НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази Наредба

Размер: px
Започни от страница:

Download "НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази Наредба"

Препис

1 НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази Наредба се определят условията и редът за приемане на ученици - дневна форма на обучение в първи клас на общинските училища на територията на град Велико Търново. Чл. 2. Приемането на ученици в първи клас се осъществява чрез класиране, съгласно законовите и подзаконовите актове, както и спазване на разпоредбите в настоящата Наредба. Чл. 3. Наредбата обхваща целия процес на: 1. Изготвяне на списъци на децата, които следва да постъпят в първи клас в общинските училища на територията на град Велико Търново за всяка календарна година. 2. Определяне броя на паралелките и местата в тях за предстоящата учебна година. 3. Регистриране за участие в класиране за прием в първи клас. 4. Класиране на учениците по определени критерии в рамките на три класирания. 5. Записване на учениците, класирани за прием, в съответното училище. Чл. 4. (1) Постъпването в първи клас е задължително за децата, които навършват 7-годишна възраст в годината, през която се осъществява приемът за новата учебна година. (2) В първи клас по преценка на родителя могат да бъдат записани и деца, които навършват 6-годишна възраст през годината, когато се осъществява приемът за първи клас. Задължително условие е наличието на готовност за училище, потвърдена в издаденото на детето удостоверение за задължително предучилищно образование. (3) Началото на училищното образование (приемът в първи клас) може да се отложи с една година, когато здравословното състояние на детето не позволява постъпването му в първи клас. Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности отлага по обективни причини постъпването на детето в първи клас. (4) Децата по ал. 3 кандидатстват за прием в първи клас по настоящите правила през годината, през която навършват 8-годишна възраст.

2 РАЗДЕЛ ІI ИЗГОТВЯНЕ НА СПИСЪЦИ НА ДЕЦАТА, КОИТО СЛЕДВА ДА ПОСТЪПЯТ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ВСЯКА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА Чл. 5. (1) Съгласно чл. 47, ал. 1 от Наредба 10 от г. за организация на дейностите в училищното образование, общинска администрация изготвя списък на децата с включен постоянен/настоящ адрес, които следва да постъпят в първи клас, и в срок до 31 януари на съответната година ги предоставя на директорите на училищата. (2) За всяко училище се изготвя индивидуален списък по постоянен/настоящ адрес на детето с водещ критерий близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето, и се определят прилежащи райони на училищата за обхват на учениците (Приложения Обща схема на система за прием в първи клас в училищата на територията на град Велико Търново и самостоятелни приложения за всяко училище от 1 до 8). (3) Съгласно чл. 47, ал. 2 от Наредба 10 от г. за организация на дейностите в училищното образование, в срок до 15 септември училищата изпращат в Общината сведение за децата, записани в предучилищна полудневна група и в I клас към момента, като при установяване на деца без заявления за кандидатстване, директорите на учебните заведения имат ангажимент да изяснят причините и да информират родителите за задължителния характер на училищното образование на децата им в първи клас през предстоящата учебна година. (4) Съгласно чл. 47, ал. 3 от Наредба 10 от г. за организация на дейностите в училищното образование, в срок до 30 септември Общината осъществява дейности по установяване на причините за непостъпване в I клас на ученици от списъка по ал. 1. РАЗДЕЛ ІIІ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БРОЯ НА ПАРАЛЕЛКИТЕ И МЕСТАТА В ТЯХ ЗА ПРЕДСТОЯЩА УЧЕБНА ГОДИНА Чл. 6. (1) Училищният план-прием за първи клас за всяка предстояща учебна година определя: 1. броя на паралелките в първи клас; 2. броя на местата в първи клас съобразно ДОС за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и ДОС за финансирането на институциите; 3. класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден. (2) Училищният план-прием се определя от директора въз основа на анализ на броя на учениците в населеното място, училищната мрежа, ДОС за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на 2

3 детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и съобразно стратегията на Общината. (3) Училищният план-прием за предстоящата учебна година се утвърждава със заповед на директора в срок до 30 март след становище на обществения съвет. (4) Утвърденият план-прием за първи клас се публикува на интернет страниците на училището и на Община Велико Търново. Чл. 7. Всяко училище публикува на интернет страницата си подробна информация и за: 1. начина на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация; 2. изучаваните в училището чужди езици; 3. сменността на обучение на класовете след първи клас; 4. друга информация по преценка на директора. РАЗДЕЛ ІV РЕГИСТРИРАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС Чл. 8. Родителите (настойниците) на децата, кандидатстващи за класиране за прием в първи клас на общинските училища на територията на град Велико Търново, подават заявление в съответната учебна институция. Чл. 9. Процедурата по кандидатстване в първи клас стартира след утвърждаване от директора на училищния план-прием. Чл. 10. Родителят (настойникът) подава заявление за участие в класиране по образец (Приложение 9) на хартиен носител в училището. Чл. 11. Родителят (настойникът) на детето носи отговорност за грешно или невярно подадена информация в заявлението за участие в класирането. Чл. 12. При промяна на обстоятелствата, посочени в заявлението, родителят (настойникът) е длъжен да актуализира данните на място в училището, където е подал заявлението. За отразяване на променените обстоятелства е необходимо да бъде създадено ново заявление, след анулиране на вече подаденото. Всички данни в подадените заявления следва да са актуални към крайния срок за подаването им за всяко от класиранията. Чл. 13. Родителите (настойниците) имат право да кандидатстват в повече от една учебна институция на територията на град Велико Търново. Чл. 14. Писмените заявления за участие в класиране за прием в първи клас за предстоящата учебна година се подават в срок от 5 работни дни, считано от на всяка календарна година (в случай, че първият и/или последния ден е почивен, писмените заявления се подават от/до първия следващ работен ден). Чл. 15. Данните на родителите и децата от заявленията са лични по смисъла на ЗЗЛД и като такива попадат под специален режим на защита. Те ще се ползват единствено за нуждите на класирането за прием. 3

4 РАЗДЕЛ V КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ Чл. 16. Класирането на подадените заявления в училището се осъществява от до на всяка календарна година /в случай, че първият и/или последният ден от срока съвпада с почивен ден, класирането се извършва в първия следващ работен ден/ въз основа на утвърдени критерии, съгласно Приложение 10. Чл. 17. На на всяка календарна година /в случай, че е почивен ден, на първия следващ работен ден/ ръководството на училището обявява списъците на приетите деца на първо класиране. Същите се поставят на видно място в училището, както и на интернет страниците на училището и Община Велико Търново. Чл. 18. Записването на децата след първо класиране се извършва на и на всяка календарна година /в случай, че единият или двата дни от посочения срок са почивни, срока се удължава съответно с един или два дни/ само с оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група в детска градина или в училище. Училищата не следва да приемат оригинали на удостоверения за завършена подготвителна група, преди записването на първокласниците. Чл. 19. Свободните след първото класиране места се обявяват на на всяка календарна година /в случай, че е почивен ден, на първия следващ работен ден/. Списъците се поставят на видно място в училището, както и на интернет страниците на училището и Община Велико Търново. Чл. 20. Попълването на свободните места чрез записване след второ класиране се извършва на и на всяка календарна година /в случай, че единият или двата дни от посочения срок са почивни, срока се удължава съответно с един или два дни/. Чл. 21. На на всяка календарна година /в случай, че е почивен ден, на първия следващ работен ден/ се обявяват останалите свободни места за трето класиране и попълването им ще се извърши в срок до на всяка календарна година /в случай, че е почивен ден, на първия следващ работен ден/. Чл. 22. След трето класиране, родителите (настойниците) на деца незаписани в общинските училища на град Велико Търново подават заявления за записване в училищата, в които има свободни места. Чл. 23. При класиранията се спазват разпоредбите на чл. 192, ал. 2 от ЗПУО за възможност за обучение до три деца със СОП (специални образователни потребности) в една паралелка. Чл. 25. Записването се извършва от директора, след проверка от училищната комисия на подадените от родителя (настойника) задължителни документи, удостоверяващи съответните критерии за класиране (Приложение 10). Чл. 26. Класираното дете се записва в училището само при наличие на пълен комплект от изискваните документи, подаден от родителя 4

5 (настойника) в определените срокове, след попълнено по образец заявление (Приложение 11). Чл. 26 А. Всички кандидати с равен брой точки след прилагането на допълнителните критерии се приемат. В случай, че техния брой надвишава допустимото 10 % увеличение на броя на учениците в една паралелка, се тегли жребий между всички тях в присъствието на родителите и определената от директора комисия по чл. 25 от настоящата Наредба. РАЗДЕЛ VI АДМИНСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 27. (1) Съгласно чл. 347 от ЗПУО родители, които не запишат децата си, подлежащи на задължително предучилищно или училищно образование в училище, се наказват с глоба в размер от 50 до 150 лева. (2) При повторно извършване на нарушението по ал. 1 глобата е в размер от 100 до 500 лева. (3) Актовете за установяване на нарушенията по ал. 1 и 2 се съставят от длъжностни лица, определени от кмета на Община Велико Търново. (4) Събраните средства от глоби постъпват в приход по бюджета на Община Велико Търново и се разходват само за дейности, свързани с подпомагане на равния достъп, както и за развитие на училищата. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 1. Настоящата Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Велико Търново е разработена на основание чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 142, ал. 1 и ал. 2 и чл. 143, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 43, ал. 1 от Наредба 10 от г. за организация на дейностите в училищното образование и в изпълнение на чл. 256, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование. 2. Настоящата Наредба отменя Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Велико Търново, приета с Решение 543 и 544, по Протокол от година на Великотърновски общински съвет, изменена и допълнена с Решение 633, по Протокол от година на Великотърновски общински съвет. 3. Родител е лицето, което упражнява родителските права по смисъла на Семейния кодекс. 4. Лицата, на които са възложени грижи за детето, съгласно чл. 137, ал.4 от Семейния кодекс, могат да заместват родителите в предвидените от тази Наредба дейности. 5. По смисъла на 1, т. 27 от Допълнителните разпоредби на Закона за предучилищно и училищно образование Специални 5

6 образователни потребности на дете и ученик са образователните потребности, които може да възникнат при сензорни увреждания, физически увреждания, множество увреждания, интелектуални затруднения, езиково-говорни нарушения, специфични нарушения на способността за учене, разстройства от аутистичния спектър, емоционални и поведенчески разстройства. 6. Настоящата Наредба е приета с Решения 932 и 933/ година на Великотърновски общински съвет и влиза в сила 3 дни след публикуването на официалната интернет-страница на Община Велико Търново. 7. Тази Наредба може да бъде променяна или допълвана при необходимост с решение на Великотърновски общински съвет. 8. Контролът по изпълнение на настоящата Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Велико Търново се осъществява от ресорния заместник-кмет в Община Велико Търново. ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 6

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/ ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/622 12 e-mail: obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg СИСТЕМА ОТ ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В

Подробно

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК Константин Величков" 44 в Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМ

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ - ПАЗАРДЖИК Константин Величков 44 в Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК Константин Величков" 44 в034 987888 E-mail nupaisijpz@abv..bg Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Заявления за записване на деца в ПЪРВИ

Подробно

ттт

ттт НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПЛОВДИВ ( Приета с Решение 540, взето с Протокол 22 от 22.12.2016 г., изм. и доп. с Решение 38, взето с Протокол

Подробно

izmenenie pyrvi klas

izmenenie pyrvi klas ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШУМЕН. Чл. 6, ал. 2 се изменя така: Децата в Списъка по постоянен/настоящ адрес се разпределят

Подробно

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. МОНТАНА /приета с Решение 400/ год.; изм. с р-е 687/19.1

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. МОНТАНА /приета с Решение 400/ год.; изм. с р-е 687/19.1 НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. МОНТАНА /приета с Решение 400/28.02.2017 год.; изм. с р-е 687/19.12.2017г.; изм. с р-е 1006/24.01.2019 г./ РАЗДЕЛ I ОБЩИ

Подробно

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: /687 00; факс: /620 57,

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: /687 00; факс: /620 57, ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: +359 601/687 00; факс: +359 601/620 57, 622 12 e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg НАРЕДБА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОДЕЧ ПРИЕТА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.59, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА

Подробно

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА УЧЕБНАТА 2019 /2020 Г. Системата определя реда за

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА УЧЕБНАТА 2019 /2020 Г. Системата определя реда за СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА УЧЕБНАТА 2019 /2020 Г. Системата определя реда за осъществяването на приема на деца в I клас в общинските

Подробно

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД 12-756 /29.03.2019г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на директора,

Подробно

Microsoft Word - Naredba

Microsoft Word - Naredba ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 7150 Две могили, бул. България 84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg ОБЩИНСКИ СЪВЕТ тел. 0884/854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg Н А Р Е Д Б А 29 ЗА УСЛОВИЯТА

Подробно

Н А Р Е Д Б А

Н А Р Е Д Б А Н А Р Е Д Б А ПРОЕКТ! ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА РАЗДЕЛ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. С тази Наредба се определя

Подробно

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТ

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТ ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: 03123 / 22 21 факс: 03123 / 24 12 http://www.kaloianovo.org/ E-mail: kaloianovo@mail-bg.com НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА

Подробно

Naredba DG

Naredba DG НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САДОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази наредба се

Подробно

1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите

1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите 1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите и допълнителните критерии. Подалите заявления в училищата

Подробно

Вълчи дол Област Варна ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел.05131/ кмет; зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/ гр.вълчи дол, пл. Хр.Бо

Вълчи дол Област Варна ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел.05131/ кмет; зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/ гр.вълчи дол, пл. Хр.Бо Вълчи дол Област Варна ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел.05131/23-13 - кмет; 27-20 - зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/34-50 9280 гр.вълчи дол, пл. Хр.Ботев 1; e-mail: oba_valchidol@mail.bg НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА

Подробно

prem-uchenici

prem-uchenici ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПОП МИНЧО СЕЛО КОЛАРОВО ОБЩИНА РАДНЕВО, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на услуга 2 Правно основание за предоставянето на услуга/издаването

Подробно

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу Задължител информация Образователни услуги 2 Правно основание за административта 3 Орган, който предоставя /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските

Подробно

No Title

No Title НАРЕДБА на ОбС Пловдив за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Приета с Решение 540, взето с Протокол 22 от 22.12.2016 г., изм. и

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Приемане деца в първи клас в държавните и в общинските училища Задължител информация Образователни услуги 1 Наименование административта услуга 2 Правно основание за предоставянето административта услуга/издаването

Подробно

Наредба предучилищно образование

Наредба предучилищно образование НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА МОНТАНА /приета с Решение 305/27.10.2016 г. изм. с р-е 1021/28.02.2019 г./ Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. С тази наредба се определят:

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

Microsoft Word - Проект на НАРЕДБА .docx

Microsoft Word - Проект на НАРЕДБА .docx НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО Раздел I. Общи положения Чл.1. С тази Наредба се определят условията

Подробно

43 Основно училище Христо Смирненски, район Илинден, адрес: град София, ПК 1309, бул. Сливница 45, телефон: 02/ ; 02/ , 02/ , E-MAI

43 Основно училище Христо Смирненски, район Илинден, адрес: град София, ПК 1309, бул. Сливница 45, телефон: 02/ ; 02/ , 02/ , E-MAI 43 Основно училище Христо Смирненски, район Илинден, адрес: град София, ПК 1309, бул. Сливница 45, телефон: 02/ 8229276; 02/9203488, 02/9208240, E-MAIL: ou43 mail.bg Задължител информация Образователни

Подробно

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуал 1 / 28 Закон за предучилищното

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги административната /издаването на административната /издава административната /издаване на Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Закон за

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Преместване на ученици в държавните и в общинските училища, Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени

Подробно

ОБЩИНА МЕЗДРА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАКРИЛА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ И ТВОРЧЕСКИ ЗАЛОЖБИ В ОБЩИНА МЕЗДРА 2011 г.

ОБЩИНА МЕЗДРА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАКРИЛА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ И ТВОРЧЕСКИ ЗАЛОЖБИ В ОБЩИНА МЕЗДРА 2011 г. ОБЩИНА МЕЗДРА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАКРИЛА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ И ТВОРЧЕСКИ ЗАЛОЖБИ В ОБЩИНА МЕЗДРА 2011 г. Раздел I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.(1) С тази Наредба се определят условията и реда

Подробно

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071 НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/28.02.2018 год.; изм. с р-е 1071/25.04.2019 г./ Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Тази

Подробно

НАРЕДБА 10 от г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от г., в сила от г.; изм. и

НАРЕДБА 10 от г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от г., в сила от г.; изм. и НАРЕДБА 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.; изм. и доп., бр. 12 от 03.02.2017 г., в сила от 03.02.2017

Подробно