УТВЪРЖДАВАМ: ВАНЯ СЪБЧЕВА Областен управител на област Ловеч ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ 2013 ГОДИНА Февруари

Размер: px
Започни от страница:

Download "УТВЪРЖДАВАМ: ВАНЯ СЪБЧЕВА Областен управител на област Ловеч ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ 2013 ГОДИНА Февруари"

Препис

1 УТВЪРЖДАВАМ: ВАНЯ СЪБЧЕВА Областен управител на област Ловеч ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ 2013 ГОДИНА Февруари

2 Областния план за младежта на област Ловеч е разработен в изпълнение на Закона за младежта, Националната стратегия за младежта , Националната програма за младежта ( ), Областна стратегия за развитие, Общински планове за младежта и приоритетите за развитие на младите хора. Грижата за младите хора е определена като най-важна национална кауза, за осигуряване на европейско развитие на България в Националната стратегия за младежта година. За да се превърне в национална кауза, тя трябва да бъде повсеместна, поради което областните управители имат отговорността за провеждането на младежки политики на областно ниво в съответствие с държавната политика за младежта. Областния план за младежта на област Ловеч е ориентиран към изграждане и реализиране на единна, последователна и устойчива младежка политика. I. АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДИТЕ ХОРА В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ Основната характеристика на младежката общност в област Ловеч, както и предизвикателствата пред нея, не са по-различни по-принцип от тези на младежите в национален мащаб. Характеристиката и дефинирането на предизвикателствата, изтъкнати в Националната стратегия, са присъщи и определящи поведението и житейската ориентация на младежите в област Ловеч. Стремежът към независимост и самореализация е доминираща черта сред младите хора в нашата област. За съжаление голяма част от тях са социално и икономически зависими от семействата си. През последните години се наблюдава засилване на желанието за емиграция особено сред по-ниско образованата част. Високообразованите млади хора в област Ловеч, не правят изключение от общата за страната тенденция да търсят реализация в големите градове на България, а и една част от тях и в чужбина. В Област Ловеч по постоянен адрес са регистрирани души на възраст от 15 до 29 години. От тях % живеят в града, а % живеят в селата. По данни на НСИ на територията на област Ловеч за 2011 г., са завършили 6319 младежи, от които на възраст от навършени години 4963, от тях 253 начално, 16 незавършено начално, 4430 основно и 246 средно образование; от навършени години 975, от тях 8 начално, 7 незавършили начално, 78 основно, 739 средно и 143 висше образование; от години 381 младежи, от които 9 начално, 4 незавършили начално, 17 основно, 163 средно и 188 висше образование. 2

3 Голяма част от младежите, след приключване на образованието си в училище, не се възползват от възможностите на неформалното учене и това ги прави неконкурентоспособни на пазара на труда. Все още липсва практика работодателите да инвестират в обучението и квалификацията на младите работници и служители. Голяма част от работещите млади хора са демотивирани от заплащането и условията на труд. Те са ресурс и на сивата икономика и са принудени да приемат временна или неквалифицирана работа, дори и да притежават образователен ценз, тъй като специалностите им не са конкурентни към момента. Информационните технологии вече са масово навлезли в бита и в работата, но въпреки това все още е нисък делът на младите хора, използващи ежедневно компютър. Публичните услуги в подкрепа на младите хора все още не достигат до всички нуждаещи се, особено младежите в малките населени места. Голяма част от младите хора на територията на областта проявяват интерес към спортните клубове и танцовите състави, както и към другите извънучилищни форми за развитие. Почти всички младежи от 15 до 19 години, посещаващи училище са включени в извънкласни форми, чрез целевото финансиране от Министерство на образованието, младежта и науката (МОМН). Съвременният модел за здравословен начин на живот трябва да развие принципа на делегиране на права и отговорности, от страна на държавата и активна подкрепа и партньорство с неправителствените младежки и спортни. Може да се направим извода, че сред младите хора все повече се популяризира доброволчеството, както и желанието им да се сдружават. В тази връзка младежките неправителствени са проверен модел за осмисляне ежедневието на младите хора, както и потенциален бенефициент за привличане на финансиране по редица младежки програми и схеми. II. ПРИОРИТЕТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖТА И МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ Приоритетни области за действие: 1. Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора; 2. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги; 3. Насърчаване на здравословния начин на живот; 4. Развитие на младежко доброволчество; 5. Повишаване на гражданската активност; 6. Развитие на младите хора в малките населени места и селските райони; 3

4 7. Развитие на междукултурния и международния диалог; 8. Повишаване ролята на младите хора в превенцията на престъпността. Специфични цели: Развитие на неформалното образование за пълноценно използване на свободното време на младите хора, за придобиване на полезни знания и умения; Формиране на информационна политика за младите хора за пълноценното им участие към Европейски програми и повишаване на ключовите им компетенции за разработване на успешни проекти; Формиране на информационна политика, насочена към младите хора; Повишаване на информираността на младите хора за процеса на вземане на решения в местното самоуправление и възможностите за прякото им участие в изработването на общински младежки политики; Развитие и прилагане на нови форми на младежки спорт и туризъм и създаване на условия за формиране на положителни нагласи на младите хора към дейности в областта на екологията и природосъобразния начин на живот; Популяризиране на доброволческия труд като форма на активна гражданска позиция и обществено полезна дейност; Подкрепа на инициативи на младите хора в общината за създаване на предпоставки за сформиране на нови младежки и подкрепа на съществуващите; Подпомагане и оказване на съдействие при организиране на младежки прояви на и неформални групи от млади хора; Създаване на условия за спорт и развитие на младежите в малките населени места; Подпомагане на младежки инициативи и съдействие за участие в младежки обмени, както в страната, така и в чужбина; Организиране на форуми за представяне на добри практики на младежки, международни партньорства, диалог между институциите; Социална и културна интеграция на младите хора в обществото, чрез диалог и обмен на културните традиции на различни етноси Развиване на дейности, насочени към типични за младежите проблеми, като превенция на престъпността, наркоманията и др., чрез обмяна на опит, добри практики и превантивни мерки за ограничаване на негативни социални прояви. 4

5 Мерки: МЯРКА ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ 1. Разкриване на нови работни места и развитие на пазара на труда, Сдружения стимулиращи включването и кариерното развитие на младите хора 2. Формиране на информационна политика, насочена към младежите 3. Осигуряване на достъп до услуги за развитие на младежите, основани на индивидуален подход и конкретни потребности 4. Стимулиране на неформалното учене 5. Развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора 6. Превенция на факторите, създаващи риск за здравето на младите хора 7. Развитие на доброволчеството сред младежите, като движеща сила за личностно развитие 8. Популяризиране на доброволчеството 9. Насърчаване на самоорганизирането на младите хора 10. Насърчаване към образование и обучение Доброволчески центрове Спортни клубове Общински детски комплекси Община Български червен кръст Младежки център за работа с доброволци Младежки център за работа с доброволци Сдружения Младежки център за работа с доброволци Общински педагогически център Общински детски комплекси 11. Активно участие на младите хора във формирането, изпълнението и оценката на секторните политики на национално, регионално, областно и общинско ниво Областен информационен център Доброволци 5

6 12. Осигуряване на ефективен достъп до образование, обучение и информация на младежите в малките населени места и селските райони 13. Мобилизиране на участието на младите хора в управлението на местното развитие 14. Насърчаване на междуетническото и междукултурното опознаване, толерантност и диалог 15. Стимулиране на активното участие на младите хора в превенцията на престъпността Младежки информационно - консултантски центрове Публични институции Областен информационен център Междуведомствена комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни III. ПРЕДВИЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИ, КОИТО ДА ДОПРИНАСЯТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ, ОБЛАСТНИТЕ И НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА ДЕЙНОСТИ ПЕРИОД ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ 1. Осигуряване на стажантски програми за младежи Представители на 2. Насърчаване на работодателите да осигуряват възможности за повишаване на квалификацията на своите служители 3. Засилване на връзките между образователните институции и бизнеса за улесняване на прехода от образование към заетост бизнеса Представители бизнеса Трудови борси Представители бизнеса на на 4. Насърчаване на изследователския интерес на учениците и студентите чрез участие в различни проекти Висше заведения учебни 5. Осигуряване на достъп до професионално образование и обучение на младежи в неравностойно положение младежи със специални 6

7 образователни потребности, младежи в социален риск или отпаднали от образователната система 6. Организиране на национални, регионални, областни и общински информационни кампании, насочени към младите хора 7. Насърчаване и подкрепа за развитието на ЕВРОДЕСК, като активна европейска информационна мрежа 8. Публично подпомагане и предлагане на услуги за организиране на свободното време на младите хора 9. Развитие на мрежата от Младежки информационно-консултантски центрове (МИКЦ) 10. Разширяване на възможностите за неформално учене на младите хора чрез публично подпомагане и предлагане на услуги за разширяване на знанията, опита и уменията на млади хора 11. Подобряване и подкрепа на младежите в развитието на социални и творчески способности, съобразно техните интереси 12. Провеждане на информационни кампании, свързани със здравната култура, здравословен начин на живот и безопасност на движението по пътищата сред младите хора 13. Осигуряване на подходящо обучение, квалификация, опит и умение за младите доброволци, с цел популяризиране на доброволческите дейности На тримесечие Два пъти годишно Сдружения Областен информационен център Регионална здравна инспекция Спортни клубове Общински детски комплекси Български младежки червен кръст Районно полицейско управление Регионална здравна инспекция Младежки център за работа с доброволци Сдружения 7

8 14. Насърчаване и подпомагане на развитието на младежките от държавата, общини, бизнес и общество 15. Организиране на кампании и инициативи по актуални теми и в изпълнение на политиките на Европейския съюз, Съвета на Европа и ООН по отношение на младите хора 16. Насърчаване и подпомагане на читалищата за организиране на културни мероприятия, неформално обучени с активно гражданско участие в малките населени места и селските райони 17. Насърчаване и подпомагане на мобилността на младите хора в Европа, чрез младежки обмен с побратимени градове 18. Организиране на информационни кампании с цел превенция на престъпността сред младите хора Ежемесечно На тримесечие Представители на бизнеса Областен информационен център Младежки информационноконсултантски центрове Областен информационен център Междуведомствена комисия за борба с противообщественит е прояви на малолетни и непълнолетни IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ Областния управител осигурява провеждането на държавната политика за младежта на територията на област Ловеч, като работи в тясно сътрудничество с: - Министерство на образованието, младежта и науката; - Младежки ; - те на територията на областта; - Регионален инспекторат по образованието Ловеч ; - Регионална здравна инспекция; - Дирекция Бюро по труда Ловеч; - Областен информационен център; - ; - Спортни клубове; - Български младежки червен кръст; 8

9 -, работещи по проблемите на младите хора. Координацията на дейностите се осъществява от Областен управител на област Ловеч. V. ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЛАСТНИЯ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА Областния управител ръководи и координира дейността по изпълнението на Областния план за младежта. Стратегическия документ е отворен за актуализация при необходимост. Областния управител ежегодно до 1 март предоставя утвърдения Областен план за младежта на министъра на образованието, младежта и науката. Изпълнението на Областния план за младежта, ежегодно ще се отчита, чрез отговорните институции. VI. ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПЛАНА Областния план за младежта на област Ловеч за 2013 г. се публикува на интернет страницата на Областна администрация Ловеч. 9

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0>

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0> ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2014 година /Приет с Решение 195 по Протокол 28/30.01.2014 г. на Общинския съвет - Завет/ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ В община Завет от общо 16184 население,

Подробно

Microsoft Word - PROGRAMA MLADEZHI - SLIVO POLE.doc

Microsoft Word - PROGRAMA MLADEZHI - SLIVO POLE.doc ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ ОБЛАСТ РУСЕ 7060 гр.сливо поле, пл. Демокрация 1, тел.: 08131 2795, факс: 08131 2876, БУЛСТАТ 000530657 E-mail: slivopole@ru-se.com П Р О Г Р А М А ЗА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА СЛИВО

Подробно

<4D F736F F D20CEE1F9E8EDF1EAE820EFEBE0ED20ECEBE0E4E5E6E8>

<4D F736F F D20CEE1F9E8EDF1EAE820EFEBE0ED20ECEBE0E4E5E6E8> ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2013 година /Приет с Решение 127 по Прокол 17 28.03.2013 година/ АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ В условията на динамично развиващо се общество, настъпващите

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУБРАТ ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ Протокол 23 от проведено заседание на г. по точка трета от дневния ред Относно: Приемане на Общинск

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУБРАТ ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ Протокол 23 от проведено заседание на г. по точка трета от дневния ред Относно: Приемане на Общинск ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУБРАТ ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ Протокол 23 от проведено заседание на 28.02.2017 г. по точка трета от дневния ред Относно: Приемане на План за младежта за 2017г. в изпълнение на Националната стратегия

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО 2018 г. м.февруари 2018 г. 1

ОБЩИНА ГУРКОВО ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО 2018 г. м.февруари 2018 г. 1 ОБЩИНА ГУРКОВО ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО 2018 г. м.февруари 2018 г. 1 І. Въведение Общинският годишен план за младежта в Община Гурково е изработен на основание чл.15 и чл. 16 от Закона

Подробно

Групи от заинтересовани

Групи от заинтересовани Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2016) в община Гълъбово за 2011 г. СЪГЛАСУВАНО С: Директор /./ ДСП Гълъбово Председател /./ Обществен

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пантелеев : /п/ Председател на Обществен съвет при община

Подробно

<4D F736F F D20CEE1F9E8EDF1EAE85FEFEBE0ED5FE7E05FECEBE0E4E5E6F2E05F2D5F E32E646F63>

<4D F736F F D20CEE1F9E8EDF1EAE85FEFEBE0ED5FE7E05FECEBE0E4E5E6F2E05F2D5F E32E646F63> ОБЩИНА ПОПОВО 7800 гр.попово ул. Ал.Стамболийски 1 тел.: 0608/40021 факс: 0608/40024 MUNICIPALITY POPOVO 7800 Popovo, Bulgaria str Al.Stamboliyski 1 tel.: +359 60840021 fax: +359 60840024 e-mail: obstina@popovo.bg

Подробно

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите Структурният диалог в сферата на младежката политика на ЕС София, 05 октомври 2013 г. ОБНОВЕНА РАМКА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА 2010-2018 На 27 ноември 2009 г., Брюксел, Резолюция на Съвет

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation Outschool 2008

Microsoft PowerPoint - Presentation Outschool 2008 Приоритетно направление 4: Подобряване на достъпа до образование и обучение Области на интервенция: 4.1 Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно положение 4.2 Децата и младежта в образованието

Подробно

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ 5140 гр. Лясковец, ул. Възраждане 1, ет.2, тел.:0619/2-20-55 П Л А Н - П Р О Г Р А М А ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ ou_iv_rilski@abv.bg, 0878 637 061 Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

Подробно

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2009 2011 ГОДИНА Оперативна цел 1 Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда

Подробно

<4D F736F F D20CEE1F9E8EDF1EAE820EFEBE0ED20E7E020ECEBE0E4E5E6F2E E646F63>

<4D F736F F D20CEE1F9E8EDF1EAE820EFEBE0ED20E7E020ECEBE0E4E5E6F2E E646F63> ОБЩИНА ПОПОВО 7800 гр.попово ул. Ал.Стамболийски 1 тел.: 0608/40021 факс: 0608/40024 MUNICIPALITY POPOVO 7800 Popovo, Bulgaria str Al.Stamboliyski 1 tel.: +359 60840021 fax: +359 60840024 e-mail: obstina@popovo.bg

Подробно

Портал библиотеки България

Портал библиотеки България Програма Глоб@лни библиотеки България - в подкрепа на доброволчеството в библиотеките Ловеч, 25.03.2011 г. книга и четене 25 6 3 1 информация и знания шкаф или хранилище 82 място за общуване място за работа

Подробно

Проект! СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН 2014 г г. 1

Проект! СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН 2014 г г. 1 Проект! СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН 2014 г. 2020 г. 1 I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Стратегията за младежта на Община Смолян е разработена на основание: Европейска харта за участие на младите хора в живота

Подробно

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информираността на децата за разпространението на ХИВ/СПИН болести,

Подробно

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Институционално укрепване на местната власт за постигане

Подробно

1

1 УТВЪРЖДАВАМ, КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН: /НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ/ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН 2014 г. 1 I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Общинският план за младежта на е изработен на основание: Европейска харта за

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕКТОР:Мариана Спасова/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят

Подробно

О Б Щ И Н А Чирпан ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година ПРИОРИТЕТ І : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

О Б Щ И Н А Чирпан ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година ПРИОРИТЕТ І : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ О Б Щ И Н А Чирпан ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година ПРИОРИТЕТ І : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА 1. Развиване на услугите за деца и семейства.

Подробно

Full page photo print

Full page photo print ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на учениците Принципи: І. Всеки ученик може да бъде отличник! 1. Да открием тази област, в която даденият ученик е добър; 2. Да му помогнем да се превърне в отличник

Подробно

М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие н

М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие н М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016 2020 година, ежегодно до 30

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ 2017-2018 учебна година Настоящата Програма е приета

Подробно

ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО ЗА 2014 г

ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО ЗА 2014 г ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2016 г. Оперативна цел Дейност Отговорни институции Срок Очаквани резултати Оперативна цел 1: Осигуряване на равен достъп до качествено образование на всички

Подробно

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73>

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73> ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА (януари декември 2014) Мярка Срок Отговорна институция Индикатор за оценка на изпълнението Резултат I. Въвеждане на единен подход и унифицирано

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА О Б Щ И Н А К Р У Ш А Р И О Б Л А С Т Д О Б Р И Ч 9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136, E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 ГОДИНА

Подробно

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дейност бенефициент обща стойност лв държавен бюджет общински

Подробно

ОУ “Драган Манчов” – гр

ОУ “Драган Манчов” – гр ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info Утвърждавам! Директор:.. /Борис Златарев/

Подробно

СПРАВКА ПРОЕКТИ ОБЛАСТ

СПРАВКА ПРОЕКТИ ОБЛАСТ РЕГИСТЪР НА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ 1. 2. 3. Финансираща програма 6та рамкова програма на Европейската комисия НП От социални помощи към осигуряване на заетост Програма Старт

Подробно