Коментари по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради публикувани до 15 февруари 2019 г.

Размер: px
Започни от страница:

Download "Коментари по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради публикувани до 15 февруари 2019 г."

Препис

1 Коментари по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради публикувани до 15 февруари 2019 г. 18:39:32 Коментар 1 Автор: Zdravka Sabahova Дата: 18 юли 2017 г. 15:31:12 Във връзка с публичното обсъждане на проекта за изменение и допълнение на Наредба 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради, изразявам пълна подкрепа към предложените изменения в проекта. Напълно подкрепям създаването на ал. 5 към чл. 25 Част Енергийна ефективност и изчисленията на техническите показатели по чл. 4, ал. 5 и 6 да се изготвят и подписват от проектант по част Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация при спазване на изискванията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране за съответните ограничения по вид и размер на предоставяните проектантски услуги. В случаите по ал. 4, в които не се възлага изработване на самостоятелна част Енергийна ефективност изчисленията на техническите показатели по чл. 4, ал. 5 и 6 се прилагат към част Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация, а когато проектът не включва и такава част изчисленията се прилагат към част Архитектурна. Съгласно Постановление 318 от 24 ноември 2016 г. за приемане на Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно- квалификационна степен бакалавър по специалности от регулираната професия Инженер в инвестиционното проектиране и на Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователноквалификационна степен магистър по специалности от регулираната професия Инженер в инвестиционното проектиране, раздел V Образователни изисквания за части Отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топлоснабдяване и газоснабдяване и Енергийна ефективност. Мотивите за подкрепата ми са: Съгласно ЗУТ Чл. 229.(1) Физически лица могат да извършват проучвателни, проектантски, контролни, строителни и надзорни дейности, ако притежават техническа правоспособност съобразно придобитата им специалност и образователно-квалификационна степен. Видно от текстовете на гореизложените нормативни актове, това са именно инженерите по Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация. При изчисляването на годишния разход на енергия, която е основна задача при разработване на част Енергийна ефективност, водещата роля се пада на инженера по топлотехника. Това е така, поради фундаменталната подготовка на инженерите от тази специалност по въпросите за преноса и съхранението на топлината. Те подробно изучават енерго-преобразуващите системи в сгради, топлинни и енергийни баланси на сгради и системи, енергоспестяващи технологии, технологиите за оползотворяване на енергията от възобновяеми енергийни източници, енергиен мениджмънт на сгради и системи за поддържане на микроклимат г. С уважение: гр. Хасково (инж. Здравка Сабахова) Коментар 2 Автор: proinvest

2 Дата: 19 юли 2017 г. 09:43:08 Относно публикуваната в сайта на МРРБ проекто Наредба 7 за енергийна ефективност на сгради: Абсолютно съм съгласна със създаването на новата ал. 5 към чл.25 от Наредбата / 7/ за Енергийна ефективност, както и измененията относно брутна и нетна потребна енергия. Изчисленията по методиката за енергийна ефективност се състоят 95% от топлотехнически пресмятания. Основна роля в енергийната ефективност като цяло и замисълът това сградите да бъдат енергийно ефективни се пада на икономията от отопление и охлаждане, за което пък принос има и проектирането и използването на енергията от възобновяеми енергийни източници. Всичко това пряко касае проектантите по част Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация към Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и инвестиционните проекти, които те изготвят. Не е случаен факта, че в Насоки за разработване на част Енергийна ефективност на инвестиционен проект на сграда към Технически университет-софия, Център за енергийни анализи /СЕА/ е написано: ЦЕНТЪРЪТ ЗА ЕНЕРГИЙНИ АНАЛИЗИ (СЕА) е научноизследователска лаборатория с университетски статут. Aкредитиранa e за обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и промишлени системи. В ЦЕА се провеждат изследвания и се разработват проекти в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници. До сега са разработени над 150 проекта (български и 22 международни). Това включва сгради, системи за отопление, вентилация и климатизация, централизирано топлоснабдяване, абонатни станции, промишлени топлотехнически системи, системи за използване на възобновяеми енергийни източници, обследване за енергийна ефективност и енергийно сертифициране на сгради, оценка на потенциала за намаляване на разходите за енергия и технико-икономическа оценка на енергоспестяващи мерки, разработване на общински планове и програми за оползотворяване на ВЕИ и енергийна ефективност, оценки за съответствие с изискванията за енергийна ефективност. След всичко казано по-горе напълно подкрепям измененията и допълненията към Наредба 7 за енергийна ефективност на сгради. С уважение: инж. Мария Мерджанова Коментар 3 Автор: PLCh Дата: 19 юли 2017 г. 16:04:29 В раздел V на Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен магистър по специалности от регулираната професия Инженер в инвестиционното проектиране са описани образователните изисквания за части Отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топлоснабдяване и газоснабдяване и Енергийна ефективност. В същия раздел са изброени подробно уменията, които осигурява Обучението на образователно-квалификационна степен магистър по специалности от регулираната професия Инженер в инвестиционното проектиране по части Отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топлоснабдяване и газоснабдяване и Енергийна ефективност на инвестиционните проекти.

3 Цитирам дословно чл. 18, ал. 4 от Раздел V: Обучението осигурява придобиването на умения за: самостоятелно разработване и проектиране на топлотехнически системи и съоръжения; провеждане на теоретични и експериментални изследвания, обобщаване и анализиране на резултатите; извършване на експертна дейност в областта на топлотехниката, хладилната техника, топлоснабдяването и газоснабдяването, оползотворяването на енергия от възобновяеми източници. Този текст изяснява напълно обхвата на правоспособността и дейностите, които могат да извършват инженерите от тази специалност. Съгласно чл. 90 на Наредба 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти част Енергийна ефективност на инвестиционните проекти трябва да съдържа: на фаза идеен проект - обяснителна част; изчислителна част за определяне на обобщения коефициент на топлопреминаване по чл. 26, ал. 2; чертежи на архитектурно-строителни детайли на външните ограждащи конструкции и елементи на сградата с детайлно описание към всеки детайл на геометричните, топлофизичните и оптичните характеристики на продуктите, въз основа на които са разработени детайлите; на фаза технически и работен проект - обяснителна част; изчислителна част за определяне на показателите по чл. 4, чл. 19, ал. 2 и чл. 20, ал. 1; технически чертежи на архитектурно-строителни детайли и елементи с детайлно описание към всеки детайл на геометричните, топлофизичните и оптичните характеристики на продуктите, въз основа на които са разработени детайлите, приложения - технически спецификации и характеристики на вложените в строежа строителни и енергоефективни продукти. Инженерите с образователно-квалификационна степен магистър по части Отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топлоснабдяване и газоснабдяване и Енергийна ефективност на инвестиционните проекти НЕ притежават умения за изготвяне на: чертежи на архитектурно-строителни детайли на външните ограждащи конструкции и елементи на сградата с детайлно описание към всеки детайл на геометричните, топлофизичните и оптичните характеристики на продуктите, въз основа на които са разработени детайлите; технически чертежи на архитектурно-строителни детайли и елементи с детайлно описание към всеки детайл на геометричните, топлофизичните и оптичните характеристики на продуктите, въз основа на които са разработени детайлите, приложения - технически спецификации и характеристики на вложените в строежа строителни и енергоефективни продукти ???! Коментар 4 Автор: enefekt Дата: 19 юли 2017 г. 17:47:52 Изразявам подкрепа към предложените изменения в проекта. Смятам, че уточненията, в предложени в 16 ще допринесат за по-точното изчисляване на разхода на енергия в сгради. По отношение на предложената ал.5 към чл.25, Част Енергийна ефективност и изчисленията на техническите

4 показатели по чл. 4, ал. 5 и 6 да се изготвят и подписват от проектант по част Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация при спазване на изискванията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, мисля, че промяната само ще узакони това, което и сега на практика се случва в инвестиционния процес инженерите топлотехници разработват Част Енергийна ефективност за инвестиционни проекти за сгради, опирайки се на познанията си за пренос и съхранение на топлината. Те не само изучават енерго-преобразуващите системи в сгради, топлинни и енергийни баланси на сгради и системи, те проектират системите за поддържане на микроклимат и енергоспестяващи технологии, както и технологиите за оползотворяване на енергията от възобновяеми енергийни източници. С уважение: инж. Наташа Николова Коментар 5 Автор: Ognian Atanasov Дата: 20 юли 2017 г. 13:35:52 Възразявам срещу становището на БАИС, тъй като в голямата си част то е подвеждащо и показва неправилното тълкуване на нормативната уредба за Енергийна Ефекивност. Необосновани са някой от предложенията, като например искането за намаляването на стойността на коефициента на топлопреминавен през огарждащи елементи (което ще доведе до ненужно финансово натоварване на Възложителя). Също така необосновано е, предложението за отпадане на някой текстове в началото на Приложение 3, които работят успешно повече от 7 години и са в улеснение на проектанти и консултантите по смисъла на ЗЕЕ. Това предложение ще създаде дефицит на указания към специалистите. Считаме, че направените предложения за изменения в Наредба 7 са допълнително поясняващи и улесняващи проектантите и консултантите по смисъла на ЗЕЕ. Съществената част при поректирането на част Енергийна ефекитвност е изчислителната процедура от Приложение 3 за изчисляване на годишен разход на енергия, направата на детайли и схеми са посяняващи структурата на ограждащите елементи за да се проследи коректността на изчисляването на коефициентите на топлопреминаване. Архитектурно-строителните детайли са обект на разработване на други проектни части и в тази част Наредба 4 за обем и съдържание на инвестиционните проекти ще търпи корекции. Категорично не съм съгласен, че подписването на част Енергийна ефективност не е от компетентността на проектантите по част Отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло- и газоснабдяване. Коментар 6 Автор: Людмила Стоянова Дата: 20 юли 2017 г. 13:47:03 Искам да подкрепя предложените изменения в проекта на Наредбата. Като дългогодишен проектант от позицията на своя опит мога да кажа,че най-точно и качествено част Енергийна ефективност на проекта за сгради се извършва от проектантите по част Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация,тъй като това е в рамките на тяхната квалификация. Основната задача- изчисляването на годишния разход на енергия в сградите при разработване на част Енергийна ефективност е задача,за която водещ е проектанта-топлотехник. Нормативните документи,които указват Образователните изисквания за части Отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топлоснабдяване и газоснабдяване и Енергийна ефективност са Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на

5 образователно- квалификационна степен бакалавър по специалности от регулираната професия Инженер в инвестиционното проектиране и Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно- квалификационна степен магистър по специалности от регулираната професия Инженер в инвестиционното проектиране, раздел V от Наредбата. В последните над 10 години в практиката се наложи част Енергийна ефективност за сгради и изчисленията на техническите показатели по чл. 4, ал. 5 и 6 от Наредба 7 да се изготвят и подписват от проектант по част Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация при спазване на изискванията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране за съответните ограничения по вид и размер на предоставяните проектантски услуги. Изразявам пълната си подкрепа си относно създаването на ал.5 към чл.25 Част Енергийна ефективност и изчисленията на техническите показатели по чл. 4, ал. 5 и 6 се изготвят и подписват от проектант по част Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация. С уважение: инж.людмила Стоянова Коментар 7 Автор: Камара на енергийните одитори Дата: 20 юли 2017 г. 16:14:48 Уважаеми Господа, След запознаване с Наредба за изменение и допълнение на Наредба 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради подкрепяме изцяло предложенията. Видно е, че са прецизирани редица текстове, което е в голяма подкрепа на всички експерти, работещи в областта на енергийната ефективност. Не подкрепяме становището на Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС). В него липсват конструктивни предложения и е предпоставка за забавяне обнародването на промените в нормативният акт, които промени считаме, че трябва да започнат да се прилагат възможно най скоро! Предложените изменения и допълнения на Наредба 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради надграждат действащият в момента нормативен акт и са предпоставка за повишаване качеството на изготвяните технически проекти, и по конкретно част Енергийна ефективност. С уважение, Емил Тасков Председател на УС на КЕО Коментар 8 Автор: energysaving Дата: 20 юли 2017 г. 16:19:46, 12, ,.,.,., /,,... (),,.,., ,!,. " "

6 Коментар 9 Автор: proinvest Дата: 20 юли 2017 г. 17:27:29 Това, което изтъкват колегите от БАИС, а именно, че архитектурните детайли не са от компетенцията на проектанта по част ОВК-инженер топлотехника, за да ги разработват и съответно означава, че не са в състояние да изготвят проекта по част енергийна ефективност е, меко казано, несериозно. Разбира се, че архитекта трябва да начертае детайлите, но до толкова, че да ги предостави като данни за разработване на част ЕЕ. По същия начин се предоставят архитектурни чертежи, за да бъдат изготвени и останалите проектни части на всеки обект - Ел, ВиК, ОВК и т.н. Съответно останалите проектанти по всички части на инвестиционното проектиране предоставят необходимите данни и чак тогава започват основните изчисления на част ЕЕ от методиката, които са основно топлотехнически пресмятания. Не случайно в "Насоки за разработване на Част Енергийна ефективност на инвестиционен проект на сграда" към Технически университет София е отбелязано: "...при изчисляване на годишния разход на енергия, която е основна задача при разработването на част енергийна ефективност, водещата роля се пада на инженера по топлотехника." Коментар 10 Автор: Стоянка_Иванова Дата: 20 юли 2017 г. 18:35:02 След справка в НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен магистър по специалности от регулираната професия Инженер в инвестиционното проектиране, публикувана в ДВ бр. 96/2016 г., се установява, че в Раздел V Образователни изисквания за части Отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топлоснабдяване и газоснабдяване и Енергийна ефективност липсва учебното съдържание на задължителните учебни дисциплини от учебния план на тези специалности и техният минимален хорариум. Последното създава предпоставки за свободно интерпретиране на критериите за обучениена този вид специалисти. Неизвестни остават задължителните учебни дисциплини и в какъв обем се изучават.

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3 ПРОЕКТ ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от ДЕЛЯН ДОБРЕВ Министър на икономиката, енергетиката и туризма ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа

Подробно

ДО

ДО ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от TEMEНУЖКА ПЕТКОВА Министър на енергетиката ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за управление

Подробно

П Р О Т О К О Л № 1

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   №  1 О Б Щ И Н А Б О Т Е В Г Р А Д П Р О Т О К О Л 2 Днес, 18.02.2019г., комисия назначена със Заповед ОА-99/13.02.2019г. на зам.-кмета на Община Ботевград, издадена на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.17,

Подробно

УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ” ОКС „МАГИСТЪР”

УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ” ОКС „МАГИСТЪР” ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ Катедра Строителство на сгради и съоръжения УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ

Подробно

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 08.04.2019 г. Днес, 08 април 2019 г., понеделник, от 15.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

Размисли за пътната безопасност - проф. Инж. Румен Миланов Качеството на пътя се дефинира от три критерия: 1. Комфорта на пътуване 2. Осигуряване на н

Размисли за пътната безопасност - проф. Инж. Румен Миланов Качеството на пътя се дефинира от три критерия: 1. Комфорта на пътуване 2. Осигуряване на н Размисли за пътната безопасност - проф. Инж. Румен Миланов Качеството на пътя се дефинира от три критерия: 1. Комфорта на пътуване 2. Осигуряване на необходимата пътна безопасност 3. Гарантиране на максималната

Подробно

Slide 1

Slide 1 КАЧЕСТВО НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОБСЛЕДВАНИЯ В СГРАДИ. ПРОБЛЕМИ В ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТ ОБСЛЕДВАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИТЕ Лидия Костова, Главен експерт Дирекция Контрол и информация ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради 1 o Намаляване на енергопотреблението на домакинствата; o Икономия на разходите на домакинствата през зимата; o Повишаване стойността

Подробно

Насоки за пътната безопасност Качеството на пътя се дефинира от три критерия: 1. Комфорта на пътуване 2. Осигуряване на необходимата пътна безопасност

Насоки за пътната безопасност Качеството на пътя се дефинира от три критерия: 1. Комфорта на пътуване 2. Осигуряване на необходимата пътна безопасност Насоки за пътната безопасност Качеството на пътя се дефинира от три критерия: 1. Комфорта на пътуване 2. Осигуряване на необходимата пътна безопасност 3. Гарантиране на максималната пропускателна способност

Подробно

Актуален списък на вещите лица към г., утвърден на основание чл.9, т.9 от Правилника за прилагане на Закона за държавна финансова инспекция

Актуален списък на вещите лица към г., утвърден на основание чл.9, т.9 от Правилника за прилагане на Закона за държавна финансова инспекция Актуален списък на вещите лица към 08.02.2019 г., утвърден на основание чл.9, т.9 от Правилника за прилагане на Закона за държавна финансова инспекция Име, презиме и фамилия Специалност 1 А. Р. Ж. Инженер

Подробно

УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ” СЪС

УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ” СЪС ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ Катедра Строителство на сгради и съоръжения УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation От Естония до Хърватска: интелигентни мерки за икономия на енергия за общински сгради в страните от Централна и Източна Европа INTENSE За проекта Основна причина за иницииране повишаване на енергопотреблението

Подробно

Prilojenie_3_ERD_041-G-Zhivkov 1-Bl 7

Prilojenie_3_ERD_041-G-Zhivkov 1-Bl 7 за енергийни характеристики на сграда в експлоатация Номер 335АТД020 Валиден до: 06.07.2023 г. СГРАДА С БЛИЗКО ДО НУЛАТА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ ДА НЕ СГРАДА ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРЕЗ: 1983г.

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Професионално обучение за електротехници в областта на интелигентното измерване и автоматизация на дома SMARTEL Цели на проекта Приемането на мерки за енергийна ефективност насочва индустрията на сградни

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 824 243 Факс: (086) 823 343 7500 Силистра E-mail: mayor@silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И

Подробно

A9R1oc1x9e_lla9tw_82c.tmp

A9R1oc1x9e_lla9tw_82c.tmp 2 СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам: Утвърден от Академически съвет с протокол / Професионално направление: 38 Икономика ОКС магистър Специалност:

Подробно

Certificate EE-Strelbishte_bl.87

Certificate EE-Strelbishte_bl.87 за енергийните характеристики на сграда в експлоатация Номер 363СОФ099 Валиден до: 17.09.2018 г. СГРАДА С БЛИЗКО ДО НУЛАТА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ ДА НЕ Сграда/Адрес Жилищна сграда ЕПЖС Блок 87 ; София,

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промишлена топлотехника с автор: инж. Андрей Христов Андреев

Подробно

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” – ЕАД, П 5,6 блок

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” – ЕАД, П 5,6 блок ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Агенция за ядрено регулиране Нормативен акт: Наредба за

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на икономиката Нормативен акт: Закон

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IUEIKU_3_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IUEIKU_3_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърска програма: Икономика и управление в енергетиката,

Подробно

С П Р А В К А

С П Р А В К А С П Р А В К А За получени становища по Наредба за изменение и допълнение на Наредба 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви

Подробно

ЕТ"СИЕНВИ-арх. Светлана Николаева" гр. София, ПК 1359, ж.к. "Люлин", бл.516, вх.в, ет.8, ап. 70 ОФИС: ул. Добруджа 1 арх.светлана Николаева Виденова Т

ЕТСИЕНВИ-арх. Светлана Николаева гр. София, ПК 1359, ж.к. Люлин, бл.516, вх.в, ет.8, ап. 70 ОФИС: ул. Добруджа 1 арх.светлана Николаева Виденова Т ЕТ"СИЕНВИ-арх. Светлана Николаева" гр. София, ПК 1359, ж.к. "Люлин", бл.516, вх.в, ет.8, ап. 70 ОФИС: ул. Добруджа 1 арх.светлана Николаева Виденова Тел. 02/825 00 71, 02 / 988 28 88, sienvi@abv.bg, GSM

Подробно

№………

№……… Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я Н А М И Н И С Т Е Р С К И Я С Ъ В Е Т Д И Р Е К Ц И Я И К О Н О М И Ч Е С К А И С О Ц И А Л Н А П О Л И Т И К А У К А З А Н И Е ЗК-10 от 07 август

Подробно

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Подробно

NEW IDEAS CONSULT Ltd. Нови идеи за вашия успех! Гр. София, ул. Братя Миладинови 16, тел: ; Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски

NEW IDEAS CONSULT Ltd. Нови идеи за вашия успех! Гр. София, ул. Братя Миладинови 16, тел: ; Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства Подпомагането по подмярката ще бъде насочено към модернизиране на земеделските стопанства /ЗС/, включително преструктуриране и модернизиране на стопанства в

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43 7500 Силистра e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИЗМЕНЕНИЕ на ИГРП на ОПИК за 2017 г. Пето официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП Боровец, 12-13.10.2017 г. ГД Европейски фондове за конкурентоспособност Министерство на икономиката Изменение на

Подробно

Научно –изследователски проект – отчет

Научно –изследователски проект – отчет СТАНДАРТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ ВАРНА 2011 Настоящият документ представя Стандарти за разработване

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност Област на висшето образование: 3. Социални,

Подробно

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 7.2. ИНВЕСТИЦИИ В

Подробно

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ НАРЕДБА 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ Издадена от Министерството на околната среда и водите Обн. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г. Раздел I. Общи положения Чл. 1. С тази наредба се урежда редът

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЪРВО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИГРП 2019 ИГРП 2019 Процедури, включени първоначално ИГРП 2019: 1. Обучения за служителите в администрацията, организирани от

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Десислава Танева - министър на земедел

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Десислава Танева - министър на земедел РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Десислава Танева - министър на земеделието и храните Относно: Проект на Постановление Министерския

Подробно

НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ ПРЕДСТАВЯ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТ ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА И ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ ПРЕДСТАВЯ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТ ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА И ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ ПРЕДСТАВЯ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТ ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА И ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В НХА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 2007

Подробно

Учебен план (пример)

Учебен план (пример) П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 4; Централа: (0) 61 61 Ректор: (0) 61 449 факс (0) 68 90 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Ф И З И Ч Е С

Подробно