РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН О Б Я В Л Е Н И Я г. Обявление по АДМД 365/2017г. Административен съд - Смолян, на о

Размер: px
Започни от страница:

Download "РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН О Б Я В Л Е Н И Я г. Обявление по АДМД 365/2017г. Административен съд - Смолян, на о"

Препис

1 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН О Б Я В Л Е Н И Я г. Обявление по АДМД 365/2017г. Административен съд - Смолян, на основание чл. 185 от АПК е образувал адм. д. 365/2017 г. по протест от прокурор при Районна прокуратура - Девин срещу чл. 25 ал. 1 и чл. 44 ал. 2 от Наредба 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община гр.девин, делото е насрочено за г. от ч., като заинтересованите лица могат да поискат с писмена молба да се присъединят към оспорването или да встъпят като страна наред с административния орган до началото на устните състезания при всяко положение на делото г. Обявление по АДМД 316/2017г. адм. дело 316/2017 г. по протест от Окръжна прокуратура, гр. Смолян, срещу Наредба за рекламната дейност на територията на община Доспат, приета с Решение 70 от г. на Общински съвет - гр. Доспат, насрочено за г. от часа г. Обявление по АДМД 264/2017г. административно дело 264/2017 г. по жалба на Сдружение с нестопанска цел Български правозащитен алианс гр. Пловдив срещу чл. 88, т. 2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост на община Чепеларе, приета с решение 265, протокол 18 от г. на Общински съвет - Чепеларе, с последно изменение и допълнение с решение 118 от г. Съдът уведомява, че делото е насрочено за г. от 14:10 часа, като заинтересованите г. Обявление по АДМД 279/2017г. административно дело 279/2017 г. по протест на Районна прокуратура гр. Златоград срещу нормата на чл. 35, ал. 5 от Наредба 2 на Общински съвет Златоград за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение Г-221 от г. Съдът уведомява, че делото е насрочено за г. от 14:00 часа, като заинтересованите лица могат а поискат с писмена молба да се присъединят към оспорването или да встъпят като

2 г. Обявление по АДМД 281/2017г. адм. дело 281/2017 г. по протест на прокурор при Районна прокуратура - гр. Смолян, срещу разпоредбата на чл. 42 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Смолян, приета с Решение 666/ г. на Общински съвет - гр. Смолян, насрочено за г. от 14:00 часа г. Обявление по АДМД 274/2017г. административно дело 274/2017 г. по протест от Районна прокуратура - Смолян разпоредбите на чл. 20, ал. 8, ал. 9, чл. 36, ал. 1, чл. 65, ал. 1, т. 7 и чл. 78, ал. 1, т. 7, от Наредба 5 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община - Баните, приета с Решение 78/ г. на ОбС-Баните, изменена с Решение 151/ г. на ОбС- Баните, насрочено за г. от 14:20 часа г. Обявление по АДМД 236/2017г. адм. дело 236/2017 г. по протест на Окръжна прокуратура Смолян, срещу разпоредбата на чл. 47, Б."Б" и Б."В", от Наредба 2 за определянето и администрирането на местните данъци и такси и цени на услуги в Община - Смолян, приета с Решение 29/ г. по протокол 5/ г. на Общински съвет - Смолян, делото е насрочено за г. от 14:20 часа г. Обявление по АДМД 235/2017г. Административен съд - Смолян, на основание чл. 185 от АПК е образувал адм.д. 235/2017 г. по протест от Зам.окръжен прокурор при Окръжна прокуратура Смолян срещу разпоредбата на чл. 42, б."б" и б."в" от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Чепеларе, приета с решение 625 от г. с последно изменение и допълнение с решение 362 от г. на Общински съвет Чепеларе, делото е насрочено на г. от 13:40 часа, като заинтересованите лица могат да поискат с писмена молба да се присъединят към оспорването или да встъпят като страна наред с административния орган до началото на устните състезания при всяко положение г. Обявление по АДМД 242/2017г. административно дело 242/2017 г. по жалба на Сдружение с нестопанска цел Български правозащитен алианс гр. Пловдив срещу разпоредбите на чл. 35, ал. 1 в частта: "и ППС е паркирано на забранени места описани в чл.26 от настоящата наредба" от Наредбата за г. стр. 2

3 организацията и безопасността на движението на територията на община Девин, приета с Решение 29 от г. на Общински съвет - Девин, с последни изменения и допълнения с Решение 43 от г., насрочено за г. от 13:45 часа г. Обявление по АДМД 239/2017г. административно дело 239/2017 г. по жалба на Сдружение с нестопанска цел Български правозащитен алианс гр. Пловдив срещу разпоредбата на чл. 91 от Наредба 1 за осигуряване на обществения ред, пожарната безопасност и защита на населението, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на община Баните, област Смолян, приета с решение 97 по протокол 10 от г. на Общински съвет - Баните, с последни изменения и допълнения с решение 151, протокол 16 от г. Съдът уведомява, че делото е насрочено за г. от 14:50 часа, като заинтересованите г. Обявление по АДМД 238/2017г. административно дело 238/2017 г. по жалба на Сдружение с нестопанска цел Български правозащитен алианс гр. Пловдив срещу чл. 48 в частта: или определени от него с изрична писмена заповед длъжностни лица от Наредбата за обществения ред на територията на община Доспат, приета с решение 251/ г. на Общински съвет - Доспат, с последни изменения и допълнения с решение 391/ г. Съдът уведомява, че делото е насрочено за г. от 14:40 часа, като заинтересованите г. Обявление по АДМД 237/2017г. административно дело 237/2017 г. по жалба на Сдружение с нестопанска цел Български правозащитен алианс гр. Пловдив срещу нормите както следва: чл. 65, ал. 1, т. 7 и чл. 78, ал. 1, т. 7 от Наредбата 5 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Баните, област Смолян, приета с решение 78/ г. на Общински съвет - Баните, с последни изм. и допълнения с решение 151/ г. Съдът уведомява, че делото е насрочено за г. от 14:30 часа, като заинтересованите г. стр. 3

4 г. Обявление по АДМД 234/2017г. административно дело 234/2017 г. по жалба на Сдружение с нестопанска цел Български правозащитен алианс с адрес гр. Пловдив, ул. "Райко Даскалов 67 срещу разпоредбите на чл. 53, т. 7 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община - Златоград, приета с решение Г-221 от г. на ОбС-Златоград, с последните изменения и допълнения приети с Решение Ж-320 от г. Делото е насрочено за г. 14:10 часа г. Обявление по АДМД 228/2017г. административно дело 228/2017 г. по жалба на Сдружение с нестопанска цел Български правозащитен алианс с адрес гр. Пловдив, ул. "Райко Даскалов 67 срещу разпоредбите на чл. 19, ал. 3, и чл. 57, ал. 2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Неделино, приета с решение 210 по протокол 22 от г. на ОбС Неделино, с последните изменения и допълнения приети с Решение 357 от г. Делото е насрочено за г. 14:00 часа г. Обявление по АДМД 223/2017г. адм. дело 223/2017 г. по жалба от СНЦ "Български правозащитен алианс" гр. Пловдив, срещу разпоредбите на чл. 91, т. 2, от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Смолян, приета с Решение 666 от г. на Общински съвет - гр. Смолян, изменена и допълнена с решение 25 от г., насрочено за г. от 14:55 часа г. Обявление по АДМД 215/2017г. Административен съд - Смолян, на основание чл.185 от АПК е образувал адм.д. 215/2017 г. по протест от прокурор при Окръжна прокуратура Смолян срещу чл. 8, т. 5, 5.6 и чл. 28, ал. 2 от Наредба за рекламната дейност на територията на Община Девин, приета с решение 183/ г. по протокол 15/ г. на Общински съвет- Девин, изменена с 7 от допълнителните разпоредби на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в Община Девин, приета с Решение 11/ г. по протокол 4/ г. на Общински съвет - Девин. Съдът уведомява, че делото е насрочено за г. от 14:00 ч., като заинтересованите лица могат да поискат с писмена молба да се присъединят към оспорването или да встъпят като страна наред с административния орган до началото на устните състезания при всяко положение г. Обявление по АДМД 216/2017г. адм. дело 216/2017 г. по протест на прокурор при Окръжна прокуратура - гр. Смолян, срещу разпоредбите чл. 9, изречение последно, чл. 40, ал. 1, в частта относно паркиране и чл. 40, ал г. стр. 4

5 от Наредба 2 за организация на движението на територията на Община Чепеларе, приета с Решение 452/ г. по Протокол 31/ г. на Общински съвет - гр. Чепеларе, насрочено за г. от 13:50 часа г. Обявление по АДМД 214/2017г. адм. дело 214/2017 г. по протест на прокурор при Окръжна прокуратура - гр. Смолян, срещу разпоредбите чл. 8, т и чл. 34, ал. 1, т. 2 от Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Доспат, приета с Решение 70/ г., по Протокол 11/ г. на Общински съвет - гр. Доспат, насрочено за г. от 13:40 часа г. Обявление по АДМД 202/2017г. Административен съд - гр. Смолян, на основание чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано адм. дело 202/2017 г. по протест на прокурор при Окръжна прокуратура - гр. Смолян, срещу разпоредбите на чл. 16, ал. 5, ал. 6, ал. 7 от Наредбата за организацията и безопасността на движението на територията на Община Девин, приета с Решение 29/ г., по Протокол 5/ г. на Общински съвет - гр. Девин, насрочено за г. от 13:30 часа г. Обявление по АДМД 199/2017г. административно дело 199/2017 г. по протест на Окръжна прокуратура гр. Смолян срещу нормите както следва: на чл. 6, ал. 6, ал. 7 изр. първо, ал. 8; чл. 7, ал. 1; чл. 16; чл. 58, ал. 1 и ал. 2 от Наредба 2 на Общински съвет - Рудозем за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Рудозем и за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на община Рудозем, приета с решение 89 на Общински съвет - Рудозем, по Протокол 8 от г., в сила от г. Съдът уведомява, че делото е насрочено за г. от 14:15 часа, като заинтересованите г. Обявление по АДМД 198/2017г. административно дело 198/2017 г. по протест на Окръжна прокуратура гр. Смолян срещу разпоредбите както следва: на чл. 6, т. 4, предл. 7 от Наредбата за рекламна дейност на територията на община Рудозем, приета с решение 187 от г. по Протокол 26 от г. на Общински съвет - Рудозем. Съдът уведомява, че делото е насрочено за г. от 14:30 часа, като заинтересованите г. стр. 5

6 г. Обявление по АДМД 197/2017г. Административен съд гр. Смолян на основание чл.188 от АПК съобщава, че е образувано административно дело 197/2017 г. по протест на Районна прокуратура гр. Мадан срещу нормите както следва: на чл. 17, ал. 1, т. 8; на чл. 30, ал. 1, т. 3 и на чл. 31, ал. 3 от Наредба за записване, отписване и преместване на децата в детски градини и училищата на територията на община Рудозем, приета с решение 165 от г. на Общински съвет - Рудозем, в сила от г. приета на основание чл. 59, ал. 1 от ЗПУО. Съдът уведомява, че делото е насрочено за г. от часа, като заинтересованите г. Обявление по АДМД 192/2017г. Административен съд - Смолян на основание чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано административно дело 192/2017 г. по протест на Окръжна прокуратура гр. Смолян срещу нормите както следва: чл. 72, ал. 3, т. 7 от Наредбата 13 по чл. 55 и чл. 56, ал. 2 от ЗУТ за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и декоративно-монументалните елементи и за рекламната дейност на територията на община Мадан, област Смолян, приета с решение 232/ г. по протокол 18/ г. на Общински съвет - Мадан. Съдът уведомява, че делото е насрочено за г. от 13:45 часа, като заинтересованите г. Обявление по АДМД 189/2017г. адм. дело 189/2017 г. по протест на прокурор при Окръжна прокуратура - гр. Смолян, срещу разпоредбите на чл. 72, ал. 3, т. 7, от Наредба 3 за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративните елементи и за осъществяване на рекламната дейност на територията на община Златоград, приета с Решение Ж 306 по протокол 17 от г. на Общински съвет - гр. Златоград, насрочено за г. от 13:30 часа г. Обявление по АДМД 188/2017г. адм. дело 188/2017 г. по протест на Окръжна прокуратура - Смолян, срещу разпоредбите на чл. 8, т. 1, чл. 9, чл. 19, чл. 23, ал. 3, т. 2. и т. 3 в частта относно "нотариално заверен/и подпис/и", чл. 34, чл. 36, ал. 3, т. 2 и т. 3, в частта относно "нотариално заверен/и подпис/и" и чл. 38, ал. 1, т г. стр. 6

7 1 в частта "нотариално заверено", от Наредба 13 по чл. 55 и чл. 56, ал. 2 ЗУТ за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално декоративните елементи, и за рекламната дейност на територията на община Мадан, приета с решение 232/ г. по протокол 18/ г. на ОбС - Мадан, насрочено за г. 14:10 часа г. Обявление по АДМД 182/2017г. адм. дело 182/2017 г. по протест на прокурор при Окръжна прокуратура - гр. Смолян, срещу разпоредбата на чл. 21, ал. 3, изречение последно от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Чепеларе, приета с Решение 625/ г. на Общински съвет - гр. Чепеларе, последно изменена и допълнена с Решение 262 от г., насрочено за г. 13:30 часа г. Обявление по АДМД 181/2017г. адм. дело 181/2017 г. по протест на Окръжна прокуратура - Смолян срещу разпоредбите на чл. 8, т. 1, чл. 9, чл. 19, чл. 23, ал. 3 т. 2.и т. 3 в частта относно "нотариално заверен/и подпис/и", чл. 34, чл. 36, ал. 3 т. 2 и т. 3, в частта относно "нотариално заверен/и подпис/и" и чл. 38, ал. 1, т. 1 в частта "нотариално заверено", от Наредба 3 за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално декоративните елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на община Златоград, приета с решение Ж306/ г. по протокол 17/ г. на ОбС-Златоград, насрочено за г. - 14:10 часа г. Обявление по АДМД 175/2017г. адм. дело 175/2017 г. по протест на прокурор при Окръжна прокуратура - гр. Смолян, срещу разпоредбите на чл. 4, т. 18 в частта относно религиозно, чл. 6, ал. 2 от Наредба 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община Чепеларе, приета с Решение 232 по протокол 31 от г. на Общински съвет Чепеларе, изменяна и допълвана с Решение 33/ г., Решение 109/ г., Решение 114/ г., Решение 193/ г., Решение 238/ г., Решение 353/ г., Решение 38/ г., Решение 56/ г., Решение 96 от г., Решение 126/ г., Решение 203/ г., Решение 252/ г., Решение 788/ г., Решение 701/ г., Решение 44/ г., Решение 209/ г., Решение 210/ г., Решение 239/ г., Решение 346/ г. на Общински съвет - Чепеларе, насрочено за г. от 13:50 часа г. Обявление по АДМД 168/2017г. адм. дело 168/2017 г. по протест на прокурор при Окръжна прокуратура - Смолян, срещу г. стр. 7

8 разпоредбите на чл. 31, ал. 4, т. 2, чл. 61, ал. 1, чл. 63, ал. 4, чл. 63, ал. 5, чл. 65, ал. 2, чл. 67, ал. 3, чл. 68, ал. 1 и ал. 2, чл. 69, ал. 2, чл. 71, ал. 4, чл. 73, ал. 3, чл. 74, чл. 90 и чл. 91, т. 3 от Наредба 17 за управление на общинските пътища в Община Баните, приета с Решение 124 по Протокол 13 от г. на Общински съвет Баните, насрочено за г. от 13:30 часа г. Обявление по АДМД 148/2017г. адм. дело 148/2017 г. по Протест подаден от прокурор при Районна прокуратура - Златоград срещу Наредбата за управление на общинските пътища на територията на Община Неделино в частта й на чл. 1, ал. 2; чл. 19, ал. 1; чл. 21, ал. 4; чл. 22; чл. 24, ал.2; чл. 26, ал. 2; чл. 27; чл. 28, ал. 1 и ал. 2; чл. 29, ал. 2; чл. 31 до чл. 37; чл. 66; чл. 67 и чл. 68, приета от ОбС - гр. Неделино с Решение 192 от г. и актуализирана с Решение 220/ г. насрочено за г. от 14:00 часа, като заинтересованите лица могат да поискат с писмена молба да се присъединят към оспорването или да встъпят като страна наред с административния орган до началото на устните състезания при всяко положение г. Обявление по АДМД 145/2017г. Административен съд - Смолян, на основание чл.185 от АПК е образувал адм.д. 145/2017 г. по протест от прокурор при Окръжна прокуратура Смолян срещу чл.1, ал.2, чл.28, ал.1, чл.30, ал.4, чл.31, чл.33, ал.2, чл.35, ал.2, чл.36, чл.37, ал.1 и ал.2, чл.38, ал.2, чл.40, чл.41, чл.42, чл.43, чл.49, чл.50, чл.51 от Наредбата за управление на общинските пътища в Община Смолян, приета с решение 115 по протокол 10/ г. на Общински съвет - Смолян. Съдът уведомява, че делото е насрочено за г. от 13:30 ч., като заинтересованите лица могат да поискат с писмена молба да се присъединят към оспорването или да встъпят като страна наред с административния орган до началото на устните състезания при всяко положение г. Обявление по АДМД 132/2017г. адм. дело 132/2017 г. по протест на Районен прокурор при Районна прокуратура - Златоград, срещу разпоредбите на чл. 33, т. 3 от Наредба 15 за управление на общинските пътища в Община Златоград, приета с Решение Д-246 по Протокол 24 от г. на Общински съвет Златоград, насрочено за г. от 14:10 часа г. Обявление по АДМД 131/2017г. адм. дело 131/2017 г. по протест на прокурор при Окръжна прокуратура - гр. Смолян, срещу разпоредбите на чл. 1, ал. 2, чл. 19, ал. 1, чл. 21, ал. 4, чл. 22, чл. 24, ал. 2, чл. 26, ал. 2, чл. 27, чл. 28, ал. 1 и ал. 2, чл. 29, ал. 2, чл. 31, чл. 32, чл. 33,чл. 34, чл. 66, чл. 67, чл. 68 от Наредбата за управление на общинските пътища на територията на Община Чепеларе, приета с Решение 316 по Протокол 18/ г. на Общински съвет - гр. Чепеларе, насрочено за г. от 13:30 часа г. стр. 8

9 г. Обявление по АДМД 130/2017г. административно дело 130/2017 г. по протест на Районна прокуратура гр. Девин срещу нормата на чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за управление на общинските пътища на Община Девин. Съдът уведомява, че делото е насрочено за г. от 13:45 часа, като заинтересованите г. Обявление по АДМД 117/2017г. Административен съд гр. Смолян на основание чл.188 от АПК съобщава, че е образувано административно дело 117/2017 г. по протест на Окръжна прокуратура гр. Смолян срещу разпоредбите както следва: чл. 4, ал. 1, т. 4 и 5 и чл. 27 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Девин приета с решение 11 от г. с последно изменение с решение 212 от г. Съдът уведомява, че делото е насрочено за г. от 13:30 часа, като заинтересованите г. Обявление по АДМД 116/2017г. адм. дело 116/2017 г. по протест на Окръжна прокуратура гр. Смолян срещу разпоредбата на чл. 13в в частта й относно текста "при неразплащане на месечната такса за два последователни месеца" от Наредбата за записване, отписване и преместване в общинските детски градини на територията на Община Девин, приета с решение 130 от г., насрочено за г. от 14:00 часа, като заинтересованите лица могат да поискат с писмена молба да се присъединят към оспорването или да встъпят като страна наред с административния орган до началото на устните състезания при всяко положение г. Обявление по АДМД 104/2017г. адм. дело 104/2017 г. по протест на Заместник-окръжен прокурор при Окръжна прокуратура - гр. Смолян, срещу разпоредбата на чл. 23, ал. 1 от Наредба 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, приета с Решение Д 72/ г. на Общински съвет - гр. Златоград, насрочено за г. от 13:50 часа г. Обявление по АДМД 95/2017г г. стр. 9

10 адм. дело 95/2017 г. по протест на Заместник-окръжен прокурор при Окръжна прокуратура - гр. Смолян, срещу разпоредбите на чл. 23, чл. 28, в частта относно при незаплащане на такса за два последователни месеца и чл. 35 от Наредбата за условията и реда за записване, отписвани и преместване на деца от детските градини на територията на Община Доспат, приета с Решение 244 от Протокол 15 от г. на Общински съвет - гр. Доспат, насрочено за г. от 13:30 часа г. Обявление по АДМД 92/2017г. Административен съд - Смолян, на основание чл.185 от АПК е образувал адм.д. 92/2017 г. по протест от Зам. окръжен прокурор при Окръжна прокуратура Смолян срещу чл.23, ал.3, т.1, на чл.23, ал.6, изр. последно и чл.25, ал.3, относно когато не се плаща такса от Наредба 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Смолян, приета с решение 29 от г., изменена и допълнена с решение 327 от г., изменена с решение 349 от г. Съдът уведомява, че делото е насрочено за г. от ч., като заинтересованите лица могат да поискат с писмена молба да се присъединят към оспорването или да встъпят като страна наред с административния орган до началото на устните състезания при всяко положение г. Обявление по АДМД 85/2017г. адм. дело 85/2017 г. по протест на Заместник-окръжен прокурор при Окръжна прокуратура - гр. Смолян, срещу разпоредбите на чл. 16, т. 4 от Наредба за условията и реда на записване, отписване и преместване на децата в детските градини на територията на община Неделино, приета с Решение 342 от г. на Общински съвет - гр. Неделино, насрочено за г. от 13:50 часа г. Обявление по АДМД 64/2017г. Административен съд гр. Смолян на основание чл.188 от АПК съобщава, че е образувано административно дело 64/2017 год. по протест на Окръжна прокуратура гр. Смолян срещу разпоредбите както следва: чл. 2, т. 4 глава втора, раздел ІV, на чл. 70, ал. 1, на т. 13 от раздел ІV Такси за издаване на удостоверения и заверка на документи от Приложение 5 към чл. 52, чл. 56 и чл. 60 от Наредба 8 на ОбС-Златоград за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, приета с решение Д-72 от г. в сила от г., последно изменение с решение Ж-321 от г., в сила от г., делото е насрочено за г. от часа, като заинтересованите лица могат да поискат с писмена молба да се присъединят към оспорването или да встъпят като страна наред с административния орган до началото на устните състезания при всяко положение г. Обявление по АДМД 63/2017г. адм. дело 63/2017 г. по протест на Заместник-окръжен прокурор при Окръжна прокуратура г. стр. 10

11 гр. Смолян, срещу разпоредбите на чл. 4, ал.1, т. 4 и 5, чл.52 от Наредба 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мадан, приета с Решение 232 по Протокол 18 от г. изменена с Решение 267 от г. по протокол 22 на Общински съвет гр. Мадан, насрочено за г. от 13:30 часа г. Обявление по АДМД 55/2017г. адм. дело 55/2017г. по протест на Заместник-окръжен прокурор при Окръжна прокуратура - гр. Смолян, срещу разпоредбите на чл. 27, т. 4 от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини на територията на община Чепеларе, приета с Решение 224 от г., на Общински съвет гр. Чепеларе насрочено за г. от 14:10 часа г. Обявление по АДМД 54/2017г. адм. дело 54/2017 г. по протест на Заместник-окръжен прокурор при Окръжна прокуратура - гр. Смолян, срещу разпоредбите на чл. 4, ал.1,т.5 и 6, чл.24, ал.3, чл..61 и чл.62 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Чепеларе, приета с Решение 262 от г. на Общински съвет гр. Чепеларе, насрочено за г. от 14:20 часа г. Обявление по АДМД 51/2017г. Административен съд гр. Смолян на основание чл.188 от АПК съобщава, че е образувано административно дело 51/2017г. по протест на Окръжна прокуратура гр. Смолян срещу разпоредбите на: чл.21, ал.1; чл.37, ал.1, т.5; чл.37, ал.1, т.9; чл.39, ал.2, т.6 и чл.42, ал.1 и ал.2 от Наредбата по чл.9 от ЗМДТ за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Доспат, приета с решение 202 по протокол 24 от г., като последно изменение и допълнение с решение 248 и с решения 286, 287, 288, 289 от г.,делото е насрочено за г. от 14:00 часа, като заинтересованите лица могат да поискат с писмена молба да се присъединят към оспорването или да встъпят като страна наред с административния орган до началото на устните състезания при всяко положение г. Обявление по АДМД 44/2017г. адм. дело 44/2017г. по протест на Окръжна прокуратура гр. Смолян срещу нормите на чл.17, ал.1,т.11;чл. 28, ал.3-5;чл. 29 и чл. 33, ал.5-7 от Наредба 26 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини на територията на община Златоград, приета с решение ж-318 от г. на Общински съвет-златоград, в сила от г. насрочено за г. от 13:45 часа, като заинтересованите лица могат да поискат с писмена молба да се присъединят към оспорването или да встъпят като страна наред с административния орган до началото на устните състезания при всяко положение г. стр. 11

12 г. Обявление по АДМД 45/2017г. Административен съд гр. Смолян на основание чл.188 от АПК съобщава, че е образувано административно дело 45/2017г. по протест на Окръжна прокуратура гр. Смолян срещу нормата на чл.36 от Наредба 19 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини на територията на община Мадан, приета с решение 233 от г. на Общински съвет-мадан по протокол 18 от г. Съдът уведомява, че делото е насрочено за г. от часа, като заинтересованите г. Обявление по АДМД 43/2017г. адм. дело 43/2017 г. по протест на Заместник-окръжен прокурор при Окръжна прокуратура - гр. Смолян, срещу разпоредбите на чл. 27, т. 4 от Наредба за условията и реда на записване, отписване и преместване на децата в детските градини на територията на община Неделино, приета с Решение 342 по Протокол 22 от г. на Общински съвет - гр. Неделино, насрочено за г. от 13:30 часа г. Обявление по АДМД 41/2017г. адм. дело 41/2017 г. по протест на Заместник-окръжен прокурор при Окръжна прокуратура - гр. Смолян, срещу разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 4 и раздел V, на чл. 4, ал. 1, т. 4 и 5, на чл. 40, ал. 1, т. 13 и на чл. 50 от Наредба 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Баните, приета с Решение 344 по Протокол 36 от г., изменена и допълнена с Решение 152 от г. на Общински съвет - с. Баните насрочено за г. от 13:30 часа г. стр. 12

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН О Б Я В Л Е Н И Я г. Обявление по АдмД 366/2018 г. Административният съд - гр. Смол

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН О Б Я В Л Е Н И Я г. Обявление по АдмД 366/2018 г. Административният съд - гр. Смол РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН О Б Я В Л Е Н И Я 2 0 1 8 19.12.2018 г. Обявление по АдмД 366/2018 г. образувано адм. дело 366/2018 г. по протест на прокурор при Окръжна прокуратура - гр.

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОДЕЧ ПРИЕТА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.59, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 52 Протокол 5 от 21.03.2016 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 824 243 Факс: (086) 823 343 7500 Силистра E-mail: mayor@silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И

Подробно

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ 7.07.209 год. /сряда/ от 5.00 часа в зала 22 на Община Кричим Председател на Общински съвет при

Подробно

tarifa1

tarifa1 ТАРИФА 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 15 ОТ 1996 Г., ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР.

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 120 протокол 17/ г. на Общ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 120 протокол 17/ г. на Общ От решение 120 протокол 17/ 18.05.2017г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 120 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища Общински съвет - Маджарово приема Доклада

Подробно

Препис-извлечение от протокол № 13

Препис-извлечение от протокол № 13 Препис-извлечение от протокол 13 от 30.08.2012 година на заседание на Общински съвет Стражица по т.4 от дневния ред: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ 5.08.09 год. /четвъртък/ от 4.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Р И Н О с. Борино, обл. Смолян, ул. Христо Ботев 1, /21-47, Относно: Р Е Ш Е Н И Е

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Р И Н О с. Борино, обл. Смолян, ул. Христо Ботев 1, /21-47,   Относно: Р Е Ш Е Н И Е Относно: 461 Прието по Протокол 61/21.01.2015г. Избор на съдебни заседатели при Районен съд-девин за мандата 2015-2020г., от Община Борино. По предложение инж. Осман Кафа-Секретар на Община Борино и Председател

Подробно

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности, образование, култура здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, детски и младежки дейности, спорт и туризъм към ОбС

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 100 гр. Габрово, година В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд Габрово в открито съдебно заседание на двадесети юни две хиляди

Р Е Ш Е Н И Е 100 гр. Габрово, година В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд Габрово в открито съдебно заседание на двадесети юни две хиляди Р Е Ш Е Н И Е 100 гр. Габрово, 27.06.2018 година В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд Габрово в открито съдебно заседание на двадесети юни две хиляди и осемнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИН

Подробно

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТ

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТ ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: 03123 / 22 21 факс: 03123 / 24 12 http://www.kaloianovo.org/ E-mail: kaloianovo@mail-bg.com НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА

Подробно

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ХАРМАНЛИ МОТИВИ ЗA ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 6 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Харманли От Мария

Подробно

Microsoft Word - programa_obs2019

Microsoft Word - programa_obs2019 ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23-46, факс 03145/23-51 e-mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 351 Протокол 43 от 29.01.2019 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

. СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД. УТВЪРЖДАВАМ:...(п)... ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САС ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В СОФИЙСКИ АП

. СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД. УТВЪРЖДАВАМ:...(п)... ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САС ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В СОФИЙСКИ АП . СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД. УТВЪРЖДАВАМ:...(п)... ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САС ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД Целта на настоящите правила е да се осигури

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 956/ Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично засед

Р Е Ш Е Н И Е Номер 956/ Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично засед Р Е Ш Е Н И Е Номер 956/15.10. Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 08.10. Година 2008 В публично заседание в следния състав: Председател: Серафимка Мадолева

Подробно

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx решение 183 протокол 25/ 28.12.2009 г. на Общински съвет - Маджарово Р Е Ш Е Н И Е 183 На основание чл.27, ал.6, от ЗМСМА, Общински съвет Маджарово приема отчета за дейността на Общински съвет Маджарово

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 24 Смолян, 15 март 2017г. Днес 15 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 24 Смолян, 15 март 2017г. Днес 15 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 24 Смолян, 15 март 2017г. Днес 15 март 2017 г., 17.30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На заседанието

Подробно

uid= ?0

uid= ?0 стр. 1 от 13 ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр.

Подробно

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО Правно основание Административнопроцесуален кодекс, Глава единадесета (чл. 153 и сл.) от С

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО Правно основание Административнопроцесуален кодекс, Глава единадесета (чл. 153 и сл.) от С ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО Правно основание Административнопроцесуален кодекс, Глава единадесета (чл. 153 и сл.) от Семейния кодекс (СК) Закон за гражданската регистрация

Подробно

Microsoft Word - Naredba

Microsoft Word - Naredba ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 7150 Две могили, бул. България 84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg ОБЩИНСКИ СЪВЕТ тел. 0884/854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg Н А Р Е Д Б А 29 ЗА УСЛОВИЯТА

Подробно

ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н

ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. актуализация на поименния списък за капиталови разходи. 2. приемане на План-сметка и определяне размера

Подробно

Наредба за именуване и преименуване на обекти с общинско значение на територията на Община Девин

Наредба за именуване и преименуване на обекти с общинско значение на територията на Община Девин Наредба ЗА ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЕКТИ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЕВИН Девин, 2010 г. Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1 / 7 Чл.1. Настоящата Наредба урежда условията и реда за именуване

Подробно

Microsoft Word - TARIFA_1_kym_Zakona_za_dyrjavnite_taksi_za_taksite_sybirani_ot_sydilisata_prokuraturata_sledstvenite

Microsoft Word - TARIFA_1_kym_Zakona_za_dyrjavnite_taksi_za_taksite_sybirani_ot_sydilisata_prokuraturata_sledstvenite ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997

Подробно

No Title

No Title ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД 12-756 /29.03.2019г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на директора,

Подробно

prem-uchenici

prem-uchenici ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПОП МИНЧО СЕЛО КОЛАРОВО ОБЩИНА РАДНЕВО, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на услуга 2 Правно основание за предоставянето на услуга/издаването

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 132 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Пр

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 132 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Пр 132 Общинският съвет на основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА Общинският съвет отменя Решение 111/17.09.2013 година, прието с Протокол 8 на редовно заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.09.2013

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТАКСАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПО ДЕЙНОСТИ ЗА 2011 ГОДИНА ПРИЕТО С РЕШЕНИЕ 575, ПРОТОКОЛ 74 ОТ Г. ОТ ОбС, ИЗМЕНЕН

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТАКСАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПО ДЕЙНОСТИ ЗА 2011 ГОДИНА ПРИЕТО С РЕШЕНИЕ 575, ПРОТОКОЛ 74 ОТ Г. ОТ ОбС, ИЗМЕНЕН ПРИЛОЖЕНИЕ 1 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТАКСАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПО ДЕЙНОСТИ ЗА 2011 ГОДИНА ПРИЕТО С РЕШЕНИЕ 575, ПРОТОКОЛ 74 ОТ 20.01.2011 Г. ОТ ОбС, ИЗМЕНЕНО И ДОПЪЛНЕНО С РЕШЕНИЕ 241, ПРОТОКОЛ 27 ОТ 18.12.2012

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ НАРЕДБА 20 за социално подпомагане на граждани от бюджета на Община Правец ------------------------------------------- П р а в е ц, 2008 година Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 2 Чл.1. С тази Наредба се определя

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

Microsoft Word - Document7

Microsoft Word - Document7 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.СЕПТЕМВРИ Р Е Ш Е Н И Е 505 Взето с протокол 26 от заседание на Общински съвет гр.септември проведено на 18.12.2009г. ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОПОТ РЕШЕНИЕ 169 ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ - ПРОТОКОЛ 27 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ По Докладна записка 161/08.11.2013

Подробно