ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа

Размер: px
Започни от страница:

Download "ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа"

Препис

1 ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа kьм пробнuте тела u uзраз8ането на kohffipdl\hu участъцu 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изисквания КЪМ пробните тела и изрязването на контролни участъци 1. Про6нu mеаа Общите правила за вземане на проби, заготовки и пробни тела за провеждане на механични изпитвания са съгласно БДС Допълнителните или специалните изисквания към вземане на проби от листов материал, специални профили, тръби и др. ляти, валцувани и ковани изделия, се посочват в действуващите стандарти за конкретния вид метална продукция. Формата и размерите на пробните тела се определят от действуващите стандарти за провеждане на съответното изпитване и стандартите за конкретния вид метална продукция. Машинната обработка на пробните тела и предварителната подготовка на заготовките трябва да бъдат проведени в съответствие с изискванията на стандарта за съответния вид изпитване. Нестандартните или лошо подготвени пробни тела задължително се заменят. Не се изпитват проби с видими дефекти, които могат да повлияят на резул-татите от изпитването. Ако изпитването се провали поради механични причини, например дефект на изпитвателната апаратура и др., резултатите се отхвърлят и се провежда ново. Термините "надлъжно пробно тяло" и "напречно пробно тяло" се използват само при изпитване на валцувани и ковани (листови, лентови, профили, тръби и др.) продукти и не са приложими за ляти детайли. Когато такова отнасяне е направено, към пробното тяло или заготовката от пробата са приложими следните определения: - Надлъжно пробно тяло, ако специално не е определено друго, означава, че надлъжната ос на пробното тяло е паралелна на посоката на най-голяма деформация на материала по време на валцуване или коване. Приложеното напрежение към надлъжното пробно тяло при изпитване на опън е в направление на най-голямата деформация, а оста на огъване при изпитване на огъване на надлъжно пробно тяло е под прав ъгъл към направлението на най-голямата деформация на продукта (фигури 1, 3а, б). - Напречно пробно тяло, ако специално не е определено друго, означава, че надлъжната ос на пробното тяло е под прав ъгъл към направлението на най-голяма деформация на материала по време на валцуване или коване.

2 ИНСТРУКЦИJl3А КQIПPOA НА МЕТАМ И ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ ~ А '\... ~исистемиоткотiiи. ТYPIiИНИи 11'Ь6ОПI'OВОДИВ ТЕЦ '--'8~;"... 9 ~» ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анU511 kъм пробниmе rnell.a u uзриз6анеmо на kонmрол.нu учасmъци 2 Приложеното напрежение към напречното пробно тяло при изпитване на опън е ПОД прав ъгъл към най-голямата деформация, а оста на огъване при изпитване на огъване на напречно пробно тяло е паралелна на най-голямата деформация на продукта (фиг. 2). - Термините "надпъжно" и "напречно" пробно тяло могат да се използват при изпитване на тръби и да се отнасят към оста на продукта. Термините "радиално пробно тяло" и "тангенциално пробно тяло" се използват при изпитвания на валцувани или ковани кръгли продукти и не са приложими З8 ляти детайли. Когато такова отнасяне е направено към пробното тяло или заготовката от пробата, са приложими следните определения: - Радиално пробно тяло, ако специално не е определено друго, означава, че надлъжната ос на пробното тяло е перпендикулярна на оста на продукта и съвпада с един от радиусите на кръга, начертан с център оста на продукта (фиг. За). - Тангенциално пробно тяло, ако не е определено друго, означава, че надлъжната ос на пробното тяло е перпендикулярна към равнина, съдържаща оста на продукта и тангира към окръжност, начертана с център оста на продукта (фиг. За, б, в, г). 2. Контролни участъци 2.1. Барабан Контролният участък се изрязва от долната цилиндрична част на барабана, в място, където няма да се получи намаляване на коефициента на отслабване на сечението вследствие на новия отвор. Изрязаният участък има формата на цилиндър с диаметър 80 -с- 1 ОО тт, но не по-голям от диаметъра на неукрепения отвор, определен съгласно БДС и дължина, равна на дебелината на стената. Изрязването става по механичен път. Полученият след изрязването отвор се обработва, като не се допуска наличието на бразди, задирания и други неравности на повърхността. Ръбовете на отвора се закръглят с радиус минимум 5 тт. Отворът се затапва по един от следните два начина: - Чрез механична тапа, чиято конструкция е показана на фигура 4; - Чрез приваряване на затапен щуцер Нагревни повърхнини

3 ИНСТРУКЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТАЛА U ОЦЕНКА НА ТEXНUЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА Et\EМEНfИ И СИСТЕМИ ОТ КОТАИ, ТУР6ИНИ И ТР'Ь5ОПРОВОДИ В ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Иэuсk8aнuя kьм пробнumе тела u uэраэ6ането на koнmpo",hu участъцu 3 Контролните участьци са с дължина минимум 500 тт и се изрязват от зоните с най-висока температура, зоните, в които се наблюдават повреди, или зоните на силно развита корозия. За сравнение могат да се изрежат контролни участьци и от други зони на нагревните повърхности. Контролният участьк се маркира по подходящ начин с блажна боя, като се посочва станционния номер на съоръжението, елемента, от който е изрязан, и номера на участька, например: К N, 3, Екран, У-к N, 2 Отделно върху хартия, която се обвива около участька и се прикрепва към него с лепило или скоч, освен горните данни се посочва зоната, от която е изрязан участька, работната температура на метала в тази зона (по проект, измерване или експертна оценка) и датата на изрязване на участька Тръбопроводи в границите на котела Контролният участьк се изрязва механично или с газова горелка и трябва да има минимална дължина 350 тт. Когато контролният участьк включва заварен шев, дължината му трябва да е минимум 500 mm. Контролният участьк се маркира по подходящ начин с блажна боя, като се посочва станционния номер на съоръжението, наименованието и/или номера на тръбопровода, от който е изрязан. Отделно върху хартия, която се закрепва върху участька, освен горните данни се посочва зоната, от която е изрязан (номер на коляно или за прав участьк - между кои две колена), параметрите на работното тяло по проект и датата на изрязване на участька Станционни тръбопроводи Контролният участьк се изрязва механично или с газова горелка и трябва да има минимална дължина 350 mm. Когато контролният участьк включва заваръчен шев, дължината на участька трябва да е минимум 500 mm. От общия контролен участьк се изрязва на струг участьк със заварения шев по средата с дължина 21 О тт. По-нататьшното разрязване на контролния участьк със заваръчен шев трябва да се извършва само по механичен път. Препоръчителните схеми за това са показани на фигури Контролният участък се маркира с блажна боя, като се посочва станционния номер на съоръжението, тръбопровода, от който е изрязан и номера на участька. Отделно върху хартия, която се закрепва върху участька, освен горните данни се посочва зоната, от която е изрязан (номер на коляно, или за прав участьк - между кои две колена), параметрите на работното тяло по проект и датата на изрязване на участька.

4 WlСТРУКЦUЯ ЗА коtпpoл НА МЕТМА. U ОЦЕНКА НА ТEXНUqECKOТO СЪСТОЯНИЕ НА EI\EМEНТИ И СИСТЕМИ ОТ КОТЛИ, 1'YP6ИНU U ТPЬ5OПPOВOдU в ТЕЦ Изuсk6анUR kьм ПРИЛОЖЕНИЕ 3 пробнumе mела U uзрю6анеmо на kohmjк"hu rtасmъцu 4 Схемата на разполагане на пробните тела е показана на фигура 9. Пробните тела за изследване на продължителна якост се разполагат напречно на оста на тръбата, а при невъзможност - по оста. Изрязването на пробните тела от контролния участък трябва да се извършва механично Корпусни турбинни детайли Контролните участъци се изрязват от зони с максимална работна температура на метала. Желателно е за сравнение да се изрязват контролни участъци и от зони с минимална работна температура на метала. Минималните размери на един контролен участък са 80 х 40 х 40 тт. Допуска се изрязване на по-малки участъци по преценка на организацията, която ще извършва изпитванията. Изрязването се извършва по механичен път, като получените след изрязването ръбове се закръгляват с радиус най-малко 5 тт. От корпусите на цилиндрите изрязването става от вътрешната страна в областта на разделителната повърхност - по един контролен участък от капака и леглото с разминаване на бортовете (т.е. или обратното) - фигури 1 О и 11. капак - ляво, легло - дясно Изрязването на проби от корпусите на автоматични стопорни, защитни и регулиращи клапани или клапанни кутии се извьршва от външната страна. Местата и размерите на участъците следва да се определят за всеки конкретен случай. При недостатъчно количество или размери на контролните участъци се допуска изследването на характеристиките на пукнатиноустойчивост на метала да се извършват по нестандартизирани методики след съгласуване с НЕК - АД. Получената след изрязването вдлъбнатина се обработва така, че да няма бразди, неравности и други концентратори на напрежения. Решението да се наварява или не, се взема от ЕТК Турбинни шпилки Шпилката се предоставя за механични изпитвания цялата, след като се развие. Допуска се механично изрязване на част от шпилката, ако поради трудности при развиването нейната цялостност се наруши. Шпилката се маркира с блажна боя, като се посочва станционния номер на турбината, елемента (корпус, клапан) и номера на шпилката съгласно схемата. Пробните тела за изпитванията на опън се разполагат по оста на шпилката в областта на шийката, а тези за ударна жилавост - напречно и по

5 инструкции ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА И OUEНКA НА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА Е'АЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ КОТЛИ, 1YP6WIИ И ТРЪБОПРОВОДИ в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Иэuсk6анU!ill kъм пробните тела и uэряэ8анemо на koнmprм.hu участъци 5 оста на шпилката в резбовата част. При малък диаметър на шпилката се допуска изрязване на пробни тела за изпитване на ударна жилавост само по направление на оста на шпилката. Разполагането на пробните тела е показано на фигура 12.

6

7

8

9

10

11

12

13

Název materiálu:

Název materiálu: : Гофрирани неметални, гъвкави тръби, Ø 25 mm, Ø 32 mm и Ø 63 mm : Област: D - Кабели ниско напрежение Мерна единица: m Гофр. немет. тр, Ø 25, Ø 32 mm и Ø 63 mm Категория: 13 Тръби, канали, защитна лента

Подробно

Име на материала: Трансформатор напреженов измервателен /100 V

Име на материала: Трансформатор напреженов измервателен /100 V : Шини пресувани, правоъгълни, алуминиева сплав ЕAl 99,5 %, дължина 6 m Кратко наименование на материала: Шини правоъгълни, ЕAl 99,5%, 6 m Област: H Трансформаторни стове I Ел. дстанции 110/СрН Мерна единица:

Подробно

Title:

Title: : Неизолирани алуминиево-стоманени проводници със сечение от 25mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: АС проводници - (25 95) mm 2 Област на приложение: А Въздушни линии НН В Въздушни линии

Подробно

B+W / H.J.H. Pipetech Strategie

B+W / H.J.H. Pipetech Strategie Каталог индукционно огънати колена Горещо огънати колена с размери от (2 56 ) на три индуктивни машини за огъване HEL- 800 HEL - 1400 HEL - 1400 Производствен капацитет на горещо огънати колена (Количества

Подробно

Microsoft Word - 07_r044rev1_Annex6.doc

Microsoft Word - 07_r044rev1_Annex6.doc Стр. 64 ОПИСАНИЕ НА КОЛИЧКА 1. Количка За изпитвания на обезопасителни колани количката, носеща само седалката, трябва да е с маса 400 ± 20 kg. За изпитвания на системи за обезопасяване количката с прикрепената

Подробно

Title:

Title: Наименование на материала: Кабели едножилни, 6/10 kv, Al токопроводимо жило 95 mm 2, 185 mm 2 и 240 mm 2, XLPE изолация, меден концентричен Съкратено наименование на материала: Кабел 10 kv, 1x95/185/240,

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал Наименование на материала: Кербови съединители за алуминиевo-стоманени проводници от 25 mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: Керб. съединители за АС от 25 95 mm 2 Област: А - Въздушни електропроводни

Подробно

Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за

Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за производство на летви. 2. Линия за разкрояване,огъване,

Подробно

Microsoft Word - 08_Annex_6_Bg.doc

Microsoft Word - 08_Annex_6_Bg.doc Стр. 1 ОПИСАНИЕ НА КОЛИЧКА, СЕДАЛКА, УСТРОЙСТВА ЗА ЗАКРЕПВАНЕ И СПИРАЧНО УСТРОЙСТВО 1. КОЛИЧКА За изпитвания на обезопасителни колани количката, носеща само седалката, трябва да бъде с маса 400 ± 20 kg.

Подробно

Име на материала:

Име на материала: : Стълбове от дървесина за въздушни електрически линии : Стълбове от дървесина за ВЛ Област: А - Въздушни линии НН B - Въздушни линии ВН Мерна единица: Брой Категория: 02 - Стълбове, колони, фундаменти

Подробно

Техническа спецификация за неизолирани алуминиево-стоманени проводници ТС-ВН/СрН/НН-018 Версия: v.05 В сила от: г. Стр. 1 от 5 Техническа с

Техническа спецификация за неизолирани алуминиево-стоманени проводници ТС-ВН/СрН/НН-018 Версия: v.05 В сила от: г. Стр. 1 от 5 Техническа с Стр. 1 от 5 валидна за : Варна Тауърс, кула Е бул. Владислав Варненчик 258 9009 Варна Автор: изготвил: Мартин Костадинов експерт стандартизация /подпис/ /дата/ Съгласуване: проверил: Красимир Минев директор,

Подробно

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Наименование на материала: Ппазители за сно напрежение 12 kv съгласно БДС EN 60282-1, 45/442 mm, токоограничаващи, за монтиране на открито и закрито на материала: Ппазители СрН 12 kv, 45/442 mm Област:

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование материала: Кабелни крайници (обувки), пресови, медни, тръбни, с метално критие Кратко именование материала (40 зка): Каб. обувки, Cu, пресови, тръбни Област: D Кабелни линии НН E Кабелни линии

Подробно

Техническа спецификация за болтови кабелни обувки ТС-СрН/НН-072 Версия v03 В сила от Стр. 1 от 6 Техническа спецификация за болтови кабелни

Техническа спецификация за болтови кабелни обувки ТС-СрН/НН-072 Версия v03 В сила от Стр. 1 от 6 Техническа спецификация за болтови кабелни Стр. 1 от 6 Техническа спецификация за Настоящата техническа спецификация е валидна за ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД Варна Тауърс Г 9 бул. Владислав Варненчик 258 9009 Варна Стр. 2 от 6 Съдържание

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал : Галванизирани стоманени болтове, комплект с гайка и подложна шайба : Болтове, кт с гайка и шайба Категория: 30 Винтове, болтове, гайки, пирони Мерна единица: Брой Аварийни запаси: Да Характеристика на

Подробно

Microsoft Word - 02_r99rev1am1_prevod2006.doc

Microsoft Word - 02_r99rev1am1_prevod2006.doc Стр.1 16 април 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Microsoft Word - 02_r037rev3am1.doc

Microsoft Word - 02_r037rev3am1.doc 1 март 2002 г. Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Вихровотоково изпитване Номер Наименование Статус БДС 7308:1977 Заменя/ще замени Контрол без разрушаване. Контрол електромагнитен (вихротоков). Термин

Вихровотоково изпитване Номер Наименование Статус БДС 7308:1977 Заменя/ще замени Контрол без разрушаване. Контрол електромагнитен (вихротоков). Термин Вихровотоково изпитване БДС 7308:1977 Контрол без разрушаване. Контрол електромагнитен (вихротоков). Термини и определения БДС 7308:1969 БДС 7334:1977 Контрол без разрушаване. Методи магнитни. Основни

Подробно

Microsoft Word - olymp_2017_USL_2

Microsoft Word - olymp_2017_USL_2 . За показаната стоманена конструкция:.. Да се построят диаграмите на разрезните усилия и да се намери усилието в прът на фермата... Участък DK да се оразмери по V-та якостна теория със стандартен стоманен

Подробно

Rev.1/Add. 106/Amend.2 Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАС

Rev.1/Add. 106/Amend.2 Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАС Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Airport_orazm_nast_2_1.doc

Airport_orazm_nast_2_1.doc 3. Твърди настилки Твърдите настилки за летища се изпълняват от плоча от портландциментов бетон, положена върху подосновен пласт от несортиран минерален материал или от стабилизиран материал, който лежи

Подробно

Microsoft Word - 03_r037rev3am2.doc

Microsoft Word - 03_r037rev3am2.doc 28 февруари 2003 г. Add.36/Rev.3/Amend 2 Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric 3D construction of a jack-screw s part: The paper describes a method for a parametric construction of the nut, which

Подробно

Ултразвуково изпитване Номер Наименование Статус БДС 8241:1985 Заменя/ще замени Контрол без разрушаване. Методи ултразвукови. Термини и определения Де

Ултразвуково изпитване Номер Наименование Статус БДС 8241:1985 Заменя/ще замени Контрол без разрушаване. Методи ултразвукови. Термини и определения Де Ултразвуково изпитване 8241:1985 Контрол без разрушаване. Методи ултразвукови. Термини и определения 8241:1970 1330-4:2010 Изпитване (контрол) без разрушаване. Терминология. Част 4: Термини, използвани

Подробно

(Microsoft Word - \307\340\344\340\367\3502.doc)

(Microsoft Word - \307\340\344\340\367\3502.doc) Задачи по електричество и магнетизъм 1. Две идентични метални сфери А и B са заредени с един и същ заряд. Когато се намират на разстояние, много по-голямо от радиусите им, те си взаимодействат със сила

Подробно

Централен офис: София 1612, ж.к. "Хиподрума" бл.122, вх.е тел: 02 / , , , факс: 02 / w

Централен офис: София 1612, ж.к. Хиподрума бл.122, вх.е тел: 02 / , , , факс: 02 / w Централен офис: София 1612, ж.к. "Хиподрума" бл.122, вх.е тел: 02 / 958 1781, 958 1601, 958 1153, факс: 02 / 958 1153 e-mail: atark@mail.orbitel.bg, web site: www.atark-bg.com Шоурум: София, жк "Лагера"

Подробно

Graphic1

Graphic1 Âúçäóõîðàçïðåäåëèòåëè/Äèôóçîðè ENGINEERING Въздухопроводи за равномерно подаване/ изтегляне на въздух КРАМ произвежда, доставя и монтира въздухоразпределители и въздухопроводи осигуряващи равномерно подаване/

Подробно

Радиографично изпитване Номер Наименование Статус БДС EN :1999 Изпитване (контрол) без разрушаване. Терминология. Част 3: Термини, използвани в

Радиографично изпитване Номер Наименование Статус БДС EN :1999 Изпитване (контрол) без разрушаване. Терминология. Част 3: Термини, използвани в Радиографично изпитване EN 1330-3:1999 Изпитване (контрол) без разрушаване. Терминология. Част 3: Термини, използвани в промишлената радиография 10265:1985 EN 1330-11:2009 Изпитване (контрол) без разрушаване.

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ревизионните шахти са най-често проектираното съоръжение по канализационната мрежова система. Ревизионните шахти се проектират при промяна на напречното сечение или наклона на тръбопровода, при изменение

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Шинодържател, отклонителен, триъгълен, от алуминиева сплав Съкратено наименование на материала: Шинодържател, отклонителен, Al Област H Трансформаторни стове I Ел. уби ВН/СрН/НН

Подробно

Prostream-katalog2010-Industria.indd

Prostream-katalog2010-Industria.indd 264 Стандарт на изработка: БДС EN 1092-1 Материал: въглеродна или неръждаема стомана Видове повърхнини съгласно БДС EN 1092-1 265 ФЛАНЦИ PN6 Тип : за челно заваряване DN Присъединителни размери A Диаметър

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Квадратен отклонителен шинодържател от алуминиева сплав Съкратено наименование на материала: Шинодържател, каре, отклон. за Al шина XX mm Област: H Трансформаторни стове I Ел.

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Триъгълен шинодържател, от алуминиева сплав, за ошиноване на ребро Съкратено наименование на материала: Шинодържател,триъг.,ребро, Al шина XX Област H Трансформаторни стове I

Подробно

Slide 1

Slide 1 ДВУЛЪЧЕВА ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ ЧРЕЗ ДЕЛЕНЕ АМПЛИТУДАТА НА ВЪЛНАТА Лектор: проф. д-р Т. Йовчева 1. Делене на амплитудата на вълната. Когато падащият лъч частично се отразява и частично се пречупва се наблюдава

Подробно

Microsoft Word - KATALOG_AUGUST_2013

Microsoft Word - KATALOG_AUGUST_2013 Неподвижна жалузийна решетка използва се за вземане и изхвърляне на въздух през отвори във вертикални ограждащи елементи стени, прозорци. Формата на ламелите предотвратява постъпването на дъждовни капки

Подробно

РИЛОН ЦЕНТЪР бул. Христо Ботев 92, вх. Г, тел/факс. 032/ GSM GSM

РИЛОН ЦЕНТЪР бул. Христо Ботев 92, вх. Г,   тел/факс. 032/ GSM GSM І модул (време за работа 60 минути) доц. Рангелова и екип преподаватели Верният отговор на всяка задача от 1 до 5 вкл. се оценява с 2 точки 1 зад. Стойността на израза 3,2 16 : ( 2 ) е : А) 4,8 Б) 4,8

Подробно

Royat_instr_site_read

Royat_instr_site_read Noirot ROYAT 2 Инфрачервено отопление за баня Инструкция за монтаж и експлоатация (да се чете внимателно, преди извършването на всяко действие) 1 - ИЗБОР НА МЯСТО И ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА АПАРАТА Инфрачервеният

Подробно