ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 437

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 437"

Препис

1 ПРЕПИС ОТ 418 По първа точка Заповед АК-04-44/ г. на Областният управител на област Монтана. Ст. Панталеев подложи Заповедтта на поименно гласуване. След проведеното поименно гласуване с 20 гласа за и 1 глас въздържал се Общинския съвет на Община Лом взе следното 418 Общинският съвет на Община Лом на основание чл.45, ал. 9 от ЗМСМА, отменя решение 417 от Протокол 48/ г. на Общински съвет Лом.

2 ПРЕПИС ОТ 419 Т. Тодоров предложи да се вземе решение, а именно: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 Общинският съвет на Община Лом задължава общинска администрация да уведоми заинтересованите страни за взетото решение 418 от Протокол 49 от г. на Общински съвет Лом. Ст. Панталеев подложи предложението на гласуване. След проведеното гласуване с 20 гласа за Общинският съвет на Община Лом взе следното 419 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 Общинският съвет на Община Лом задължава общинска администрация да уведоми заинтересованите страни за взетото решение 418 от Протокол 49 от г. на Общински съвет Лом.

3 ПРЕПИС ОТ 420 По втора точка Докладна записка 132/ г. от Иво Иванов Кмет на Община Лом относно: Приемане на допълнителен текст в Наредбата за реда и условията при отглеждането на животни на територията на Община Лом. Ст. Панталеев подложи докладната на гласуване. След проведеното гласуване гласуване с 23 гласа за и 1 глас въздържал се Общинският съвет на Община Лом взе следното 420 Общинският съвет на Община Лом, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, допълва чл. 4, ал. 2 от Наредба за реда и условията при отглеждане на животни на територията на Община Лом, както следва: 1. Било: Чл. 4, ал. 2. Отглеждането на домашни животни за лични нужди по ал. 1 може да става само в постройки на допълващото застрояване при единен за зоната режим на ползване и застрояване. 2. Става: Чл. 4, ал. 2. Отглеждането на домашни животни за лични нужди по ал. 1 може да става само в постройки на допълващото застрояване при единен за зоната режим на ползване и застрояване, за всички зони на територията на община Лом, като за същата зона се забранява отглеждането на повече от 3 (три) броя кучета, с изключение на развъдниците на кучета.

4 ПРЕПИС ОТ 421 По четвърта точка Докладна записка 140/ г. от Иво Иванов Кмет на Община Лом относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на Община Лом през 2013 г. Ст. Панталеев подложи докладната на поименно гласуване. След проведеното поименно гласуване с 24 гласа за Общинският съвет на Община Лом взе следното 421 Общинският съвет на Община Лом, на основание чл. 21, ал.1, т.8 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, допълва Програмата за управление и разпореждане с имотитеобщинска собственост на Община Лом за 2013 г., както следва: Записва в раздел ІІІ- Б: Продажба на земя- частна общинска собственост, на собственика на законно построената в нея сграда с отстъпено право на строеж, по реда на чл. 35, ал.3 от ЗОС, под 1, следния имот: 1. Поземлен имот с идентификатор по кадастралната карта на гр. Лом с площ 381 кв.м., представляващ УПИ ХІІІ в кв. 168 по регулационния план на гр. Лом, находящ се на ул. Ген. Владимир Заимов 89 в гр. Лом.

5 ПРЕПИС ОТ 422 По пета точка Докладна записка 144/ г. от Иво Иванов Кмет на Община Лом относно: Приемане на годишен отчет на диетично и столово хранене в ликвидация ЕООД гр. Лом за 2012 г., приемане на краен ликвидационен баланс и пояснителен доклад към краен ликвидационен баланс на Диетично и столово хранене в ликвидация ЕООД, приключване на ликвидация, заличаване на дружеството и освобождаване от отговорност на ликвидатора на Диетично и столово хранене в ликвидация ЕООД. Ст. Панталеев подложи докладната на поименно гласуване. След проведеното поименно гласуване с 23 гласа за Общинският съвет на Община Лом взе следното 422 Общински съвет на Община Лом, на основание чл.273, ал.1, от ТЗ, чл. 21, ал. 1, т.8 и 9 от ЗМСМА и чл.13, ал.1, т.4 от Наредба за упражняване правата на собственост на Община Лом в общинските предприятия и в търговските дружества с общинско участие в капитала: 1. Приема годишен отчет на Диетично и столово хранене в ликвидация ЕООД гр. Лом за 2012 г. 2. Приема краен ликвидационен баланс и пояснителен доклад към краен ликвидационен баланс на Диетична и столово хранене в ликвидация ЕООД към г. 3. Освобождава от отговорност ликвидатора на Диетична и столово хранене в ликвидация ЕООД. 4. Задължава ликвидатора да извърши необходимите действия за приключване на ликвидация и заличаване на Диетично и столово хранене в ликвидация ЕООД в Агенцията по вписванията- Търговски регистър.

6 ПРЕПИС ОТ 423 По шеста точка Докладна записка 145/ г. от Иво Иванов Кмет на Община Лом относно: Промяна състава на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове. Ст. Панталеев подложи докладната на поименно гласуване. След проведеното поименно гласуване с 23 гласа за Общинският съвет на Община Лом взе следното 423 Общинският съвет на Община Лом на основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното управление и местната администрация във връзка с чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове 1. Освобождава от състава на Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно спестовни влогове Първан Миролюбов Видов. 2. Включва в състава на Местната комисия Цветомира Тодорова Иванова - Гл. юрисконсулт в Община Лом.

7 ПРЕПИС ОТ 424 По седма точка Докладна записка 146/ г. от Иво Иванов Кмет на Община Лом относно: Неприключили производства по обезщетяване на собственици със земеделски земи от Общинския поземлен фонд. Ст. Панталеев подложи докладната на поименно гласуване. След проведеното поименно гласуване с 17 гласа за и 5 гласа въздържал се Общинският съвет на Община Лом взе следното 424 Общински съвет на Община Лом, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА съгласно чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи(зспзз) и чл.19, ал.11 от Правилника за прилагане ЗСПЗЗ, предоставя за деактуване следните имоти от Общинския поземлен фонд в изпълнение задължението си по & 27, ал.2, т.1 и т.2 от Преходните и заключителни разпоредби на закона за изменение и допълнение към ЗСПЗЗ, както следва: Землище гр. Лом - имот с идентификатор , с площ 1,484 дка., местността Садовете, категория на земята пета, начин на тройно ползване - нива - от имот с идентификатор , с обща площ 23,664 дка., местността Садовете, категория на земята пета, начин на тройно ползване - нива, за възстановяване проектен имот с идентификатор , с площ 20,689 дка., местността Садовете, категория на земята пета, начин на тройно ползване - нива - от имот с идентификатор , с обща площ 46,247 дка., местността Бахчите, категория на земята пета, начин на тройно ползване - неизползвана нива, за възстановяване проектен имот с идентификатор , с площ 23,999 дка., местността Бахчите, категория на земята пета, начин на тройно ползване - неизползвана нива

8 ПРЕПИС ОТ 425 По осма точка Докладна записка 147/ г. от Иво Иванов Кмет на Община Лом относно: Промяна размера на прогнозните приходи от продажба на общински имоти, приети с Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на Община Лом за 2013 г. Ст. Панталеев подложи докладната на поименно гласуване. След проведеното поименно гласуване с 15 гласа за и 8 гласа въздържал се Общинският съвет на Община Лом взе следното 425 Общинският съвет на Община Лом, на основание чл. 21, ал.1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, т.1 от Закона за общинската собственост, променя размера на прогнозните приходи от продажба на общински имоти, приети с Програмата за управление и разпореждане с имотитеобщинска собственост на Община Лом за 2013 г., както следва: В раздел ІІ-Б, т.1: Продажба на имоти- общинска собственост, записано: прогнозен резултат в лв лв. да стане: прогнозен резултат в лв лв.

9 ПРЕПИС ОТ 426 По десета точка Докладна записка 149/ г. от Иво Иванов Кмет на Община Лом относно: Стартиране на процедура за изработване на ПУП-ПРЗ за инвестиционен проект Нов Гробищен парк град Лом. Ст. Панталеев подложи докладната на гласуване. След проведеното гласуване с 22 гласа за Общинският съвет на Община Лом взе следното 426 На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и съобразно чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет на Община Лом разрешава изработването на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на част от земеделска земя от имот , в местността Полето, землището на гр. Лом и преотреждането и за нов Гробищен парк на град Лом.

10 ПРЕПИС ОТ 427 По единадесета точка Докладна записка 150/ г. от Иво Иванов Кмет на Община Лом относно: Отчет за извършените разходи за командировки в страната и чужбина за второ тримесечие на 2013 г. Ст. Панталеев подложи докладната на поиманно гласуване. След проведеното поименно гласуване с 21 гласа за Общинският съвет на Община Лом взе следното 427 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и в изпълнение на чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната и чл. 35 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Лом приема извършените разходи за командировки на Кмета на общината за периода г. до г. в размер на 238,45 лв. (двеста тридесет и осем лева и 45 ст.).

11 ПРЕПИС ОТ 428 По дванадесета точка Докладна записка 151/ г. от Иво Иванов Кмет на Община Лом относно: Отчет за извършените разходи за командировки в страната и чужбина за трето тримесечие на 2013 г. Ст. Панталеев подложи докладната на поиманно гласуване. След проведеното поименно гласуване с 22 гласа за Общинският съвет на Община Лом взе следното 428 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и в изпълнение на чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, Общински съвет Лом приема извършените разходи за командировки на Кмета на общината за периода г. до г. в размер на 140,00 (сто и чтиридесет) лева.

12 ПРЕПИС ОТ 429 По тринадесета точка Докладна записка 155/ г. от Стефан Панталеев Председател на Общински съвет Лом относно: Отчет за извършените разходи за командировки на Председателя на Общинскиясъвет за третото тримесечие на 2013 г. Ст. Панталеев подложи докладната на поиманно гласуване. След проведеното поименно гласуване с 22 гласа за Общинският съвет на Община Лом взе следното 429 На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, в изпълнение на чл. 8 ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, Общинския съвет на Община Лом приема отчета за извършените разходи за командировки на Председателя на Общински съвет Лом, за периода от г. до г. в размер на 00,00 лв.

13 ПРЕПИС ОТ 430 По четиринадесета точка Докладна записка 152/ г. от Иво Иванов Кмет на Община Лом относно: ПУП-ПЗ за кв. 84, по регулационния план на гр. Лом. Ст. Панталеев подложи докладната на гласуване. След проведеното гласуване с 21 гласа за Общинският съвет на Община Лом взе следното 430 На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и съобразно чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет на Община Лом разрешава изработването на ПУП-ПЗ за кв. 84, по регулационния план на гр. Лом.

14 ПРЕПИС ОТ 431 По петнадесета точка Докладна записка 153/ г. от Иво Иванов Кмет на Община Лом относно: Предложение за отпускане на персонална пенсия на Кунчо Маринов Кунчев от с. Сталийска махала, община Лом, обл. Монтана. Ст. Панталеев подложи докладната на гласуване. След проведеното гласуване с 21 гласа за Общинският съвет на Община Лом взе следното 431 Общинският съвет на Община Лом, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, дава съгласие за внасяне на предложение в Министерския съвет за отпускане на персонална пенсия на наследника на Мариан Кунчев Методиев Кунчо Марианов Кунчев, ЕГН: от с. Сталийска махала, община Лом, обл. Монтана, ул. Четеридесета 4.

15 ПРЕПИС ОТ 432 По шестнадесета точка Докладна записка 154/ г. от Иво Иванов Кмет на Община Лом относно: Предложение за отпускане на персонална пенсия на Владимир Владимиров Георгиев от гр. Лом, община Лом, обл. Монтана. Ст. Панталеев подложи докладната на гласуване. След проведеното гласуване с 20 гласа за Общинският съвет на Община Лом взе следното 432 Общинският съвет на Община Лом, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, дава съгласие за внасяне на предложение в Министерския съвет за отпускане на персонална пенсия на наследника на Владимир Георгиев Владимиров Владимир Владимиров Георгиев, ЕГН: , от гр. Лом, община Лом, обл. Монтана, ул. Борил 42.

16 ПРЕПИС ОТ 433 По седемнадесета точка Докладна записка 156/ г. от Стефан Панталеев Председател на Общински съвет Лом относно: Отмяна на решение 395 от Протокол 45/ г. и решение 398 от Протокол 46/ г. на Общински съвет Лом. Ст. Панталеев подложи докладната на поименно гласуване. След проведеното поименно гласуване с 15 гласа за Общинския съвет на Община Лом взе следното 433 Общинският съвет на Община Лом на основание чл.45, ал. 9 от ЗМСМА, отменя решение 395 от Протокол 45/ г. и решение 398 от Протокол 46/ г. на Общински съвет Лом.

17 ПРЕПИС ОТ 434 По осемнадесета точка Докладна записка 158/ г. от Иво Иванов Кмет на Община Лом относно: Неприключили производства по обезщетяване на собственици със земеделски земи от Общинския поземлен фонд. Ст. Панталеев подложи докладната на поименно гласуване. След проведеното поименно гласуване с 15 гласа за и 2 гласа въздържал се Общинския съвет на Община Лом взе следното 434 Общински съвет на Община Лом, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА съгласно чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи(зспзз) и чл.19, ал.11 от Правилника за прилагане ЗСПЗЗ, в изпълнение задължението си по & 27, ал.2, т.1 и т.2 от Преходните и заключителни разпоредби на закона за изменение и допълнение към ЗСПЗЗ, предоставя за деактуване следния имот от Общинския поземлен фонд : - имот , с площ 0,611 дка., начин на трайно ползване зеленчукова култура, категория на земята пета, местността Мъртвицата.

18 ПРЕПИС ОТ 435 По деветнадесета точка Докладна записка 160/ г. от Иво Иванов Кмет на Община Лом относно: Стартиране на процедура за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ VII, квартал 110 по регулационния план на гр. Лом, попадащ в зона за въздействие със Социални функции според изготвения Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Лом. Ст. Панталеев подложи докладната на гласуване. След проведеното гласуване с 10 гласа за и 6 гласа въздържал се Общинският съвет на Община Лом взе следното 435 Общинският съвет на Община Лом, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и съобразно чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията: Разрешава изработването на ПУП-ПРЗ за УПИ VII, квартал 110 по регулационния план на гр. Лом, попадащ в зона за въздействие със Социални функции според изготвения Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Лом.

19 ПРЕПИС ОТ 436 По двадесета точка Докладна записка 161/ г. от Иво Иванов Кмет на Община Лом относно: Стартиране на процедура за изработване на ПУП-ПРЗ за квартал 45 по регулационния план на гр. Лом, попадащ в зона за въздействние с Публични функции според изготвения Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Лом. Ст. Панталеев подложи докладната на гласуване. След проведеното гласуване с 12 гласа за Общинският съвет на Община Лом взе следното 436 Общинският съвет на Община Лом, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и съобразно чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията: Разрешшава изработването на ПУП-ПРЗ за квартал 45 по регулационния план на гр. Лом, попадащ в зона за въздействие с Публични функции според изготвения Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Лом.

20 ПРЕПИС ОТ 437 По двадесет и първа точка Докладна записка 162/ г. от Иво Иванов Кмет на Община Лом относно: Стартиране на процедура за изработване на ПУП-ПРЗ за южната част на производствената зона на гр. Лом, попадащ в зона за въздействие с Икономически функции според изготвения Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Лом. Ст. Панталеев подложи докладната на гласуване. След проведеното гласуване с 12 гласа за Общинският съвет на Община Лом взе следното 437 Общинският съвет на Община Лом, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и съобразно чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията: Разрешава изработването на ПУП-ПРЗ за южната част на производствената зона на гр. Лом, попадащ в зона за въздействие с Икономически функции според изготвения Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Лом.

21

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 328 Протокол 33 от 02.07.2015 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

Microsoft Word - reshenie454_460_181019

Microsoft Word - reshenie454_460_181019 Р Е Ш Е Н И Е 454 Относно: Информация за подготовката на общината за работа при есенно зимни условия 2019/2020 г. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет град Първомай Приема информацията

Подробно

836

836 Препис! О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т С М О Л Я Н Р Е Ш Е Н И Е 836 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 07.06.2018 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ 38 ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане

Подробно

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се ПРОТОКОЛ 51/23.04.2019 Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот 042069 с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на село Ковачевица, актуван с АЧОС 5615 от 17.01.2019 година,

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от 21.01.2016г. 37 На основание чл.21, ал1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за общинската собственост

Подробно

Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделск

Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделск Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделски имот-собственост на Църковно настоятелство със земеделски

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2 -ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 /18.03.2013 г 176 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.7 ал.2 от ЗБППМН Общински съвет Исперих 1. Приема

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Р И Н О с. Борино, обл. Смолян, ул. Христо Ботев 1, /21-47, Относно: Р Е Ш Е Н И Е

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Р И Н О с. Борино, обл. Смолян, ул. Христо Ботев 1, /21-47,  Относно: Р Е Ш Е Н И Е Относно: 461 Прието по Протокол 61/21.01.2015г. Избор на съдебни заседатели при Районен съд-девин за мандата 2015-2020г., от Община Борино. По предложение инж. Осман Кафа-Секретар на Община Борино и Председател

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ Препис! Р Е Ш Е Н И Е 407 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА г., ПРОТОКОЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ Препис! Р Е Ш Е Н И Е 407 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА г., ПРОТОКОЛ 407 Относно: Приемане на годишен финансов отчет на общинско дружество Прогрес-строй 56/17.04.2019 г., предложена от председателя на Общински съвет - Рудозем г-н Владимир Антонов Янков и на основание чл.21,

Подробно

П Р О Т О К О Л 3 от година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на година проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед

П Р О Т О К О Л 3 от година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на година проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед П Р О Т О К О Л 3 от 23.12.2003 година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на 23.12.2003 година проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 12, отсъства 1 1.Йордан Бобев Бобев

Подробно

т.05

т.05 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. СМОЛЯН ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Николай Тодоров Мелемов Кмет на Община Смолян Относно: Предоставяне на общински поземлен фонд на основание 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ 5.08.09 год. /четвъртък/ от 4.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет на Община Белослав,

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот 347 На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.68, ал.1, т.2, ал.2 и чл.69, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба за финансиране

Подробно

13

13 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Николай Тодоров Мелемов Кмет на Община Смолян ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради върху поземлен имот с идентификатор 67653.916.457,

Подробно

reshenie_28_03_2013

reshenie_28_03_2013 ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на нова Наредба 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост. След направените изказвания

Подробно

П Р О Т О К О Л 7 от година Днес година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на за

П Р О Т О К О Л 7 от година Днес година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на за П Р О Т О К О Л 7 от 25.10.2006 година Днес 25.10.2006 година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 10, отсъстваха 3 съветника. 1.

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОС, свиквам заседание на Общинския

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т БОЙЧИНОВЦИ Препис Р Е Ш Е Н И Е 308 Протокол 31/ г Относно, приемане на общинска програма за енергийна ефективност

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т БОЙЧИНОВЦИ Препис Р Е Ш Е Н И Е 308 Протокол 31/ г Относно, приемане на общинска програма за енергийна ефективност Р Е Ш Е Н И Е 308 Относно, приемане на общинска програма за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници /за периода 207-2020г./ Р Е Ш Е Н И Е 308 На основание чл.2 ал. и ал.2 от Закона за

Подробно

ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н

ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. актуализация на поименния списък за капиталови разходи. 2. приемане на План-сметка и определяне размера

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ От решение 255 протокол 34/05.09.2019 г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 255 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.127, ал.6 от ЗУТ, Общински съвет - Маджарово приема изготвения Общ

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 90 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Про

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 90 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Про О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д 90 Общинският съвет на основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА Общинският съвет приема Отчет за дейността на Общински съвет Ивайловград и постоянните комисии към

Подробно

Zasedanie_45

Zasedanie_45 РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТВЪРДИЦА приети на 45-то редовно заседание, проведено на ДНЕВЕН РЕД: 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани 2. Ново обсъждане на Решение 457/12.03.2014 г.

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 132 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Пр

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 132 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Пр 132 Общинският съвет на основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА Общинският съвет отменя Решение 111/17.09.2013 година, прието с Протокол 8 на редовно заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.09.2013

Подробно

О Б Щ И Н А М Ъ Г Л И Ж

О Б Щ И Н А   М Ъ Г Л И Ж О Б Я В Л Е Н И Е На основание Заповед РД-09-281 / 13.09.2017 г. на Кмета на Община Мъглиж, Община Мъглиж обявява публичен търг за: І. Откривам процедура за провеждане на публични търгове, както следва:

Подробно

П Р О Т О К О Л 7 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на

П Р О Т О К О Л 7 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на П Р О Т О К О Л 7 От 28.06.2011 година Днес 28.06.2011 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 11, отсъстваха 2 1. Ахмед Мудин

Подробно

ДНЕВЕН РЕД

ДНЕВЕН РЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА Изх. 6101 106 / 16.09.2015 ДО На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 16, ал. 1, т. 1 и чл. 63, ал. 1 от ПОДОСНКВОА и във връзка с чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам Общински

Подробно

П Р О Т О К О Л

П  Р  О  Т  О  К  О  Л П Р О Т О К О Л 9 от 21.09.2012 година Днес 21.09.2012 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 12, отсъства 1 Дженгиз Рубил

Подробно

<4D F736F F D20D0E5F8E5EDE8FF20EFEE20EFF0EEF2EEEAEEEB20B EEF E320>

<4D F736F F D20D0E5F8E5EDE8FF20EFEE20EFF0EEF2EEEAEEEB20B EEF E320> ПРОТОКОЛ 3 От заседание на Общински съвет Сатовча проведено на 02.12.2011 година Дневния ред: 1. Приемане на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сатовча, неговите комисии и взаимодействието

Подробно

ПРОТОКОЛ 52/ Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за

ПРОТОКОЛ 52/ Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за ПРОТОКОЛ 52/31.05.2019 Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за ПИ 035012, местност Горно ливаде, по КВС землище село

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43 7500 Силистра e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1,

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1, 101 На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.42, ал.1 и чл.52, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

Подробно

ОБС - Покани - Комисии

ОБС - Покани - Комисии ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ Кмет, относно допълнение на Програмата за управление и Кмет, относно преобразуване чрез сливане

Подробно

П Р О Т О К О Л 3 от год. Днес година, Общински съвет Ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед

П Р О Т О К О Л 3 от год. Днес година, Общински съвет Ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед П Р О Т О К О Л 3 от 19.12.2007 год. Днес 19.12.2007 година, Общински съвет Ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 11, отсъстваха 2 1. Сания Мустафа

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 183 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Пр

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 183 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Пр 183 Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА Общински съвет Ивайловград приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я " З е м е д е л и е " - П л е в е н Протокол 1 от 26.01.2018г.

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ПРОТОКОЛ 3 година От заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 30 декември 2015 Дневен ред: 1. Докла

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ПРОТОКОЛ 3 година От заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 30 декември 2015 Дневен ред: 1. Докла ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ПРОТОКОЛ 3 година От заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 30 декември 2015 Дневен ред: 1. относно актуализация на Поименния списък за капиталови разходи

Подробно