител съдебно изпълнителна служба 1

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от г. Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80

КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от г. Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от 01.07.2012 г. Приет с ПМС 129 от 26.06.2012 г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 от 19 Октомври 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 18

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от 2011 г.; изм., бр. 31 от 2011 г., бр. 34 от 2013 г.,

Подробно

tarifa1

tarifa1 ТАРИФА 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 15 ОТ 1996 Г., ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР.

Подробно

В сила от г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80

В сила от г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 В сила от 01.07.2012 г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от 26.06.2012 г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 от 19 Октомври 2012г. (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2012 г.,

Подробно

НАРЕДБА

НАРЕДБА Проект! НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета (обн., ДВ, бр. 41 от 2003 г., попр., бр. 48 от 2003 г., изм. и доп., бр. 65 от 2003 г.,

Подробно

НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПО

НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПО НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПОТОМСТВО, НА НАУЧНИ, УЧЕБНИ И ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В СТРАНАТА

Подробно

uid= ?0

uid= ?0 стр. 1 от 13 ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр.

Подробно

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ........ от.....................2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет МИНИСТЕРСКИЯТ

Подробно

Microsoft Word - TARIFA_1_kym_Zakona_za_dyrjavnite_taksi_za_taksite_sybirani_ot_sydilisata_prokuraturata_sledstvenite

Microsoft Word - TARIFA_1_kym_Zakona_za_dyrjavnite_taksi_za_taksite_sybirani_ot_sydilisata_prokuraturata_sledstvenite ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997

Подробно

No Title

No Title ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997

Подробно

ПРОЕКТ! НАРЕДБА Н - / г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА Н-28 ОТ 2010 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ О

ПРОЕКТ! НАРЕДБА Н - / г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА Н-28 ОТ 2010 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ О ПРОЕКТ! НАРЕДБА Н - /..2019 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА Н-28 ОТ 2010 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО

Подробно

НАРЕДБА № 1 от 6

НАРЕДБА № 1 от 6 НАРЕДБА 1 от 6.02.2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители Издадена от министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 16 от 21.02.2006 г., изм. и доп., бр. 56 от 21.07.2009

Подробно

Проект ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ (обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 25, 33, 42, 102 и

Проект ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ (обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 25, 33, 42, 102 и Проект ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ (обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 1, 23, 32,

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Проект П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 2019 година ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ М И Н И С Т Е Р С

Подробно

Microsoft Word - pms15_2019_izmPMS

Microsoft Word - pms15_2019_izmPMS ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15 на МС от 25.01.2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет Обн. - ДВ, бр. 10 от 01.02.2019 г., в сила от 01.01.2019 г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: 1.

Подробно

ПРОЕКТ! НАРЕДБА г. за изменение и допълнение на Наредба Н-22/ г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане

ПРОЕКТ! НАРЕДБА г. за изменение и допълнение на Наредба Н-22/ г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане ПРОЕКТ! НАРЕДБА... 201 г. за изменение и допълнение на Наредба Н-22/16.07.2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните

Подробно

Scanned Document

Scanned Document Проект ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (обн., ДВ, бр. 101 от 1993 г.; изм., бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от 1996 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 113

Подробно

НАРЕДБА 8 от г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет приета с решение на Пленума на Висшия съдебе

НАРЕДБА 8 от г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет приета с решение на Пленума на Висшия съдебе НАРЕДБА 8 от 8.11.2018 г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет приета с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по т. 39 от протокол 28 от 08.11.2018 г., обн.,

Подробно

Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки НАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ Приета с ПМС 263 от 30.12.1999 г., обн., ДВ, бр. 6 от 21.01.2000 г., в сила от 1.01.2000 г., изм., бр. 61 от 25.07.2000

Подробно

NAREDBA-Register FIN

NAREDBA-Register FIN Проект! НАРЕДБА За реда и начина за водене на регистъра на лицата, които извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или предлагане на напитки Глава първа

Подробно

Проект! Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-3 от 2011 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнително възнаграждение за риск

Проект! Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-3 от 2011 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнително възнаграждение за риск Проект! Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-3 от 2011 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнително възнаграждение за рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени,

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д Ъ Р Ж А В Н А А Г Е Н Ц И Я Т Е Х Н И Ч Е С К И О П Е Р А Ц И И 1000 София, ул. 6-ти септември 29, тел.: ; факс: +

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д Ъ Р Ж А В Н А А Г Е Н Ц И Я Т Е Х Н И Ч Е С К И О П Е Р А Ц И И 1000 София, ул. 6-ти септември 29, тел.: ; факс: + РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д Ъ Р Ж А В Н А А Г Е Н Ц И Я Т Е Х Н И Ч Е С К И О П Е Р А Ц И И 1000 София, ул. 6-ти септември 29, тел.: +359 2 982 4971; факс: +359 2 946 1339 Изх. РД-31-11513 Дата : 12.12.2014 г.

Подробно

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 08.04.2019 г. Днес, 08 април 2019 г., понеделник, от 15.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно