Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód]

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód]"

Препис

1 SORанализ Област Пазарджик Любов Тренкова Гергана Калоянова

2 Цели на проект InnoFOOD SEE създаване на механизми за координиране на научно-изследователския и технологичен подход с политиките в областта на производството на храни и повишаване на обществената информираност за значението на технологичния напредък и иновациите в областта на производството на храни в зоната на Югоизточна Европа

3 Дейности по проект InnoFOOD SEE - Оценка на нуждата от подходящи механизми за подкрепа на иновациите в производството на храни; -Създаване на мрежа от заинтересовани страни, отговорни за вземането на решения, които да съдействат за формулирането на политики и механизми за подкрепа на иновациите в производството на храни; - Засилване на капацитета за иновации на партньорите; -Разработване на оперативни планове за иновации в производството на храни;

4 Дейности по проект InnoFOOD SEE (2) -Съдействие за развитието на иновативна среда, която да стимулира участието в иновативни дейности; -Допринасяне за по-широкото разбиране за потенциалните ползи, които имат иновациитев производството на храни за обществото; -Въвеждане на тематиката за иновациите в учебните програми на съответните университети -Запознаване на младите хора с науката и предприемаческия дух

5 Резултати от проект InnoFOOD SEE -Aнализ на съществуващи политики и инициативи за иновации в производството на храни -SWOT анализ за иновациите в производството на храни в участващите региони -Оперативни планове за научни разработки и иновации -Изследване на потенциала за инвестиране в иновации в производството на храни -Механизъм за проследяване на въведени иновации в производството на храни -База данни с профилите на прибл. 250 научни звена и с технологичните нужди на 400 предприятия за храни, която да служи за подобряване на сътрудничеството между тях

6 Резултати от проект InnoFOOD SEE (2) -Предложения за актуализиране на съществуващи учебни програми -Информационно-технологична платформа за студенти и учени в областта на науките за храните -Меморандум за разбирателство и мрежа от заинтересовани страни, отговорни за вземането на решения -Работа в мрежи и обмен между индустрията и научните звена за развиване на транснационално сътрудничество за иновации в производството на храни -Обучени участници в областта на иновациите в производството на храни и на финансирането на научни разработки -Научно-изследователски кадри от всички партньори ще бъдат обучени на място по теми относно иновациите в производството на храни

7 SWOT анализ-предприятия Силни страни 1. Традиции в производството и преработката на храни и напитки с висок интерес към диверсифициране на продуктите; 2. Високо качество на продуктите и процесите в хранителния сектор, съизмеримо със световните стандарти в сектора; 3. Сътрудничество между предприятията в хранителната промишленост и добри връзка с останалия частен сектор; 4. Признаване от страна на предприятията от хранителната промишленост, че научноизследователската дейност и иновациите са средство за повишаване на конкурентоспособността; 5. Установени добри икономически взаимоотношения с ЕС и международни фирми, което осигурява по-добри възможности за трансфер на технологии Слаби страни 1. Липса на средства за инвестиране в съвременно оборудване, нау-хау и разнообразяване на производството; 2. Липса на специализирани звена и ниско равнище на научно-изследователската дейност и иновации във фирмите, което води до неефективни производства и слаб маркетинг 3. Слаби връзки между предприятията от хранителната промишленост, научно-изследователските и развойни звена и организациите/институциите, отговорни за политическите решения (недостатъчно бизнес инкубатори и центрове за трансфер на технологии; 4. Слаба иновационна ангажираност и култура на предприемачите в сектора; 5. Недостатъчен персонал с високо специализирана квалификация;

8 SWOT анализ-предприятия Възможности Заплахи 1. Възможности за финансиране от ЕС и инвестиции за модернизация и повишаване на конкурентоспособността на производствата.инвестиции за покриване на изисквания и стандарти на европейския пазар; 2. Нарастване на търсенето на по-висококачествен и разнообразен асортимент; 1. Недостатъчни стимули конкретно за хранителния сектор, което може да доведе до спад в производството, особено във време на обща криза; 2. Засилена конкуренция от трети страни по отношение на хранителни продукти и суровините за тях; 3. Тенденции за увеличаване на износа; 3. Недостатиг на национално и европейско финансиране за инвестиции в научно-изследователска и развойна дейност и за въвеждане на стандарти за качество; 4. Наличие на инициативи (проект RAF Regions) за създаване на мрежи между бизнес, наука и политика; 5. Нов програмен период с възможности за даване на приоритет на иновациите в хранителния сектор в областната и националната политика и стратегия за развитие. 4. Заплаха от увеличаване на бюрократичните и регулаторни/нормативни спънки; 5. Създадените мрежи между бизнес, наука и политика остават само формални, без активна дейност и съвместно управление, и без влияние върху научноразвойната дейност в хранителната промишленост ;

9 Методика за SWOT анализа Предварителен вариант на база налична информация и данни; Корекция след обобщаване на резултатите от анкетирането на фирмите за оценка на нуждите им от иновации; Анкетиране на различни заинтересовани страни хранителна промишленост (2 бр. фирми), научни звена (2 бр.) и представители на държавни структури в тази област (3) Ревизиране според получените отговори и екпертна преценка

10 Методика за SOR анализа Провеждане на среща с представителите на различни заинтересовани страни хранителна промишленост (2 бр. фирми), научни звена (2 бр.) и държавни структури в тази област (2 бр.), които са участвали в попълването на въпросника за ревизиране на SWOTанализа; Представяне на SWOTанализа под формата на матрица за оценка за целите на SOR; Оценяване според личното мнение на участниците Формулиране на стратегически приоритети при зачитане на мнението на участниците в SOR Формулиране на препоръки към политиките според стратегическите приоритети, определени от участниците

11 Методика за оценяване Оценяват се Възможностите и Заплахите, като се отговаря на въпроса В каква степен тази Възможност/Заплаха може да помогне за използване на съответната Силна страна или за преодоляване на съответната Слаба страна Поставя се оценка от 0 до 3 според степента на важност За една Възможност или Заплаха сборът от оценките в колонката не може да е по-голям от 12 (може да има клетки с оценка 0). Дискусия за обсъждане на първоначалните оценки Окончателно оценяване Определяне на стратегическата ориентация с интерпретиране на резултатите от оценката

12 Пазарджик, Благодаря за вниманието!

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УЧАСТИЕ НА НПО В ПРОЦЕСИТЕ НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ Проектът "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт се финансира

Подробно

EDU-Education Messaging-Vision Presentation-FY13

EDU-Education Messaging-Vision Presentation-FY13 Обща картина 2014-2020 Характеристики на растежа Интелигентен: по-ефект. инструменти в образованието, изсл. и иновациите; Устойчив: решително преминаване към нисковъглеродна икономика и конкурентоспособна

Подробно

[Presentation title] [Speaker’s name]

[Presentation title] [Speaker’s name] WOMEN IN BUSINESS Насърчаване на предприемачеството сред младите жени в Дунавския регион д-р Ралица Жекова Изпълнителен директор Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ) 17.10.2018,

Подробно

ПЛАТФОРМА Иновационна борса

ПЛАТФОРМА Иновационна борса ПЛАТФОРМА Иновационна борса Формална спецификация ДОЦ.Д-Р АЛЕКСАНДЪР ШИКАЛАНОВ, ВИТЕРХ ООД БТПП, 30.032015 Г. 15 Ч., ЗАЛА А ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА БОРСАТА ЗА ИНОВАЦИИ (1) Да позволява на индивидуални откриватели

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ Правец, 15 декември 2015 година 1.27 млрд. евро Приоритетна ос 1 Технологично развитие и иновации 23,25% от бюджета: Подкрепа за развитие на сътрудничеството между бизнеса

Подробно

Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации

Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации Венцеслав Козарев Фондация Приложни изследвания и комуникации Габрово, 21 февруари 2019 г. Вместо въведение Индустрия 4.0 като социално предизвикателство

Подробно

Microsoft PowerPoint - OP_Competitiveness - May 2007_2.ppt

Microsoft PowerPoint - OP_Competitiveness - May 2007_2.ppt Приоритетите на ОП Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 2013 фактор за икономически растеж Май 2007 ОП Конкурентоспособност се осъществява в рамките на европейската кохезионна

Подробно

ЗАЩИТА НА ИНОВАЦИИТЕ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ТАЙНИ И ПАТЕНТИ: РЕШАВАЩИ ФАКТОРИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ РЕЗЮМЕ Юли 2017 г.

ЗАЩИТА НА ИНОВАЦИИТЕ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ТАЙНИ И ПАТЕНТИ: РЕШАВАЩИ ФАКТОРИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ РЕЗЮМЕ Юли 2017 г. ЗАЩИТА НА ИНОВАЦИИТЕ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ТАЙНИ И ПАТЕНТИ: РЕШАВАЩИ ФАКТОРИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ РЕЗЮМЕ Юли 2017 г. ЗАЩИТА НА ИНОВАЦИИТЕ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ТАЙНИ И ПАТЕНТИ: РЕШАВАЩИ ФАКТОРИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА

Подробно

Slide 1

Slide 1 Ръководител: доц. д-р Теменужка Йовчева ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЦЕС ВЪРХУ ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ТРАНСФЕР НА ЗНАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ В ПУ, ЧРЕЗ - създаване на условия за оползотворяване на наличния научен

Подробно

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране на Република България Водеща институция: Заместник

Подробно

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Институционално укрепване на местната власт за постигане

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / 14.03. 2011г. Относно: конкурс за получаване на академичната длъжност доцент

Подробно

Институт за управление на проекти и програми

Институт за управление на проекти и програми ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. ОСР, гр. Русе, 29.06.2017 г. Петя Донова Областната

Подробно

Slide 1

Slide 1 ПРОЕКТ Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско участие, отчетност, мониторинг и контрол Основни цели на проекта Подобрение и

Подробно

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Проект: BG051PO001-3.1.08 0018 Усъвършенстване на системите за управление в Колеж по икономика и администрация - Пловдив І. Основни

Подробно

Подобряване на уменията на спортните съдии в Европа

Подобряване на уменията на спортните съдии в Европа Подобряване на уменията на спортните съдии в Европа Няма спортни съдии = няма спорт! СЪДИЙСТВОТО В СЪРЦЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СПОРТ Ролята на спортните съдии (например: арбитри, рефери, съдии) е жизненоважна

Подробно

Slide 1

Slide 1 SESP Изследователско проучване на социалните предприятия Анализ на Социалните предприятия в Австрия, България, Литва и Португалия Saretas 2011 1 Цел Получаване на ясна представа за състоянието на социалните

Подробно

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ по проект „Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско уч

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ по проект „Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско уч Проект Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско участие, отчетност, мониторинг и контрол Инструменти за управление на качеството

Подробно

Slide 1

Slide 1 Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор Месопреработване д-р Диляна Попова, инж. Павлина Лилова Асоциация на месопреработвателите в България Този документ е изготвен с финансовата помощ

Подробно

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1 СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1 КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА Ръководството на Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов,

Подробно

A9R1oc1x9e_lla9tw_82c.tmp

A9R1oc1x9e_lla9tw_82c.tmp 2 СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам: Утвърден от Академически съвет с протокол / Професионално направление: 38 Икономика ОКС магистър Специалност:

Подробно

Pokana OS

Pokana OS АНАЛИЗ на резултатите от проведеното анкетиране по проект RES-OP-DEV.(3.i)-3.-4 MIS-ETC CODE: Румънскo - българско съвместното сътрудничество за дългосрочно и устойчиво развитие на младите човешки ресурси

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите Структурният диалог в сферата на младежката политика на ЕС София, 05 октомври 2013 г. ОБНОВЕНА РАМКА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА 2010-2018 На 27 ноември 2009 г., Брюксел, Резолюция на Съвет

Подробно

Предложения за промяна на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж г. Приоритетна ос 1 Научни изследвания и технологич

Предложения за промяна на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж г. Приоритетна ос 1 Научни изследвания и технологич Предложения за промяна на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г. Приоритетна ос 1 Научни изследвания и технологично развитие Раздел 1. Стратегия на програмата Предложение

Подробно

ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА В БЪЛГАРИЯ СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ

ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА В БЪЛГАРИЯ СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ КАКВО И КАК? Технологии, иновации конкурентоспособност, интелигентен растеж, ФНТС, 13/3/14 Румен Атанасов 1 Дискусията в Европа Съобщение на ЕК По-силна европейска промишленост за растеж

Подробно

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията 2019-2021 I. ВЪВЕДЕНИЕ Стратегията на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС, Комисията) за периода 2019-2021 г. е документ, който задава стратегическите

Подробно

Microsoft Word - RIS Action Plan.doc

Microsoft Word - RIS Action Plan.doc Регионална иновационна стратегия за Северозападния и Северния централен район за планиране в България РИС МИЗИЯ БГ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ Иновациите стават традиция ВЪВЕДЕНИЕ Настоящият план е изготвен въз основа

Подробно

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 1)

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 1) Ефективен подход при изготвяне на държавния план-прием в контекста на Националните приоритети в образованието и науката от Националната програма за развитие: България 2020 Заседание на Секторната комисия

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ 2017-2018 учебна година Настоящата Програма е приета

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Професионално образование и заетост Радосвет Радев Председател на Българска стопанска камара Предизвикателствата на цифровата икономика Ново качество на работните места Развитие на икономиката Изчезващи

Подробно

Slide 1

Slide 1 XIV Международна конференция Лидерство и управление на хора 06 08 юни 2013 г., Албена ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА РАБОТНАТА СИЛА Този документ е изготвен с финансовата помощ на

Подробно

*|MC:SUBJECT|*

*|MC:SUBJECT|* Проектът "АГРОЛАБС" има за цел да стимулира производството и разпространението на иновативни селскостопански и хранителни продукти на територията Балкани Средиземно море като организира местни вериги за

Подробно

Das duale System

Das duale System Анкета Бизнес средата в България Германо-Българска индустриално-търговска камара април г. Търговия По данни на Федералното министерство на икономиката и енергетиката на Германия търговският стокообмен

Подробно

Microsoft PowerPoint - Kloczko_sofia_BG.ppt

Microsoft PowerPoint - Kloczko_sofia_BG.ppt MAREK KŁOCZKO Главен секретар UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Polish Chamber of Commerce Trębacka Str. 4, 00-074 Warsaw, ph. +48 22 630 96 00, fax +48 22 827 46 73 www.kig.pl ПОЛСКА

Подробно

ОРГАНИЗАТОР ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНьор Околна EHS среда, здравословни и безопасни условия на труд 08 октомври 2015 г. София Хотел Балкан НАЧАЛО партньори фору

ОРГАНИЗАТОР ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНьор Околна EHS среда, здравословни и безопасни условия на труд 08 октомври 2015 г. София Хотел Балкан НАЧАЛО партньори фору EHS Индустриален клъстер Средногорие е сдружение с нестопанска цел, сформирано на базата на индустриалнорегионален принцип, което обединява интересите, възможностите и целите на големите индустриални компании

Подробно