РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017

Размер: px
Започни от страница:

Download "РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017"

Препис

1 РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017

2 СЪДЪРЖАНИЕ МОНТАЖ... Стр.3 СТАРТИРАНЕ НА ДОЗАТОРА... Стр.4 ГЛАВНО МЕНЮ... Стр.7 НАСТРОЙКА НА РАБОТНА ПРОГРАМА... Стр.10 КАЛИБРИРАНЕ... Стр.16 ПОЧИСТВАНЕ НА ДОЗАТОРА... Стр.17

3 МОНТАЖ 1. Изисквания: - околна температура C - влажност на помещението 35 85% - ел. захранване 220V±10%, 50Hz 2. Разположете дозатора на специално направената за това рамка. Рамката трябва да се постави на хоризонтално, стабилно и равно място. - дозаторът следва да се разположи на място, където работата му не би била повлияна от вибрации и други ефекти, които биха възпрепятствали нормалната му работа. - с оглед лесното опериране с дозатора и неговата поддръжка, около него трябва да се остави достатъчно свободно място. 3

4 СТАРТИРАНЕ НА ДОЗАТОРА 1. Свържете дисплея към дозатора (виж фиг.1): Фиг.1 2. Свържете дозатора към пакетиращата машина (виж фиг.2): Фиг.2 4

5 3. Стартирайте дозатора от черното ключе, разположено от лявата страна на контролния панел. (виж фиг.3): Фиг.3 След включването на дозатора, на контролния панел ще се визуализира следния начален прозорец (виж фиг.4): Фиг.4 5

6 3. При всяко стартиране на дозатора, задължително се преминава през процедура на ТАРИРАНЕ!!! За целта, натиснете бутон ТАРИРАНЕ на дисплея (виж фиг.5): Фиг.5 ВАЖНО!!! Не докосвайте дозатора, докато е в процес на тариране!!! Изчакайте докато надписа Моля, изчакайте тарирането на дозатора! изчезне, преди да започнете работа с дозатора. Това ще гарантира правилното тариране на дозатора. (виж фиг.6): Фиг.6 6

7 ГЛАВНО МЕНЮ За да продължите към главното меню, натиснете бутона СТАРТ на началния прозорец (виж фиг.7): Фиг.7 При натискане на бутона СТАРТ се визуализира главното меню (виж фиг.8): Фиг.8 7

8 Чрез големия бутон СТАРТ от основният екран, дозаторът се стартира и работи съгласно параметрите на работната програма, която е заредена в паметта на дозатора (програма номер 1, е заредена в показаната по-горе снимка) Основният екран визуализира статуса на четирите захранващи кофи чрез четири панела за индикация на тяхното състояние. Всяка една захранваща кофа може да бъде включена или изключена от режим на работа чрез бутоните и. Панелите за индикация на състоянието на захранващите кофи визуализират и моментите тегла на заредения продукт в захранващите кофи във всеки един момент. Менютата предлагат и възможност за изсипване на продукта от всяка една кофа по отделно чрез бутоните ИЗСИПВАНЕ. Бутонът РАБОТНА ПРОГРАМА в горната част на главното меню отваря прозореца за избор и зареждане на работна програма, а индикаторът с цифрата до него показва коя е настоящата заредена работна програма. Повече информация за избирането на работна програма можете да намерите в секцията Настройка на работна програма. При натискане на бутона ВИБРАЦИЯ в долната част на менюто (виж фиг.9) се отваря прозорец за временна настройка на силата/амплитудата на вибраторите (виж фиг.10): Фиг.9 8

9 Фиг.10 Всеки един от вибраторите се настройва индивидуално! Повече информация за индивидуалната настройка на вибраторите можете да намерите в секцията Настройка на работна програма. 9

10 НАСТРОЙКА НА РАБОТНА ПРОГРАМА 1. ИЗБОР И ЗАРЕЖДАНЕ НА РАБОТНА ПРОГРАМА След натискането на бутона РАБОТНА ПРОГРАМА (виж фиг.11): Фиг.11 от главното меню се отваря следния прозорец за избор и зареждане на работна програма (виж фиг.12): Фиг.12 Посредством бутоните със стрелки нагоре/надолу в горния десен ъгъл на менюто се редуват вече създадените работни програми, като всяка работна програма е обозначена с цифра (1,2,3, и т.н.) (виж фиг.13): 10

11 Фиг.13 След като бъде избрана съответната работна програма, е необходимо тя да бъде заредена в дозатора. Това става чрез бутона ЗАРЕЖДАНЕ в горната част на менюто (виж фиг.14): Фиг.14 След натискането му, ще бъдете върнати в главното меню, като избраната от Вас работна програма ще бъде заредена. 2. МЕХАНИЧНА НАСТРОЙКА НА ДОЗАТОРА. Линейният тегловен дозатор се използва за дозиране на различни продукти, всеки с различни вид, форма и свойства. Поради тази причина, с цел оптимален баланс между скорост и точност на дозиране, дебелината на продуктовия настил може да се регулира с помощта на механични жалози, разположени на всеки от каналите. Жалозът се регулира нагоре и надолу, в зависимост от настила който желаете да получите (виж фиг.15): Фиг.15 11

12 За да се получи максимална прецизност при дозирането, жалозът трябва да отворен достатъчно, че да може продуктът да преминава без проблем. Ако отворът на канала е твърде голям, ще се наблюдава често претоварване, което ще забави работния процес (виж фиг.16): Фиг.16 12

13 3. ПАРАМЕТРИ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА При натискане на бутона ПАРАМЕТРИ от менюто за избор и зареждане на програма (виж фиг.17): Фиг.17 се отваря следния прозорец за настройка на отделните работни програми (виж фиг.18): Фиг.18 Бутоните със стрелки нагоре/надолу в горния десен ъгъл на прозореца сменят между работните програми, които ще бъдат модифицирани. 13

14 След нанесените промени, за да бъде запаметена работната програма е необходимо да се натисне бутон КРАЙ. Параметрите, които могат да се променят са следните: ТОЧНО ТЕГЛО Задава допустимия минимален грамаж. Пример: Ако при 100г, допустимата грешка надолу е 2г, минималният грамаж, който трябва да се въведе е 98г. ГРУБО ТЕГЛО Задава грамажа, след достигането на който вибрацията на дозатора превключва на бавна (по-прецизна) скорост. Продължавайки горния пример, ако зададем 70г грубо тегло, вибраторите ще работят на бърза скорост докато достигнат 70г. Достигайки този праг, вибраторите ще превключат на по-бавна скорост досипвайки продукт, докато се достигнат зададените в ТОЧНО ТЕГЛО 98г. След достигането на точното тегло, винаги съществува някаква инерция (или падащ стълб от продукт), което гарантира, че дозатата ще е винаги по-голяма от стойността, зададена в точното тегло. МАКСИМАЛНА ГРЕШКА Указва максималната грешка (над точното тегло), в рамките на която дозаторът ще приема дозата за вярна. Продължавайки горния пример, ако тук зададем грешка 4г, това означава, че дозаторът ще възприема дозите в диапазона г като ВЕРНИ. Всички тегла поголеми от 102г ще се възприемат като ГРЕШНИ дози и дозаторът няма да изсипва кофи, в които има грешни дози. Когато някоя от кофите съдържа грешна доза, на дисплея, над съответната кофа се визуализира грешка за претоварване Е За да се изчисти грешката, операторът трябва да отнеме част от продукта в съответната кофа. Дозаторът досипва отново до достигане на позволения диапазон от грамажи и продължава нормалната си работа. ВРЕМЕ ЗА ОТВАРЯНЕ задава ъгъла на отваряне на кофичките. При стойност 0.6, кофичките се отварят максимално. ВРЕМЕ ЗА ИЗСИПВАНЕ Указва времето на отворено състояние на кофата преди да започне да се затваря. Времето трябва да се избере така, че да се гарантира пълното изсипване на продукта. МАКСИМАЛНО ВРЕМЕ Указва максималното време за направата на една доза. Ако в рамките на това време няма готова доза, дозаторът спира да работи. 14

15 ВРЕМЕ СЛЕД ИЗСИПВАНЕ Указва времето необходимо за кофата да се затвори преди стартирането на вибратора. Ако времето е твърде кратко, вибраторът ще започне да подава продукт още преди кофата да е затворила напълно. БРОЙ ДОЗИ В ПАКЕТ Задава броя дози, които ще бъдат изсипани в един пакет. БЪРКАЛКА (0/1) параметърът е валиден само, когато дозаторът е снабден с бъркалка. При стойност 1, бъркалката е включена, а при стойност 0, бъркалката е изключена. При натискане на бутона СЛЕДВАЩА се отваря прозорец за настройка на силата/амплитудата на вибраторите (виж фиг.19): Фиг.19 Всеки един от вибраторите се настройва индивидуално. За целта, натиснете бутон 1,2,3 или 4, за да изберете съответния вибратор. След това ще се появи прозорец, от където се настройва бърза/бавна скорост на избрания вибратор. Бързата скорост работи до достигане на зададеното ГРУБО ТЕГЛО, а бавната скорост се включва след това до достигане на зададеното ТОЧНО ТЕГЛО. 15

16 Чрез бутоните БЪРЗА СКОРОСТ и БАВНА СКОРОСТ се включва, респективно изключва конкретния вибратор. Тази функция се използва за да се тества силата на вибрацията. Бутонът ОТВАРЯНЕ НА КОФА служи за изсипването на конкретната дозираща кофа, тъй като при тестването кофата се пълни с продукт. КАЛИБРИРАНЕ При натискане на бутона КАЛИБРИРАНЕ от менюто за избор и зареждане на програма се отваря прозорец за калибриране на везните на дозатора. Менюто за калибриране е защитено с парола. Паролата за достъп е 333. Прозореца, който се отваря е следния (виж фиг.20): Фиг.20 Първата стъпка е да се зададе стойността на контролната тежест, която ще се използва при калибрирането. Това се извършва чрез бутона КОНТРОЛНА ТЕЖЕСТ в горния десен ъгъл на менюто. За калибрирането се следва следната процедура: 16

17 1. Избор на везната, която ще се калибрира. (От бутоните 1,2,3 или 4) 2. При калибрирането избраната кофа трябва да е празна. За целта натиснете бутона ИЗСИПИ. 3. Натиснете бутона ТАРА, за тариране на везната. 4. Натиснете бутона ПЪЛНА, за да завършите калибрирането. За да бъде запаметено калибрирането се натиска бутона КРАЙ. ПОЧИСТВАНЕ НА ДОЗАТОРА Началният прозорец предоставя възможност за използването на функции за изсипване на заредения продукт и тариране на везните на дозатора (виж фиг.21): Фиг.21 Дозаторът има 2 режима на изчистване на остатъчен продукт ИЗСИПВАНЕ и ИЗЧИСТВАНЕ. 17

18 - Бутон ИЗСИПВАНЕ ще отвори дозиращите кофи и ще включи вибраторите в постоянен режим на работа, за да бъде освободен остатъчния продукт. След като продуктът свърши, операторът трябва да деактивира функцията. - Бутон ИЗЧИСТВАНЕ активира функция, чрез която се симулира реален режим на работа на дозатора, запазвайки последователността/логиката вибриране -> изсипване кофа > затваряне на кофа.. 18

Microsoft Word _ _DT.doc

Microsoft Word _ _DT.doc Ръководство с инструкции Моля, прочетете следващите инструкции внимателно, преди да свържете този таймер с електрически уреди. Внимание! Не включвайте два или повече таймера заедно! Не потапяйте таймера

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

Microsoft Word - centrala_SB_02_bul.doc

Microsoft Word - centrala_SB_02_bul.doc L8542350 Rev. 04/04/02 Централа за управление SB.02 Инструкция за експлоатация Упътване за настройка на централа SB. 02 Централа SB.02 може да се използва с мотори, чиято мощност не превишава 500W. Внимание:

Подробно

INTIEL ЕЛЕКТРОНИКАТА НА ВАША СТРАНА ПРОГРАМИРУЕМО РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ INT0010 РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ тел.: факс:

INTIEL ЕЛЕКТРОНИКАТА НА ВАША СТРАНА ПРОГРАМИРУЕМО РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ INT0010 РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ тел.: факс: INTIEL ЕЛЕКТРОНИКАТА НА ВАША СТРАНА ПРОГРАМИРУЕМО РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ INT0010 РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 1 І. Предназначение Релето за време е предназначено за управление на ел. вериги, като времезакъснително

Подробно

ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.7x и 6.1/6.2 Копирайте изтегленат

ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.7x и 6.1/6.2 Копирайте изтегленат ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО 6.6 1. ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА. 1.1. Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.7x и 6.1/6.2 Копирайте изтеглената актуализация (файл aso6600.exe) в папката, където

Подробно

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG Упътване за употреба Midea Ultimate Comfort Спецификации на дистанционното Съдържание Модел ŒŸÎË fiÿ ÒfiŸ Спецификации на дистанционното... 2 Захранване Ú Æß æø ªÆ ª Œ Ò Œ Функционални бутони... 3 Работа

Подробно

Compact M КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни

Compact M КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни Compact M КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни www.daisy.bg ХАРАКТЕРИСТИКИ Смяна на хартиена ролка Тип на хартията - термо хартия

Подробно

Compact M КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни

Compact M КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни Compact M КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни www.daisy.bg ХАРАКТЕРИСТИКИ Смяна на хартиена ролка Тип на хартията - термо хартия

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ ЕЛЕКТРОНЕН КАСОВ АПАРАТ PERFECT S 01 К Р АТ К А ИН СТ РУК Ц ИЯ ЗА МОНТ АЖ И ЕК СПЛО АТ АЦ ИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни www.daisy.bg ПОСТАВЯНЕ НА ХАРТИЕНА РОЛКА При

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изкл при зададена стойност или диапазон на температура

Подробно

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Съдържание Работа с USB мишка... 3 Главно меню... 4 Преглед на живо... 5 Цифрово машабиране... 5 PTZ Управление... 6 Извикване на Предварителна настройка (Presets)

Подробно

Color Touch Heating Thermostat

Color Touch Heating Thermostat Екотерм Проект ЕАД www.ecotherm.bg ИНСТРУКЦИЯ за монтаж и експлоатация на термостат с цветен сензорен дисплей HT-CS02 Редакция 2016 Термостат с цветен сензорен дисплей - HT-CS02 Термостатът HT-CS02 е дигитален,

Подробно

Термограф Cargo Log Master Ръководство за работа и настройки през WiFi, V1.0 Включете захранването със задържане на бутон Power. Следва начална анимац

Термограф Cargo Log Master Ръководство за работа и настройки през WiFi, V1.0 Включете захранването със задържане на бутон Power. Следва начална анимац Включете захранването със задържане на бутон Power. Следва начална анимация с 3 светодиода и възходящ звук на дисплея, при което се изписват ID номер на термографа, версията на фърмуера и сайта на производителя.

Подробно

Термоконтролер – Модел E5CS - Инструкция за експлоатация

Термоконтролер – Модел E5CS - Инструкция за експлоатация Термоконтролер модел E5CS Серия микропроцесорни контролери с двойна индикация Внимание : Инструкция за експлоатация Моля, преди да включите и използвате уреда, прочетете тази инструкция - Този уред е с

Подробно

Ръководство за потребителя ECL Comfort 210 / 296 / 310 Българска версия

Ръководство за потребителя ECL Comfort 210 / 296 / 310 Българска версия Ръководство за потребителя ECL Comfort 210 / 296 / 310 Българска версия www.danfoss.bg Бележка за безопасност Необходимата работа по монтаж, пускане в експлоатация и поддръжка трябва да се извършва само

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г

Проверил: Р.Ч./ г ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА JS0309 ЗЕГЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За ваша безопасност, преди да използвате машината, внимателно прочетете тази инструкция за употреба. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато

Подробно

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011 МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011 2 I. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Цифрови входове 4 Start1, Start2 активно ниво GND ISO Нулиращи Reset1,

Подробно

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу:

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: a. При изключена аларма подайте на контакт (завъртете

Подробно

Micro C 01 КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни

Micro C 01 КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни Micro C 01 КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни www.daisy.bg ХАРАКТЕРИСТИКИ При работа с ЕКАФП се използва следната хартиена лента

Подробно

ICS Natioanal

ICS Natioanal РЪКОВОДСТВО ЗА ВЪНШНИ ПОТРЕБИТЕЛИ Март 2019 г. История на промените Дата Версия Описание Автор 28.09.2018 1.0 Ръководство за потребителя ИО АД 07.03.2019 2.0 Ръководство за потребителя ИО АД СЪДЪРЖАНИЕ:

Подробно

КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата Избор на събитие Избор на ме

КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата Избор на събитие Избор на ме КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата... 2 2. Избор на събитие...5 3. Избор на места (Попълване на заявка)... 7 4. Резервация на места...

Подробно

ZE500 Бързо ръководство

ZE500 Бързо ръководство Използвайте това ръководство, за да работите с Вашия принтиращ механизъм ежедневно. За по-подробна информация погледнете Ръководство на потребителя. Посока на поставяне на принтиращия механизъм Принтиращите

Подробно

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc Управляем генератор на амплитудно модулирани сигнали «БИОФОН» ПАСПОРТ (Инструкции за употреба) Прочетете преди употреба Съдържание: Съдържание на пакета...3 Характеристики на устройството...4 Дизайн и

Подробно

OPERATING NOTES

OPERATING NOTES ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УКАЗАНИЯ Упътване за настройване на безжична LAN мрежа: Как се регистрира климатик При безжичен LAN адаптер с идентификатор SSID, който започва с AP-. * Идентификаторът SSID е посочен на

Подробно

Страница 1 Инструкции за експлоатация A. Списък на драйвери, които може да намерите на диска за вашият GPS тракер: Драйверите, които ще трябва да качи

Страница 1 Инструкции за експлоатация A. Списък на драйвери, които може да намерите на диска за вашият GPS тракер: Драйверите, които ще трябва да качи Страница 1 Инструкции за експлоатация A. Списък на драйвери, които може да намерите на диска за вашият GPS тракер: Драйверите, които ще трябва да качите на вашия компютър общо са групирани в 6 файла: DRemover98_2K.exe

Подробно

MAS830

MAS830 Цифров мултиметър MAS830 /MAS830, MAS830B, MAS830L, MAS838/ Ръководство за експлоатация 1. Въведение Цифровият мултиметър серия MAS830 e малък, преносим уред с разрядност на дисплея 3½. Характеризира се

Подробно

WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отва

WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отва WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отварянето на линка на портала http://bt.bg73.net/ се визуализира

Подробно

Microsoft Word - Release notes Word document.docx

Microsoft Word - Release notes Word document.docx BenchMark MobileTrader Ръководство за употреба 2 Съдържание Отчет за сметка... 3 Основно Меню... 3 Търсене на инструменти... 4 Цени и Търговия... 5 Модул за Търговия... 6 Поставяне на поръчка... 7... 7

Подробно

IP150 Интернет Модул Ръководство за потеребителя V1.3 - IP150-EU02 02/2015 Представяне Интернет модул IP150 е интернет комуникационен

IP150 Интернет Модул Ръководство за потеребителя V1.3 - IP150-EU02 02/2015 Представяне Интернет модул IP150 е интернет комуникационен IP150 Интернет Модул Ръководство за потеребителя V1.3 - IP150-EU02 02/2015 Представяне Интернет модул IP150 е интернет комуникационен модул позволяващ Ви да наблюдавате и контролирате алармената си система

Подробно

Microsoft Word - IN 5061 Krokoměr PR039

Microsoft Word - IN 5061 Krokoměr PR039 Упътване за употреба IN 5061 Крачкомер insportline PR039 Въведение Благодарим ви, че избрахте този крачкомер. Това е кракомер, който показва време, брой стъпки, калории и др. полезна информация. За да

Подробно

GPI Document

GPI Document Кол. 1 DDE 6-10 Продуктов номер: 97720949 DDE 6-10 P-PP/E/C-X-31U2U2FG Забележка! Показаната снимка може да се различава от реалната. SMART Digital DDE е компактна мембранна дозираща помпа със задвижване

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ Версия Ноември 2018 г.

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ Версия Ноември 2018 г. РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ Версия 1.0 8 Ноември 2018 г. 1 Регистрация на потребител Информационната система осигурява регистрация на следните групи потребители:

Подробно

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да актуализирате фърмуера за следните камери

Подробно

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел. 0888-640825, 0877-660667 office@edis-bg.com, https://www.edis-bg.com ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА \ Пловдив, юни 2019 г. - 1 - 1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕКУЩАТА

Подробно