ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн"

Препис

1 ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната единица Вид урочна единица ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по български език за 6. клас Компетентности като очаквани резултати от обучението Нови понятия УТВЪРДИЛ Директор:.... (Име, фамилия, подпис) Контекст и дейности за всяка урочна единица Методи и форми на оценяване по теми и/или раздели 1 1 Учебното съдържание по български език в 5. клас 2 1 Учебното съдържание по български език в 5. клас Начален преговор Начален преговор Разпознава елементите на речевата ситуация, владее формулите на речевия етикет. Определя темата и подтемите на текста, съставя план на текста. Разпознава елементите на описание, повествование и разсъждение в текста. Осъзнава думата като единство от речниково и граматично значение. Разпознава пряко и преносно значение, както и видовете думи според речниковото им значение и звуковия им състав. Разграничава видовете морфеми. Владее правописа на думи с подвижно и непостоянно Ъ. Извлича информация от различни видове текст. Съставя план на текст. Владее формулите на речевия етикет. пряко и преносно значение на думите, със синоними, антоними и омоними. Прави морфемен анализ и владее правописа на отделните морфеми. изпълнение на за в час Забележка 1

2 3 1 Учебното съдържание по български език в 5. клас 4 2 Учебното съдържание по български език в 5. клас 5 2 Контролна за определяне на входно равнище 6 2 Сфери на общуване. Текстът в научната сфера 7 3 Сфери на общуване. Текстът в научната сфера 8 3 Анализ на грешките от Начален преговор Начален преговор Проверка и оценка Разпознава личните, притежателните, възвратните лични и възвратните притежателни местоимения и владее правописа им. Определя граматичните признаци на глаголи и минали деятелни причастия. Владее съвместната употреба на четирите основни глаголни времена. Разпознава главните и второстепенните части на то. Владее правилата за членуване. Ориентира се в сферите на общуване. Познава особеностите на научната сфера на общуване. Познава особеностите на научната сфера на общуване. Извлича информация от научен текст. Осмисля и анализира грешките си, изработва си стратегия за 2 сфера на общуване, научна сфера на общуване сфера на общуване, научна сфера на общуване морфологичен анализ на местоимения, глаголи и минали деятелни причастия. Редактира текст. синтактичен анализ и членуване. особеностите на научната сфера на общуване. извличане на информация от научен текст. Умее да работи в екип при изпълнение на съвместни задачи. Проявява толерантност и учтивост към събеседника. най-често изпълнение на за в час изпълнение на за в час контролна

3 входното ниво 9 3 Научен текст особености и структура 10 4 Научен текст особености и структура 11 4 Научен текст особености и структура 12 4 Отговор на научен въпрос особености и структура 13 5 Извличане и обработване на информация от урочна статия 14 5 Извличане и обработване на информация от урочна статия тяхното преодоляване. Прави добра самооценка. Разпознава научен текст и неговите особености. Разпознава термините в научен текст. Разпознава научен текст и неговите особености. Разграничава структурните му елементи. Разпознава особеностите и структурата на научния текст. Разграничава структурните му елементи теза, аргументи, извод. Умее да подбира аргументи в подкрепа на научна теза и да прави обобщаващ извод. Разпознава термините и ги използва уместно. Осмисля особеностите и структурата на отговора на научен въпрос. Извлича, подбира, синтезира информация от урочна статия за изпълнение на определена комуникативна задача. Извлича, подбира, синтезира информация от урочна статия за изпълнение на определена комуникативна задача. 3 научен текст, термини теза, аргумент, извод термини, теза, аргумент, извод отговор на научен въпрос допусканите грешки. особеностите на научния текст. ъс структурата на научния текст. Умее да прави изводи. Умее да работи в екип при изпълнение на съвместни задачи. Използва познанията си по български език при анализ и коментар на текстове. Осмисля и синтезира информация от урочна статия. Работи с графики, таблици и диаграми. Извлича, осмисля и синтезира информация от различни текстове. Работи с графики, таблици и диаграми. и групова,, в

4 15 5 Отговор на научен въпрос анализ и редактиране на теза 16 6 Местоименията в системата на българския език 17 6 Показателно 18 6 Показателно 19 7 Въпросително Преговор Осмисля тезата като структурен компонент в отговор на научен въпрос Осмисля функцията на местоименията като заместващи думи. Разпознава показателното и определя граматичните му признаци. Използва в свой текст показателните местоимения като заместващи думи; правилно ги изговаря и пише. Разпознава показателното, определя граматичните му признаци и правилно го използва в речта си. Разпознава въпросителните местоимения и определя 4 показателно показателно въпросително Открива теза в отговор на научен въпрос, открива слабости при формулирането на теза, съставя и редактира собствена теза. час и самостоятелна писмена разпознаване на изучените видове в час местоимения и определяне на граматичните им характеристики. Използва правилно и уместно местоимения в устната и писмената си реч. на езикови единици. Използва знанията си за местоименията при анализ и коментар на текст. Сравнява и осмисля езикови единици от българския език и от изучавания чужд език. в час

5 граматичните им признаци. на езикови единици. Разпознава въпросителните Открива и редактира местоимения като свързващи грешки в чужд и думи в сложно. собствен текст. Използва правилно формите на въпросителното Въпросително 21 7 Относително и отрицателно 22 8 Относително и отрицателно 23 8 Отговор на научен въпрос подбор на информация и създаване на план за аргументация Разпознава въпросителните местоимения и определя граматичните им признаци. Използва правилно формите им. Разпознава относителните и отрицателните местоимения и определя граматичните им признаци. Разпознава относителните местоимения като свързващи думи в сложно. Използва правилно формите на относителното и отрицателното. Разпознава относителните и отрицателните местоимения и определя граматичните им признаци. Разпознава относителните местоимения като свързващи думи в сложно. Използва правилно формите на относителното и отрицателното. Умее да подбира информация и да привежда подходящи аргументи в подкрепа на изказаните твърдения. Осмисля плана като средство за 5 въпросително относително, отрицателно относително, отрицателно Прилага знанията си за местоимения при анализ и коментар на текст. Редактира свой и чужд текст. Работи в екип при изпълнение на съвместни задачи. на езикови единици. Открива и редактира грешки в чужд и собствен текст. Прилага знанията си за местоимения при анализ и коментар на текст. Редактира свой и чужд текст. Работи в екип при изпълнение на съвместни задачи. Чете, осмисля и предава информация, получена от различни източници, включително електронни. в час

6 24 8 Неопределително и обобщително 25 9 Неопределително и обобщително ориентиране в съдържанието и в структурата на текста. Умее да прави план на текст. Разпознава неопределителните и обобщителните местоимения; определя граматичните им признаци. Използва правилно формите на неопределителното и на обобщителното. Разпознава неопределителните и обобщителните местоимения; определя граматичните им признаци. Използва правилно формите на неопределителното и на обобщителното Местоимения Обобщение Разпознава видовете местоимения и определя граматичните им признаци. Осмисля ролята им на заместващи и свързващи думи в текста. Използва правилно формите на всички видове местоимения. неопределително, обобщително неопределително, обобщително Създава план на текст в съответствие с изискванията за правопис, пунктуация, графично оформяне. на езикови единици. Открива и редактира грешки в чужд и собствен текст. Прилага знанията си за местоимения при анализ и коментар на текст. Редактира свой и чужд текст. Работи в екип при изпълнение на съвместни задачи. разпознаване на езикови единици. Прилага знанията си за местоименията при анализ и коментар на текст. Редактира свой и чужд текст. Сравнява и осмисля езикови единици от българския език и чуждия език, който изучава., в час и, в час и 6

7 27 9 Устен отговор на научен въпрос Звукови промени в думата. Променливо Я Звукови промени в думата. Променливо Я Местоимения. Променливо Я Местоимения. Променливо Я Обобщителни упражнения Обобщителни упражнения Умее да създава собствена теза по научен въпрос и да я аргументира устно. Умее да привежда примери в подкрепа на изказаните твърдения. Умее да прави изводи и обобщения. Спазва правилото за променливо Я. Познава условия, при които правилото за променливо Я не е в сила. Правилно изговаря и пише често употребявани думи и думи от терминологичната лексика. Спазва правилото за променливо Я. Познава условия, при които правилото за променливо Я не е в сила. Правилно изговаря и пише често употребявани думи и думи от терминологичната лексика. Разпознава и анализира езикови единици. Правилно използва различни езикови средства в писмената и устната реч. Разпознава и анализира езикови единици. Правилно използва различни езикови средства в писмената и устната реч. 7 променливо Я променливо Я Съобразява се с участниците в комуникативния акт. Чете, осмисля и предава информация, получена от различни източници, включително електронни. редактиране на чужд и собствен текст. Използва правописен речник и правоговорен речник. редактиране на чужд и собствен текст. Използва правописен речник и правоговорен речник. на езикови единици. Редактира свой и чужд текст. Работи с правописен речник и правоговорен речник. на езикови единици. Редактира свой и чужд текст. Работи с правописен речник и правоговорен речник. устно и писмено устно и писмено

8 32 11 Контролна Проверка и оценка Писмен отговор на научен въпрос Нелични глаголни форми Сегашно деятелно причастие Сегашно деятелно причастие Минало страдателно причастие Преговор Умее да създава собствена теза по научен въпрос и да я аргументира задълбочено. Умее да привежда примери в подкрепа на изказаните твърдения. Умее да прави изводи и обобщения. Осмисля причастията като нелични глаголни форми. Разпознава, анализира и образува минали деятелни причастия. Употребява ги правилно и уместно в текст. Разпознава и образува сегашно деятелно причастие. Спазва особеностите в правописа, правоговора и употребата на сегашно деятелно причастие. Разпознава и образува сегашно деятелно причастие. Спазва особеностите в правописа, правоговора и употребата на сегашно деятелно причастие. Разпознава и образува минало страдателно причастие. Спазва особеностите в правописа, правоговора и употребата на 8 сегашно деятелно причастие сегашно деятелно причастие минало страдателно причастие Създава писмен отговор на научен въпрос в съответствие с изискванията за съдържание, структура, правопис, пунктуация и графично оформяне. образуване на минали деятелни причастия. Редактира писмен и устен текст. образуване на сегашни деятелни причастия. Редактира писмен и устен текст. образуване на сегашни деятелни причастия. Редактира писмен и устен текст. на езикови единици. Редактира писмен и контролна писмена устно и писмено устно

9 38 13 Минало страдателно причастие Поправка на писмен отговор на научен въпрос минало страдателно причастие. устен текст. Разпознава и образува минало минало страдателно причастие. Спазва страдателно особеностите в правописа, причастие на езикови единици., правоговора и употребата на Редактира писмен и минало страдателно причастие устен текст. Познава изискванията за съдържание, структура и графично оформяне на отговор на научен въпрос. Открива слабости в чужд и собствен текст и си изработва стратегии за тяхното преодоляване Деепричастие Разпознава и образува деепричастие. Спазва особеностите в правописа на деепричастието и го използва правилно и уместно Деепричастие Разпознава и образува деепричастие. Спазва особеностите в правописа на деепричастието и го използва правилно и уместно Нелични глаголни форми причастия Обобщение Разпознава, анализира и образува всички видове причастия. Употребява ги правилно и уместно в текст. деепричастие деепричастие Изразява мнение, като проявява критичност и самокритичност. Прави оценка и самооценка. анализ и редактиране на чужд и собствен текст. на езикови единици. Редактира писмен и устен текст. на езикови единици. Редактира писмен и устен текст. образуване на причастия. Редактира писмен и устен текст. устно и писмено и устно в час 9

10 43 15 Минало Разпознава и образува формите за минало неопределено минало неопределено време. неопределено време Уместно употребява форми за време минало неопределено време образуване на форми за съобразно ситуацията на общуване. минало неопределено време Минало неопределено време Писмен отговор на научен въпрос Подготовка за Упражнения класна Класна Проверка и оценка Разпознава и образува формите за минало неопределено време. Уместно употребява форми за минало неопределено време съобразно ситуацията на общуване. Умее да създава собствена теза по научен въпрос и да я аргументира задълбочено. Умее да привежда примери в подкрепа на изказаните твърдения. Умее да прави изводи и обобщения. минало неопределено време образуване на форми за минало неопределено време. Използва познанията си за глаголните времена за усвояване на граматичната система на изучавания чужд език. Създава писмен отговор на научен въпрос в съответствие с изискванията за съдържание, структура, правопис, пунктуация и графично оформяне. в час писмена класна Поправка на класна Осмисля и анализира допуснати грешки. Редактира собствен текст. 10

11 49 17 Минало предварително време минало предварително време Минало предварително време Бъдеще време в миналото Бъдеще време в миналото Разпознава и образува формите за минало предварително време. Уместно употребява форми за минало предварително време съобразно ситуацията на общуване. Разпознава и образува формите за минало предварително време. Уместно употребява форми за минало предварително време съобразно ситуацията на общуване Разпознава и образува формите за бъдеще време в миналото. Уместно употребява форми за бъдеще време в миналото съобразно ситуацията на общуване. Разпознава и образува формите за бъдеще време в миналото. Уместно употребява форми за бъдеще време в миналото съобразно ситуацията на общуване. минало предварително време бъдеще време в миналото бъдеще време в миналото образуване на форми за минало предварително време. образуване на форми за минало предварително време. образуване на форми за бъдеще време в миналото. образуване на форми за бъдеще време в миналото. Сравнява и осмисля езикови единици от българския език и от изучавания чужд език. в час 11

12 53 18 Глагол нелични глаголни форми, глаголни времена Обобщителни упражнения Разпознава, анализира и образува раззличните видове причастия. Разпознава и образува формите за минало неопределено време, минало предварително време и бъдеще време в миналото. Уместно употребява причастия и форми за различни времена съобразно ситуацията на общуване Съюз Разпознава съюзи в. Уместно употребява съюзи в речевата практика. Владее правописа на съюзите Съюз Разпознава съюзи в. Уместно употребява съюзи в речевата практика. Владее правописа на съюзите Частица. Междуметие Писмен отговор на научен въпрос Частица. Междуметие Разпознава частици и междуметия в. Уместно ги употребява в речевата практика. Владее правописа им. Умее да създава собствена теза по научен въпрос и да я аргументира задълбочено. Умее да привежда примери в подкрепа на изказаните твърдения. Умее да прави изводи и обобщения. Разпознава частици и междуметия в. Уместно ги употребява в речевата практика. Владее правописа им. 12 съюз съюз частица, междуметие частица, междуметие Прилага знанията си за глагол при анализ и коментар на текст. Използва познанията си за езиковите единици при усвояване на граматичната система на изучавания чужд език. разпознаване на съюзи, за правопис и пунктуация. разпознаване на съюзи, за правопис, пунктуация и редактиране. разпознаване на частици и междуметия, за правопис и редактиране. Създава писмен отговор на научен въпрос в съответствие с изискванията за съдържание, структура, правопис, пунктуация и графично оформяне. разпознаване и правопис. устно и писмено индивидуално участие в час устно и писмено индивидуално участие в час и Оценки писмена индивидуално участие в час Съюз. Частица. Обобщител- Разпознава съюзи, междуметия и

13 Междуметие ни частици в. Уместно разпознаване, устно и упражнения употребява съюзи, междуметия и прилагане и писмено частици в речевата практика. редактиране. Владее правописа на съюзи, междуметия и частици Контролна Проверка и оценка Поправка на писмен отговор на научен въпрос Части на то Еднородни части на простото Еднородни части на простото Преговор Познава изискванията за съдържание, структура и графично оформяне на отговор на научен въпрос. Открива слабости в чужд и собствен текст и си изработва стратегии за тяхното преодоляване. Разпознава главните и второстепенните части на то. Прилага правилата за членуване в писмен текст. Прави синтактичен анализ на простото. Разпознава еднородни части в простото. Уместно използва еднородни части в текст, който създава. Разпознава еднородни части в простото. Уместно използва еднородни части в текст, който създава. еднородни части еднородни части Изразява мнение, като проявява критичност и самокритичност. Прави оценка и самооценка. анализ и редактиране на чужд и собствен текст. синтактичен анализ, правопис и редактиране. на еднородни части. на еднородни части. контролна устно и в час индивидуално участие в час индивидуално участие в час 13

14 65 24 Обява Обработва информация и я обява Създава обява в устна и с факти, събития, личности в представя синтезирано във връзка в писмена форма. зависимост от комуникативната задача. Предава информация в устна и в писмена форма чрез обява. Спазва книжовни езикови правила Еднородни части на простото употреба и пунктуация Еднородни части на простото употреба и пунктуация Части на то. Еднородни части на простото Контролна Проверка и оценка Делова покана Прилага пунктуационните правила при употреба на еднородни части. Уместно използва еднородни части в текст, който създава. Прилага пунктуационните правила при употреба на еднородни части. Уместно използва еднородни части в текст, който създава. Прави синтактичен анализ на просто. Разпознава еднородни части и уместно ги използва в езиковата практика. Спазва пунктуационните правила, еднородни части на то. Обработва информация и я представя синтезирано във връзка с факти, събития, личности в зависимост от комуникативната задача. Предава информация в устна и в писмена форма чрез делова покана. Спазва книжовни езикови правила. 14 делова покана пунктуация на еднородни части. пунктуация на еднородни части. пунктуация. Редактира чужд и собствен текст. Създава делова покана в устна и в писмена форма. устно изпълнение на контролна

15 71 27 Сложно съчинено Разпознава съчинителни връзки в съчинителна сложното. Правилно връзка, оформя пунктуационно и безсъюзно на езикови единици. използва уместно сложни свързване, съчинени изречения в текст, който създава. съюзно свързване, сложно съчинено Сложно съчинено Сложно съчинено Пунктуация на простото и сложното съчинено Обява и делова покана Разпознава съчинителни връзки в сложното. Правилно оформя пунктуационно и използва уместно сложни съчинени изречения в текст, който създава. Разпознава съчинителни връзки в сложното. Правилно оформя пунктуационно и използва уместно сложни съчинени изречения в текст, който създава. Разграничава съчинителни връзки между еднородни части и между прости изречения. Правилно оформя пунктуационно прости и сложни съчинени изречения. Обработва информация и я представя синтезирано във връзка с факти, събития, личности в зависимост от комуникативната задача. Предава информация в писмена форма чрез обява и покана. Спазва книжовни езикови правила. 15 съчинителна връзка, безсъюзно свързване, съюзно свързване, сложно съчинено на езикови единици, както и задачи, пунктуация. на езикови единици, както и задачи, пунктуация. пунктуация на еднородни части и сложни съчинени изречения. Създава писмена обява и делова покана. в час устно и писмено устна и писмена

16 76 29 Подготовка за класна Упражнения Класна Проверка и оценка Разпознава, анализира и правилно използва изучените части на речта и части на то. Използва уместно сложни съчинени изречения в речта си. Съобразява се с правописните, граматичните и пунктуационните норми. употреба на езикови единици в текст., класна Поправка на класна Синтаксис Обобщителни упражнения Синтаксис Обобщителни упражнения Обява и делова покана Осмисля и анализира допуснати текст. грешки. Редактира собствен комуникатив- Прави синтактичен анализ на просто. Използва уместно еднородни части и сложни съчинени изречения в речта си. Съобразява се с правописните, граматичните и пунктуационните норми. Прави синтактичен анализ на просто. Използва уместно еднородни части и сложни съчинени изречения в речта си. Съобразява се с правописните, граматичните и пунктуационните норми. Обработва информация и я представя синтезирано в зависимост от комуникативната 16 синтактичен анализ, правопис и пунктуация. синтактичен анализ, правопис и пунктуация. Умее да работи в екип при изпълнение на съвместни задачи. Създава обява делова покана на електронен устно и писмено

17 ните задача. Предава информация чрез носител. Умее да Проявява креативност при изпълнение на обява и покана по електронен път. работи в екип при цялостното оформление на съвместни задачи. текста. Спазва книжовни езикови правила Годишен преговор Преговор Годишен преговор Преговор Презентиране на обява и делова покана Годишен преговор Преговор Анализира чужд и собствен текст. Изразява мнение, като проявява критичност и самокритичност. Прави оценка и самооценка. анализ и редактиране на чужд и собствен текст. 17

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Обучението по български език в IX клас

Подробно

УТВЪРДИЛ

УТВЪРДИЛ УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 7. клас ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН УТВЪРДИЛ Директор:...... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2часа седмично = 36 часа 18 седмици

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 8. клас ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО

УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 8. клас ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 8. клас ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

Подробно

ІІІ

ІІІ I. Общо представяне програмата Учебта програма по ЗИП БЕЛ е разработе в съответствие с Държавните образователни изисквания за учебно съдържание и е съобразе с Учебта програма по БЕЛ за трети клас /МОН,

Подробно

MergedFile

MergedFile Приложение 2 ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ ПЕТИ И ШЕСТИ КЛАС ХОРАРИУМ -1 0 + 2 ЧАСА РЕЗЕРВ РЪКОВОДИТЕЛ - АВНИ ИСМАИЛ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА Усвояване на обикновените

Подробно

Писмен изпит МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СОУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" ГР. СВИЩОВ, УЛ."П.АНГЕЛОВ" ДИРЕКТОР; ПОМ.ДИРЕКТОР

Писмен изпит МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СОУ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ ГР. СВИЩОВ, УЛ.П.АНГЕЛОВ ДИРЕКТОР; ПОМ.ДИРЕКТОР Писмен изпит МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СОУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" ГР. СВИЩОВ, УЛ."П.АНГЕЛОВ" 17 6-05-41 ДИРЕКТОР; 6-05-91 ПОМ.ДИРЕКТОР E-mail: soudblagoev@gmail.com КОНСПЕКТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм УТВЪРДИЛ: Директор :...... (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока 09 1. 1. Начален преговор.

Подробно

Microsoft Word - МОДЕЛ-БЕЛ.docx

Microsoft Word - МОДЕЛ-БЕЛ.docx МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В IV КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 2020 ГОДИНА 1. Цели на Националното външно оценяване по български език и литература (БЕЛ ) в ІV клас Националното

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СР

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СР УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x 7 часа седмично = 126 часа по ред Учебна

Подробно

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас.

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас. УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИУЧ по предмета Математика 4. клас 34 седмици х 1 ч. седмично = 34 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока Очаквани резултати

Подробно

12/29/2016 Държавен вестник Министерство на образованието и науката брой: 95, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА с

12/29/2016 Държавен вестник Министерство на образованието и науката брой: 95, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА с Министерство на образованието и науката брой: 95, от дата 8.12.2015 г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.47 Наредба 5 от 30 ноември 2015 г. за общообразователната подготовка МИНИСТЕРСТВО

Подробно

Microsoft Word - uchebna_programa_sh-m.doc

Microsoft Word - uchebna_programa_sh-m.doc УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО СРЪБСКИ И ХЪРВАТСКИ ЕЗИК-ХІ клас, Втори чужд език-профилирана подготовка І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ. Настоящата учебна програма е разработена съгласно Държавните образователни изисквания за

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния пмет КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ за 2018/2019 учебна година III клас първи

Подробно

годишно разпределение по математика за 8. клас 36 учебни седмици по 3 учебни часа = 108 учебни часа I срок 18 учебни седмици = 54 учебни часа II срок

годишно разпределение по математика за 8. клас 36 учебни седмици по 3 учебни часа = 108 учебни часа I срок 18 учебни седмици = 54 учебни часа II срок годишно разпределение по математика за 8. клас 36 учебни седмици по 3 учебни часа = 08 учебни часа I срок 8 учебни седмици = 54 учебни часа II срок 8 учебни седмици = 54 учебни часа на урок Вид на урока

Подробно

Kniga_za_uchitelia_ruski_6_klas.pdf

Kniga_za_uchitelia_ruski_6_klas.pdf Учебен комплект по руски език Матрьошка 4. клас ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА ЧЕТВЪРТИ КЛАС (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Уточнения: 1. Годишното тематично разпределение се

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за 2018/2019 учебна

Подробно

Подготвителен курс по български език - Програма Пролетен семестър Седмица Урок Тема Съдържание Изпити B1 *** *** 1 Урок 1 Понеделник Бъдеще време обоб

Подготвителен курс по български език - Програма Пролетен семестър Седмица Урок Тема Съдържание Изпити B1 *** *** 1 Урок 1 Понеделник Бъдеще време обоб Подготвителен курс по български език - Програма Пролетен семестър B1 *** *** 1 Урок 1 Понеделник Бъдеще време обобщение. Бъдеще Ще си време словоред и видим възвратни глаголи. утре! 11 15 Февруари Урок

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1 КЛАС ЗА ИЗБИР

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1 КЛАС ЗА ИЗБИР ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1 КЛАС ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ за 2018/2019 учебна година първи

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЛАТИНСКИ ЕЗИК ЗА XI КЛАС (II ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП, ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЧАСОВЕ) Класическото образование представлява ядрото на хуманитарното о

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЛАТИНСКИ ЕЗИК ЗА XI КЛАС (II ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП, ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЧАСОВЕ) Класическото образование представлява ядрото на хуманитарното о УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЛАТИНСКИ ЕЗИК ЗА XI КЛАС (II ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП, ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЧАСОВЕ) Класическото образование представлява ядрото на хуманитарното образование, а изучаването на класическите езици е неразделна

Подробно

Разпределение ИУЧ МАТ 2 клас 2019

Разпределение ИУЧ МАТ 2 клас 2019 УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИУЧ по предмета Математика 2. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седмица на Тема на урока Очаквани резултати от обучението

Подробно

Microsoft Word - document.rtf

Microsoft Word - document.rtf НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА 2 ОТ 2000 Г. ЗА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ (ОБН., ДВ, БР. 48 ОТ 2000 Г.) ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Обн. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2006г. 1. В приложение

Подробно

Microsoft Word - uchebna_programa_cz-m1.doc

Microsoft Word - uchebna_programa_cz-m1.doc УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧЕШКИ ЕЗИК ЗА ХІ клас, Втори чужд език-профилирана подготовка І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ. Настоящата учебна програма е разработена съгласно Държавните образователни изисквания за учебно съдържание

Подробно

Microsoft Word клац Ð‚ÐŁÐł модел КЙО 2020.doc

Microsoft Word клац Ð‚ÐŁÐł модел КЙО 2020.doc МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В X КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 2020 ГОДИНА 1. Цели на НВО по български език и литература в Х клас съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредба

Подробно

Microsoft Word - u4ebna_programa_4_kl_4ngbina-last.doc

Microsoft Word - u4ebna_programa_4_kl_4ngbina-last.doc Приложение 4 АДАПТИРАНА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ІV КЛАС ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ В ЧУЖБИНА І. Общо представяне на учебната програма В четвърти клас обучението

Подробно

Входящи тестове

Входящи тестове Ученици правят истории от думи в картини на Майстора и бабините ракли С думи открити в картини на Майстора или в предмети от бабините ракли, свои истории съставяха учениците включени в проекта Приятно

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет математика за 1. клас по ред Учебна седмица по ред

Подробно

ІІІ

ІІІ ІІІ. Учебно съдържане Дата Ядро Стандарт Тема Очакван резултат Спецфчн метод форм за оценяване 1. 29.09. Ученкът разказва, опсва, задава въпрос, дава отговор, участнцте в нея, темата, целта условята. Строеж

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет изобразително изкуство за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2 часа седмично = 36 часа ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 14 седмици х 2 часа седмично = 28 часа ОБЩО

Подробно

Microsoft Word - armenski_ezik_proekt-1.doc

Microsoft Word - armenski_ezik_proekt-1.doc МИНИСТЕРСТВО НА НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАЙЧИН АРМЕНСКИ ЕЗИК ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА ОСМИ КЛАС София, 2009 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАЙЧИН АРМЕНСКИ ЕЗИК ЗА VІІI КЛАС ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА

Подробно

(пълно наименование на училището) Утвърждавам!... (име и фамилия, подпис, печат) ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ по инфор

(пълно наименование на училището) Утвърждавам!... (име и фамилия, подпис, печат) ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ по инфор ...... (пълно наименование на училището) твърждавам!... (име и фамилия, подпис, печат) ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ по информационни технологии за 10. клас Изготвил:... (подпис).

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д З А П О В Е Д НА ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА 27.08.2009 г. ОХ-626 гр. София Относно: Утвърждаване на седмо преработено издание на Спецификации на изпита за определяне нивото на владеене на английски

Подробно

Microsoft Word - 5 kl ivrit

Microsoft Word - 5 kl ivrit Приложение 5 към т. 5 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧУЖД ЕЗИК ИВРИТ ЗА V КЛАС Кратко представяне на учебната програма Обучението по иврит в прогимназиалния етап е насочено към овладяване на основни знания, умения

Подробно

Жанета Андреева СУ с хуманитарен профил Йоан Екзарх Български, гр. Шумен

Жанета Андреева СУ с хуманитарен профил Йоан Екзарх Български, гр. Шумен Жанета Андреева СУ с хуманитарен профил Йоан Екзарх Български, гр. Шумен Мотивировка на темата Форум Изследователски подходи в обучението по български език Съвременните динамични процеси в езика и трудностите

Подробно

Microsoft Word - UP_ArE_B1.docx

Microsoft Word - UP_ArE_B1.docx УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО АРАБСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО B1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Приложение 1 към т. 1 Обучението по арабски език в първи гимназиален етап на средната образователна степен

Подробно

Microsoft Word - UP_ArE_B1.docx

Microsoft Word - UP_ArE_B1.docx Приложение 1 към т. 1 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО АРАБСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО, ЕКВИВАЛЕНТНО НА НИВО B1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по арабски език в първи гимназиален етап на средната

Подробно

Microsoft Word - IT progr_7klas.doc

Microsoft Word - IT progr_7klas.doc УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА В VII КЛАС 3 I. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Хорариум часове по учебен план: 1 час седмично - 34 часа годишно. Обучението

Подробно

Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Т

Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Т Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Тема 1. Информация 1 1 Видове информация Познава начините

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Визуално Програмиране в начален етап

Подробно

Microsoft Word - romanian_12kl.doc

Microsoft Word - romanian_12kl.doc УЧБА ПРОГРАМА ПО РУМЪСКИ ЗИК - XII КЛАС, ПЪРВИ ЧУЖД ЗИК - ПРОФИЛИРАА ПОДГОТОВКА I. ОБЩО ПРДСТАВЯ А УЧБАТА ПРОГРАМА Учебните програми по румънски език като първи чужд език са разработени в съответствие

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Информационни технологии за X клас ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 1

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Информационни технологии за X клас ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Информационни технологии за X клас ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици X 1 часа седмично = 18 часа по ред Учебна

Подробно

Microsoft Word - УП ЯЕ-В1.doc

Microsoft Word - УП ЯЕ-В1.doc УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЯПОНСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО В1 Приложение 8 към т. 8 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по японски език в първи гимназиален етап на средната образователна степен

Подробно