РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН О Б Я В Л Е Н И Я г. Обявление по АдмД 366/2018 г. Административният съд - гр. Смол

Размер: px
Започни от страница:

Download "РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН О Б Я В Л Е Н И Я г. Обявление по АдмД 366/2018 г. Административният съд - гр. Смол"

Препис

1 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН О Б Я В Л Е Н И Я г. Обявление по АдмД 366/2018 г. образувано адм. дело 366/2018 г. по протест на прокурор при Окръжна прокуратура - гр. Смолян, срещу Наредба 12 за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Златоград, приета с Решение Г 335 по протокол 42/ г. на Общински съвет Златоград, изменена и допълнена с Решение Г 628 по протокол 70/ г.; Решение Е 218 по протокол 19/ г.; Решение 870 по протокол 64/ г. на Общински съвет - гр. Златоград, насрочено за г. от 13:30 часа г. Обявление по АдмД 363/2018 г. Административен съд гр. Смолян на основание чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано административно дело 363/2018 г. по протест на Окръжна прокуратура гр. Смолян срещу Наредба за определяне реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, на общински съвет - Рудозем, изменена и допълнена с решение 479 по протокол 54 от г.; решение 484 по протокол 54 от г.; решение 66 по протокол 8 от г.; решение 75 по протокол 6 от г.; решение 137 по протокол 10 от г.; решение 169 по протокол 17 от г.; решение 167 по протокол 17 от г. и решение 274 по протокол 33 от г. на Общински съвет - Рудозем, в нейната цялост. Съдът уведомява, че делото е насрочено за г. от часа, като г. Обявление по АдмД 347/2018 г. Административният съд - Смолян, на основание чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано адм. дело 347/2018 г. по протест на прокурор при Окръжна прокуратура -

2 Смолян, срещу Наредба за определяне размера на местните данъци, такси и услуги на територията на община Рудозем, издадена през 2003 г. от Общински съвет - Рудозем, изменена и допълнена с Решение 328 по Протокол от г., с последно изменение и допълнение с Решение 175 по Протокол 19/ г., всички на Общински съвет - Рудозем, в нейната цялост, насрочено за г. от 13:40 часа г. Обявление по АдмД 338/2018 г. Административен съд - Смолян на основание чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано адм. дело 338/2018 г. по протест на Заместник-окръжен прокурор при Окръжна прокуратура - Смолян, срещу разпоредбите на чл. 23, ал. 3 относно: по-малко от 200 метра и чл. 80 от Наредба 1 за осигуряване на обществения ред на територията на Община Смолян, приета с Решение 64 от г. на Общински съвет - гр. Смолян, насрочено за г. от 13:30 часа г. Обявление по АдмД 326/2018 г. Административен съд гр. Смолян на основание чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано административно дело 326/2018 г. по протест на Окръжна прокуратура гр. Смолян срещу измененията и допълненията на разпоредбите на чл. 2, ал. 1; чл. 4, ал. 1; чл. 21; чл. 19, ал. 1, т. 6 и т. 7; чл. 29; чл. 35, ал. 2; чл. 43, ал. 2; чл. 49; чл. 49, т. 67; чл. 49, т ; отмяната на чл ; чл. 49, т. 35; чл. 52 и разпоредбата на чл.49, т. 41, пр. 2-8 от Наредба 9 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на община Мадан приета с решение 231 по протокол 8/ г. на Общински съвет - Мадан, изменена и допълнена с решение 267 по протокол 22/ г.; решение 331 по протокол 6/ г.; решение 392 по протокол 30/ г.; решение 409 по протокол 2/ г.; решение 466 по протокол 38/ г.; решение 508 по протокол 40/ г. и решение 525 по протокол 42/ г. на Общински съвет - Мадан. Съдът уведомява, че делото е насрочено за г. от часа, като г. Обявление по АдмД 327/2018 г г. стр. 2

3 образувано адм. дело 327/2018 г. по протест на Окръжна прокуратура - Смолян, срещу срещу Наредба 1 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Девин, приета с Решение 27 по протокол 5/ г. на ОбС-Девин, изменена и допълнена с: Решение 67 по протокол 9/ г.; Решение 127 по протокол 11/ г.; Решение 37 по протокол 5/ г.; Решение 18 по протокол 4/ г. на Общински съвет Девин,в нейната цялост. Делото е насрочено за г. от 13:30 часа г. Обявление по АдмД 317/2018 г. Административен съд - Смолян, на основание чл. 185 от АПК е образувал адм.д. 317/2018 г. по протест на прокурор от Окръжна прокуратура гр. Смолян срещу Наредбата 1 за осигуряване на обществения ред, пожарната безопасност и защита на населението, поддържането на чистотата, опазването на околната среда и защита на имуществото на територията на община Баните, област Смолян, приета с Решение 97 по Протокол 10/ г. на Общински съвет - Баните, изменяна и допълвана многократно. Делото е насрочено за г. от часа. Като заинтересованите лица могат да поискат с писмена молба да се присъединят към оспорването или да встъпят като страна наред с административния орган до началото на устните състезания при всяко положение на делото г. Обявление по АдмД 301/2018 г. Административен съд - Смолян, на основание чл.185 от АПК е образувал адм.д. 301/2018 г. по жалба на П. З. срещу разпоредбите на т. 3-9 от Цени на услугите в Регионална библиотека "Николай Вранчев" гр. Смолян, Приложение 6 от чл. 63 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Смолян, приета с Решение 29 от г. на Общински съвет Смолян. Делото е насрочено за г. от часа. Като заинтересованите лица могат да поискат с писмена молба да се присъединят към оспорването или да встъпят като страна наред с административния орган до началото на устните състезания при всяко положение на делото г. Обявление по АдмД 295/2018 г г. стр. 3

4 Административен съд - гр. Смолян, на основание чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано административно дело 295/2018 г. по Заповед АП / г. на Областен управител на Област - Смолян Недялко Славов срещу Решение 114 от г. потвърдено с Решение 144/ г. на Общински съвет - Девин, с което е приета Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община - Девин. Делото е насрочено за г. 13:30 часа г. Обявление по АдмД 288/2018 г. образувано административно 288/2018 г. по протест на Окръжна прокуратура гр. Смолян срещу Разпоредбите на т. 13, т. 23 и т. 24 в раздел IV "Услуги по гражданско състояние" от Приложение 1 на Наредба 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на права и услуги на територията на община Златоград, приета с решение Ж518 по протокол 33/ г.на Общински съвет - Златоград, изменена и допълнена с Решение Ж 649 по протокол 42/ г. на Общински съвет- Златоград. Съдът уведомява, че делото е насрочено за г. от часа г. Обявление по АдмД 266/2018 г. Административният съд - гр. Смолян, на основание чл. 188 вр. с чл. 181 от АПК съобщава, че е образувано административно дело 266/2018 г. по жалба от П. Т. З., срещу т.1.3 от Цени на услуги в Регионална библиотека "Николай Вранчев" - Смолян към приложение 6 от чл. 63 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Смолян. Делото е насрочено за г. от 13:40 часа г. Обявление по АдмД 221/2018 г. образувано адм. дело 221/2018 г. по протест на Заместник-окръжен прокурор при Окръжна прокуратура - гр. Смолян, срещу Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Борино, приета с Решение 31 по Протокол 4 от г. на Общински съвет г. стр. 4

5 Борино, с последно изменение и допълнение с Решение 465 по Протокол 62 от г., насрочено за г. от 14:10 часа г. Обявление по АдмД 163/2018 г. образувано адм. дело 187/2018 г. по протест на Окръжна прокуратура - Смолян, срещу Наредба 5 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Баните, приета с Решение 78 по протокол 11/ г. на ОбС-Баните, изменена и допълнена с Решение 96 по протокол 14/ г., Решение 111 по протокол 15/ г., Решение 151 по протокол 21/ г., Решение 280 по протокол 27/ г. и Решение 301 по протокол 29/ г. на Общински съвет Баните. Делото е насрочено за г. от 14:00 часа г. Обявление по АдмД 163/2018 г. образувано административно дело 163/2018 г. жалба от П. Т. З., срещу чл. 49, т. 41 в частта "над 14 г. - 2,50 лв." от Наредба 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мадан, приета с Решение 231 по протокол 18/ г. на ОбС-Мадан. Делото е насрочено за г. 13:40 часа г. Обявление по АдмД 160/2018 г. Административен съд - Смолян, на основание чл. 185 от АПК е образувал адм.д. 160/2018 г. по протест от прокурор при Окръжна прокуратура - Смолян срещу Наредбата за определяне размера на местните данъци и такси на територията на община Неделино, приета с Решение 22 по Протокол 5/ г. на Общински съвет гр. Неделино, изменена и допълнена с Решение 20 по Протокол 4/ г. и Решение 358 по Протокол 24/ г. на Общински съвет Неделино, делото е насрочено за г. от 13:40 ч., като заинтересованите лица могат да поискат с писмена молба да се присъединят към оспорването или да встъпят като страна наред с административния орган до началото на устните състезания при всяко положение на делото г. стр. 5

6 г. Обявление по АдмД 161/2018 г. образувано адм. дело 161/2018 г. по протест на прокурор при Окръжна прокуратура - гр. Смолян, срещу Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Неделино, приета с Решение 210 по Протокол 22/ г. на Общински съвет - Неделино, изменена и допълнена с Решение 274 по Протокол 25/ г., Решение 413 по Протокол 38/ г., Решение 19 по Протокол 4/ г., Решение 357 по Протокол 24/ г. и Решение 530 по Протокол 37/ г., в нейната цялост, насрочено за г. от 13:30 часа г. Обявление по АдмД 140/2018 г. Административен съд гр. Смолян на основание чл.188 от АПК съобщава, че е образувано административно дело 140/2018 г. по протест на Окръжна прокуратура гр. Смолян срещу Наредба 1 за обществения ред на територията на община Неделино, приета с решение 82 по протокол 12/ г. на Общински съвет - Неделино, изменена и допълнена с решение 211 по протокол 22/ г., решение 18 по протокол 4/ г. и решение 348 по протокол 22/ г. на Общински съвет - Неделино в нейната цялост. Съдът уведомява, че делото е насрочено за г. от часа, като г. Обявление по АдмД 139/2018 г. образувано адм. дело 139/2018 г. по протест на прокурор при Окръжна прокуратура - гр. Смолян, срещу Наредба за престой и паркиране на превозни средства, управлявани и превозващи лица с увреждания на територията на община Неделино, приета с Решение 212 по Протокол 22/ г. на Общински съвет - Неделино, в нейната цялост, насрочено за г. от 13:50 часа г. стр. 6

7 г. Обявление по АдмД 128/2018 г. образувано адм. дело 128/2018 г. по протест на прокурор при Окръжна прокуратура - гр. Смолян, срещу Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Чепеларе, приета с Решение 125 по Протокол 8/ г. на Общински съвет Чепеларе, изменена/допълнена с Решение 262 по Протокол 14/ г. на Общински съвет - гр. Чепеларе, насрочено за г. от часа г. Обявление по АдмД 119/2018 г. образувано адм. дело 119/2018 г. по протест на прокурор при Окръжна прокуратура гр. Смолян, срещу Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучета на територията на община Неделино, приета с Решение 213 по протокол 22/ г. на Общински съвет Неделино, в нейната цялост, насрочено за г. от часа г. Обявление по АдмД 124/2018 г. Административен съд - Смолян, на основание чл. 185 от АПК е образувал адм.д. 124/2018 г. по протест от прокурор при Окръжна прокуратура гр.смолян срещу Наредба 22 за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Златоград, приета с Решение Е 542 по протокол 44/ г. на Общински съвет Златоград, в нейната цялост, делото е насрочено за г. от ч., като заинтересованите лица могат да поискат с писмена молба да се присъединят към оспорването или да встъпят като страна наред с административния орган до началото г. Обявление по АдмД 116/2018 г. Административен съд - Смолян, на основание чл. 185 от АПК е образувал адм.д. 116/2018 г. по протест от прокурор при Окръжна прокуратура гр. Смолян срещу Разпоредбите на чл. 4, чл. 10 т. 5, чл. 16, ал. 6 в частта относно талон за административна регистрация, чл. 27, ал. 2 в частта относно упълномощени от него лица и чл. 28 от Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на г. стр. 7

8 територията на община - Борино, приета с решение 175 от г. на Общински съвет - Борино по протокол 18 от г., делото е насрочено за г. от ч., като заинтересованите лица могат да поискат с писмена молба да се присъединят към оспорването или да встъпят като страна наред с административния орган до началото г. Обявление по АдмД 115/2018 г. образувано адм. дело 115/2018 г. по протест на заместник-окръжен прокурор при Окръжна прокуратура - гр. Смолян, срещу разпоредбите на чл. 4, ал. 1, т. 5, б. е и чл. 11, ал. 1, т. 6, б. б от Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета, регистрацията и стопанисването на домашни кучета на територията на Община Рудозем, приета с Решение 111 от г. на Общински съвет - Рудозем, по Протокол 8/ г., насрочено за г. от часа г. Обявление по АдмД 114/2018 г. Административен съд гр. Смолян на основание чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано административно дело 114/2018 г. по протест на Окръжна прокуратура гр. Смолян срещу разпоредбите на чл. 6, ал. 1, т. 3; чл. 14 относно частта документ за платена такса по чл. 175 от ЗВД за съответната или предходната година ; чл. 23, ал. 2 относно частта упълномощени от него лица и чл. 24, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за придобиване, регистрация, притежаване, отглеждане и контрол на кучетата на територията на община Смолян, приета с решение 145 от г. на ОбС Смолян по протокол 10. Съдът уведомява, че делото е насрочено за г. от часа, като г. Обявление по АдмД 100/2018 г. Административен съд - Смолян, на основание чл. 185 от АПК е образувал адм.д. 100/2018 г. по протест от прокурор при Окръжна прокуратура - Смолян срещу разпоредбите на чл. 3; чл. 10, т. 1 и т. 6 и чл. 20, ал. 2 в частта относно "упълномощени г. стр. 8

9 от него лица" от Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Девин, приета с решение 22 от г. на ОбС-Девин по протокол 5, делото е насрочено за г. от ч., като заинтересованите лица могат да поискат с писмена молба да се присъединят към оспорването или да встъпят като страна наред с административния орган до началото на устните състезания при всяко положение на делото г. Обявление по АдмД 79/2018 г. образувано административно дело 79/2018 г. по протест на Окръжна прокуратура - Смолян, срещу Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Смолян, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с решение 8 по протокол 3/ на ОбС-Смолян, изменен и допълнен с Решение 38 по протокол 6/ г.; Решение 133 по протокол 12/ г.; Решение 75 по протокол 7/ г.; Решение 246 по протокол 16/ г.; Решение 44 по протокол 5/ г.; Решение 108 по протокол 8/ г.; Решение 180 по протокол 11/ г.; Решение 601 по протокол 33/ г.; Решение 650 по протокол 35/ г.; Решение 3 по протокол 3/ г.; Решение 60 по протокол 6/ г. на ОбС-Смолян. Делото е насрочено за г. 13:45 часа, като г. Обявление по АдмД 63/2018 г. Административен съд гр. Смолян на основание чл.188 от АПК съобщава, че е образувано административно дело 63/2018 г. по протест на Окръжна прокуратура гр. Смолян срещу Наредбата за реда за управление правата на собственик на Община Девин в търговските дружества с общинско участие в капитала, приета с решение 68 по протокол 8/ г. на Общински съвет - Девин, изменена с решение 111 по протокол 10/ г. и решение 151 по протокол 14/ г. на Общински съвет - Девин в нейната цялост. Съдът уведомява, че делото е насрочено за г. от часа, като г. стр. 9

10 г. Обявление по АдмД 58/2018 г. Административен съд - Смолян, на основание чл. 185 от АПК е образувал адм.д. 58/2018 г. по протест от прокурор при Окръжна прокуратура гр. Смолян срещу Разпоредбите на чл. 14, ал. 1, т. 2; чл. 16, ал. 1, т. 12 и чл. 17, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Неделино, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение 101 по Протокол 4/ г. на Общински съвет - Неделино, делото е насрочено за г. от ч., като заинтересованите лица могат да поискат с писмена молба да се присъединят към оспорването или да встъпят като страна наред с административния орган до началото на устните състезания при всяко положение на делото г. Обявление по АдмД 50/2018 г. образувано адм. дело 50/2018 г. по протест на прокурор при Окръжна прокуратура - гр. Смолян, срещу Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение 4 по Протокол 2/ г. на Общински съвет - Борино, изменен и допълнен с Решение 8 по Протокол 3/ г., Решения 10 и 12 по Протокол 4/ г. и Решение 190 по Протокол 20/ г. на Общински съвет - Борино, в неговата цялост, насрочено за г. от часа г. Обявление по АдмД 44/2018 г. Административен съд - Смолян, на основание чл. 185 от АПК е образувал адм.д. 44/2018 г. по протест от прокурор при Окръжна прокуратура гр. Смолян срещу Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение 20 по Протокол 3/ г. на Общински съвет - Мадан, делото е насрочено за г. от ч., като заинтересованите лица могат да поискат с писмена молба да се г. стр. 10

11 присъединят към оспорването или да встъпят като страна наред с административния орган до началото г. Обявление по АдмД 20/2018 г. Административен съд гр. Смолян на основание чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано административно дело 20/2018 г. по протест на Окръжна прокуратура гр. Смолян срещу Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Златоград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с решение Г12 по протокол 5 от г. на Общински съвет - Златоград. Съдът уведомява, че делото е насрочено за г. от часа, като г. Обявление по АдмД 18/2018 г. образувано адм. дело 18/2018 г. по жалба от МИРОНЕ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Смолян, ул. Спортна 8, представлявано от Управителя Мирослав Фисински против срещу разпоредбите на чл. 31, ал. 1 и ал. 2 от Наредба 1 за осигуряване обществения ред на територията на Община Смолян, приета с Решение 64/ г., изменена с Решение 202/ г. и с Решение 348/ г. на Общински съвет Смолян, насрочено за г. от 14:10 часа г. Обявление по АдмД 11/2018 г. Административен съд гр. Смолян на основание чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано административно дело 11/2018 г. по протест на Окръжна прокуратура гр. Смолян срещу разпоредбата на чл. 12, ал. 1, т. 2 за текста: по писмено искане на наймалко една трета от всички общински съветници от Правилника за организиране на дейността от Общински съвет - Чепеларе, област Смолян, приет с решение 6 от г. Съдът уведомява, че делото е насрочено за г. от 14:00 часа, като г. стр. 11

12 г. Обявление по АдмД 7/2018 г. образувано адм. дело 7/2018 г. по протест на Окръжна прокуратура - Смолян, срещу Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Доспат /ОбС/, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с решение 4 по протокол 2 от г. на ОбС - Доспат, изменен с решение 43 по протокол 4 от г. Делото е насрочено за г. от 14:20 часа г. Обявление по АдмД 3/2018 г. образувано административно дело 3/2018г. по протест на Окръжна прокуратура - Смолян, срещу Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с решение 5 по протокол 3 от г. на ОбС-Девин, изменен с решение 6 по протокол 1 от г. и решение 96 по протокол 8 от г. Делото е насрочено за г. от 14:10 часа г. Обявление по АдмД 2/2018 г. образувано адм. дело 2/2018 г. по протест на прокурор при Окръжна прокуратура - гр. Смолян, срещу Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Баните, област Смолян, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение 4 по Протокол 2/ г. на Общински съвет - Баните, изменен с Решение 196 по Протокол 9/ г. и Решение 266 по Протокол 25/ г. на Общински съвет - Баните, в неговата цялост, насрочено за г. от 13:30 часа г. стр. 12

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН О Б Я В Л Е Н И Я г. Обявление по АДМД 365/2017г. Административен съд - Смолян, на о

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН О Б Я В Л Е Н И Я г. Обявление по АДМД 365/2017г. Административен съд - Смолян, на о РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН О Б Я В Л Е Н И Я 2 0 1 7 13.12.2017г. Обявление по АДМД 365/2017г. Административен съд - Смолян, на основание чл. 185 от АПК е образувал адм. д. 365/2017

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 52 Протокол 5 от 21.03.2016 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 824 243 Факс: (086) 823 343 7500 Силистра E-mail: mayor@silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2 -ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 /18.03.2013 г 176 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.7 ал.2 от ЗБППМН Общински съвет Исперих 1. Приема

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 100 гр. Габрово, година В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд Габрово в открито съдебно заседание на двадесети юни две хиляди

Р Е Ш Е Н И Е 100 гр. Габрово, година В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд Габрово в открито съдебно заседание на двадесети юни две хиляди Р Е Ш Е Н И Е 100 гр. Габрово, 27.06.2018 година В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд Габрово в открито съдебно заседание на двадесети юни две хиляди и осемнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИН

Подробно

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ НАРЕДБА 20 за социално подпомагане на граждани от бюджета на Община Правец ------------------------------------------- П р а в е ц, 2008 година Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 2 Чл.1. С тази Наредба се определя

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 24 Смолян, 15 март 2017г. Днес 15 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 24 Смолян, 15 март 2017г. Днес 15 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 24 Смолян, 15 март 2017г. Днес 15 март 2017 г., 17.30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На заседанието

Подробно

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО Правно основание Административнопроцесуален кодекс, Глава единадесета (чл. 153 и сл.) от С

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО Правно основание Административнопроцесуален кодекс, Глава единадесета (чл. 153 и сл.) от С ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО Правно основание Административнопроцесуален кодекс, Глава единадесета (чл. 153 и сл.) от Семейния кодекс (СК) Закон за гражданската регистрация

Подробно

tarifa1

tarifa1 ТАРИФА 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 15 ОТ 1996 Г., ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР.

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от 21.01.2016г. 37 На основание чл.21, ал1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за общинската собственост

Подробно

Препис-извлечение от протокол № 13

Препис-извлечение от протокол № 13 Препис-извлечение от протокол 13 от 30.08.2012 година на заседание на Общински съвет Стражица по т.4 от дневния ред: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Р И Н О с. Борино, обл. Смолян, ул. Христо Ботев 1, /21-47, Относно: Р Е Ш Е Н И Е

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Р И Н О с. Борино, обл. Смолян, ул. Христо Ботев 1, /21-47,   Относно: Р Е Ш Е Н И Е Относно: 461 Прието по Протокол 61/21.01.2015г. Избор на съдебни заседатели при Районен съд-девин за мандата 2015-2020г., от Община Борино. По предложение инж. Осман Кафа-Секретар на Община Борино и Председател

Подробно

t.7

t.7 О Б Щ И Н А Ш У М Е Н 9700 гр. Шумен, бул. Славянски 17, тел./факс: 054/800400, e-mail: mayor@shumen.bg, http://www.shumen.bg ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 До проф. д.т.н. инж. Борислав Беджев, Председател

Подробно

reshenie_28_03_2013

reshenie_28_03_2013 ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на нова Наредба 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост. След направените изказвания

Подробно

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности, образование, култура здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, детски и младежки дейности, спорт и туризъм към ОбС

Подробно

Наредба за именуване и преименуване на обекти с общинско значение на територията на Община Девин

Наредба за именуване и преименуване на обекти с общинско значение на територията на Община Девин Наредба ЗА ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЕКТИ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЕВИН Девин, 2010 г. Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1 / 7 Чл.1. Настоящата Наредба урежда условията и реда за именуване

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 132 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Пр

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 132 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Пр 132 Общинският съвет на основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА Общинският съвет отменя Решение 111/17.09.2013 година, прието с Протокол 8 на редовно заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.09.2013

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 6 7 4 на Столичния общински

Подробно

Microsoft Word - Pravilnik pomo6ti.doc

Microsoft Word - Pravilnik pomo6ti.doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ с. Ценово Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна помощ Приет с Решение 278 по Протокол 48/23.09.2009 г. Ценово 2009г. Раздел I Общи положения Чл.1. Този правилник урежда реда

Подробно

АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК МОНТАНА

АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК МОНТАНА П Р О Т О К О Л 12 от редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от Водоснабдяване и канализация ЕООД гр. Смолян Днес 07.03.2019 г., в зала 201 в сградата

Подробно

О Б Щ И Н С К И Препис-извлечение! С Ъ В Е Т - В А Р Н А П Р О Т О К О Л 33 от заседание, проведено на г. по точка първа от дневния ред ОТН

О Б Щ И Н С К И Препис-извлечение! С Ъ В Е Т - В А Р Н А П Р О Т О К О Л 33 от заседание, проведено на г. по точка първа от дневния ред ОТН по точка първа от дневния ред ОТНОСНО: Приемане на декларация за изразяване на съпричастността и готовността на общинските съветници мандат 2011-2015 г. при Общински съвет Варна да извършат лични дарения

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 328 Протокол 33 от 02.07.2015 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 13 май 2019 г. Днес 13 май 2019 г., 17:30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 13 май 2019 г. Днес 13 май 2019 г., 17:30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 13 май 2019 г. Днес 13 май 2019 г., 17:30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна администрация Смолян. На заседанието

Подробно

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ХАРМАНЛИ МОТИВИ ЗA ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 6 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Харманли От Мария

Подробно

. СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД. УТВЪРЖДАВАМ:...(п)... ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САС ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В СОФИЙСКИ АП

. СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД. УТВЪРЖДАВАМ:...(п)... ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САС ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В СОФИЙСКИ АП . СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД. УТВЪРЖДАВАМ:...(п)... ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САС ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД Целта на настоящите правила е да се осигури

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОДЕЧ ПРИЕТА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.59, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА

Подробно

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx решение 183 протокол 25/ 28.12.2009 г. на Общински съвет - Маджарово Р Е Ш Е Н И Е 183 На основание чл.27, ал.6, от ЗМСМА, Общински съвет Маджарово приема отчета за дейността на Общински съвет Маджарово

Подробно

ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н

ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. актуализация на поименния списък за капиталови разходи. 2. приемане на План-сметка и определяне размера

Подробно

Microsoft Word - programa_obs2019

Microsoft Word - programa_obs2019 ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23-46, факс 03145/23-51 e-mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 351 Протокол 43 от 29.01.2019 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ Р Е Ш Е Н И Е 372 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА г., ПРОТОКОЛ 46 Относ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ Р Е Ш Е Н И Е 372 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА г., ПРОТОКОЛ 46 Относ 372 Относно: Актуализация на капиталови разходи към 31.12.2018 г. и актуализация в дейност Център за обществена подкрепа /526/ и Дневен център за работа с деца и младежи с увреждания/551/. 143/20.12.2018

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 728/ Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично засед

Р Е Ш Е Н И Е Номер 728/ Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично засед Р Е Ш Е Н И Е Номер 728/01.08. Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 02.07. Година 2008 В публично заседание в следния състав: Председател: Серафимка Мадолева

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - В А Р Н А Препис-извлечение! П Р О Т О К О Л 21/ г. по точка първа от дневния ред ОТНОСНО: Приемане на деклараци

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - В А Р Н А Препис-извлечение! П Р О Т О К О Л 21/ г. по точка първа от дневния ред ОТНОСНО: Приемане на деклараци по точка първа от дневния ред ОТНОСНО: Приемане на декларация от Общински съвет - Варна за запазване собствеността на "Дворец на културата и спорта"-еад - Варна. Председател Общински съвет - Варна Общ

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 81 протокол 12/ г. на Общи

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 81 протокол 12/ г. на Общи От решение 81 протокол 12/ 20.12.2012г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 81 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.2от Закона за народните читалища Общински съвет Маджарово приема Годишна

Подробно

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/ И

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/ И ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/622 12 e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg Изх.номер 08-00-24713.10.2017 г. ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИ

Подробно

13

13 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Николай Тодоров Мелемов Кмет на Община Смолян ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради върху поземлен имот с идентификатор 67653.916.457,

Подробно

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 437

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 437 ПРЕПИС ОТ 418 По първа точка Заповед АК-04-44/02.10.2013 г. на Областният управител на област Монтана. Ст. Панталеев подложи Заповедтта на поименно гласуване. След проведеното поименно гласуване с 20 гласа

Подробно

uid= ?0

uid= ?0 стр. 1 от 13 ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр.

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 11 Смолян, 15 май 2019 г. Днес 15 май 2019 г., 17:30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 11 Смолян, 15 май 2019 г. Днес 15 май 2019 г., 17:30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 11 Смолян, 15 май 2019 г. Днес 15 май 2019 г., 17:30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна администрация Смолян. На заседанието

Подробно

Microsoft Word - Naredba_Dobrovolni_formirovania.doc

Microsoft Word - Naredba_Dobrovolni_formirovania.doc Чл. 1. (1) С тази наредба се определя редът за създаване на доброволни формирования за подпомагане органите на Национална служба Пожарна безопасност и защита на населението при Министерството на вътрешните

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ от г. ДО Г-ЖА МАРИАНА МАСУРСКА УПРАВИТЕЛ НА АЛФА АКАУНТ М ЕООД РАЙОН ТРИАДИЦ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ от г. ДО Г-ЖА МАРИАНА МАСУРСКА УПРАВИТЕЛ НА АЛФА АКАУНТ М ЕООД РАЙОН ТРИАДИЦ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ-11-614-4 от 08.08.2019 г. ДО Г-ЖА МАРИАНА МАСУРСКА УПРАВИТЕЛ НА АЛФА АКАУНТ М ЕООД РАЙОН ТРИАДИЦА Ж.К. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ БЛ. 17, АП. 3 ГР. СОФИЯ,

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ от г. ДО Г-Н ВАЛЕНТИН МАРКОВ УПРАВИТЕЛ НА ИНОВА АВТОРЕМОНТ ЕООД РАЙОН СЕРДИК

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ от г. ДО Г-Н ВАЛЕНТИН МАРКОВ УПРАВИТЕЛ НА ИНОВА АВТОРЕМОНТ ЕООД РАЙОН СЕРДИК РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ-11-529-3 от 09.08.2019 г. ДО Г-Н ВАЛЕНТИН МАРКОВ УПРАВИТЕЛ НА ИНОВА АВТОРЕМОНТ ЕООД РАЙОН СЕРДИКА Ж.К. БАНИШОРА БЛ. 41А, ВХ. В, АП. 45 ГР. СОФИЯ, 1233

Подробно

Приложение 1 І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протоко

Приложение 1 І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протоко І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за 2 0 1 3 година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протокол 43 от 27.11.2014 г. Наименование План Отчет Изпълнение на прихода

Подробно