СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ ГРАД СТРАЖИЦА 5150, ГР.СТРАЖИЦА, УЛ. ДОНЧО УЗУНОВ 13, ТЕЛ.: (06161) 20 27, ФАКС (06161) 20-27, e-mai

Размер: px
Започни от страница:

Download "СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ ГРАД СТРАЖИЦА 5150, ГР.СТРАЖИЦА, УЛ. ДОНЧО УЗУНОВ 13, ТЕЛ.: (06161) 20 27, ФАКС (06161) 20-27, e-mai"

Препис

1 УТВЪРЖДАВАМ : ДИРЕКТОР :.. / П. Димитрова / Г Р А Ф И К ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ПРИ С О У АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ, ГР. СТРАЖИЦА ЗА УЧЕБНАТА 2014/ 2015 ГОДИНА Настоящият план е приет на заседание на Педагогически съвет на г. 1

2 год. 1. Избиране секретар на Педагогическия съвет. 2. Приемане на График за заседанията на педагогическия съвет за учебната 2014/2015 година. 4. Приемане плановете на постояниите комисии и методическите обединения. Докл.:председателите на ПК 5. Приемане на План за гражданско образование и възпитание през учебната 2014/2015 година. Докл.: Пед. Съветник 6. Приемане на Спортен календар на училището Докл.: Д. Димитров 7. Приемане на графика за дежурството на учителите и графика за провеждане на извънкласните дейности. Докл.: Директор, ПДУД 8. Организационни год. 2. Актуализиране на вътрешни правила, процедури, правилници и инструкции по СФУК на училището. Докл.: Г. Плачкова - организатор по СФУК 3. Приемане на графика за класни и контролни работи през І учебен срок Докл.:Директор, ПДУД 4. Освобождаване на ученици от часовете по физическо възпитание и спорт Докл.: Кл. р-ли 5. Организационни год. 2. Анализ на резултатите от проведеното входно ниво Докл.: гл. учители 3. Информация от класни ръководители по прибирането и задържането на подлежащите на задължително обучение ученици. Докл.: Кл. р-ли 4. Информация за ритмичността в изпитванията на учениците и спазване на Инструкция 3 Докл.: Кл. р-ли 2

3 5. Информация за състоянието на противопожарната, аварийна и евакуационна готовност на персонала и учениците. Докл.: А. Петрова 6.. Предложение за наказания на ученици 7. Организационни год. 2. Информация за здравното състояние на учениците в училище. Докл: Е. Панайотова 3. Информация за учениците заведени на отчет при психолога и формите за работа с тях. Докл.: Уч. Психолог, ПС 4. Обсъждане на държавния план прием за 2015/ 2016 година и приемане на решение за вида на паралелките, балообразуващите предмети и начина на формирането на бала в гимназиалния етап на обучение. VІІІ кл., Психолог, ПС 5. Определяне на степента на относителна трудност на профилиращите предмети в ІХ, Х, ХІа, ХІІа клас в изпълнение на чл.6 от Наредба 24/ г. на Министерството на здравеопазването за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните разписания на учебните занятия. Докл. Директора 6. Организационни год. 2. Доклад на класните ръководители за движението на учениците и резултатите от обучението през І учебен срок на учебната 2014/2015 година год. 2. Отчитане на резултатите от учебно възпитателната работа през І учебен срок на 2014/2015 година. 3

4 год. 2. Определяне на реда за прием и записване на децата в подготвителен клас за учебната 2015 / 2016 год. 3. Определяне на реда за прием и записване на учениците в І клас за учебната 2015 / 2016 год. 4. Обсъждане и приемане на решение за избора на учебници и учебни помагала за ПК и за учениците от І VІІ клас за учебната 2015/2016 година. Докл.: гл. учители 5. Обсъждане на резултатите от работата в ПИГ и набелязване на мерки за ефективна работа. Докл: Директора 6. Организационни год. 2. Приемане на план за успешно приключване на 2014/2015 година, подготовката на учебната 2015/2016 година и ремонтните дейности. Докл.: Директор 3. Доклад за квалификационната дейност и работата на Методическите обединения. Докл.: Председател на МС 4. Информация за успеха и ритмичността при проверката и оценката на ученическите знания и спазване на Наредба 3. Докл.: Кл. р-ли, ПДУД 5. Информация за вътрешното оценяване на самоподготовката на учениците от ПИГ и техния напредък. Докл: Възпитателите 6. Определяне на ученик за Общинска награда Ангел Каралийчев Докл.: ПС 7. Организационни год. 2. Приемане на докладите на класните ръководители на ХІІ клас за допускане на учениците до ДЗИ. 4

5 год. 1. Доклад на класните ръководители за движението на учениците и резултатите от обучението І ІV клас през учебната 2014/2015 година и от целодневната организация на учебния процес.., възпитатели 2. Утвърждаване на график за допълнителна работа с учениците от І ІV клас год. 1. Доклад на класните ръководители за движението на учениците и резултатите от обучението V VІІІ кл. през учебната 2014/2015 година и от целодневната организация на учебния процес. 2. Утвърждаване на график за юнска поправителна сесия год. 1. Доклад на класните ръководители за движението на учениците и резултатите от обучението ІХ-ХІ кл. през учебната 2014/2015 година. 2. Утвърждаване на график за юлска поправителна сесия год. 1. Анализ на организацията и резултатите от учебно възпитателния процес в СОУ Ангел Каралийчев през учебната 2014/2015 година. 2. Анализ на изпълнението на решенията на Педагогическия съвет взети през втори учебен срок на учебната 2014/2015 г. Докл.: Ц. Захариева 3. Приемане на график за августовска поправителна сесия Докл.: Ц. Захариева 4. Организационни година ПС анализира безопасността на условията в училището и набелязва мерки за подобряването год. 1. Обсъждане и приемане Правилник за дейността на училището през учебната 2015/ 2016 година. 5

6 2. Приемане на Правилник за вътрешния трудов ред. 3. Актуализиране и приемане на Плана и Правилника за безопасни и здравословни условия на обучение, възпитание и труд за учебната 2015/2016 година. 4. Обсъждане и приемане на Годишен план за учебната 2015/2016 година. 5. Обсъждане и приемане на План за контролната дейност на училището за учебната 2015/2016 година. 6. Приемане на училищните учебни планове и модулите по ФВС за учебната 2015/2016 година., Д. Димитров 7. Утвърждаване на преподавателската заетост и кл. р-ли на паралелките. 8. Утвърждаване на Списъци с учебниците на учениците от ІІ до ХІІ клас. Докл.: ПДУД 9. Приемане на седмичното разписание за І учебен срок на учебната 2015/2016 година. Докл.: Анна Панайотова 10. Приемане план за квалификационна дейност за учебната 2015/2016 г. Докл.: ПДУД 11. Приемане план ЕКПО. Докл.: А. Петрова 12. Определяне на степента на относителна трудност на профилиращите предмети в ІХ, Х, ХІа, ХІІа клас в изпълнение на чл.6 от Наредба 24/ г. на Министерството на здравеопазването за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните разписания на учебните занятия. Докл. Директора г. 1. Утвърждаване на списъка с учениците на самостоятелна форма на обучение. Докл.:ПДУД 2. Актуализация на стратегията за развитие на училището. 3. Приемане план за осигуряване на нормален учебен процес през зимата. Докл.: ПДУД 4. Приемане на вариантите на учебно-възпитателната работа ПЕНКА ДИМИТРОВА Директор на СОУ А. Каралийчев Стражица 6

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ ГРАД СТРАЖИЦА 5150, ГР.СТРАЖИЦА, УЛ. ДОНЧО УЗУНОВ 13, ТЕЛ.: (06161) 20 27, ФАКС (06161) 20-27, e-mai

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ ГРАД СТРАЖИЦА 5150, ГР.СТРАЖИЦА, УЛ. ДОНЧО УЗУНОВ 13, ТЕЛ.: (06161) 20 27, ФАКС (06161) 20-27, e-mai З А УЧЕБНАТА 2014 / 2015 ГОДИНА Настоящият план е приет на заседание на Педагогически съвет на 01.09.2014 г. 1 Настоящия план за контролната дейност е изготвен и съобразен с Инструкция 1/23.01.2003 г.

Подробно

СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2600, гр. Дупница, ул. Страхил войвода 5, тел. (0701) , , П

СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2600, гр. Дупница, ул. Страхил войвода 5, тел. (0701) , ,   П СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2600, гр. Дупница, ул. Страхил войвода 5, тел. (0701) 5 25 45, 4 17 38, www.souphd.info, souphd@abv.bg ПЛАН за та дейност Виолета Инкьова Директор СЕУ Св.

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2140 Ботевград, ул. Д-р Адриян Атанасов 8, тел:0723/ УТВЪРЖДАВАМ: ( НАЧА

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2140 Ботевград, ул. Д-р Адриян Атанасов 8, тел:0723/ УТВЪРЖДАВАМ: ( НАЧА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2140 Ботевград, ул. Д-р Адриян Атанасов 8, тел:0723/66 902 e-mail:ou_kiril_metodii@abv УТВЪРЖДАВАМ: ( НАЧАЛНИК НА РИО ) П Л А Н ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТНА ДИРЕКТОРА

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД бул. Васил Левски 60 тел

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД бул. Васил Левски 60 тел УТВЪРЖДАВАМ:.. Димитрина Иванова Директор на ПГТЛП Гоце Делчев, гр. Благоевград ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА I.

Подробно

1 СУ Христо Смирненски с. Кочан, общ. Сатовча тел/факс:07545/2275,07545/2227, Утвърждавам: Гълъб Чаушев: Директор на СУ Христ

1 СУ Христо Смирненски с. Кочан, общ. Сатовча тел/факс:07545/2275,07545/2227, Утвърждавам: Гълъб Чаушев: Директор на СУ Христ 1 СУ Христо Смирненски с. Кочан, общ. Сатовча тел/факс:07545/2275,07545/2227, E-mail:sou_kochan@abv.bg Утвърждавам: Гълъб Чаушев: Директор на СУ Христо Смирненски Заповед РД-07-946 Г о д и ш е н к о м

Подробно

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР ДАНИЕЛА НИКОЛОВА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2140 Ботевград, ул. Д-р Адриян Атанасов 8, тел:0723/ ou_k

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР ДАНИЕЛА НИКОЛОВА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2140 Ботевград, ул. Д-р Адриян Атанасов 8, тел:0723/ ou_k УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР ДАНИЕЛА НИКОЛОВА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2140 Ботевград, ул. Д-р Адриян Атанасов 8, тел:0723/66 902 e-mail:ou_kiril_metodii@abv ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ЗДУД

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА – ГР

ПРОФЕСИОНАЛНА   ГИМНАЗИЯ   ПО   ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ  И  ТЕХНИКА  –  ГР ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА ГР. ПЛОВДИВ гр.пловдив 4003, бул. Васил Априлов 156, Директор: 95-28-38, Секретар: 95-50-18, Факс: 95-28-38, e-mail: thvp_pv@yahoo.com, pghtt_plov@abv.bg

Подробно

1 СУ Христо Смирненски с. Кочан, общ. Сатовча Тел.:07545/2275,07545/2227, Утвърждавам: Гълъб Чаушев: Директор на СУ Христо См

1 СУ Христо Смирненски с. Кочан, общ. Сатовча Тел.:07545/2275,07545/2227, Утвърждавам: Гълъб Чаушев: Директор на СУ Христо См 1 СУ Христо Смирненски с. Кочан, общ. Сатовча Тел.:07545/2275,07545/2227, E-mail:sou_kochan@abv.bg Утвърждавам: Гълъб Чаушев: Директор на СУ Христо Смирненски Г о д и ш е н к о м п л е к с е н план на

Подробно

Е З И К О В А Г И М Н А З И Я П Л О В Д И В Пловдив 4003, бул. България 123, тел ; ,

Е З И К О В А Г И М Н А З И Я П Л О В Д И В Пловдив 4003, бул. България 123, тел ; , Е З И К О В А Г И М Н А З И Я П Л О В И В Пловдив 4003, бул. България 123, тел. 032 956 096; 032 956 051, e-mail: ezikova_gimnazia_plovdiv@eg-plovdiv.com, www.eg-plovdiv.com КАЛЕНАР НА ЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА

Подробно

44.. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ гр. София, ул. Плакалница 45 тел. : 02/ ; 02/ УТВЪРЖДАВАМ: Татяна

44.. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ гр. София, ул. Плакалница 45   тел. : 02/ ; 02/ УТВЪРЖДАВАМ: Татяна УТВЪРЖДАВАМ: Татяна Михайлова /Директор на 44. СУ Неофит Бозвели / ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА НА 44. СУ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА Този план е част от годишния план на училището,

Подробно

І. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 1. През учебната година в Средно училище Никола Йонков Вапцаров с. Борино се обучават 154 ученици от І до ХІІ клас. У

І. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 1. През учебната година в Средно училище Никола Йонков Вапцаров с. Борино се обучават 154 ученици от І до ХІІ клас. У І. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 1. През учебната 2016-2017 година в Средно училище Никола Йонков Вапцаров с. Борино се обучават 154 ученици от І до ХІІ клас. Учебните занятия са организирани в дневна форма на обучение

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населенот

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населенот МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населеното място) СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ

Подробно

ОУ “Драган Манчов” – гр

ОУ “Драган Манчов” – гр ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info Утвърждавам! Директор:.. /Борис Златарев/

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел , З А П

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел ,   З А П ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел. 0879456639, e-mail: ou7572@mail.bg З А П О В Е Д 4-1/17.09ц.2018 г. На основание чл. 259, ал.

Подробно

Microsoft Word _zadochno.doc

Microsoft Word _zadochno.doc Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1279/24.08.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС гр. СМОЛЯН УТВЪРЖДАВАМ: Мария Дамова-Мечкарска Директор ПГИ ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА

Подробно

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ СУ ОТЕЦ ПАИСИЙ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ 6600 гр. Кърджали e-mail: otec_paisii@mail.bg ул. Отец Паисий 12 www.paisii-kardjali.com Утвърдил:... Директор: Златко Атанасов ГОДИШЕН ПЛАН НА МЕТОДИЧЕСКО

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1453/07.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - обучение чрез работа

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски 3, тел: 03041/80

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски 3, тел: 03041/80 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски, тел: 00/80-80 Одобрявам: Иван Муцевски Началник на РИО - Смолян СТЕПЕН

Подробно

9. Използване на възможностите на Педагогическия съвет като орган на управление. 10. Активизиране работата по гражданско образование в гимназията. При

9. Използване на възможностите на Педагогическия съвет като орган на управление. 10. Активизиране работата по гражданско образование в гимназията. При 9. Използване на възможностите на Педагогическия съвет като орган на управление. 10. Активизиране работата по гражданско образование в гимназията. Привличане на родители, бивши възпитаници и др. в подкрепа

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1273/24.08.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас VIІІ и ІХ клас Х клас І срок-18 учебниседмици ІІ срок- 18 учебниседмици ІІ срок- 20 учебниседми

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас VIІІ и ІХ клас Х клас І срок-18 учебниседмици ІІ срок- 18 учебниседмици ІІ срок- 20 учебниседми I ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас VIІІ и ІХ клас Х клас І срок-18 учебниседмици ІІ срок- 18 учебниседмици ІІ срок- 20 учебниседмици, откоито 2 седмици запроизводственапрактика ХІ клас

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилиет

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилиет СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилието Учебна 2019/2020 година І ОСНОВНА ЦЕЛ Създаване на

Подробно

Директор: тел.: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 2018/2019 Форма на об

Директор: тел.: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 2018/2019 Форма на об Директор: тел.: 5559 33 e-mail: ou_zidarovo@abv.bg; http://www.hristo-botev-zidarovo.eu/ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 8/9 Форма на обучение: дневна Организация на учебния ден: целодневна Утвърждавам:

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД 09-1222/15.09.2010 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС гр. СМОЛЯН УТВЪРЖДАВАМ: Мария Дамова-Мечкарска Директор ПГИ ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено о

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС гр. СМОЛЯН УТВЪРЖДАВАМ: Мария Дамова-Мечкарска Директор ПГИ ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено о ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС гр. СМОЛЯН УТВЪРЖДАВАМ: Мария Дамова-Мечкарска Директор ПГИ ВОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА

Подробно

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГРАД КРИЧИМ,4220 ОБЩИНА КРИЧИМ,ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ,БУЛ. ТРАКИЯ 1 ТЕЛ: ГРАФИК НА УЧЕБНОТ

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГРАД КРИЧИМ,4220 ОБЩИНА КРИЧИМ,ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ,БУЛ. ТРАКИЯ 1 ТЕЛ: ГРАФИК НА УЧЕБНОТ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГРАД КРИЧИМ,4220 ОБЩИНА КРИЧИМ,ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ,БУЛ. ТРАКИЯ 1 ТЕЛ:03145-22-24 e-mail: nuvlevski@abv.bg ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019 2020 ГОДИНА Начало на учебната

Подробно