СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

Размер: px
Започни от страница:

Download "СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,"

Препис

1 СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , Р Е Ш Е Н И Е на Столичния общински съвет от година За приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет (Решение 83 по Протокол 7 от г.). Мотиви: - Причини, които налагат приемането: Причините налагащи приемането на настоящите промени са уреждането на обществените отношения, свързани с осъществяването на дейността по таксиметров превоз на пътници на територията на СО. С измененията в Закона за местните данъци и такси от г., се въвежда данък върху таксиметровия превоз на пътници, както и задължение за общинските съвети да определят конкретния размер на годишния данък съобразно предвидените от Закона граници. Настоящото решение има за цел спазването на изискванията на Закона и привеждането на подзаконовата нормативна база в съответствие с него. - Цели, които се поставят: Целите, които се поставят с приемането на настоящото решение, кореспондират с тези за приемане на измененията в Закона за местните данъци и такси. Приемането на посочения размер на годишния данък за таксиметрова дейност има за цел подобряване качеството на услугата таксиметров превоз на пътници, чрез инвестиции в транспортната инфраструктура, поддръжка на таксиметровите стоянки, указателни табели, маркировка и т.н. - Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: За прилагането на настоящото решение не са необходими допълнителни финансови разходи при изпълнението му от бюджета на Столична община. Дирекция Общински приходи" при Столична община осъществява и понастоящем уредените в действащата Наредба за определяне размера на местните данъци на Столичен общински съвет

2 задължения по администрирането на местните данъци на територията на СО. Към мотивите на доклада е посочен очаквания общ приход, за който е определено, че ще бъде използван целево за изграждане и поддържане на пътната инфраструктура, включително поддържане на местостоянките на автомобилите за таксиметров превоз, тротоарите и улиците на столичния град. При регистрирани към момента 6390 бр. автомобили извършващи таксиметрова дейност, очакваните приходи са в размер на приблизително хил. лв. Обезпечаването на административната услуга по въвеждането и събирането на данъка, ще се покрие от очакваните приходи от неговото събиране. Очакваните резултати от определянето на данъка са свързани с увеличаване приходите по бюджета на СО, с които ще се постигнат посочените по-горе цели. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива: Очакваните резултати от прилагане на решението на СОС, кореспондират с дефинираните в мотивите на доклада цели, а именно подобряване условията на дейност на лицата, упражняващи таксиметрова дейност на територията на Столична община. Приходът от определения размер на нововъведения данък ще бъде използван за изграждане на пътна инфраструктура и за нейната поддръжка, за осигуряване, обезопасяване, обозначаване и поддържането на таксиметрови стоянки, които на територията на Столична община наброяват 103 и включват 607 бр. места. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: С приемането на настоящото решение се създава завършеност на уредбата на обществените отношения, касаещи осъществяването на дейността по таксиметров превоз на пътници. Настоящото решение е съобразено с действащото законодателство, както и с правото на Европейския съюз. Именно синхронизирането на подзаконовата нормативна база с приложимото право е основната причина за приемане на настоящото решение. На основание чл.61ф от Закона за местните данъци и такси, чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс С Т О Л И Ч Н И Я Т О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Р Е Ш И : 1. Приема Наредба за допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет, приета с Решение 83 по Протокол 7/ г. на Столичен общински съвет, както следва:

3 1. В чл.2 създава нова т.8 със следното съдържание: 8. Данък върху таксиметров превоз на пътници 2. В Глава втора Местни данъци създава нов раздел VII, със следното съдържание: Раздел VII Данък върху таксиметров превоз на пътници Чл.60. (1) Данъчно задължените лица, посочени в този раздел, се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници. (2) За всички останали дейности данъчно задължените лица се облагат по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, с изключение на случаите по Глава втора, раздел VI от Закона за местните данъци и такси. (3) Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация, и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от кмета на Столична община по Закона за автомобилните превози. Чл.61. (1) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници се определя в годишен размер, ежегодно от Столичен общински съвет в срок до на предходната година. (2) За 2017 г. данъка върху таксиметров превоз на пътници е в размер на 850 лева. (3) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал.1 се дължи от данъчно задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници. (4) Когато Столичен общински съвет не е определил размера на данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната година в срока по ал.1, данъкът се събира на базата на действащия размер за предходната година. Чл.62. (1) Преди получаване на издаденото разрешение по чл.24а, ал.1 от Закона за автомобилните превози, данъчно задължените лица подават данъчна декларация по образец за дължимия данък в Столична община - отдел Общински приходи, по адреса на управление на превозвача. (2) В декларацията по ал.1 лицата посочват обстоятелствата, свързани с определянето на данъка. (3) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички промени в обстоятелствата, които имат значение за определянето на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.

4 (4) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец данъчна декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7- дневен срок от датата на вписване на прехвърлянето в търговския регистър към Агенцията по вписванията. Чл.63. Дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници постъпва в приход на Столична община. Чл.64. (1) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено в течение на годината, дължимият данък за текущата година се определя по следната формула: ДДТГ = ГДТПП х БМ 12 където ДДТГ е размерът на дължимия данък за текущата година; ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници, определен с тази наредба; БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на издаване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници. (2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено в течение на годината, от платения годишен данък се възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула: НВДТПП = ПГДТПП х БМ 12 където НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за текущата година; ПГДТПП е платеният годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година; БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници. Чл.65. Данъкът върху таксиметровия превоз на пътници в размер, определен с тази наредба, се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл.24а, ал.1 от Закона за автомобилните превози. Чл.66. Възстановяване на надвнесен данък върху таксиметровия превоз на пътници се извършва по писмено искане на данъчно задължено лице по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс." 3. В Преходните и заключителни разпоредби създава нов 15, със следното съдържание: 15. Раздел VII Данък върху таксиметров превоз на пътници от Глава втора Местни данъци влиза в сила от г.. Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на г., Протокол 23, точка 2 от дневния ред,

5 по доклад СОА16-ВК / г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет. Председател на Столичния общински съвет: (п) Елен Герджиков

Общинска администрация Суворово

Общинска администрация Суворово http://www.suvorovo.bg/bg/732-решения-от-12-то-заседание-от-26102016г Страница 1 Общинска администрация Суворово Решения от 12-то заседание от 26.10.2016г. РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО ХІІ заседание,

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 52 Протокол 5 от 21.03.2016 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 824 243 Факс: (086) 823 343 7500 Силистра E-mail: mayor@silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И

Подробно

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ХАРМАНЛИ МОТИВИ ЗA ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 6 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Харманли От Мария

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 7 2 9 на Столичния общински

Подробно

t.7

t.7 О Б Щ И Н А Ш У М Е Н 9700 гр. Шумен, бул. Славянски 17, тел./факс: 054/800400, e-mail: mayor@shumen.bg, http://www.shumen.bg ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 До проф. д.т.н. инж. Борислав Беджев, Председател

Подробно

Microsoft Word - Copy of 458.doc

Microsoft Word - Copy of 458.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 4 5 8 на Столичния общински

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 120 протокол 17/ г. на Общ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 120 протокол 17/ г. на Общ От решение 120 протокол 17/ 18.05.2017г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 120 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища Общински съвет - Маджарово приема Доклада

Подробно

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3 ПРОЕКТ ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от ДЕЛЯН ДОБРЕВ Министър на икономиката, енергетиката и туризма ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа

Подробно

Microsoft Word - Copy of 2

Microsoft Word - Copy of 2 СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 2 на Столичния общински съвет

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПРОЕКТ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2016 година ЗА изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет М И Н И С Т

Подробно

04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto

04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto Приложение 1 към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43 7500 Силистра e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg РЕШЕНИЕ 264 на Столичния общински съвет

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ДО Г- ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО Д О К Л А Д от ДЕСИСЛАВА АХЛАДОВА ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ДО Г- ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО Д О К Л А Д от ДЕСИСЛАВА АХЛАДОВА ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ДО Г- ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО Д О К Л А Д от ДЕСИСЛАВА АХЛАДОВА ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОПОТ РЕШЕНИЕ 169 ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ - ПРОТОКОЛ 27 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ По Докладна записка 161/08.11.2013

Подробно

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 520 на Столичния общински съвет от

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ НАРЕДБА 20 за социално подпомагане на граждани от бюджета на Община Правец ------------------------------------------- П р а в е ц, 2008 година Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 2 Чл.1. С тази Наредба се определя

Подробно

NAREDBA-Register FIN

NAREDBA-Register FIN Проект! НАРЕДБА За реда и начина за водене на регистъра на лицата, които извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или предлагане на напитки Глава първа

Подробно

Microsoft Word - Copy of 258

Microsoft Word - Copy of 258 СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 2 5 8 на Столичния общински

Подробно

Препис-извлечение от протокол № 13

Препис-извлечение от протокол № 13 Препис-извлечение от протокол 13 от 30.08.2012 година на заседание на Общински съвет Стражица по т.4 от дневния ред: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СИЛИСТРА гр.силистра, ул. С.Велики 16 086/820655, факс: 086/821015 e-mail: obs@silistra.bg ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И С К А от МАРИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ

Подробно

Microsoft Word Copy.doc

Microsoft Word Copy.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 3 5 7 на Столичния общински

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

Microsoft Word - R doc

Microsoft Word - R doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 3 8 5 на Столичния общински

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2 -ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 /18.03.2013 г 176 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.7 ал.2 от ЗБППМН Общински съвет Исперих 1. Приема

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на икономиката Нормативен акт: Закон

Подробно

АНКЕТА

АНКЕТА О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б Е Л Е Н Е град Белене - 5930, ул. България 35, тел. 0658/3 10 61, e-mail: obs.belene@gmail.com, www.belene.bg П Р А В И Л Н И К ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ

Подробно

14617

14617 ПРАВИЛА за реда на ползване на училищните автобуси, предоставени от министерството на образованието и науката на община Шумен за превоз на деца и ученици I. Общи положения: 1.Училищните автобуси са предоставени

Подробно