Ядра

Размер: px
Започни от страница:

Download "Ядра"

Препис

1 [1] ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКАЗА ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН Степен на образование: Основна Етап: Прогимназиален Степен на образование: Средна Етап: Първи гимназиален Ядра на учебно Знания, умения, отношения (в края на Ядра на учебно Знания, умения, отношения (в края на X клас) съдържание VII клас) съдържание В резултат на обучението по информационни технологии в края на прогимназиален етап на основната образователна степен ученикът: В резултат на обучението по информационни технологии в края на първи гимназиален етап на средната образователна степен ученикът: Компютърна система Описва компютърна система, периферни устройства (с логически и физически имена) и различни носители на информация Познава основни технически параметри на компютърна система, периферни устройства и носители на информация Познава файлова структура и дървовидна организация на данни Спазва и обяснява смисъла на основни правила за работа с компютър, периферни устройства и носители на информация Познава и използва възможности на компютърната система за възпроизвеждане на мултимедийно съдържание Разпознава и реагира по подходящ начин на съобщения, извеждани от приложения и/или операционната система Извършва основни операции с файлове. Извършва основни потребителски настройки на операционната система Компютърна система Демонстрира траен интерес към съвременните постижения в областта на компютърните системи Актуализира своевременно знанията си за съвременните компютърни системи Успешно прилага и използва в своята дейност предимствата от промените в областта на компютърните системи и технологии

2 [2] Отнася се внимателно и отговорно към компютъра, периферните устройства и носителите на информация Демонстрира интерес към съвременните постижения в областта на компютърните системи Информация и информационни дейности Електронна комуникация Знае основни единици за измерване на информация Познава информационните дейности и обяснява връзките между тях Разграничава системен и приложен софтуер Създава, обработва и съхранява графична, текстова и звукова информация и я комбинира Използва основни възможности на компютърни програми за работа с текст, графика, звук, видео, таблици, презентация и тяхното комбиниране Самостоятелно избира компютърна програма за извършване на конкретна дейност Познава основни начини и средства за електронна комуникация Информация и информационни дейности Електронна комуникация Подхожда творчески при създаване, обработване и комбиниране на графична, текстова и звукова информация Използва специфични възможности на компютърни програми за работа с текст, графика, звук, видео, таблици, презентация и тяхното комбиниране Познава различни видове информационни системи използвани за управление на малко и средно предприятие Има представа за основните етапи при създаване, внедряване и използване на информационна система Използва специализирана информационна система за работа в малко и средно предприятие Умее да анализира данни и представя резултати Умее да подбира подходящи средства за представяне на информацията в зависимост от решавания проблем Умее да представя информация в различни файлови формати Познава и използва свободно различни електронни речници Прави аргументиран избор на компютърна програма за извършване на конкретна дейност Познава начини и средства за надеждна, сигурна и защитена електронна комуникация

3 [3] Информационна култура Познава основни услуги и приложения в Интернет Извършва основни операции в компютърна мрежа, свързани с обмен на данни и използване на общ хардуер Използва основни услуги на Интернет чрез специализиран софтуер Има представа за значението на електронната комуникация за развитието на обществото Знае основни начини за търсене, използване и обработване на информация при решаване на учебни задачи Знае и където е възможно употребява български термини при описание на дейностите, извършвани с компютърна система и компютърна мрежа Познава и спазва правилата за безопасна работа с компютър и компютърна мрежа Има представа за същността на компютърните вируси, възможностите за предпазване от тях и отстраняването им Уважава правото на интелектуална собственост при използване на програми, файлове с данни и работа в компютърна мрежа Има представа и спазва етични норми при работа с информационни средства Спазва правилата за етично поведение в мрежова среда Информационна култура Знае предназначението и основни възможности на компютърните мрежи Разграничава работата в локална и глобална компютърна мрежа Познава съвременни услуги и приложения в Интернет Умее да подбира подходящи средства за електронна комуникация Използва интернет приложения за споделяне на информация и изграждане на общности Осъзнава значението на електронната комуникация за развитието на обществото Владее различни начини за търсене, използване и обработване на информация при решаване на практически задачи Спазва етичните норми при работа в екип с използване на ИТ Аргументира избора си на информационни средства при решаване на практически задачи самостоятелно и в екип Познава основните видове интелектуална собственост за продукти създадени с информационни технологии Спазва правата за интелектуална собственост при индивидуално и групово използване на продукти създадени с информационни технологии

4 [4] ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Работна група по Информационни технологии: Председател: гл. ас. Ал. Лакюрски, ЦИУУ, СУ "Св. Кл. Охридски" Координатор: П. Михнев, гл. експерт по информационни технологии в МОН Членове: И. Иванов, ФМИ, СУ "Св. Кл. Охридски" и ЧОУ "В. Левски", София С. Кънчева, НПМГ, София ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, средна степен (IX - XII клас) ЯДРА НА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ С ИТ СТАНДАРТИ ( знания, умения, отношения ) 1. Описват коректно компютърни системи и софтуер с общо предназначение (операционна среда, текстообработка, графика, електронни таблици, БД). 2. Създават, редактират и форматират текстове с ограничен обем; създават изображения чрез основни инструменти на графичен редактор; въвеждат и обработват данни от различен тип в електронни таблици; въвеждат данни в БД и извличат информация от тях. 3. Oписват вярно, разбират и спазват правилата за работа с ИТ; подбират и използват адекватни средства при конкретни проблеми, подходящи за решаване с ИТ. 4. Използуват архивиращи програми за компресиране и декомпресиране на данни. 5. Познават, обясняват и прилагат различни стратегии за решаване на проблеми; използват по подходящ начин ИТ при решаване на такива проблеми от бита, социалната организация и производството. 6. Описват и спазват правните, етичните и здравните правила за използване на ИТ. 1. Описват коректно компютърни системи (с общо предназначение и специализирани), компонентите и техническите им характеристики; подготвят задание за компютърни конфигурации, за решаване на определен клас задачи; подбират подходящ софтуер, адекватен на поставената цел. 3. Създават и обработват текстови документи, (съдържащи текст, графика, таблици, специални

5 [5] КОМУНИКИРАНЕ символи, формули, използуват специализирани помощни средства за автоматизиране на текстообработката до ниво предпечатна подготовка); изображения от различни разновидности (рисунки, снимки, чертежи, графики, диаграми, анимация); обработват данни в електронни таблици (проектират таблици, въвеждат и редактират данни, подбират и използуват формули, провеждат изчисления) и база данни (проектират бази от данни, въвеждат, редактират и актуализират данни в тях, генерират заявки и отчети). 4. Описват, разбират и спазват правилата за работа с ИТ; подбират и използуват адекватни софтуерни и технически средства на ИТ при конкретни проблеми, подходящи за решаване с ИТ; използуват програми за компресиране и декомпресиране на данни. 5. Прилагат макродефиниции и програмиране за разширяване на възможностите на потребителските продукти с общо предназначение. 6. Oткриват и обясняват приложенията на ИТ при подбор и прилагане на различни стратегии за решаване на конкретни проблеми; обсъждат правни, етични и здравни проблеми при използуването на ИТ и достигат до коректни и значими за практиката изводи; оценяват предимствата и недостатъците на ИТ. 1. Разпознават и описват най-често използуваните средства на ИТ за пренасяне на данни на разстояние и основните им възможности. 2. Търсят, подбират и извличат информация от различни източници чрез средствата на ИТ. 3. Използуват средства на ИТ за подготвяне и представяне на информация пред публика. 4. Демонстрират разбиране и уважение към различни позиции и идеи при работа с ИТ; дискутират социалните последствия от прилагането им. 5. Демонстрират съобразяване с естетическите, етичните, нравствените и правните норми при поднасяне на информация пред публика. 6. Демонстрират готовност и стремеж за използуване на ИТ за учене през целия живот. 1. Използуват средствата на ИТ за работа в мрежова среда с общи ресурси. 2. Описват структурата на Интернет и предлаганите услуги; познават и разбират изискванията и условията за свързване на компютърна система към Интернет; търсят, селекционират и извличат информация от бази от данни в Web пространството. 3. Сравняват и оценяват различни средства и методи за комуникация; демонстрират готовност да споделят знанията и опита си в използването на ИТ. 4. Използуват ИТ за подбиране на подходяща информация и съчетават разнообразие от форми за

6 [6] КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЕКТИ МОДЕЛИРАНЕ представянето й на непозната и критична публика. 5. Демонстрират чувство за аудитория, отвореност и уважение към чужди позиции и идеи, проявяват естетически вкус, спазват нравствените и правни норми при поднасянето на информация пред публика. 6. Общуват в група чрез ИТ; проектират и оформят Web страници и документи за Web пространството; провеждат информационен обмен с електронна поща. 1. Контролират и управляват адекватно на поставена цел основните ресурси на компютърните системи. 2. Описват предназначението и основните характеристики на операционната среда; организират и структурират данни в нея. 3. Използуват основните правила за коректна работа с компютърни системи; подбират подходящи средства за защита на данните. 4. Предвиждат поведението на компютърната система в процеса на използуването й, разпознават и реагират адекватно на нейните съобщения. 1. Обясняват същността на контрола и на управлението на обекти (в реални условия и чрез модели), формулират и проверяват хипотези за поведението на системата; подбират прости и удобни решения в работата си. 2. Познават и разбират средствата на ИТ за събиране, съхранение и обработване на информация за контрол и управление на обекти от различни разновидности. Използват симулации, базирани на ИТ за приемане на решение и прогнозират последиците на своите избори. 3. Прилагат методи и средства на ИТ за контрол и управление на компютърни системи според нуждите на потребителите, прогнозират поведението на системата, разпознават и разбират съобщенията й и реагират адекватно. 4. Разработват инструкции за контрол и управление от други потребители на реални и моделирани обекти, като демонстрират коректност и отговорност. 5. Описват предназначението и характеристиките на операционната система; използват последователност от команди за контрола и управлението в използуваната операционна среда. 1. Описват същността и основните принципи на моделирането. 1. Разбират основните принципи на моделирането, различават видовете модели и областите на

7 [7] ИНТЕГРИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ И ПРОДУКТИ В ИТ използуването им (икономика, обучение, изследователска работа, управление; проектиране на системи; прогнозиране на поведението на система). 2. Използуват и изследват компютърни модели с различна сложност и предназначение, прилагат правилата и средствата за дизайн на компютърни модели. 3. Построяват и изследват модели чрез ИТ и оценяват валидността им чрез сравняване на поведението им с данни, получени от други източници. 4. Избират подходящи средства на ИТ за създаване на удобства за потребителя, така че да се постигне възможно най-голяма простота на работа с модела при спазване на изискването за адекватност на поставената цел. 5. Демонстрират етика, лична отговорност и съобразяване с възможностите и подготовката на други лица - потребители на разработваните модели и свързаните с тях средства и съоръжения на ИТ. 1. Описват основните възможности и средства на ИТ за обмен на данни между различни приложения в една операционна среда и между различни операционни среди. 2. Използуват успешно средства и ресурси на операционната среда за въвеждане и извеждане на информация чрез периферни устройства. 3. Прилагат различни начини за съхраняване, обединяване и разделяне на документи и обекти. 1. Описват и разбират същността на обмена на данни в една операционна среда, между различни операционни среди, между компютърни системи с различна конфигурация; използуват подходящи средства на ИТ за осъществяване на обмен. 2. Обединяват и разделят документи, представени в еднакви или в различни файлови формати; вмъкват в документ и отделят от него обекти. 3. Въвеждат и извеждат информация с помощта на подходящи за поставената цел периферни устройства (принтери, скенери, средства за мултимедийни конфигурации). 4. Създават документация на разработени ИТ-продукти. 5. Самостоятелно проучват и усвояват непознат софтуер. 6. Демонстрират готовност за работа в екип и спазват етичните, морални и технологични норми в общата работа.

Microsoft Word - document.rtf

Microsoft Word - document.rtf НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА 2 ОТ 2000 Г. ЗА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ (ОБН., ДВ, БР. 48 ОТ 2000 Г.) ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Обн. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2006г. 1. В приложение

Подробно

Microsoft Word - IT progr_7klas.doc

Microsoft Word - IT progr_7klas.doc УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА В VII КЛАС 3 I. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Хорариум часове по учебен план: 1 час седмично - 34 часа годишно. Обучението

Подробно

Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Т

Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Т Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Тема 1. Информация 1 1 Видове информация Познава начините

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ПРОГРАМИРАНЕ И АЛГОРИТМИЧНИ ЕЗИЦИ ЗА ПРОФЕСИЯ: КОД 482010 ИКОНОМИСТ - ИНФОРМАТИК СПЕЦИАЛНОСТ:

Подробно

ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРА

ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРА СРЕДИ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРА Същност на програмното осигуряване За да могат компютрите да разбират описаните на езика за програмиране алгоритми, те трябва да бъдат преведени

Подробно

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Обучението по български език в IX клас

Подробно

(пълно наименование на училището) Утвърждавам!... (име и фамилия, подпис, печат) ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ по инфор

(пълно наименование на училището) Утвърждавам!... (име и фамилия, подпис, печат) ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ по инфор ...... (пълно наименование на училището) твърждавам!... (име и фамилия, подпис, печат) ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ по информационни технологии за 10. клас Изготвил:... (подпис).

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

<4D F736F F D20C0E2F2EEECE0F2E8E7E8F0E0EDE820F1E8F1F2E5ECE820E7E020EEE1F0E0E1EEF2EAE020EDE020E8EDF4EEF0ECE0F6E8FF20E820F3EFF0E0E2E

<4D F736F F D20C0E2F2EEECE0F2E8E7E8F0E0EDE820F1E8F1F2E5ECE820E7E020EEE1F0E0E1EEF2EAE020EDE020E8EDF4EEF0ECE0F6E8FF20E820F3EFF0E0E2E ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГАБРОВО ФАКУЛТЕТ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА Приета с решение на АС Протокол 7/28.03.2017 г. Утвърдил Ректор:. /проф. дтн инж Р. Иларионов/ КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска

Подробно

Slide 1

Slide 1 Методи и алгоритми за моделиране, симулация и оптимизация на полупроводникови сензори Венцеслав Шопов E-mail: vkshopov@yahoo.com BG051PO001-3.3.06-0002 Цел на дисертационния труд е да се създаде софтуерна

Подробно

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната единица Вид урочна единица ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Визуално Програмиране в начален етап

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 1. У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А за задължителна професионална подготовка 1. Учебен предмет: ВЪВЕДЕНИЕ В РС 2. Модул: ВЪВЕДЕНИЕ В РС УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД РД 09 1084

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния пмет КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ за 2018/2019 учебна година III клас първи

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ВИЗУАЛНОТО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА I КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕ

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ВИЗУАЛНОТО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА I КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕ УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ВИЗУАЛНОТО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА I КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Въведение във Визуалното

Подробно

index

index Прием 2019/2020 СТАРОПРЕСТОЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА Тук знанието среща професионализма, мечтите стават реалност, бъдещето е настояще Професионално обучение по специалностите ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ: X. АДМИНИСТРАЦИЯ Човешки ресурси Информационно обслужване

СЪДЪРЖАНИЕ: X. АДМИНИСТРАЦИЯ Човешки ресурси Информационно обслужване СЪДЪРЖАНИЕ: X. АДМИНИСТРАЦИЯ... 165 1. Човешки ресурси... 165 2. Информационно обслужване... 167 X. АДМИНИСТРАЦИЯ 1. Човешки ресурси За да осъществи мисията си и да постигне стратегическите си цели, КРС

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПР

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПР УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Интерактивен графичен дизайн в

Подробно

Графика и Презентации - Стандартизация на графичният Вход/Изход

Графика и Презентации - Стандартизация на графичният Вход/Изход Компютърна Графика и ГПИ Технически средства. Стандартизация на графичния вход/изход. Графични фаи лови формати доц. д-р А. Пенев Технически Средства 2/44 Технически Средства В компютърната графика с термина

Подробно

Представяне на бази данни Образование и Неправителствени организации Ролята на нашата библиотека като информационен център се разширява непрекъснато,

Представяне на бази данни Образование и Неправителствени организации Ролята на нашата библиотека като информационен център се разширява непрекъснато, Представяне на бази данни Образование и Неправителствени организации Ролята на нашата библиотека като информационен център се разширява непрекъснато, което е резултат и от използването на ресурсите на

Подробно

Компютърна Графика и Презентации - Графично моделиране

Компютърна Графика и Презентации - Графично моделиране Компютърна Графика и Презентации Графично Моделиране. Генеративна Компютърна Графика гл. ас. д-р А. Пенев Генеративната КГ се занимава с: Построяване на обекти (модели); Генерация на изображение; Преобразуване

Подробно

Microsoft Word - Techn zad 2017-M1

Microsoft Word - Techn zad 2017-M1 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за предоставяне на достъп до специализирана уеб-базирана електронна платформа, позволяваща провеждане на Национално онлайн външно оценяване на дигиталните компетентности на учениците

Подробно

Уважаеми колеги, Тази учебна програма е разработена от екипа на Obrazovanieto.info. Тя е свързана с използването на Дигитална Математика/IT Математика

Уважаеми колеги, Тази учебна програма е разработена от екипа на Obrazovanieto.info. Тя е свързана с използването на Дигитална Математика/IT Математика УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ДИГИТАЛНА МАТЕМАТИКА ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Дигитална математика в начален етап е

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Визуално Програмиране в начален етап

Подробно

СДРУЖЕНИЕ

СДРУЖЕНИЕ УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ ФРИЗЬОР СПЕЦИАЛНОСТ ФРИЗЬОРСТВО (обучение по рамкова програма Б ) Наименование и код на професионалното направление Наименование и код на професията

Подробно

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement (само

Подробно

1.5 - Edinna informatsionna sistema

1.5 - Edinna informatsionna sistema УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Държавна и регионална политика в туризма 1. ПОЛИТИКА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В ТУРИЗМА 1.5. ЕДИННА СИСТЕМА ЗА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

Microsoft Word - MEIT_Burova-BD.doc

Microsoft Word - MEIT_Burova-BD.doc Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: Физически... Специалност: (код и наименование)... Магистърска програма: Микроелектроника и информационни технологии Дисциплина:

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 1. У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А за задължителна професионална подготовка УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД РД 09-835/20.06.2005 г. 1. Учебен предмет: ПРИЛОЖНИ ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ

Подробно

ППМГ Академик Иван Ценов гр. Враца - съвременно и модерно училище с европейски облик

ППМГ Академик Иван Ценов гр. Враца - съвременно и модерно училище с европейски облик ППМГ Академик Иван Ценов гр. Враца - съвременно и модерно училище с европейски облик Профилирана природо-математическа гимназия Академик Иван Ценов гр.враца Пет паралелки (130 ученици) За учебната 2019/2020

Подробно

Модул Б2

Модул Б2 ТИПОВА УЧЕБНА ПРОГРАМА за модул: КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ" по Труд и техника в V - VIII клас на основната училищна степен Общи положения Обучението по компютърна техника и информационни

Подробно

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 /

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 / ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 / 88 55 01; info@swu.bg; www.swu.bg КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

Microsoft Word - UIP_mat_7klas_

Microsoft Word - UIP_mat_7klas_ Приложение 2 УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА VII КЛАС І. Вид и времетраене Изпитът от националното външно оценяване е писмен. Равнището на компетентностите

Подробно

Въведение в информационните технологии и компютърните системи

Въведение в информационните технологии и компютърните системи Въведение в информационните технологии и компютърните системи ПЛАН НА УРОКА 1. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ Информация Технология Информационни технологии 2. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КОМПЮТЪРНАТА

Подробно

Съюз на математиците в България - секция Варна гр. Варна, кв. Победа, ул. "Академик Андрей Сахаров" 15, партер, офис 4а, ел.поща:

Съюз на математиците в България - секция Варна гр. Варна, кв. Победа, ул. Академик Андрей Сахаров 15, партер, офис 4а, ел.поща: Съюз на математиците в България - секция Варна гр. Варна, кв. Победа, ул. "Академик Андрей Сахаров" 15, партер, офис 4а, ел.поща: smb.varna@gmail.com, сайт: https://sites.google.com/view/smbvarna фейсбук

Подробно

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Проект: BG051PO001-3.1.08 0018 Усъвършенстване на системите за управление в Колеж по икономика и администрация - Пловдив І. Основни

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Професионално обучение за електротехници в областта на интелигентното измерване и автоматизация на дома SMARTEL Цели на проекта Приемането на мерки за енергийна ефективност насочва индустрията на сградни

Подробно

Национално външно оценяване на дигитални компетентности в X клас юни 2015 г. МОДУЛ 1 ПРИМЕРЕН ТЕСТ 1. ЗАДАЧА Видеофайл с размер KB може да с

Национално външно оценяване на дигитални компетентности в X клас юни 2015 г. МОДУЛ 1 ПРИМЕРЕН ТЕСТ 1. ЗАДАЧА Видеофайл с размер KB може да с Национално външно оценяване на дигитални компетентности в X клас юни 2015 г. МОДУЛ 1 ПРИМЕРЕН ТЕСТ 1. ЗАДАЧА Видеофайл с размер 4 905 253 KB може да се съхрани на: А) компакт диск с капацитет 700 МВ Б)

Подробно

Microsoft Word - kstB_kr.doc

Microsoft Word - kstB_kr.doc Учебен план съгласно ЕСТК FTE фундаментални дисциплини; TBE T тип на образователно-квалификационната степен: B - бакалаври, M - магистри ; CS - Компютърни системи и технологии ; пореден номер на дисциплината;

Подробно

V. АДМИНИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ Човешки ресурси Информационно обслужване Внедряване, поддръжка и развитие на информ

V. АДМИНИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ Човешки ресурси Информационно обслужване Внедряване, поддръжка и развитие на информ V. АДМИНИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ 101 1. Човешки ресурси 101 2. Информационно обслужване 103 2.1. Внедряване, поддръжка и развитие на информационни системи 103 2.2. Защита на данни и електронна

Подробно

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО Галина Колева Станева ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Образование и квалификация Специализация Общ и учителски стаж 38 Заемана длъжност Учебни дейности Галина Колева Станева Висше образование - Бакалавър

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 05-01 ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА КАДРИ (РАБОТОДАТЕЛИ, МЕНИДЖЪРИ, СПЕЦИАЛИСТИ) ЗА ВИПУСКНИЦИТЕ НА МУ - ПЛЕВЕН СПЕЦИАЛНОСТ РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ Анкетирани 5 бр. Вие къде сте

Подробно

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО Златка Панайотова Маджарова Образование и квалификация Специализация Общ и учителски стаж Заемана длъжност Учебни дейности Златка Панайотова Маджарова Висше, II Клас квалификация Българска

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Информационни технологии за X клас ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 1

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Информационни технологии за X клас ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Информационни технологии за X клас ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици X 1 часа седмично = 18 часа по ред Учебна

Подробно

СУ,ДИМ ИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Дунавска 67, тел: 0971/60011, Утвъ тд1 Десислава^ Директор на СУ Димитър Маринов град

СУ,ДИМ ИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Дунавска 67, тел: 0971/60011,   Утвъ тд1 Десислава^ Директор на СУ Димитър Маринов град СУ,ДИМ ИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Дунавска 67, тел: 0971/60011, e-mail: sou_4emi_lom@yahoo.com Утвъ тд1 Десислава^ Директор на СУ Димитър Маринов град Лом УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО IT МАТЕМАТИКА ЗА III КЛАС КРАТКО

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски 3, тел: 03041/80

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски 3, тел: 03041/80 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски, тел: 00/80-80 Одобрявам: Иван Муцевски Началник на РИО - Смолян СТЕПЕН

Подробно