Схема на оценяването на теста за 9 клас, олимпиада 2018 Тестови задачи Предполагаеми отговори Схема на оценяване 1. Съгласен ли си със следните твърде

Размер: px
Започни от страница:

Download "Схема на оценяването на теста за 9 клас, олимпиада 2018 Тестови задачи Предполагаеми отговори Схема на оценяване 1. Съгласен ли си със следните твърде"

Препис

1 Схема на оценяването на теста за 9 клас, олимпиада 2018 Тестови задачи Предполагаеми отговори Схема на оценяване 1. Съгласен ли си със следните твърдения? Загради Да или Не срещу всяко от тях. 2. Тълкувай с по 1 изречение смисъла на изреченията и изразите от текста. 3. Коментирай с 1-2 изречения подчертаните изрази в следния фрагмент от текста. А) НЕ Б) НЕ В) ДА Г) ДА Д) ДА 1) Народните душмани врагове на народа, потисници. поробители 2) Душманите не смееха да замръкнат в нашето село враговете не смееха да се намират в селото през нощта, по тъмното 3) Тя се навеждаше над главнята и почваше да нарежда почваше да плаче на глас и да разговаря с починалия. По едно време чухме, че Велко развял знамето на свободата и с една голяма дружина потеглил към Средногорието. Велко оглавил дружината в Априлското въстание и тръгнал с нея към Средна гора. (варианти) правилен отговор. по 1 точка за адекватно тълкуване на изразите. по 1 точка за добре формулирано тълкуване. по 1 точка за всяко изречение без грешки. 1 точка за адекватен и убедителен коментар на израза. 1 точка з эа добре свързан и логично структуриран а микротекст. 1 точка, ако в микротекста няма правописни и пунктуационни грешки. 4. Към кой тип се отнася текстът? Подчертай верния отговор: А. повествование L/0/1 1 точка за верен отговор. 5. Озаглави текста, като назовеш темата, и запиши заглавието. Знамето на свободата Героите не умират L/0/1/2 2 точки, ако заглавието

2 отразява темата на текста. 6. Открий в текста и запиши по един пример на: сравнение метафора олицетворение епитет 7. Коментирай с 1-2 изречения смисъла на следния израз от текста: И през лятото на 1876 стана голямо чудо 8. Характеризирай хайдут Велко с 3-4 изречения, като назовеш и аргументираш 3 негови черти, проявени в текста. (варианти) Сравнение дълбоки като ями очи Метафора затекоха дните и годините Олицетворение НЯМА Епитет грозна вест, страшен гроб През лятото на 1876 година избухва Априлското въстание. Смел, патриот, закрилник, обича майка си, мъжествен, безстрашен, безсмъртен 1 точка, ако текстът е озаглавен по името на героя. 4 правилно даден пример. L/0/1 1 точка за адекватен и убедителен коментар на израза.. L/0/1 1 точка эа добре свързан и логично структуриран микротекст. L/0/1 1 точка, ако в текста няма правописни и пунктуационна грешки. 4 4 точки за пълната и точна характеристика, назовават се и се аргументират не помалко от 3 черти. 3 точки назовават се не помалко от 3 черти, но не се аргументират; 2 точки, ако не е анализ, а само преразказ по текста, тоест не се формулират характерните черти. 1 точка за добре изграден текст.

3 9. А) Подбери и запиши към всяка дума по един антоним от текста: Б) Подбери и запиши към всяка дума по един синоним от текста: 10. Състави и запиши 3 изречения, като употребиш думата «дълбок» в различни значения /можеш да промениш формата на думата род и число/. А) Изправям се - навеждам се Събирам - разпускам Осъмвам - замръквам Вдигам - спускам Връщам се - отивам Б) Пазя - вардя Могила гроб Страшна грозна Врагове - душмани Уловя - хвана 1.Който има голяма дълбочина (в 1 знач. ). Дълбок кладенец. Дълбока дупка. Дълбока пещера. Дълбок съд. 2. Разг. С дълбочина. 3. Който е на голямо разстояние в пространството или във времето; отдалечен, далечен. Дълбок тил. Дълбока древност. 4. Прен. Който идва от дълбините на човек, от найсъкровената му същност. Дълбок глас. Дълбок стон. Дълбоко съжаление. 5. Прен. Който е стигнал до крайна или връхна точка в развитието си. Дълбока 1 точка, ако правописните грешки не са повече от 3. 1 точка, ако пунктуационните грешки не са повече от 2. по 1 точка за всяка правилно подбран антоним. по 1 точка за всяка правилно подбран синоним. по 1 точка за всяко едно значение. по 1 точка за всяко изречение без правописни и пунктуационни грешки. 1 точка за добре построени изречения (при условие, че са дадени 3 значения на думата).

4 11. Препиши изречението, като поправиш грешките: 12. Прочети изречението и запиши верните твърдения от дадените в скобите: Когато те го хванаха, не го погубиха, ами изкопаха една дълбока яма, изградиха му тъмница от каменни плочи. 13. Определи кои от изредените долу времена се срещат в текста. Запиши по един пример в съответните редове. 14. Препиши изречението, като употребиш глаголите в сегашно време: Когато те го хванаха, не го погубиха, ами изкопаха старост. Дълбока зима. Дълбока криза. 6. Прен. Който прониква много навътре в същността на нещата; съдържателен, значителен. Дълбок ум. Дълбок анализ. Дълбоки промени. (варианти) Пламенни и искрени са разказите на потомъка на хайдут Велко за личността му (,) а също за подвизите(,) с които защитниците са останали в паметта на народа. Сложно смесено Четири изречения Сегашно време - кръщавам Минало свършено времеповика Минало несвършено време - ходеше Бъдеще време няма да се предаде, ще запалят Бъдеще в минало - НЯМА Минало предварително време- НЯМА Когато те го хващат, не го погубват, ами изкопават една дълбока яма, изграждат му тъмница от каменни плочи. 67 по 1 точка за правилно поправена грешка. 2 верен отговор. L/0/1/2/3/4/5/6 правилен пример. 4 вярно преобразуван глагол.

5 една дълбока яма, изградиха му тъмница от каменни плочи. 15. Запиши следното изречение, като преобразуваш пряката реч в косвена: Юнакът каза на стареца: «Не съм дошъл при тебе да ям и да пия, а да ме научиш на ум!» 16. Запиши до всеки цитат номера, който посочва автора му и произведението. 17. Съедини със стрелки названия на произведенията с имената на персонажите им. 18. Защо разказвачът от текста споменава лятото на 1876 година като дата, Юнакът каза на стареца, че не е дошъл при него да яде и да пие, а старецът да го научи на ум А) Д. Чинтулов «Стара майка се прощава със сина си» (2); Б) Хр. Ботев «На прощаване» (3). В) Ив. Вазов «Майка ми» (1); По жицата - Моканина Андрешко - Станойчо На браздата - Боне Крайненеца Косачи - Благолаж По-малката сестра - Чичо Митуш През тази година става Априлското въстание. 4 правилно преобразуван глагол. 2 по 1 точка за всяко преобразувано местоимение. 1 точка за избегната двусмислица чрез въвеждане на деятеля (старец). 1 точка за вярна пунктуация. верен отговор. верен отговор. 1 тточка за верен отговор.

6 когато хайдут Велко развява знамето на свободата? Отговори с 1 изречение. 19. Запиши названия на три селища в Бесарабия (днес Молдова и Украйна), които са свързани с пребиваването в тях на поета-революционер Христо Ботев. 20. В кратък текст от 5-7 изречения изрази аргументирано мнението си по въпроса: «Какво чудо би накарало днес главня да се разлисти?» (3 аргумента). Град Кишинев, село Задунаевка, град Одеса по 1 точка за назоваване на всяко място. 2 2 точки, ако личната оценка структурира целия текст (формулира се като теза или пък като логичен извод). 1 точка, ако е проявена своя оценка или отношение, но е само като декларация. един аргумент. 1 точка за умението да аргументира. 1 точка за добре свързан текст. 1 точка за логично изграден текст разсъждение. 1 точка, ако правописните грешки не са повече от 3.

7 1 точка, ако пунктуационните грешки не са повече от 2.

Прочети внимателно текста и отговори на въпроси. Най-заможният човек в селото беше дядо Йордан Геракът. Пъргав и трудолюбив, той бе работил през целия

Прочети внимателно текста и отговори на въпроси. Най-заможният човек в селото беше дядо Йордан Геракът. Пъргав и трудолюбив, той бе работил през целия Прочети внимателно текста и отговори на въпроси. Най-заможният човек в селото беше дядо Йордан Геракът. Пъргав и трудолюбив, той бе работил през целия си живот и бе сполучил да удвои имотите, останали

Подробно

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA Numele: Prenumele: IDNP: Data naşterii Raionul / Municipiul (CB): Localitatea(CB): Agenţia de Asigurare a C

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA Numele: Prenumele: IDNP: Data naşterii Raionul / Municipiul (CB): Localitatea(CB): Agenţia de Asigurare a C MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA Numele: Prenumele: IDNP: Data naşterii Raionul / Municipiul (CB): Localitatea(CB): Agenţia de Asigurare a Calităţii Centrul de bacalaureat: Необходими материали:

Подробно

Район/ Муниципий: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE Местност: Училище

Район/ Муниципий: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE Местност: Училище Район/ Муниципий: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE Местност: Училище: Фамилия, име на ученика: ТЕСТ 1 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И

Подробно

Район/ Муниципий: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE Местност: Училище

Район/ Муниципий: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE Местност: Училище Район/ Муниципий: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE Местност: Училище: Фамилия, име на ученика: ТЕСТ 2 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И

Подробно

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната единица Вид урочна единица ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Подробно

2 клас 2019 УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХХ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас Уважаеми учениц

2 клас 2019 УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХХ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас Уважаеми учениц УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХХ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас Уважаеми ученици, ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРСКА РЕЧ! Бургас, 24.03.2019 г. ІІ клас Състезателният

Подробно

3 клас 2019 УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХХ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас Уважаеми учениц

3 клас 2019 УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХХ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас Уважаеми учениц УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХХ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас Уважаеми ученици, ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРСКА РЕЧ! Бургас, 24.03.2019 г. ІІІ клас Състезателният

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН УТВЪРДИЛ Директор:...... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2часа седмично = 36 часа 18 седмици

Подробно

ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХVІІІ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас ОБИ

ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХVІІІ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас ОБИ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХVІІІ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРСКА РЕЧ! Бургас, 01.04.2017 г. ІV клас

Подробно

Microsoft Word - МОДЕЛ-БЕЛ.docx

Microsoft Word - МОДЕЛ-БЕЛ.docx МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В IV КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 2020 ГОДИНА 1. Цели на Националното външно оценяване по български език и литература (БЕЛ ) в ІV клас Националното

Подробно

Писмен изпит МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СОУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" ГР. СВИЩОВ, УЛ."П.АНГЕЛОВ" ДИРЕКТОР; ПОМ.ДИРЕКТОР

Писмен изпит МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СОУ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ ГР. СВИЩОВ, УЛ.П.АНГЕЛОВ ДИРЕКТОР; ПОМ.ДИРЕКТОР Писмен изпит МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СОУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" ГР. СВИЩОВ, УЛ."П.АНГЕЛОВ" 17 6-05-41 ДИРЕКТОР; 6-05-91 ПОМ.ДИРЕКТОР E-mail: soudblagoev@gmail.com КОНСПЕКТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Подробно

Подготвителен курс по български език - Програма Пролетен семестър Седмица Урок Тема Съдържание Изпити B1 *** *** 1 Урок 1 Понеделник Бъдеще време обоб

Подготвителен курс по български език - Програма Пролетен семестър Седмица Урок Тема Съдържание Изпити B1 *** *** 1 Урок 1 Понеделник Бъдеще време обоб Подготвителен курс по български език - Програма Пролетен семестър B1 *** *** 1 Урок 1 Понеделник Бъдеще време обобщение. Бъдеще Ще си време словоред и видим възвратни глаголи. утре! 11 15 Февруари Урок

Подробно

Microsoft Word клац Ð‚ÐŁÐł модел КЙО 2020.doc

Microsoft Word клац Ð‚ÐŁÐł модел КЙО 2020.doc МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В X КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 2020 ГОДИНА 1. Цели на НВО по български език и литература в Х клас съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредба

Подробно

Проект BG05M20P Подкрепа за успех 30. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ Приложение 2 по ред ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ П

Проект BG05M20P Подкрепа за успех 30. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ Приложение 2 по ред ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ П ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ ПЪРВИ КЛАС Място на Брой ове 1. Думи с т д, с з, к г 20.05.2019 12:30 49 кабинет 2 2. Думи с п б, ф в,

Подробно

ІІІ

ІІІ I. Общо представяне програмата Учебта програма по ЗИП БЕЛ е разработе в съответствие с Държавните образователни изисквания за учебно съдържание и е съобразе с Учебта програма по БЕЛ за трети клас /МОН,

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ ГОДИШНО ТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 1.1. Колко много знам и мога (входяща диагностика) Назовава имената на възрастните в детската градина. Разбира инструкции.

Подробно

Изследване на строежа и съответствието между формите на музика, слово и движения в упражнението Колко сме доволни Следователно, щом дойде Светлината,

Изследване на строежа и съответствието между формите на музика, слово и движения в упражнението Колко сме доволни Следователно, щом дойде Светлината, Изследване на строежа и съответствието между формите на музика, слово и движения в упражнението Колко сме доволни Следователно, щом дойде Светлината, тя създава образи, форми. Във формите се виждат вече

Подробно

Анализ на резултатите

Анализ на резултатите Анализ на резултатите от външното оценяване в ІVа клас през учебната 17/18 година в ОУ Проф.П.Н.Райков В началото на учебната годината учениците в класа бяха 17, в края на първи срок едно дете се премести,

Подробно

8 клас

8 клас ............ трите имена на ученика клас училище Прочетете внимателно указанията, преди да започнете решаването на теста! Формат на теста Тестът съдържа 7 задачи по математика. 7 задачи от двата вида:

Подробно

ХРИСТО БОТЕВ ПОЕТЪТ РЕВОЛЮЦИОНЕР

ХРИСТО БОТЕВ  ПОЕТЪТ РЕВОЛЮЦИОНЕР ХРИСТО БОТЕВ ПОЕТЪТ РЕВОЛЮЦИОНЕР ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С. ОСТРОВ НЕ МИ ДОСТИГА ГЛАС ДА ТЕ ВЪЗПЯВАМ, ПРЕД ТВОЙТО ИМЕ СПИРА МОЯТ ДЪХ. ЧРЕЗ СЛОВОТО СИ, ТИ СЕ ИЗВИСЯВАШ И СЕ ПРЕВРЪЩАШ В ИСПОЛИНСКИ ВРЪХ.

Подробно

Microsoft Word - nbb2.docx

Microsoft Word - nbb2.docx Коректност на метода на характеристичното уравнение за решаване на линейно-рекурентни уравнения Стефан Фотев Пиша този файл, тъй като не успях да намеря в интернет кратко и ясно обяснение на коректността

Подробно

УТВЪРДИЛ

УТВЪРДИЛ УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 7. клас ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

Подробно

MergedFile

MergedFile Приложение 2 ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ ПЕТИ И ШЕСТИ КЛАС ХОРАРИУМ -1 0 + 2 ЧАСА РЕЗЕРВ РЪКОВОДИТЕЛ - АВНИ ИСМАИЛ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА Усвояване на обикновените

Подробно

1. Посочете кое НЕ е характерно за общонародния български език: А) Общонародният език съществува чрез своите разновидности. Б) Разновидностите на общо

1. Посочете кое НЕ е характерно за общонародния български език: А) Общонародният език съществува чрез своите разновидности. Б) Разновидностите на общо 1. Посочете кое НЕ е характерно за общонародния български език: А) Общонародният език съществува чрез своите разновидности. Б) Разновидностите на общонародния език са: книжовен език, диалекти. В) Общонародният

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА VII клас, 17 юни 2019 година ВАРИАНТ 1 ПЪРВА ЧАСТ (

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА VII клас, 17 юни 2019 година ВАРИАНТ 1 ПЪРВА ЧАСТ ( МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА VII клас, 17 юни 2019 година ВАРИАНТ 1 ПЪРВА ЧАСТ (60 минути) Отговорите на задачите от 1. до 25. включително

Подробно

5 клас г. УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХХ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас ОБИЧАМ ТЕ,

5 клас г. УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХХ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас ОБИЧАМ ТЕ, УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХХ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРСКА РЕЧ! Бургас, 24.03.2019 г. V клас Уважаеми ученици, Състезателният

Подробно

Варненски свободен университет Черноризец Храбър Факултет Международна икономика и администрация Kатедра "Информатика" НАСОКИ за подготовка и защита н

Варненски свободен университет Черноризец Храбър Факултет Международна икономика и администрация Kатедра Информатика НАСОКИ за подготовка и защита н Варненски свободен университет Черноризец Храбър Факултет Международна икономика и администрация Kатедра "Информатика" НАСОКИ за подготовка и защита на дипломна работа за бакалаври от специалност Информатика

Подробно

СТАНОВИЩЕ за дисертационния труд на докторант Димо Тодоров Димов Пространството град в прозата на Йосиф Бродски за придобиване на образователната и на

СТАНОВИЩЕ за дисертационния труд на докторант Димо Тодоров Димов Пространството град в прозата на Йосиф Бродски за придобиване на образователната и на СТАНОВИЩЕ за дисертационния труд на докторант Димо Тодоров Димов Пространството град в прозата на Йосиф Бродски за придобиване на образователната и научна степен доктор в професионално направление 2.1.

Подробно

Критическият спор като процес на аргументация

Критическият спор като процес на аргументация ПРОЦЕСЪТ НА АРГУМЕНТАЦИЯ SEMM 621 Практика: Езиково редактиране на магистърската дипломна работа ас. Георги Цонев КАКВО Е АРГУМЕНТАЦИЯ? Аргументацията е езикова, социална и мисловна дейност, която има

Подробно

Информатика

Информатика ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ИНФОРМАТИКА част първа лектор: доц. д-р Атанас Атанасов Катедра Програмиране и използване на компютърни системи Лекция 3 ЛОГИЧЕСКИ ОСНОВИ НА КОМПЮТЪРНИТЕ

Подробно

Microsoft Word - tema_7_klas_2009.doc

Microsoft Word - tema_7_klas_2009.doc РЕГИОНАЛЕН ИНПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОАНИЕТО, ОФИЯ-ГРАД Национално състезание-тест по математика за VІІ клас Общински кръг, офия, февруари 009 г. Утвърдил:... аня Кастрева началник РИО, офия-град Тестът съдържа

Подробно

Microsoft Word - UIP_mat_7klas_

Microsoft Word - UIP_mat_7klas_ Приложение 2 УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА VII КЛАС І. Вид и времетраене Изпитът от националното външно оценяване е писмен. Равнището на компетентностите

Подробно

Основно училище Гео Милев гр. Пловдив 4000, Пловдив, ул. П. Р. Славейков 1, тел , ; Урок по родолюбие Миле

Основно училище Гео Милев гр. Пловдив 4000, Пловдив, ул. П. Р. Славейков 1, тел , ; Урок по родолюбие Миле Основно училище Гео Милев гр. Пловдив 4000, Пловдив, ул. П. Р. Славейков 1, тел.032624953, 032624958; e-mail:ou.geomilev@abv.bg Урок по родолюбие Милена Колева Класен ръководител на IV А клас Същност на

Подробно

РИЛОН ЦЕНТЪР бул. Христо Ботев 92, вх. Г, тел/факс. 032/ GSM GSM

РИЛОН ЦЕНТЪР бул. Христо Ботев 92, вх. Г,   тел/факс. 032/ GSM GSM І модул (време за работа 60 минути) доц. Рангелова и екип преподаватели Верният отговор на всяка задача от 1 до 5 вкл. се оценява с 2 точки 1 зад. Стойността на израза 3,2 16 : ( 2 ) е : А) 4,8 Б) 4,8

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО за 2018/2019 учебна

Подробно

évaluation diagnostique des ÉlÈves allophones Compréhension de l écrit CYCLE 2 Langue d origine : bulgare fiche_ecrit_c2_bulgare_v01.indd 1 20/09/2017

évaluation diagnostique des ÉlÈves allophones Compréhension de l écrit CYCLE 2 Langue d origine : bulgare fiche_ecrit_c2_bulgare_v01.indd 1 20/09/2017 évaluation diagnostique des ÉlÈves allophones Compréhension de l écrit CYCLE 2 Langue d origine : bulgare fiche_ecrit_c2_bulgare_v01.indd 1 20/09/2017 11:20 ФАМИЛНО ИМЕ: СОБСТВЕНО ИМЕ: NIVEAU : FIN DE

Подробно

Chetem, pishem_4. klas_2019_BOOK.indb

Chetem, pishem_4. klas_2019_BOOK.indb М. Цветанова, Е. Сергеева, М. Стефанова етем, ÏÈØеМ È оáùóваме на ÁÚËгарСÊÈ еçèê ÈÇÁÈраеМÈ Ó еáнè асове. КЛАС Велико Търново Ìаргарита Тодорова Öветанова, автор, 2019 Åлисавета Сергеева Трифонова, автор,

Подробно