УТВЪРЖДАВАМ! ДАНИЕЛА КОСТОВА ДИРЕКТОР септември 2018 г. П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА/УЧЕНИЦИ ОТ

Размер: px
Започни от страница:

Download "УТВЪРЖДАВАМ! ДАНИЕЛА КОСТОВА ДИРЕКТОР септември 2018 г. П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА/УЧЕНИЦИ ОТ"
  • Naum Danov
  • преди 3 години
  • Прегледи:

Препис

1 УТВЪРЖДАВАМ! ДАНИЕЛА КОСТОВА ДИРЕКТОР септември 2018 г. П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА/УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ Настоящата Програма е приета на заседание на Педагогическия съвет с Протокол 13 / г. и е утвърдена със Заповед 514 / г. на директора на 48. ОУ Йосиф Ковачев

2 І. УВОД Настоящата програма цели да начертае целите и задачите на работа с деца/ученици от 48. ОУ Йосиф Ковачев от уязвими групи и урежда взаимоотношенията между институциите, във връзка с предоставянето на равни възможности и приобщаването на децата/учениците от уязвими групи. Програмата е изготвена в съответствие с действащите стратегически и оперативни национални документи в изпълнение на държавната политика за предоставяне на равни възможности на всички български граждани и за приобщаването на децата/учениците от уязвими групи. Училищната програма се базира на: Закон за предучилищното и училищното образование; Държавен образователен стандарт за приобщаващо образование; Закон за защита от дискриминация; Конвенция за борба срещу дискриминацията в областта на образованието. Уязвими групи са тези групи, които представляват заплаха или нестабилност за развитието на децата/учениците, както в социален, така и в образователен план. Такива рискови среди са: социално слаби семейства; семейства, в които родителите работят в чужбина и децата са отглеждани от близки и роднини; семейства, в които няма единни възпитателни изисквания; семейства, в които детето е отглеждано от един родител; семейства с проблеми от различно естество - болен родител или друг трагичен случай; семейства от други държави, избрали да живеят в България; деца/ученици със социално слаба мотивация за учене и незаинтересованост към учебния процес; деца/ученици от етническите малцинства, особено тези които не владеят добре български език; деца/ученици със СОП и/или хронични заболявания. Принципи на системата на предучилищното и училищното образование, на които могат да разчитат децата/учениците от уязвимите групи: 1. Образованието е национален приоритет; 2. Образователният процес включва обучение, възпитание и социализация; 3. Образованието е ориентирано към интересите и към мотивацията на детето/ученика, към възрастовите и социални промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика; 2

3 4. Осигуряване на равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете/ученик; 5. Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на училищното образование; 6. Запазване на българската образователна традиция; 7. Хуманизъм и толерантност; 8. Иновативност и ефективност в те практики и в организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите. Обучението, възпитанието и социализацията на децата/учениците от уязвими групи е процес, който изисква изпълнение на редица дейности, насочени към промяна на обществените нагласи, промяна на подхода в училище, активна подкрепа от родители и общественост. ІІ. ЦЕЛ Главна цел на работата с децата/учениците от уязвими групи е максимално проявяване на потенциала на личността, осигуряване на равни шансове за развитие и образование чрез: 1. Пълноценна социализация и интеграция на децата/учениците от уязвими групи; 2. Гарантиране на равен достъп до качествено образование; 3. Утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна система; 4. Съхраняване и развитие на културната идентичност на децата/учениците от етническите малцинства; 5. Превантивна работа в посока развитие на социалните умения, уменията за общуване и развитие на емоционалната интелигентност у учениците; 6. Правилно ориентиране в посока кариерно и професионално развитие на учениците и реализацията им в обществото впоследствие. ІІІ. ЗАДАЧИ И ДЕЙНОСТИ 1. Провеждане на информационни кампании сред родителите на децата от уязвими групи; 2. Осигуряване на ефективен координационен механизъм между заинтересованите страни за провеждане на ефективни действия; 3. Специализирана работа с родителската общност за по-голяма заинтересованост към образователния процес и резултатите от него; 4. Работа с ученици и родители за преодоляване на негативните стереотипи и дискриминационни нагласи; 3

4 5. Картотекиране на деца/ученици от т.нар. уязвими групи и прилагане на политиката на подкрепата на личностното развитие; 6. Предоставяне на обща и допълнителна подкрепа на личностно развитие, която да осигурява физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията на децата/учениците; 7. Включване на деца/ученици от уязвими групи в дейностите на паралелките и общоучилищни изяви с цел да почувстват своята значимост и повишаване на самочувствието; 8. Провеждане на анкети, тестове, проучвания в паралелките за наличие на ученици от уязвими групи; 9. Своевременно информиране на родителите за отсъствия, добри и лоши прояви на учениците. ІV. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 1. Организиране на съвместни дейности с Районната администрация; 2. Съвместна дейност с ІІ РУП - СДВР и инспекторите ДПС; 3. Участие в инициативите и мероприятията на МКПППМН; 4. Създаване и поддържане на трайни връзки с институции и организации, подпомагащи училищните дейности; 5. Продължаване на контактите с Агенция Закрила на детето и Дирекциите Социално подпомагане ; 6. Ангажиране на родителската общност към проблемите на предоставянето на равни възможности за всички деца/ученици. V. ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ На децата/учениците в 48. ОУ се предоставя обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие. Подкрепата за личностно развитие се реализира чрез осигуряване на подходяща физическа, психологическа и социална среда за развитие на способностите и уменията на децата и учениците и в съответствие с индивидуалните потребности на всяко/всеки ученик. За организиране на подкрепата на личностното развитие в 48. ОУ за координатор е определен ят съветник Росица Георгиева. Функции на координатора: 1. Разпознава потребността от предоставянето на обща и/или допълнителна подкрепа за личностно развитие на дете/ученик въз основа на наблюденията и анализите на класните ръководители/учителите, които преподават на детето/ученика, въз основа на документите на децата/учениците, включително от изследвания и консултации при наличие на такива, и въз основа на събраните данни за развитието на децата и учениците, и/или по инициатива на родителя на детето/ученика; 4

5 2. Предлага на директора да утвърди съставите на екипите за подкрепа за личностно развитие на децата/учениците в случай на потребност от предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие; 3. Координира извършването на оценката на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности, в риск, с изявени дарби и с хронични заболявания от екипите за подкрепа за личностно развитие; 4. Предлага на директора да утвърди списък на децата и учениците, на които ще се предоставя допълнителна подкрепа за личностно развитие въз основа на извършената оценка на индивидуалните им потребности от екипите за подкрепа за личностно развитие; 5. Координира предоставянето на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците съвместно с те специалисти; 6. Предлага на директора в случай на необходимост да осигури допълнителни специалисти като организира и координира осигуряването им в зависимост от индивидуалните потребности на детето/ученика, включително център за специална образователна подкрепа, специално училище за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания и/или от доставчици на социални услуги в общността, получили лиценз за предоставяне на социални услуги за деца по реда на Закона за закрила на детето; 7. Координира работата с родителя на детето/ученика, включително по отношение включването му в работата на екипа за подкрепа за личностно развитие на детето или ученика; 8. Координира работата и взаимодействието на всички екипи за подкрепа за личностно развитие на децата/учениците; 9. Съхранява документите на всяко дете/ученик, за което е формиран и работи екип за подкрепа за личностно развитие; 10. Координира работата с институциите в системата на предучилищното и училищното образование и с други институции и организации, работещи с деца, по отношение предоставянето на обща и/или допълнителна подкрепа за личностно развитие на дете или ученик; 11. Координира предоставянето на методическа подкрепа от регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, от Държавния логопедичен център, от център за специална образователна подкрепа и съдейства за провеждането на различни форми на обучение на те специалисти; 12. Организира и координира дейности и събития в училището за децата/учениците, за училищната и за родителската общност, 5

6 насочени към промяна на нагласите и приемане на различието, както и към изява на дарбите на децата и учениците; 13. След приключване на втория учебен срок на съответната учебна година изготвя и предоставя на я съвет обобщен доклад-анализ за състоянието на процеса на приобщаващото образование в училището. Общата подкрепа е насочена към развитие на потенциала на всяко дете/ученик и включва различна екипна работа между отделните специалисти и осигуряване или насочване към занимания по интереси. Кариерното ориентиране, провеждано от я съветник или консултант от кариерен център също е част от общата подкрепа на учениците от първи до последния клас за училището. Допълнителната подкрепа се осъществява въз основа на направена оценка на индивидуалните способности на определено дете/ученик. Оценката на способностите се извършва от специално назначен екип от специалисти, съобразно необходимостта на детето/ученика и след това се потвърждава от Регионален център за подкрепа на приобщаващото образование. Учениците за които може да се поиска оценка на способностите са от следните уязвими групи: деца/ученици със специални образователни потребности; деца с хронични заболявания; деца в риск. Допълнителната подкрепа включва: работа с дете/ученик по конкретен случай; психо-социална рехабилитация; рехабилитация на слуха; зрителна рехабилитация; рехабилитация на комуникативни нарушения; осигуряване на достъпна архитектурна среда; специализирани средства; ресурсно подпомагане. Допълнителната подкрепа се реализира чрез план за действие за всяко конкретно дете. Родителите задължително се включват в плана за действие като активни участници в дейностите. Ако Регионалният център препоръча допълнителна подкрепа, но родителите откажат, 48. ОУ уведомява отдел Закрила на детето към ДСП по местоживеене с цел да социалните служби да окажат съдействие и ако се налага да окажат помощ на родителите за осъзнаване на нуждите на детето. 6

7 При наличие на три и повече деца/ученици в паралелка се осигурява помощник-учител за подпомагане работата на учителите. Задълженията на помощник-учителите са разписани в Държавния образователен стандарт за приобщаващото образование. При необходимост се изработва индивидуална учебна програма по съответните учебни предмети с цел по-лесното възприемане от ученика, а също се така се изготвя и индивидуален учебен план или учебен план за обучение в комбинирана форма на обучение. За ученици с изявени дарби също се изработва индивидуален учебен план. VI. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ Дейности Срок Отговорник Забележка Идентифициране на ученици, които имат необходимост от обща подкрепа постоянен съветник Екипна работа на учителите от даден клас постоянен кл. ръководител, учители при необходимост Определяне на координатор на екипа за оказване на подкрепа Дейности на училищната библиотека, свързани с четивна грамотност Организиране на дейности по интереси в училището Кариерно ориентиране и консултиране в паралелките от ІІІ до VІІ клас Идентифициране на ученици със СОП Оценка на потребности на ученици със СОП до г г г. директор ЗДУД, учители по БЕЛ, учители в НЕОО, учители в ЦОУД г. учители в ЦОУД г г. съветник, психолог специалисти по подкрепа за личностно развитие специалисти по подкрепа за личностно развитие не по-късно от 3 месеца след идентифицира не на нуждата 7

8 Дейности Срок Отговорник Забележка Психологическа подкрепа, психосоциална рехабилитация и консултации Превантивни мерки за недопускане отпадане от училище Организиране и провеждане на Училище за родители Стимулиране участието на деца с изявени дарби в състезания и олимпиади Стимулиране участието на деца и ученици от различни етнически групи в състезания и олимпиади Съвместни дейности с МКБППМН Обучение на специалисти за работа в мултикултурна среда г. психолог директор, ЗДУД, учители, съветник директор, съветник, Обществен съвет учители учители УКБППМН, директор, районна администрация м. юни 2019 г. директор, председатели на МО при желание от страна на родителите VІІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ За изпълнението на Програмата важно значение има сътрудничеството между всички пряко ангажирани институциии, неправителствения сектор и училищната общност. Всички участници в образователния процес (семейство, училище, институции, НПО) трябва да бъдат еднакво отговорни и ангажирани за постигането на поставените цели. 8

УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ( ) Настоя

УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ( ) Настоя УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ (2016 2020) Настоящата програма е приета с решение 4 на заседание на

Подробно

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, у

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, у УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, учебна 2017 2018 година Утвърдена със Заповед 38/15.09.2017г.

Подробно

БЪЛГАРСКО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ БРАТИСЛАВА Záporožska 8, Bratislava, Slovakia УТВЪРЖДАВАМ: Даниела Дойнова, Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТА

БЪЛГАРСКО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ БРАТИСЛАВА Záporožska 8, Bratislava, Slovakia УТВЪРЖДАВАМ: Даниела Дойнова, Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТА БЪЛГАРСКО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ БРАТИСЛАВА Záporožska 8, 851 01 Bratislava, Slovakia УТВЪРЖДАВАМ: Даниела Дойнова, Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ село Червенци, община Вълчи дол, област Варненска тел. : , e mail: Утвърдил: Пепа Пе

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ село Червенци, община Вълчи дол, област Варненска тел. : , e mail: Утвърдил: Пепа Пе ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ село Червенци, общи Вълчи дол, област Варненска тел. : 0878637061, e mail: ou_iv.rilski@abv.bg Утвърдил: Пепа Пенчева Директор ОбУ Св. Иван Рилски ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. България 22 Тел , факс Е-mail:

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. България 22 Тел , факс Е-mail: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Кавар, общ. Кавар, обл. Добрич, ул. България 22 Тел. 0570 8 20 56, факс 0570 8 25 57 Е-mail: sou_kavarna@abv.bg Уеб сайт: sou-kavarna.com Утвърдил: Емил Андонов: Директор

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\343\360\340\354\ doc)

(Microsoft Word - \357\360\356\343\360\340\354\ doc) ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ СЕЛСКО СТОПАНСТВО ПРОФ. ИВАН ИВАНОВ ул. Вл. Стойчев 1 Директор: тел. 06514-3116 e-mail: pgssdd@abv.bg Долни Дъбник 5870 Администрация: тел./факс 06514-3112 web: pgss-dd.com ПРОГРАМА

Подробно

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 e-mail:toros07@mail.bg,служ.тел.0893328108 http://www.oulevski.com УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: /Д.Кътовска/ ПРОГРАМА ЗА

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕКТОР:Мариана Спасова/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ

Подробно

Основно училище Професор Марин Дринов Кюстендил 2500 Бул. България 35 тел. 078/533482, тел./факс: 078/550656, ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОС

Основно училище Професор Марин Дринов Кюстендил 2500 Бул. България 35 тел. 078/533482, тел./факс: 078/550656,   ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОС Основно училище Професор Марин Дринов Кюстендил 2500 Бул. България 35 тел. 078/533482, тел./факс: 078/550656, E-mail: oumdkn@abv.bg ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ Габрово,

Подробно

Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/ УТВЪРЖД

Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/ УТВЪРЖД Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/6 47 87 e-mail:sskm12@abv.bg http://www.susskm.com УТВЪРЖДАВАМ: МАЯ КРАЕВА Директор на СУ Св.св.Кирил и Методий

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ 2017-2018 учебна година Настоящата Програма е приета

Подробно

УТВЪРДИЛ: М.Кунчев Директор на ПМГ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ Програмата е

УТВЪРДИЛ: М.Кунчев Директор на ПМГ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ Програмата е УТВЪРДИЛ: М.Кунчев Директор на ПМГ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ Програмата е създаденa на основание чл. 263, ал. 1,т. 9, от Закона

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ 6-25-60, e-mail:sougl@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ 6000 Стара Загора, ул. Ген. Гурко 102, тел.:/042/ дирекция, зам.дирекция; канцелария; souv

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ 6000 Стара Загора, ул. Ген. Гурко 102, тел.:/042/ дирекция, зам.дирекция; канцелария;  souv СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ 6000 Стара Загора, ул. Ген. Гурко 102, тел.:/042/ 68-07-15-дирекция, 68-13-50-зам.дирекция; 26-40-97-канцелария; e-mail:souvazovsz@abv.bg ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децат

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децат ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи Програмата за предоставяне

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6 ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2019-2020 Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 620 от Протокол 50 от 04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г.

Подробно

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици 2019-2020 г. на община Гърмен І. Причини, които налагат приемането

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ ou_iv_rilski@abv.bg, 0878 637 061 Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

Подробно

НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот г. ПриетасПМС 232от г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI

НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот г. ПриетасПМС 232от г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот27.10.2017г. ПриетасПМС 232от20.10.2017г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI. Предметнадържавнияобразователенстандартзаприобщаващотообразование

Подробно

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информираността на децата за разпространението на ХИВ/СПИН болести,

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВ ПРИОБЩАВАЩ МОДЕЛ ЧРЕЗ МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО slaveikov_pl@abv.bg www.csop-pleven.com ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ Процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ГЕОРГИ КИРКОВ град КАЗАНЛЪК, община КАЗАНЛЪК, област СТАРА ЗАГОРА СТРАТЕГИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ГЕОРГИ КИРКОВ град КАЗАНЛЪК, община КАЗАНЛЪК, област СТАРА ЗАГОРА СТРАТЕГИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ГЕОРГИ КИРКОВ град КАЗАНЛЪК, община КАЗАНЛЪК, област СТАРА ЗАГОРА СТРАТЕГИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА В ОУ ГЕОРГИ КИРКОВ ГР.КАЗАНЛЪК 2018/2019

Подробно

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за превенция на ранното напускане на училище ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ГРАД ХАСКОВО 6300, гр. Хасково,бул. Г.С.Раковски 24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: Тонка Ченгелова 1 / 6 Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА О Б Щ И Н А К Р У Ш А Р И О Б Л А С Т Д О Б Р И Ч 9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136, E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 ГОДИНА

Подробно

1 1

1 1 1 1 2 I.ОСНОВНИ ЦЕЛИ В отговор на принципите за приобщаващото образование възниква необходимостта от разработване и прилагане на цялостна политика за подкрепа на личностното развитие на ученика,чиито цели

Подробно