Between Strategy and Change. Reformulating The Generic Industry from CEE.

Размер: px
Започни от страница:

Download "Between Strategy and Change. Reformulating The Generic Industry from CEE."

Препис

1 Ролята на генеричните лекарства за оптимална употреба на обществените ресурси в здравеопазването Росен Казаков Изпълнителен директор БГФармА БГФармА Кръгла маса г. 1

2 БГФармА Българската Генерична Фармацевтична Асоциация е гласът на всички генерични български и чуждестранни производители в България. БГФармА има следните цели: Консолидация на усилията на цялата генерична индустрия, за осигуряване на условия за предоставяне на качествени, ефикасни, безопасни и достъпни лекарства за всички групи пациенти и потребители. Съдействие за разработването и въвеждането на последователна генерична лекарствена политика от правителството и здравните институции. БГФармА Кръгла маса г. 2

3 Генеричните лекарства основен инструмент в ръцете на държавата Генеричните лекарства играят ключова роля в осигуряването на достъпността и устойчивостта на системите на здравеопазване в цяла Европа. Насърчаването на конкуренцията на фармацевтичния пазар чрез увеличаване на употребата на генерични лекарства допринася за овладяване ръста на цените и стимулира иновацията, необходима за осигуряване на продукти с добавена стойност. EGA report to the EC Public Consultation on The Future of Pharmaceuticals БГФармА Кръгла маса г. 3

4 Спестявания от генеричните лекарства Ерик Горка (Sandoz) Президент на EGA пред Фармацевтичния Форум: Над 20 милиарда са осигурените спестявания годишно за пациентите и за системите за здравеопазване от конкуренцията на генеричните лекарства, които могат да бъдат ефективни, нарастващи и устойчиви при условие, че се осигури незабавно навлизане на пазара на генеричните лекарства. Един бърз поглед върху навлизането на пазара на водещите 35 молекули с изтекъл патент показва, че в някои случаи първите генерични лекарства са влезли на пазара едва 20 месеца след изтичането на патента. БГФармА Кръгла маса г. 4

5 Оптимално използване на националните бюджети Препоръка 9: Оптимална употреба на ресурсите Pharma Forum Report, 2 октомври 2008 г. 9.1 Оптималното използване на националните бюджети трябва да вземе под внимание нуждите на пациентите. 9.2 Националните политики за ценообразуване и реимбурсиране трябва да осигурят ефикасно използване на контрола на цените, последователен пакет от мерки от страна на предлагането и търсенето и подходяща среда за ценова конкуренция. Страните членки трябва да осигурят принципа, дейността на органите, регулиращи цените да се простират единствено до тези лекарствени продукти, които са закупувани или реимбурсирани от държавата. Трябва да се осигури пълна конкуренция за лекарствата, които не се реимбурсират от държавата или са продавани на частния пазар. БГФармА Кръгла маса г. 5

6 Осигуряване на достъпни лекарствени продукти Лекарствата трябва да бъдат еднакво достъпни и на конкурентна цена за всички пациенти. Генеричните лекарства дават възможност за получаване на едно и също лечение на по-ниски цени за пациентите и обществото, като освобождава средства в бюджетите за финансиране на иновативни лекарства. Насърчаването на генеричните лекарства, изисква добра комбинация от механизми от страна на търсенето и на предлагането. Това включва гъвкава и адаптивна система на ценообразуване и реимбурсиране, подходящо ниво на ценова чувствителност на пациентите (и обществените фондове, в които участват застрахователи/здравни каси) и достатъчно ниво на конкуренция между различните участници в системата на доставчиците (производители, търговци на едро и фармацевти, като се отчита тяхната роля за общественото здраве). (Окончателни заключения и препоръки от доклада на Фармацевтичния форум) БГФармА Кръгла маса г. 6

7 Бариери пред генеричните лекарства и загуби за обществото Генерална дирекция (ГД) Конкуренция изтъква в своя междинен доклад от г., че тактиките от страна на оригиналните фармацевтични компании за забавяне на достъпа до генерични лекарства, включително и поради административни бариери, струват на обществото милиарди евро всяка година. За периода г. в 17 държави-членки на ЕС са били спестени 14 млрд, като са били пропуснати допълнителни спестявания от 3 млрд евро, поради забавяне на навлизането на генеричните лекарства на пазара. DG Competition Preliminary Report, Sector Enquiry, 28 Nov 2008 БГФармА Кръгла маса г. 7

8 Колкото по-рано, толкова по-големи спестявания! Конкурентни цени Сравнението на двете криви показва, че средният ценови индекс пада значително на пазари с генерично навлизане, но не и на пазари без такова. На пазари с навлизане, средните цени падат с почти 20% след първата година на загуба на изключителност и с около 25% след две години. В някои случаи, за определени лекарствени продукти в някои държави-членки, намаляването на средния ценови индекс достига до 80-90%. БГФармА Кръгла маса г. 8

9 Колкото по-рано, толкова по-големи спестявания! БГФармА Кръгла маса г. 9

10 Административни барирери Генеричните фармацевтични производители трябва да чакат мин. 90 дни за да получат две цени и следващи 90 дни преди да получат решение за реимбурсиране от Комисията по ПЛС = общо мин. 180 дни! Допълнително забавяне на заплащането на включения в ПЛС продукт от НЗОК след още мин. 180 дни! Срокът от мин. 360 дни е твърде дълъг и поставя ненужна административна бариера пред навременното навлизане на генеричните продукти на пазара. Монополът на рефернтния оригинален продукт се удължава абсолютно несправедливо за период от още 1 година, макар неговият патент/de/spc да са изтекли. Държавата и обществото реализират загуби от милиони лева всяка година. БГФармА Кръгла маса г. 10

11 Административни барирери БГФармА Кръгла маса г. 11

12 Решение на проблема - незабавен достъп до генерични лекарства Препоръка 1 Незабавно включване на генеричния медикамент в ПЛС и получаване на реимбурсна цена, веднага след получаване на Разрешението за употреба и пускане на пазара - в случай че същият INN вече присъства в списъка спестени време (мин. 1 година) и огромни разходи за държавата и пациентите! КАК? Чрез промяна в нормативната уредба! БГФармА Кръгла маса г. 12

13 Решение на проблема - незабавен достъп до генерични лекарства Препоръка 2 Въвеждане на субституция в аптеките и болничните заведения на оригинални марки лекарства с генерични медикаменти, както за реимбурсен, така и за свободен пазар. КАК? Чрез промяна в нормативната уредба! БГФармА Кръгла маса г. 13

14 Решение на проблема - незабавен достъп до генерични лекарства Препоръка 3 Освобождаване на регулацията на цените за лекарства с рецепта, които не се заплащат от държавата и НЗОК. КАК? Чрез промяна в нормативната уредба! БГФармА Кръгла маса г. 14

15 Решение на проблема насърчаване на употребата на генерични лекарства Препоръка 4 Издаване на указания за предписване и отпускане на генерични продукти от страна на държавата, особено за такива, заплащани от бюджета и НЗОК Издаване на указания за извършване на на оригинални с генерични продукти от страна на държавата, особено за такива, заплащани от бюджета и НЗОК БГФармА Кръгла маса г. 15

16 Решение на проблема насърчаване на употребата на генерични лекарства Препоръка 5 Предоставяне на актуална информация от страна на държавата до лекарите, фармацевтите и пациентите, за социалноикономическите ползи от генеричните лекарства. БГФармА Кръгла маса г. 16

17 Първи основен резултат Повишаване на пазарната конкуренция между оригиналните и генеричните производители. Овладяване ръста на цените. Повече стимули за иновации от страна на производителите на оригинални лекарства. Повече стимули за навлизане на нови генерични продукти. БГФармА Кръгла маса г. 17

18 Втори основен резултат Повече спестени средства за по-кратко време за държавата и обществото. Намаляване на бюджетните разходи за лекарствена терапия. Спестените средства, могат да бъдат пренасочени за заплащане на скъпоструващи лечения за повече пациенти. БГФармА Кръгла маса г. 18

19 Трети основен резултат Повече достъпни лекарства за по-голям брой пациенти. Изпълнение на целите на публичното здравеопазване. Общи разходи на глава от населението в Европейските страни в Евро за 2005 година, 2008 PPRI Report, OBIG/EC/WHO БГФармА Кръгла маса г. 19

20 Практика в ЕС В повечето държави от ЕС, ценовият контрол е лимитиран само до лекарства, които имат реимбурсен статус PPRI Executive Summary Report, 2008 БГФармА Кръгла маса г. 20

21 Практика в ЕС БГФармА Кръгла маса г. 21

22 Практика в ЕС Страна Генерично предписване Генерично Допълнително генерично насърчаване BG Не Не е позволено Не CZ Предписване по INN Индикативно генерично Не DE Предписване по INN Задължително генерично Информационни кампании към лекарите от някои здравни фондове DK Не е позволено Задължително генерично (също за нереимбурсирани лекарства) IRF и консултанти от регионите регулярно насърчават генеричното при личните лекари EE Задължително предписване по INN Индикативно генерично Не FI Предписване по INN Задължително генерично Информационни мероприятия към пациенти от МЗ и Асоциацията на финландските аптеки FR Предписване по INN Индикативно генерично Информационни мероприятия от правителството, здравни фондове, производители и аптекари към пациенти, лекари HU Предписване по INN Индикативно генерично Информационни кампании към лекарите от правителството IT Предписване по INN (INNq търговско и генерично наименование) Индикативно генерично Информационни мероприятия към пациенти, лекари и аптеки БГФармА Кръгла маса г. 22

23 Практика в ЕС LT Задължително генерично предписване (писане на търговско наименование само при оправдана причина) Индикативно генерично Информационни мероприятия към пациенти, лекари и аптеки LV Предписване по INN Задължително генерично Никакви насърчаващи дейности NL Предписване по INN Индикативно генерично Информационни мероприятия, насочени към лекарите и обществото, електронен софтуер за предписване, поддържащ предписване по INN PL Индикативно генерично предписване (INN или генерично наименование) Индикативно генерично Информационни мероприятия към лекари и аптеки PT Задължително предписване по INN Индикативно генерично Не SI Предписване по INN Индикативно генерично Не SK Предписване по INN Задължително генерично Информационни кампании към лекари и аптеки NO Индикативно генерично предписване БГФармА Кръгла маса г. 23 Източник: Доклад PPRI Индикативно генерично Информационни кампании към пациенти, лекари и аптеки

24 Практика в ЕС БГФармА Кръгла маса г. 24

25 Практика в ЕС БГФармА Кръгла маса г. 25

26 Практика в ЕС БГФармА Кръгла маса г. 26

27 Практика в ЕС БГФармА Кръгла маса г. 27

Slide 1

Slide 1 Предприятия и промишленост Европейски доклад за конкурентоспособността 2013 Реиндустриализация основана на знанието София, 24.10.2013 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 30.0 Намаляващ дял на промишлеността

Подробно

Slide 1

Slide 1 Българската енергетика: 1 Рискове и политики за смекчаване на последиците д-р инж. Богомил Манчев, Изпълнителен директор инж. Георги Халев, Директор, Ядрена енергетика Относно презентацията: 2 Описва общата

Подробно

1_BG_ACT_part1_v2.pdf

1_BG_ACT_part1_v2.pdf ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 28.1.2019 г. COM(2019) 17 final ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ПРАВОПРИЛАГАНЕ В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ВЪВ ФАРМАЦЕВТИЧНИЯ СЕКТОР (2009 2017 г.) Европейските

Подробно

Das duale System

Das duale System Анкета Бизнес средата в България Германо-Българска индустриално-търговска камара април г. Търговия По данни на Федералното министерство на икономиката и енергетиката на Германия търговският стокообмен

Подробно

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към г. (отчетен период) Бюджетна програма Облекчаване н

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към г. (отчетен период) Бюджетна програма Облекчаване н Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 30.06.2019 (отчетен период) 2000.01.01 - Бюджетна програма Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне

Подробно

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. COM(2016) 435 final ANNEX 1 ПРИЛОЖЕНИЕ Отчетени стойности за общите показатели по Фонда за европейско подпома

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. COM(2016) 435 final ANNEX 1 ПРИЛОЖЕНИЕ Отчетени стойности за общите показатели по Фонда за европейско подпома ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 30.6.2016 г. COM(2016) 435 final ANNEX 1 ПРИЛОЖЕНИЕ Отчетени стойности за общите показатели по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица през 2014 година към

Подробно

НАРЕДБА 10 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, КАКТО И ЗА УСЛОВИ

НАРЕДБА 10 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, КАКТО И ЗА УСЛОВИ НАРЕДБА 10 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, КАКТО И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ, ПРОМЕНИ, ИЗКЛЮЧВАНЕ И ДОСТАВКА

Подробно

Национална Асоциация на Фирмите охраняващи с технически средства Н А Ф О Т С

Национална Асоциация на Фирмите охраняващи с технически средства  Н  А  Ф  О  Т  С НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ФИРМИТЕ, ОХРАНЯВАЩИ С ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА Н А Ф О Т С Пресконференция БСК Представяне на Пътна Карта за развитие на сектора на частните услуги за сигурност София, 4 Ноември 2013г

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ПЕТА РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ град Бургас, хотел Аква, 06 юни 2018 година ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПУБЛИЧНОТО МНЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И В ЕВРОПА:

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 1 март 2017 г. (OR. en) 6845/17 ADD 1 TRANS 89 ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО От: Дата на получаване: 28 февруари 2017 г. До:

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 1 март 2017 г. (OR. en) 6845/17 ADD 1 TRANS 89 ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО От: Дата на получаване: 28 февруари 2017 г. До: Съвет на Европейския съюз Брюксел, 1 март 2017 г. (OR. en) 6845/17 ADD 1 TRANS 89 ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО От: Дата на получаване: 28 февруари 2017 г. До: Генералния секретар на Европейската комисия, подписано

Подробно

Доклад за оценка на здравната технология съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредба 9 от на МЗ

Доклад за оценка на здравната технология съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредба 9 от на МЗ Доклад за оценка на здравната технология съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредба 9 от 1.12.2015 на МЗ I. Анализ на здравния проблем. 1. Анализът на здравния проблем включва: 1.1. Описание на здравния проблем,

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 13.1.2016 A8-0368/3 3 Позоваване 15 a (ново) - като взе предвид разследването на конкуренцията във фармацевтичния сектор от 8 юли 2009 г. и докладите за предприемане на последващи действия, по-специално

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Анкета Бизнес средата в България Клъстер Дуално професионално обучение към ГБИТК Германо-Българска индустриално-търговска камара април г. Анкета Бизнес средата в България д-р Митко Василев Главен управител

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията 2019-2021 I. ВЪВЕДЕНИЕ Стратегията на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС, Комисията) за периода 2019-2021 г. е документ, който задава стратегическите

Подробно

НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С

НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за: 1. предоставяне,

Подробно

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към г. Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към 30.06. (наименование на бюджетната организация) (отчетен период)

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 12.3.2018 A8-0062/24 24 Параграф 11a (нов) 11a. потвърждава, че бюджетът на ЕС може и следва да се използва за насърчаване на разоръжаването, включително ядреното разоръжаване, и отново заявява, че държавите

Подробно

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към г. Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към 30.09. (наименование на бюджетната организация) (отчетен период)

Подробно

ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФИСКАЛНИЯ СЪВЕТ ЗA 2019 г. Програмата за 2019 г. е разработена въз основа на целите за дейността на Фискалния съвет, определе

ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФИСКАЛНИЯ СЪВЕТ ЗA 2019 г. Програмата за 2019 г. е разработена въз основа на целите за дейността на Фискалния съвет, определе ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФИСКАЛНИЯ СЪВЕТ ЗA 2019 г. Програмата за 2019 г. е разработена въз основа на целите за дейността на Фискалния съвет, определени чрез Закона за публичните финанси, Закона за Фискалния

Подробно

Slide 1

Slide 1 Енергийната ефективност и ВИЕ част от действията по ограничаване на климатичните промени и устойчиво развитие Ивайло Алексиев Изпълнителен директор ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ Мястото и ролята на ЕЕ и ВИЕ в

Подробно

Подход за реализиране на е-здрвеопазване (БАБХ проект)

Подход за реализиране на  е-здрвеопазване (БАБХ проект) Алекс Рийс Подход за реализиране на е-здравеопазване национална интегрирана система на БАБХ Мениджър Бизнес развитие MATERNA GmbH 2012 www.materna.com 1 За какво ще говорим? Представяне на системата, изградена

Подробно

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1 СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1 КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА Ръководството на Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов,

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 28.5.2018 A8-0178/12 12 Параграф 55 55. призовава, за да се направи системата по-проста и по-прозрачна, действащата система за изчисляване на директните плащания по стълб I, особено в държави членки, в

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Подобряване на продуктивността на българската здравна система Григор Атанасов, главен директор Осигурителни отношения Какво определя нашето ОСОБЕНО отношение към системата на здравеопазването? Успехът

Подробно

Diapositiva 1

Diapositiva 1 WATERSCHOOL В подкрепа на отвореното дигитално образование за повишаване консумацията на вода в училищата и детските градини чрез създаване на инструменти за преподаване и иновативни практики Предистория

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 28.4.2015 A8-0144/1 1 Параграф 6 6. счита, че ът следва да служи като пример, като полага специални усилия във връзка с размера на своя бюджет и степента на увеличение на разходите в сравнение с 2015 г.;

Подробно

ОРГАНИЗАТОР ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР СРЕБЪРЕН ПАРТНЬОР КОРПОРАТИВНОТО ПРИСЪСТВИЕ КОНФЕРЕНЦИЯ КРЪГОВА ИКОНОМИКА И ОКОЛНА СРЕДА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ + 10 октомвр

ОРГАНИЗАТОР ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР СРЕБЪРЕН ПАРТНЬОР КОРПОРАТИВНОТО ПРИСЪСТВИЕ КОНФЕРЕНЦИЯ КРЪГОВА ИКОНОМИКА И ОКОЛНА СРЕДА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ + 10 октомвр КОНФЕРЕНЦИЯ КРЪГОВА ИКОНОМИКА И ОКОЛНА СРЕДА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ + 10 октомври 2019 СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН ЗАЛА СЕРДИКА www.srednogorie.eu ЗА НАС Организатор на събитието е Индустриален клъстер Средногорие,

Подробно

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06 ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.246 _7.5_Мярка 5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура към Стратегията за водено от общностите

Подробно

Microsoft PowerPoint - Kloczko_sofia_BG.ppt

Microsoft PowerPoint - Kloczko_sofia_BG.ppt MAREK KŁOCZKO Главен секретар UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Polish Chamber of Commerce Trębacka Str. 4, 00-074 Warsaw, ph. +48 22 630 96 00, fax +48 22 827 46 73 www.kig.pl ПОЛСКА

Подробно

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към г. Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към 31.12. (наименование на бюджетната организация) (отчетен период)

Подробно

ОРГАНИЗАТОР ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНьор Околна EHS среда, здравословни и безопасни условия на труд 08 октомври 2015 г. София Хотел Балкан НАЧАЛО партньори фору

ОРГАНИЗАТОР ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНьор Околна EHS среда, здравословни и безопасни условия на труд 08 октомври 2015 г. София Хотел Балкан НАЧАЛО партньори фору EHS Индустриален клъстер Средногорие е сдружение с нестопанска цел, сформирано на базата на индустриалнорегионален принцип, което обединява интересите, възможностите и целите на големите индустриални компании

Подробно

Untitled

Untitled Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ../..2015 г. за създаване на Съвет Партньорство за здраве М И Н И С Т Е Р С К И Я Т С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В И : Чл.

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩО ПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ В БЪЛГАРИЯ ЧЛЕН НА АСОЦИАЦИЯТА НА ЛЕКАРИТЕ ПО ОБЩА/ФАМИЛНА МЕДИЦИНА ОТ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА КОЙ И С КАКВО ДОПРИНЕСЕ ЗА НЕУДАЧИТЕ В ПЪРВИЧНАТА ИЗВЪНБОЛНИЧНА

Подробно

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Институционално укрепване на местната власт за постигане

Подробно

Еразъм+ Онлайн езикова подготовка Възползвайте се максимално от опита си, придобит в програма Еразъм+!

Еразъм+ Онлайн езикова подготовка Възползвайте се максимално от опита си, придобит в програма Еразъм+! Еразъм+ Онлайн езикова подготовка Възползвайте се максимално от опита си, придобит в програма Еразъм+! Еразъм+ : променя съдби и разширява кръгозора Еразъм+ си поставя за цел да повиши уменията и възможностите

Подробно

КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА:

КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА: КРЪГЛА МАСА София, 14.09.2018 г. Модели за договаряне на минимална работна заплата (МРЗ) на основа на създадения Модел на обективна оценка на производителността на труда и обвързването й с договарянето

Подробно

Microsoft Word - Predlojenie Merki_ 18_jan_ 2013.doc

Microsoft Word - Predlojenie Merki_ 18_jan_ 2013.doc Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Предложение за целите, приоритетите и мерките в областта на административния капацитет и техническата помощ, които да бъдат финансирани

Подробно

<4D F736F F D203720CDCF20C8CAD220E220F1E8F1F2E5ECE0F2E020EDE020EFF0E5E4F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20E820F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20EEE1F0E0E7E

<4D F736F F D203720CDCF20C8CAD220E220F1E8F1F2E5ECE0F2E020EDE020EFF0E5E4F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20E820F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20EEE1F0E0E7E Приложение 7 към т. 1, буква ж НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ" 1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА Достъпът до информационните

Подробно