О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 81 протокол 12/ г. на Общи

Размер: px
Започни от страница:

Download "О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 81 протокол 12/ г. на Общи"

Препис

1 От решение 81 протокол 12/ г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 81 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.2от Закона за народните читалища Общински съвет Маджарово приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Маджарово през 2013 година.

2 От решение 82 протокол 12/ г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 82 На основание чл. 21, ал.2 отзмсма, Общински съвет Маджарово приема: - Правила за вътрешен и външен мониторинг и контрол за изпълнението на политики в община Маджарово - Вътрешни правила за организацията на общия документооборот с оглед подобро обслужване и консултиране на потребности при разработване на политики; - Процедури за изпълнение на правилата за организацията на общия документооборот в община Маджарово; - Вътрешни правила при извършване на консултация и координация на политики в община Маджарово; - Процедури при извършване на консултация и координация на политики в община Маджарово; - Вътрешни правила за трудовата дисциплина, свързана с предоставянето на услуги по консултация и практики по координация; - Вътрешни правила за информация и комуникация; - Вътрешни правила за конфиденциалност, свързани с процеса на консултация; - Вътрешни правила за използване на информационните технологии и постигане на информационна сигурност; - Вътрешни правила за обучение и квалификация, свързани с предлагането на подобри консултативни и координационни процеси в общината. - Методика за оценка на въздействието, свързана с процеса на изготвяне е изпълнение на политики в община Маджарово; - Вътрешни правила за използването на Методиката за оценка на въздействието; - Процедури за координация между целевите групи на територията на община Маджарово; На основание чл. 21, ал.3 от ЗМСМА, приема: Актуализация на глава 11 и 12 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. / Е.Юсуф

3 От решение 83 протокол 12/ г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 83 На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.18 от ЗОБ Общински съвет Маджарово приема: 1.Промени по приходната част по бюджета на община Маджарово за 2012 г. както следва: параграф наименование сума Постъпления от продажби лв Такси за технически услуги 851 лв Данък върху превозните средства лв Предоставени трансфери лв. 2.Промени по разходната част по бюджета на община Маджарово за 2012 г. както следва: Функция Общи държавни служби параграф наименование сума Основен ремонт на дълготрайни активи лв. Функция Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство параграф наименование сума Придобиване на дълготрайни активи лв.

4 От решение 84 протокол 12/ г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 84 На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА и чл.66 от ЗМДТ Общински съвет Маджарово одобрява : 1. План-сметка за определяне на такса за битови отпадъци за 2013 год. за гр.маджарово; 2. План-сметка за определяне на такса за битови отпадъци за 2013 год. за с.бориславци и с.малки Воден; 3. План-сметка за определяне на такса за битови отпадъци за 2013 год. за с. Долни Главанак; 4. План-сметка за определяне на такса за битови отпадъци за 2013 год. за с.тополово; План-сметка за определяне на такса за битови отпадъци за 2013 год. за с.ръженово; 5. Промяна в Наредбата за администриране на местните данъци и такси и цени на услуги на територията на община Маджарово, а именно: Раздел І, глава втора, чл.13 да стане: /1/ Таксата за битови отпадъци за 2013 год.за гр.маджарово 8 %о върху данъчната оценка на недвижимите имоти на населението и жилищни имоти на юридическите лица и 10 %о върху данъчната основа на недвижимите имоти на юридическите лица в това число : за сметосъбиране на отпадъци и транспортирането им до депа за обезвреждане 4 %о върху данъчната оценка на недвижимите имоти на населението и 5 %о върху - за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в гр.маджарово 3 %о върху данъчната оценка на недвижимите имоти на населението и 4 %о върху - за обезвреждане на депо за ТБО - в гр.маджарово 1 %о върху данъчната оценка на недвижимите имоти на населението и 1 %о върху данъчната основа на недвижимите имоти на юридическите лица; - за юридическите лица на бюджетна издръжка таксата за битови отпадъци за 2013 год. да се определи на база брой съдове за използване. годишна такса за използване на 1 брой 520,00 лв.

5 /2/ Таксата за битови отпадъци за 2013 год. за с.бориславци и с.малки Воден 9 %0 върху данъчната оценка на недвижимите имоти на населението и жилищни имоти на юридическите лица и 11 %0 върху данъчната основа на недвижимите имоти на юридическите лица в това число: за сметосъбиране на отпадъци и транспортирането им до депа за обезвреждане 6 %0 върху върху данъчната оценка на недвижимите имоти на населението и 7 %0 върху - за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в с.бориславци и с.малки воден 2 %0 върху данъчната оценка на недвижимите имоти на населението и 2 %0 върху данъчната основа на недвижимите имоти на юридическите лица; - за обезвреждане на депо за ТБО - в с Бориславци - 1 %0 върху данъчната оценка на недвижимите имоти на населението и 2 %0 върху данъчната основа на недвижимите имоти на юридическите лица; /3/Таксата за битови отпадъци за 2013 год. за с. Долни Главанак 9%0 върху данъчната оценка на недвижимите имоти на населението и жилищни имоти на юридическите лица и 11%0 върху данъчната основа на недвижимите имоти на юридическите лица в това число: за сметосъбиране на отпадъци и транспортирането им до депа за обезвреждане 6 %о данъчната оценка на недвижимите имоти на населението и 7 %0 върху данъчната основа на недвижимите имоти на юридическите лица; - за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в с. Долни Главанак 2 %о върху данъчната оценка на недвижимите имоти на населението и 2 %о върху - за обезвреждане на депо за ТБО - в с. Долни Главанак - 1 %0 върху данъчната оценка на недвижимите имоти на населението и 2 %о върху данъчната основа на недвижимите имоти на юридическите лица; /4/ Таксата за битови отпадъци за 2013 год. за с.тополово 9 %о върху данъчната оценка на недвижимите имоти на населението и жилищни имоти на юридическите лица и 11%о върху данъчната основа на недвижимите имоти на юридическите лица в това число: за сметосъбиране на отпадъци и транспортирането им до депа за обезвреждане 6 %о върху данъчната оценка на недвижимите имоти на населението и 7 %о върху - за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в с. Тополово 2 %0 върху данъчната оценка на недвижимите имоти на населението и 2 % върху - за обезвреждане на депо за ТБО - в с. Тополово - 1 %о върху данъчната оценка на недвижимите имоти на населението и 2 %о върху данъчната основа на недвижимите имоти на юридическите лица;

6 /5/ Таксата за битови отпадъци за 2013 год. за с.ръженово 9%о върху данъчната оценка на недвижимите имоти на населението и жилищни имоти на юридическите лица и 11 %о върху данъчната основа на недвижимите имоти на юридическите лица в това число: за сметосъбиране на отпадъци и транспортирането им до депа за обезвреждане 6 %о върху данъчната оценка на недвижимите имоти на населението и 7 %о върху - за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в с. Ръженово 2 %о върху данъчната оценка на недвижимите имоти на населението и 2 %о върху - за обезвреждане на депо за ТБО - в с.ръженово - 1 %о върху данъчната оценка на недвижимите имоти на населението и 2 %о върху данъчната основа на недвижимите имоти на юридическите лица; /6/ Плащането на таксата за битови отпадъци да се извършва на две равни вноски до 30 юни и до 30 октомври на годината за която се дължат На предплатилите до 30 април за цялата година се прави 5% отстъпка.

7 От решение 85 протокол 12/ г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 85 На основание чл. 21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14,ал.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2011г. и възникнала необходимост за извършване на разходи за ремонти на общински обекти в община Маджарово, Обшински съвет Маджарово приема списък за капиталови разходи на обекти финансирани от постъпленията по 40 - Постъпления от приходи от продажба на общински нефинансови активи, както следва: За местни дейности Наименование Лева Въвеждане на ЕСМ в общинска сграда гр.маджарово Общо да местни дейности : 16077

8 От решение 86 протокол 12/ г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 86 На основание чл. 21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.12,ал.3 и ал.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2012г. и възникнала необходимост за извършване на разходи за ремонти на общински обекти в община Маджарово, Приема промени в разпределението по обекти на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на лв., промени в разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на лв. и получени целеви средства от фонд Енергийна ефективност и възобновяеми източници, както следва: І.Списък на обектите от целевата субсидия в размер за 50200лв.: Наименование на обекта било става Ремонт на тръбопровод за дъждовни води ф-500 в гр.маджарово Въвеждане на ЕСМ в общинска сграда Ремонт на сграда на кметство в с.ръженово Ремонт на гробищен парк в с.златоустово Ремонт на водоем в с.тополово Ремонт на улици в с.бориславци Ремонт на сграда Читалище в с.горно поле Ремонт на сграда на кметство с.горни главанак Ремонт на сграда на общинска администрация Рекултивация на сметище за твърди строителни отпадъци в гр.маджарово Ремонт на водопровод с.ръженово

9 Изграждане на общински пазар гр.маджарово Изграждане на язовирна стена с.златоустово Ремонт на язовири с.горно поле и с.горни Главанак Ремонт и оборудване на трафопост за помпена станция с.златоустово Общо ІІ. Списък на обектите на целевата субсидия за капиталови разходи за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на лв.: Наименование на обекта било става Рехабилитация Път HKV 2224 /III -505 Върбово Малко Градище / Орешец - граница общ.(харманли-маджарово) Ефрем - Малко Брягово - /III-8081/от км до км Рехабилитация на Път НКV 2105/ІІІ 8081/ Маджарово Сеноклас от км до км Рехабилитация на път HKV 3103 /8081/ Долни Главанак - /HKV разклон Голяма долина от км до км Рехабилитация на път HKV 2104 /III-808/ - Тополово Силен /Ръженово Долно Съдиево от км до км Рехабилитация на Път HKV 3100 /ІІІ-808 Върбово Д Главанак Селска поляна от км до км Ремонт на водосток до с.бориславци Общо ІІІ.Списък на обекти, финансирани от ФЕЕВИ в размер на 91749лв. : Наименование на обекта било става Въвеждане на ЕСМ в общинска сграда гр.маджарово

10 От решение 87 протокол 12/ г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 87 На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.5, ал.6 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация да се изплати от общинския бюджет на Община Маджарово на Нели Демирева Фильова, живуща в, ул. Първи май чл.32,вх. Б, ет.2, ап.4, еднократна финансова помощ в размер на една минимална заплата.

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx решение 183 протокол 25/ 28.12.2009 г. на Общински съвет - Маджарово Р Е Ш Е Н И Е 183 На основание чл.27, ал.6, от ЗМСМА, Общински съвет Маджарово приема отчета за дейността на Общински съвет Маджарово

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 120 протокол 17/ г. на Общ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 120 протокол 17/ г. на Общ От решение 120 протокол 17/ 18.05.2017г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 120 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища Общински съвет - Маджарово приема Доклада

Подробно

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls Приложение 11 АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 218-22 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ I. ПРИХОДИ Бюджет Проектобюджет Прогноза Прогноза под- Н А И М Е

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОПОТ РЕШЕНИЕ 169 ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ - ПРОТОКОЛ 27 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ По Докладна записка 161/08.11.2013

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 43 Протокол 4 от 27.01.2016 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

budjet

budjet СБОРЕН БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН ЗА 2014 ГОДИНА ПРИХОДИ - НАЧАЛЕН ПЛАН Име на прихода начален план 2014 І.Имуществени и други данъци 683500 Окончателен годишен /патентен/ данък 103 22000 данък въру недвижимите

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТАКСАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПО ДЕЙНОСТИ ЗА 2011 ГОДИНА ПРИЕТО С РЕШЕНИЕ 575, ПРОТОКОЛ 74 ОТ Г. ОТ ОбС, ИЗМЕНЕН

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТАКСАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПО ДЕЙНОСТИ ЗА 2011 ГОДИНА ПРИЕТО С РЕШЕНИЕ 575, ПРОТОКОЛ 74 ОТ Г. ОТ ОбС, ИЗМЕНЕН ПРИЛОЖЕНИЕ 1 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТАКСАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПО ДЕЙНОСТИ ЗА 2011 ГОДИНА ПРИЕТО С РЕШЕНИЕ 575, ПРОТОКОЛ 74 ОТ 20.01.2011 Г. ОТ ОбС, ИЗМЕНЕНО И ДОПЪЛНЕНО С РЕШЕНИЕ 241, ПРОТОКОЛ 27 ОТ 18.12.2012

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Протокол 55/31.10.2018г. РЕШЕНИЕ 355 На основание чл.21,

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на извънредно засед

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на извънредно засед Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на извънредно заседание с Протокол 66/02.09.2015 г. Препис-извлечение:

Подробно

БЮДЖЕТ 2017 г. І. Приходи за делегирани от държавата дейности НАИМЕНОВАНИЕ БЮДЖЕТ 2016 г. БЮДЖЕТ 2017 г. % 4/ IV. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

БЮДЖЕТ 2017 г. І. Приходи за делегирани от държавата дейности НАИМЕНОВАНИЕ БЮДЖЕТ 2016 г. БЮДЖЕТ 2017 г. % 4/ IV. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 2017 г. І. Приходи за делегирани от държавата НАИМЕНОВАНИЕ 2016 г. 2017 г. % 4/3 1 2 3 4 5 IV. НИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 46 976 617 42 950 858 91,4% ТРАНСФЕРИ М/У А НА НАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И ЦБ (НЕТО) 3100 43 299

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ ПРЕПИС! Р Е Ш Е Н И Е 609 Взето с протокол 44 на заседание на Общински съвет гр.брезово, проведено на

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ ПРЕПИС! Р Е Ш Е Н И Е 609 Взето с протокол 44 на заседание на Общински съвет гр.брезово, проведено на 609 ОТНОСНО: Актуализиране състава на Постоянните комисии в Общински съвет-брезово. Общинският съвет след като изслуша предложението общинския съветник Рангел Рангелов, станалите разисквания, и след поименно

Подробно

Приложение 1 І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протоко

Приложение 1 І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протоко І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за 2 0 1 3 година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протокол 43 от 27.11.2014 г. Наименование План Отчет Изпълнение на прихода

Подробно

Microsoft Word - OBIASN.PRIHODI I RAZHODI.doc mf.doc

Microsoft Word - OBIASN.PRIHODI I RAZHODI.doc mf.doc ОБЩИНА РАДНЕВО ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА О Б Я С Н И Т Е Л Н А З А П И С К А по изпълнението на приходите и разходите на бюджета на Община Раднево към 31.03.2014 г. Към 31.03.2014 г. приходите по бюджета на

Подробно

ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: , Факс: е-mail: Д О К Л А

ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: , Факс: е-mail:    Д О К Л А ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513 е-mail: obshtina_godech@abv.bg; office@godech.bg; www.godech.bg Д О К Л А Д Относно: Приемане на бюджета на Община Годеч за 2019

Подробно

Докладна записка отчет г г..xls

Докладна записка отчет г г..xls Изх.... До Общински Съвет Брусарци ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2014г. ДО 30.06.2014г. УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, На основание чл. 21, ал. 1, т. 6

Подробно

1.PRIL.1 и 1А - ПРИХОДИ 2017.xls

1.PRIL.1 и 1А - ПРИХОДИ 2017.xls Община Силистра Приложение ОБЩО ПРИХОДИ по А на Община Силистра 207г. І. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 206г. 207г. Данък върху доходите на физически лица 0-00 82 000 20 000 Окончателен годишен / Патентен /

Подробно

ОТЧЕТ за финансиране на капиталовите разходи към г. в Община Нови пазар приложение 1 Обект план 2010 година отчет към г. целева

ОТЧЕТ за финансиране на капиталовите разходи към г. в Община Нови пазар приложение 1 Обект план 2010 година отчет към г. целева ОТЧЕТ за финансиране на капиталовите разходи към 30.06.2010 г. в Община Нови пазар приложение 1 Обект план 2010 година отчет към 30.06. 2010 г. целева субсидия в т.ч. по източници на финансиране 40-00

Подробно

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2018 година на Министерство на икономиката П О К А З А Т Е Л И Закон У

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2018 година на Министерство на икономиката П О К А З А Т Е Л И Закон У Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2018 година на Министерство на икономиката РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 80 364 800 76 649 626 14 696 411 29 765 512 43 629 993 73

Подробно

ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН ЗА 2019 г. приходи - общо местни и държавни дейности 6es преходни остатъци от 2018 г. ПОКАЗАТЕЛИ Проекто - Бюджет 20

ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН ЗА 2019 г. приходи - общо местни и държавни дейности 6es преходни остатъци от 2018 г. ПОКАЗАТЕЛИ Проекто - Бюджет 20 ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН ЗА 2019 г. приходи - общо местни и държавни дейности 6es преходни остатъци от 2018 г. ПОКАЗАТЕЛИ Проекто - Бюджет 2019 г. N А ~ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 1. ПРИХОДИ - ВСИЧКО 01

Подробно

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/ web: www

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/ web: www ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/31-79 e-mail: obs_garmen@bifex.bg, web: www.garmen.bg ДОКЛАД Относно : Приемане бюджети на обшина

Подробно

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ за периода от до ОБЩИНА АЛФАТА

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ за периода от до ОБЩИНА АЛФАТА МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 2013 2016 (наименование на разпоредителя с бюджетни кредити) (наименование на извънбюджетния фонд/сметка) ---> I. ПРИХОДИ Отчет Бюджет Проектобюджет Прогноза

Подробно

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 година на Министерство на икономиката П О К А З А Т Е Л И Закон У

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 година на Министерство на икономиката П О К А З А Т Е Л И Закон У Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 година на Министерство на икономиката РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 76 431 800 79 048 602 14 158 125 29 044 836 43 393 555 Общо

Подробно

ДО

ДО ОТНОСНО: Промяна и разпеление на сствата за капиталови разходи на община за 2019 г. С решение 1-12/31.01.2019 г. бе приета капиталовата програма на Община, като част от бюджета за 2019 г. Обектите заложени

Подробно

Приложение 4 към Решение 26 от г. СПРАВКА ЗА ОЧАКВАНИЯ РАЗМЕР НА РАЗХОДИТЕ ЗА 2013 Г. (В ГОДИШЕН РАЗМЕР) НА ОБЩИНИТЕ-БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПРОГРА

Приложение 4 към Решение 26 от г. СПРАВКА ЗА ОЧАКВАНИЯ РАЗМЕР НА РАЗХОДИТЕ ЗА 2013 Г. (В ГОДИШЕН РАЗМЕР) НА ОБЩИНИТЕ-БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПРОГРА Приложение 4 към Решение 26 от 07.03.2013 г. РАЗМЕР) НА ОБЩИНИТЕ-БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, АДМИНИСТРИРАНА ОТ РАЗПЛАЩАТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ КЪМ ДФ"ЗЕМЕДЕЛИЕ" ПО ПРОЕКТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ

Подробно

Приложение 9 под- АКТУАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О

Приложение 9 под- АКТУАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О Приложение 9 под- АКТУАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О Д И Т Е 2017 Г. КЪМ 31.03.2017 Г. 1 2 3 4 5 6 7 5

Подробно

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности, образование, култура здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, детски и младежки дейности, спорт и туризъм към ОбС

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ 5.08.09 год. /четвъртък/ от 4.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН

Подробно

Microsoft Word - Copy of 2

Microsoft Word - Copy of 2 СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 2 на Столичния общински съвет

Подробно

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Народното събрание на Република България към

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Народното събрание на Република България към Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Народното събрание на Република България към 30.06.2016 г. Отчет на разходите по функционални области

Подробно

Microsoft Word - Copy of 458.doc

Microsoft Word - Copy of 458.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 4 5 8 на Столичния общински

Подробно

Microsoft Word - Приложение 1

Microsoft Word - Приложение 1 ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ПО ПЪЛНА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ ЗА 2013 Г. & НАИМЕНОВАНИЕ НА Проектобюджет 2013г. МЕСТНИ ПРИХОДИ 103 Окончателен патентен данък 13-00 Имуществени и др. данъци 20-00 Други

Подробно

B3_2014_4_8600

B3_2014_4_8600 за периода от до Код на сметка : 0 I. ПРИХОДИ 0 1 01-00 Данък върху доходите на физически лица 02-00 Корпоративен данък Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на местни и 04-00 чуждестранни

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ От решение 255 протокол 34/05.09.2019 г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 255 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.127, ал.6 от ЗУТ, Общински съвет - Маджарово приема изготвения Общ

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ Р Е Ш Е Н И Е 372 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА г., ПРОТОКОЛ 46 Относ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ Р Е Ш Е Н И Е 372 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА г., ПРОТОКОЛ 46 Относ 372 Относно: Актуализация на капиталови разходи към 31.12.2018 г. и актуализация в дейност Център за обществена подкрепа /526/ и Дневен център за работа с деца и младежи с увреждания/551/. 143/20.12.2018

Подробно