ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ"

Препис

1 ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2016 г. 1

2 Общинската програма за закрила на детето се разработва въз основа на целите и принципите на Закона за закрила на детето, Конвенцията на ООН за правата на детето, както и в съответствие с националните приоритети, определени в Националната стратегия за детето за г. Целта на програмата е да бъдат определени местните приоритети в областта на закрила на детето, както и да спомогне за по-ефективна защита и гаранция на основните права на децата в Харманли във всички сфери на обществения живот. Тя документира волята и готовността на те в общината за повишаване качеството на живот на децата и е отворен документ. Закрилата на детето се основава на следните принципи: Зачитане и уважение на личността на детето; Отглеждане на детето в семейна среда; Осигуряване най-добрия интерес на детето; Специална закрила на дете в риск; Насърчаване на доброволното участие в дейностите по закрилата на детето; Подбор на лицата, пряко ангажирани в дейностите по закрила на детето, съобразно техните личностни и социални качества и грижа за тяхната професионална квалификация; Временен характер на ограничителните мерки; Незабавност на действията по закрила на детето; Грижа в съответствие с потребностите на детето; Осигуряване развитието на дете с изявени дарби; Насърчаване на отговорното родителство; Подкрепа на семейството; Превантивни мерки за сигурност и закрила на детето; Контрол по ефективността на предприетите мерки. Повишаването на благосъстоянието на детето изисква утвърждаване на разбирането и подхода към правата на детето като правомощия и задължения на всички структури, органи и, имащи отношение към детето и неговото семейство на местно ниво и целенасочена работа във всички основни области - образование, здравеопазване, спорт и свободно време, културни дейности, социални дейности, подкрепа на децата и семействата, обществена среда и сигурност Приоритети: Социална политика. Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата - политики за подкрепа на детето и семейството гарантиране правото на детето да живее в сигурна семейна среда, провеждане процеса на реформа в детското и семейното целево подпомагане, според индивидуалните потребности на детето с увреждане и възможностите на семейството; 2

3 Образование. Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование на всички деца развиване на различни форми и услуги, насочени към по-пълно обхващане на децата в образователната система, реализиране на политики и подходи за включване на децата с емоционални и поведенчески затруднения в училищата и детските градини. Здравеопазване. Подобряване здравето на децата изпълнението на програма за подобряване майчиното и детското здраве, разширяване на профилактичните мерки и превантивните програми с цел гарантиране здравето на децата чрез ранна превенция на рисковете, оптимизиране и повишаване качеството и достъпа до здравни услуги и средства. Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация по-добро гарантиране на правата на децата, пострадали от престъпления и/или свидетели в наказателния процес и на децата правонарушители, повишаване ефективността на закрилата на непридружени деца, деца бежанци и емигранти, подобряване ефективността на системата за превенция и работа с деца, жертви на насилие. Насърчаване участието на децата Отдих,свободно време и развитие способностите на детето. Стратегическа цел: Обединяване и координиране на усилията на общинските и местните държавни органи и неправителствени организации в посока всяко дете от Харманли да расте в семейна среда, която е в състояние да му осигури нормално физическо, умствено, нравствено и социално развитие. Основни задачи: Развиване на мерки в подкрепа на отговорното родителство; Развиване на мерки в подкрепа на родителите при наличие на риск за детето от изоставяне; Развиване на социални услуги в общността за подкрепа на децата и семействата; Превенция на изоставянето на деца за отглеждане в специализирани ; Съдействие на осиновителите при изпълнение на родителските им функции, самото осиновяване, както и защита правата на детето в случаите на прекратяване на осиновяването; Развиване на алтернативни семейни грижи; Осигуряване на педагогическа и правна помощ на родителите или лицата, на които са възложени родителски функции, по проблеми, свързани с отглеждането, възпитанието и обучението на децата; Съдействие за улесняване на връзките между децата и родителите и справяне с конфликти и кризи в отношенията; Гарантиране на равен достъп на децата до качествено образование и подготовка, с оглед пълноценна социална реализация; Осигуряване на подходящи извънкласни форми на обучение с цел ангажиране свободното време на децата; Провеждане мероприятия в училищата, с цел повишаване на здравната култура на учащите се; 3

4 Провеждане на обучения на педагогическия и не педагогическия персонал за работа с деца и ученици със специални образователни потребности, с цел повишаване качеството на образованието им; Превенция на попадането на деца на улицата; Повишаване ефективността на мерките за защита на децата от насилие, злоупотреба и други форми на експлоатация; Дейности: Дейностите, включени в програмата, са съобразени с потребностите за грижата за децата в Харманли и са предложени от широк кръг заинтересовани, работещи за осигуряване на израстването, развитието и безопасността на децата. Заложени са реално изпълними дейности, които да спомогнат за развитието на политиките за детето в отделните сектори и за постигане на по-ефективна защита и гаранции на основните права на децата от общината във всички сфери на обществения живот. 4

5 ПРИОРИТЕТ I. НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА Цел Дейност Отговорни 1. Развиване на мерки за 1.1. Подкрепа на доходите на родителите /осиновители/, които подкрепа на отговорно отглеждат деца с трайни увреждания и на семействата на роднини родителство. и близки и приемни семейства, при които са настанени деца с трайни увреждания по реда на чл.26 от ЗЗД чрез предоставяне на месечна добавка в размер на 70% от минималната работна заплата за тези деца до 18 годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по- късно от 20 годишна възраст. 1.2.Подкрепа на семействата с деца до завършване на средно образование на детето, но не повече от 20г. възраст, обвързана с редовното посещаване на училище. Предвидени финансови средства.. 2.Гарантиране на правото на детето да живее в сигурна семейна среда. 1.3.Осигуряване на доходи и финансова подкрепа на семейства, отговарящи на условията за месечно социално подпомагане, за децата, които отглеждат. 2.1.Разработване на минимален пакет гарантирани услуги за подкрепа на семейството на общинско ниво и механизъм за въвеждането им. 2.2.Приоритетна подкрепа на детето и семейството, чрез мерки за закрила в семейна среда или в близка до семейната среда, включително и чрез предоставяне на подходящи социални услуги в общността. Д СП,,ЦОП 5

6 3.Развиване мерки в подкрепа на родителите при наличие на риск за детето 3.1.Подкрепа на семействата в съответствие и изпълнение на основната цел на ЗЗД- отглеждане на децата в семейна среда, чрез развитието на алтернативни услуги за деца, както и чрез предоставяне на финансови помощи и/ или помощи в натура. 3.2.Осигуряване на психологическа и правна помощ на родителите на деца в риск. МКБППМП, ЦОП. 4.Развиване на социални услуги в общността за подкрепа на децата и семействата. 4.1.Идентифициране на потребностите в общността, планиране и разкриване на социални услуги., ЦОП. 5. Подобряване благосъстоянието на децата и развиване на алтернативни семейни грижи Проучване на възможността за настаняване в семейство на роднини и близки, като алтернативна форма на настаняването в институция. 2.2.Популяризиране и развитие на приемната грижа и създаване на позитивни обществени нагласи в общността. 5.3.Осиновяване. 5.4.Повишаване капацитета на общинската администрация за стратегическо планиране и изготвяне на проекти за развиване на социални услуги за деца. Д СП ЦОП ЦОП 5.5.Превенция на изоставянето чрез предоставяне на услуги, мерки за закрила в семейна среда, съдействие и подпомагане на семейства с деца в риск от изоставяне. ЦОП 6

7 5.6.Оказване съдействие на О ЗД при дейностите по превенция на изоставянето от всички, имащи отношение. 5.7.Превенция на настаняването на деца с увреждания в чрез подпомагане и оказване на съдействие, консултиране, включване на родители в дейност Личен асистент. Всички имащи отношение 5.8.Консултиране, насочено към подобряване качеството на грижа за настанените деца в семейства на роднини и близки или в приемни семейства. ЦОП 6.Оказване на подкрепа и съдействие на деца от бежански семейства и техните родители 6.1.Дейности за интегриране на семейства с деца, приели да живеят на територията на Харманли. 6.2.Превантивна работа с цел недопускане на конфликти с участието на деца от бежанската общност. 6.3.Съвместни действия на те в та за превенция, противообществени и криминални прояви от страна на деца от бежански семейства.,,цоп, РУП,, МКБППМН ПРИОРИТЕТ II: ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ВСИЧКИ ДЕЦА Цел Дейност Отговорни 1. Продължаване на 1.1.Предоставяне на актуална информация на родители на деца Училища политиката за включващо със СОП за процеса на включващото обучение. обучение на децата със специални образователни, училища, Предвидени финансови средства. 7

8 потребности. 1.2.Създаване на подкрепяща среда в детските градини и училища за включване на деца със СОП в общообразователния процес. Осигуряване на ресурсни учители Съхраняване на групата за деца с леки говорни нарушения. детски градини. ПРИОРИТЕТ III : ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Цел Дейност Отговорни Предвидени финансови средства 1. Намаляване на броя на децата страдащи от социално значими заболявания Повишаване информираността на децата по въпроси на здравословното и диетично хранене. РЗИ Училища Детски градини бюджета на 1.2. Осъществяване на контрол върху фактическото хранене на децата и учениците за правилно и здравословна хранене. РЗИ Педиатри,лични лекари бюджета на 2. Разширяване на превантивните и профилактични мерки за опазване физическото и психическото здраве на децата Предоставяне на консултации и оказване подкрепа на децата и семействата чрез насочване към социални услуги в общността за опазване на физическото и психическото им здраве и емоционално развитие. РЗИ Д СП ЦОП бюджета на 8

9 3. Повишаване на информираността на децата за разпространение на ХИВ/СПИН, болести, предизвикани по полов път и злоупотреба с психоактивни вещества Организиране на срещи и беседи със специалисти от съответните области, относно проблемите, свързани с тютюнопушенето, наркоманиите, предпазването от болести, предавани по полов път. Училища Д СП ЦОП бюджета на 9

10 ПРИОРИТЕТ IV: ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ ВСЯКАКВИ ФОРМИ НА ЗЛОУПОТРЕБА, НАСИЛИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Цел Дейност Отговорни 1. Повишаване осведомеността на децата и на техните семейства относно правата на детето, насилието над деца, трафик на деца, безопасна работа в интернет и за стимулиране на активното им участие в противодействие на насилието. 1.1.Разяснителни дейности по правата на жертвите на трафик на хора и на възможностите за оказване на помощ и закрила сред представители на рисковите групи, особено сред етническите малцинства 1.2.Съдействие и предприемане на бързи и навременни мерки от всички, имащи отношение. Д СП РУ Полиция,Здравен медиатор Всички Предвидени финансови средства 1.3Повишаване осведомеността на децата за правата на детето и към кого може да се обърне за помощ. Всички 1.4.Системни проверки по заведенията, в които се сервира алкохол, нощни заведения, и интернет клубове, и предприемане на мерки съобразно нормативната уредба при констатиране наличието на деца до 18 години без възрастен придружител след 22,00 часа в и/или около заведението, употреба на алкохол от деца и други. 1.5.Да продължи осъществяването на акции на мултидисциплинарните екипи с цел превенция на попадане на децата на улицата и откъсването им от неблагоприятната среда. РУ Полиция Харманли,, МКБППМН,Училища РУ Полиция 10

11 2. Намаляване броя на децата жертви на пътнотранспортни произшествия 2.1.Осъществяване на целенасочена превантивна дейност насочена към защита на децата на пътя 2.2. Провеждане на беседи по темата с деца в детските градини и училища. Училища, РУ Полиция Училища, Детски градини, РУ Полиция. 11

12 ПРИОРИТЕТ V: НАСЪРЧАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА Цел Дейност Отговорни 1. Повишаване 1.1.Разширяване обхвата на обучението по правата на човека и Училища,, информираността на децата правата на детето в средното образование и предучилищната РУ Полиция, за техните права подготовка и възпитание МКБППМН 1.2. Провеждане на презентации по училища с цел превенция на насилието, децата и насилието по телевизията, трафик на деца и безопасна работа на децата в интернет Пълно обхващане на всички деца, подлежащи на задължително обучение., Училища,Детски градини, РУ Полиция, Училища Предвидени финансови средства 1.4. Налагане на наказания по закона за народната просвета за родители, които не осигуряват правото на обучение и образование на децата си. 1.5.Разширяване на интеграцията на ромските деца в масовите училища и увеличаване възрастовата граница на учениците от ромски произход, които посещават училище и детски градини. Училища Училища,, 12

13 ПРИОРИТЕТ VI: ОТДИХ, СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТИТЕ НА ДЕТЕТО Цел Дейност Отговорни 1.1. Организиране на общински състезания, конкурси, олимпиади и клубове по интереси за оптимизиране и осмисляне на свободното време. 1. Увеличаване броя на децата, участващи в различни спортни, културни, развлекателни дейности, клубове по интереси и др. занимания в свободното време 1.2.Съдействие за безплатен достъп до организирани дейности на деца с увреждания и деца в неравностойно положение до спортни бази и културни Училища, детски градини, община, РУ Полиция, Спортни клубове, училища, детски градини Предвидени финансови средства 2.Развиване на мерки за съдействие и подкрепа на децата с изявени дарби съгласно условията и реда на Наредбата / Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби/. 2.1.Насърчаване на творческите заложби и потребности на децата с изявени дарби 2.2.Подпомагане за участие в курсове по изкуството, науката и спорта 2.3.Подпомагане за включване в национални и международни конкурси, олимпиади и състезания Училища Училища Училища 13

14 Очаквани резултати: Разкрити качествени и адекватни на потребностите социални услуги в общността за подкрепа на децата и семействата; Повишен родителския капацитет; Повишен капацитет на специалистите, предоставящи социални услуги; Превенция на детското здраве, намален брой деца, болни от социално-значими заболявания;- Социално значимите заболявания могат да бъдат определени като болести на съвременния начин на живот. Те са сред главните причини за заболеваемост и смъртност сред населението в съвременните страни. Големите и резки промени в начина на живот, разнообразните рискови фактори (тютюнопушенето, заседналия начин на живот, стреса, консумация на нездравословна храна) рязко променят честотата и в немалко случаи повишават смъртността сред големи групи хора включително и деца. Повишена спортна активност сред учащите се; Повишена информираност на децата с цел превенция от насилие и експлоатация; Намален брой на случаите на насилие над деца; Повишена обществена информираност с цел предпазване на децата в интернет пространството; Увеличен брой деца, участващи в културни дейности и дейности за осмисляне на свободното време; Увеличен брой подпомогнати деца с изявени дарби; Общинската програма за закрила на детето в Харманли за 2016 година е разработена от Комисията за детето, съгласно чл. 6, ал. 2, т. 1 от Правилника за прилагане на закона за закрила на детето и е в съответствие с приоритетите, заложени в Националната стратегия за детето г. Програмата е приет с Решение 116 на Общински съвет-харманли, протокол 8 от г. 14

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА О Б Щ И Н А К Р У Ш А Р И О Б Л А С Т Д О Б Р И Ч 9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136, E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 ГОДИНА

Подробно

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информираността на децата за разпространението на ХИВ/СПИН болести,

Подробно

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 3200 гр. Бяла Слатина, ул. Хан Крум 75, тел./факс 0915/88322, 88330 e-mail: dsp bslatina @ mail.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

Подробно

О Б Щ И Н А Чирпан ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година ПРИОРИТЕТ І : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

О Б Щ И Н А Чирпан ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година ПРИОРИТЕТ І : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ О Б Щ И Н А Чирпан ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година ПРИОРИТЕТ І : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА 1. Развиване на услугите за деца и семейства.

Подробно

Общинска програма за закрила на дететео за 2016 г.

Общинска програма за закрила на дететео за 2016 г. ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2016 г. НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Приоритетни области и оперативни цели Общинската програма за закрила на детето е разработена в съответствие с националните и международни

Подробно

ОБЩИНА ЗАВЕТ ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018 година (Приета с Решение 330 по Протокол 29 от г. на Общинския съвет на гр. Завет) Общинска

ОБЩИНА ЗАВЕТ ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018 година (Приета с Решение 330 по Протокол 29 от г. на Общинския съвет на гр. Завет) Общинска ОБЩИНА ЗАВЕТ ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018 година (Приета с Решение 330 по Протокол 29 от 27.04.2018 г. на Общинския съвет на гр. Завет) Общинската програма за закрила на детето се разработва ежегодно

Подробно

ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 ГОДИНА ОБЩИНА ЗАВЕТ (Приета с Решение 447 по Протокол 41/ г.) Общинската програма за закрила на детето се

ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 ГОДИНА ОБЩИНА ЗАВЕТ (Приета с Решение 447 по Протокол 41/ г.) Общинската програма за закрила на детето се ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 ГОДИНА ОБЩИНА ЗАВЕТ (Приета с Решение 447 по Протокол 41/22.04.2019 г.) Общинската програма за закрила на детето се разработва ежегодно в съответствие с националната

Подробно

Изх

Изх ОБЩИНА БРЕЗНИК ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 г. I. ВЪВЕДЕНИЕ Общинската програма за закрила на детето е разработена в съответствие с националните и международни стандарти - Конвенцията за

Подробно

OBSHTINSKA_PROGRAMA_ZA_ZAKRILA_NA_DETETO_ final

OBSHTINSKA_PROGRAMA_ZA_ZAKRILA_NA_DETETO_ final ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2015 ГОДИНА Държавната политика за развиването на ефективна система за грижи за деца, която да поставя във фокуса детето и неговите права, е намерила

Подробно

Изх

Изх ОБЩИНА БРЕЗНИК ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018 г. I. ВЪВЕДЕНИЕ Общинската програма за закрила на детето е разработена в съответствие с националните и международни стандарти - Конвенцията за

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пантелеев : /п/ Председател на Обществен съвет при община

Подробно

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2009 2011 ГОДИНА Оперативна цел 1 Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда

Подробно

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2015 ГОДИНА

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2015 ГОДИНА Съгласувал: ЗЕХРА ХАЛИЛОВА Директор Д СП ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2017 ГОДИНА. Общинската програма за закрила детето е разработе в съответствие с циолните и междуродни стандарти - Конвенцията

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ 2017-2018 учебна година Настоящата Програма е приета

Подробно

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ 5140 гр. Лясковец, ул. Възраждане 1, ет.2, тел.:0619/2-20-55 П Л А Н - П Р О Г Р А М А ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ

Подробно

Групи от заинтересовани

Групи от заинтересовани Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2016) в община Гълъбово за 2011 г. СЪГЛАСУВАНО С: Директор /./ ДСП Гълъбово Председател /./ Обществен

Подробно

О Б Щ И Н А Е Л Е Н А ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2016 г. Приета с Решение 57 от г., Протокол 6 / г

О Б Щ И Н А Е Л Е Н А ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2016 г. Приета с Решение 57 от г., Протокол 6 / г О Б Щ И Н А Е Л Е Н А ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2016 г. Приета с Решение 57 от 28.04.2016 г., Протокол 6 / 28.04.2016 г. на Общински съвет - Елена Общинската програма за

Подробно

ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО ЗА 2014 г

ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО ЗА 2014 г ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2016 г. Оперативна цел Дейност Отговорни институции Срок Очаквани резултати Оперативна цел 1: Осигуряване на равен достъп до качествено образование на всички

Подробно

ОБЩИНА СУХИНДОЛ

ОБЩИНА   СУХИНДОЛ ОДОБРИЛ: ГЕОРГИ ЧАКЪРОВ КМЕТ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018 ГОДИНА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Повишаването на благосъстоянието на детето изисква утвърждаване на разбирането

Подробно

Общинска програма за закрила на детето през 2011 г

Общинска програма за закрила на детето през 2011 г ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 ГОДИНА. ЗА ЕДНО ПО-ДОБРО ДЕТСТВО Общинска програма за закрила на детето 2019 г. е разработена в съответствие със Закона за закрила на детето, Правилиника за

Подробно

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2017 г. ОБЩИНА БОРОВО І. Въведение Настоящата Общинска програма за закрила на детето в за 2017 г. е разработена въз основа на Конвенцията за правата на детето

Подробно

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2018 ГОДИНА Общинската програма за закрила на детето се разработва въз основа на целите и принципите на Зако

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2018 ГОДИНА Общинската програма за закрила на детето се разработва въз основа на целите и принципите на Зако ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2018 ГОДИНА Общинската програма за закрила детето се разработва въз основа целите и принципите Зако за закрила детето, Конвенцията ООН за правата детето, както

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6 ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2019-2020 Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 620 от Протокол 50 от 04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г.

Подробно

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0>

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0> ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2014 година /Приет с Решение 195 по Протокол 28/30.01.2014 г. на Общинския съвет - Завет/ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ В община Завет от общо 16184 население,

Подробно

Проект на Програма за закрила на детето 2014 г.

Проект на Програма за закрила на детето 2014 г. Предоставям на вашето внимание, предложение, проект за решение и програма за закрила на детето за 2014 г. На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове следва в четиринадесет дневен срок

Подробно

Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Услуга / дейност / мярка местоположе

Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Услуга / дейност / мярка местоположе Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Направление 1. Превенция на деца и семейства в риск и деинституализация на грижите за деца

Подробно

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, у

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, у УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, учебна 2017 2018 година Утвърдена със Заповед 38/15.09.2017г.

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕКТОР:Мариана Спасова/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ

Подробно

УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ( ) Настоя

УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ( ) Настоя УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ (2016 2020) Настоящата програма е приета с решение 4 на заседание на

Подробно

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици 2019-2020 г. на община Гърмен І. Причини, които налагат приемането

Подробно