О Б Щ И Н А Чирпан ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година ПРИОРИТЕТ І : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

Размер: px
Започни от страница:

Download "О Б Щ И Н А Чирпан ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година ПРИОРИТЕТ І : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ"

Препис

1 О Б Щ И Н А Чирпан ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година ПРИОРИТЕТ І : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА 1. Развиване на услугите за деца и семейства. Подобряване взаимодействието между те и координация Разработване на план за развитие на социалните услуги за деца и семейства за 2017 г Повишаване качеството на съществуващите социални услуги за деца и семейства. Периодично провеждане на работни срещи между отговорните. Дирекция Социално подпомагане, Общинска администрация Дирекция Социално подпомагане Доставчици на социални услуги 1.3. Участия в обучения на професионалисти, работещи в системата за закрила на детето. Дирекция Социално подпомагане, Комисия за детето Център за обществена подкрепа Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания. на отговорната институция 2. Развиване на социални услуги в общността за подкрепа на децата и семействата 2.1. Идентифициране на потребностите с цел планиране и разкриване на нови социални услуги в общността; Дирекция Социално подпомагане, Главен специалист Социални дейности при, НПО,, Здравен медиатор на отговорната 2.2. Ранна интервенция на уврежданията 2.3. Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания 2.4. Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения 2.5. Семейно консултиране и подкрепа

2 3. Развиване на мерки за подкрепа на отговорно родителство 2.6. Индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина 2.7. Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията 2.8. Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище - първа година 2.9. Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище Предоставяне на услугата Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 3.1. Насърчаване на отговорното родителство и повишаване на родителския капацитет, чрез индивидуална и групова работа с деца и родители Държавно делегирана дейност, Чирпан 3.2. Осигуряване на доходи и финансова подкрепа на семейства, отговарящи на условията за месечно социално подпомагане, за децата, които отглеждат; 3.3. Осъществяване на консултации в консултативния център към за работа с родители. Дирекция Социално подпомагане ПРИОРИТЕТ ІІ : ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА 1. Разширяване на профилактичните мерки за опазване здравето на децата 1.1. Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията; 1.2. Провеждане на кампании за борба с гръбначните изкривявания. Училищните ръководства Медицински специалисти, 2

3 2. Намаляване на социалнозначимите заболявания сред децата 2.1 Провеждане на информационни кампании за здравословното хранене и начин на живот чрез: Разработване и прилагане на програми за здравно образование на децата и учениците във всяко детско заведение и училище; Организиране и участие в програми, свързани с профилактиката и промоцията на здравето на децата и учениците; Всяка учебна година медицинският специалист, осигурява нагледна информация за спешните състояния и правилата на действие при възникване на такива състояния, поставя материалите на видно и достъпно място в детското заведение или училището и обучава ръководството и персонала за оказване на първа помощ; Училищните ръководства, педагогически съветници Ръководствата на детските заведения, Медицинските специалисти, Чирпан, здравен медиатор 3.Повишаване информираността на децата за разпространение на полово предавани болести, и злоупотреба с психоактивни вещества 2.2. Разширяване на възможностите за обхващане на децата в програми и форми за здравно образование 3.1. Провеждане на информационни кампании за повишаване на информираността на децата за разпространението на полово предавани болести, и злоупотреба с психоактивни вещества; 3.2. Разработване на училищни програми в областта на превенцията и рисковото сексуално поведение и употреба на психоактивни вещества; Медицинските специалисти, Медицинските специалисти,, Здравен медиатор, РУП Чирпан Медицинските специалисти, здравен медиатор 4. Повишаване на здравните знания и информираността на населението по определени проблеми 3.3. Провеждане на инициативи на училищно и общинска ниво на международен ден на борбата срещу ХИВ/СПИН; 4.1. Провеждане на здравно-образователни кампании и беседи, насочени към хора и техните родители за начините за предпазване от нежелана и ранна бременност, за опасностите, които крие ранната бременност за майката и бебето и родствените рани, Медицинските специалисти, здравен мериатор Индивидуална и групова работа с бъдещи родители относно семейното планиране. 3

4 ПРИОРИТЕТ ІІI : ОСИГУРЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДЕТЕТО НА ЖИВОТ И РАЗВИТИЕ В СИГУРНА И БЕЗОПАСНА СРЕДА 1. Развитие на различни 1.1 Превенция на заболявания и травми в ранна детска форми, модели и инструменти за превенция на инцидентите и травматизма при деца в дома, на пътя и в превозното средство, на местата за игра, отдих и забавления. възраст(от 0 до 7 год.) 1.2 Включване на децата и техните родители в различни форми на обучения с цел превенция на травми и наранявания ПРИОРИТЕТ ІV : ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ВСИЧКИ ДЕЦА 1. Проследяване на записването и движението в образователната система на децата Усъвършенстване и актуализиране на информационната система за събиране на данни за отпаднали и застрашени от отпадане ученици на общинска ниво., Училищните ръководства Училищните настоятелства 1.2. Допълнителна педагогическа подкрепа за повишаване училищната готовност на деца от 5 до 6 год. възраст за равен старт в училище 1.3. Повишаване ролята на училищните настоятелства в създаването на стимулираща учебна среда чрез разработване на проекти по програми за образование. 2. Продължаване на политиката за включващо обучение на децата със специални образователни потребности 1.4. Интегриране на деца от в образователната система, чрез насърчаване на обучения за учители, прилагане на подходящи обучителни методи Осъществяване на качествено образование, умствено, психическо и физическо развитие на деца със СОП 2.2. Провеждане на кампания за изграждане на положителни нагласи към включващо обучение на деца и ученици със СОП ;, училища, училищните ръководства Чирпан,, Дирекция Социално подпомагане Не се налага 4

5 2.3. Индивидуална педагогическа подкрепа на деца със специални образователни потребности, както и на родители на деца със специални образователни потребности. 3.Осигуряване на качествено образование и подготовка за по-пълна реализация на всички деца в училищна възраст 3.1.Осъществяване на дейности по превенция и търсене на проблемите, поради които учениците не посещават училище или са застрашени от отпадане. 3.2.Подкрепа на целодневната организация на учебния процес в училище, на извънкласнитв форми на обучение.,,, Училища ПРИОРИТЕТ V : ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ ВСЯКАКВИ ФОРМИ НА ЗЛОУПОТРЕБА, НАСИЛИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ 1.. Изпълнение на Споразумение за сътрудничество и координиране на работата на териториалните структури на органите за закрила при случаи на деца, жертви или в риск от насилие. 2. Повишаване на професионалната компетентност на специалистите, работещи с деца, за разпознаване белезите на насилие и незабавно сигнализиране за случаите на насилие 1.1 Сътрудничество при прилагането на Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие Консултации, относно преодоляване предразсъдъците към различните. 2.1 Участие на специалисти, работещи с деца в семинари за разпознаване белезите на насилие. 2.2 Подпомагане на деца и родители за реализирането на пазара на труда, битово устройване, социално подпомагане и др. Дирекция «Социално подпомагане» Районно управление - Чирпан Районно управление - Чирпан, Районно управление - Чирпан, Дирекция Социално подпомагане В рамките на утвърдения В рамките на утвърдения 3. Повишаване осведомеността на 3.1. Идентифициране на деца жертви на насилие и насочването им към подходящи социални услуги и включване в, Районно управление - Чирпан; 5

6 обществото, децата и на техните семейства относно правата на детето, насилието над деца и за стимулиране на активното им участие в противодействие на насилието консултативна програма; 3.2 Изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците обучителни модули за деца с противообществени прояви и семинарни занятия във връзка със Световния ден за борба с наркотиците. 3.3 Участие във местни и национални кампании по превенция на противообществените прояви, закрилата на децата, безопасност на движението, трафик на хора. Дирекция СП,, ПРИОРИТЕТ VI : НАСЪРЧАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА 1.Консултиране на мнението на децата при изработване и прилагането на политиките, свързани с техните права и отговорности 1.1. Участие на ученическите съвети на всички училища на общината в разработване на политиката на съответното училище;, Педагогически съветници 1.2. Повишаване капацитета на Ученическите съвети да дават мнение и предложения при изработването на общинската политика за децата и младежите. Общинска администрация,, Педагогически съветници 2. Повишаване на информираността на децата за техните права 2.1. Разширяване на обхвата на обучението по правата на човека и правата на детето в средното образование и предучилищната подготовка и възпитание, като се използват възможностите на общообразователната подготовка, извънкласните и извънучилищни дейности;, Педагогически съветници, 3. Създаване на механизми за сътрудничество между училищни съвети и други местните власти 2.2. Популяризиране на специализираната електронна страница на ДАЗД и специализираната електронна страница на ЦКБППНМ във всички училища и детски градини Повишаване екологичната култура на деца чрез извършване на екологични беседи за защита на природата, разделното сметопочистване и кампании за засаждане на дръвчета Съдействие на на дейността на ученическите съвети., Педагогически съветници, Дирекция Социално подпомагане НПО БМЧК В рамките на утвърдения 6

7 ПРИОРИТЕТ VIІ: СПОРТ, ОТДИХ, СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТИТЕ НА ДЕТЕТО 1.Разширяване на възможности за осмисляне на свободното време 1.1. Увеличаване участието на деца и учениците в културни и развлекателни дейности., Чирпан,, Читалища 2. Подкрепа на изграждането на училищни спортни клубове с оглед подобряване на извънкласната и извънучилищната спортна дейност 1.2. Насърчаване участието на децата в масови ученически спортни прояви /турнири, пробези др./, планирани в общински спортен календар; 1.3.Изграждане на нови и обновяване на стари игрови и спортни площадки за деца 2.1. Разширяване и обогатяване на извънкласната и извънучилищната спортна дейност, чрез нови и разнообразни клубове и занимания по интереси. Общинска администрация Чирпан,, Училищните ръководства/настоятелства и по програми на МОН 3. Разширяване на възможностите за участие на децата с увреждания, децата в неравностойно положение и децата с асоциално поведение в различни форми на отдих, спорт, културни дейности и занимания по интереси 3.1. Съдействие за безплатен достъп до организирани дейности на деца с увреждания, деца в неравностойно положение и деца с девиантно поведение 3.2. Повишаване на възможностите за кандидатстване по проекти както за дообогатяване на съществуващите дейности, така и за творчески дейности и изяви на деца с увреждания, деца в неравностойно положение., в рамките на утвърдения 4. Насърчаване на деца с изявени дарби 4.1. Реализиране на дейности по Националната програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби Финансово подпомагане и стимулиране на деца с изявени дарби чрез отпускане на стипендии по НУРОЗДИД. Съгласувал: Съгласувал: Кмет на : Дирекция Социално подпомагане Чирпан Чирпан Кичка Петкова 7

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информираността на децата за разпространението на ХИВ/СПИН болести,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА О Б Щ И Н А К Р У Ш А Р И О Б Л А С Т Д О Б Р И Ч 9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136, E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 ГОДИНА

Подробно

ОБЩИНА ЗАВЕТ ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018 година (Приета с Решение 330 по Протокол 29 от г. на Общинския съвет на гр. Завет) Общинска

ОБЩИНА ЗАВЕТ ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018 година (Приета с Решение 330 по Протокол 29 от г. на Общинския съвет на гр. Завет) Общинска ОБЩИНА ЗАВЕТ ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018 година (Приета с Решение 330 по Протокол 29 от 27.04.2018 г. на Общинския съвет на гр. Завет) Общинската програма за закрила на детето се разработва ежегодно

Подробно

ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 ГОДИНА ОБЩИНА ЗАВЕТ (Приета с Решение 447 по Протокол 41/ г.) Общинската програма за закрила на детето се

ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 ГОДИНА ОБЩИНА ЗАВЕТ (Приета с Решение 447 по Протокол 41/ г.) Общинската програма за закрила на детето се ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 ГОДИНА ОБЩИНА ЗАВЕТ (Приета с Решение 447 по Протокол 41/22.04.2019 г.) Общинската програма за закрила на детето се разработва ежегодно в съответствие с националната

Подробно

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 3200 гр. Бяла Слатина, ул. Хан Крум 75, тел./факс 0915/88322, 88330 e-mail: dsp bslatina @ mail.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

Подробно

Общинска програма за закрила на дететео за 2016 г.

Общинска програма за закрила на дететео за 2016 г. ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2016 г. НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Приоритетни области и оперативни цели Общинската програма за закрила на детето е разработена в съответствие с националните и международни

Подробно

OBSHTINSKA_PROGRAMA_ZA_ZAKRILA_NA_DETETO_ final

OBSHTINSKA_PROGRAMA_ZA_ZAKRILA_NA_DETETO_ final ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2015 ГОДИНА Държавната политика за развиването на ефективна система за грижи за деца, която да поставя във фокуса детето и неговите права, е намерила

Подробно

Изх

Изх ОБЩИНА БРЕЗНИК ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 г. I. ВЪВЕДЕНИЕ Общинската програма за закрила на детето е разработена в съответствие с националните и международни стандарти - Конвенцията за

Подробно

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ 5140 гр. Лясковец, ул. Възраждане 1, ет.2, тел.:0619/2-20-55 П Л А Н - П Р О Г Р А М А ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ

Подробно

Групи от заинтересовани

Групи от заинтересовани Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2016) в община Гълъбово за 2011 г. СЪГЛАСУВАНО С: Директор /./ ДСП Гълъбово Председател /./ Обществен

Подробно

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

ПЛАН  ЗА  ДЕЙСТВИЕ ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2016 г. 1 Общинската програма за закрила на детето се разработва въз основа на целите и принципите на Закона за закрила на детето, Конвенцията на ООН за правата

Подробно

ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО ЗА 2014 г

ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО ЗА 2014 г ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2016 г. Оперативна цел Дейност Отговорни институции Срок Очаквани резултати Оперативна цел 1: Осигуряване на равен достъп до качествено образование на всички

Подробно

Изх

Изх ОБЩИНА БРЕЗНИК ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018 г. I. ВЪВЕДЕНИЕ Общинската програма за закрила на детето е разработена в съответствие с националните и международни стандарти - Конвенцията за

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пантелеев : /п/ Председател на Обществен съвет при община

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6 ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2019-2020 Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 620 от Протокол 50 от 04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г.

Подробно

Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община Търговище за 2018 г. 1 Услуга, вид 1 Превенция Потребители Целеви групи Територи

Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община Търговище за 2018 г. 1 Услуга, вид 1 Превенция Потребители Целеви групи Територи Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община за 208 г. Услуга, вид Предоставяне на Деца от 0 до 7 години и психологическа техните родители от подкрепа и рискови групи консултация

Подробно

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2009 2011 ГОДИНА Оперативна цел 1 Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда

Подробно

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици 2019-2020 г. на община Гърмен І. Причини, които налагат приемането

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ 2017-2018 учебна година Настоящата Програма е приета

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕКТОР:Мариана Спасова/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ

Подробно

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0>

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0> ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2014 година /Приет с Решение 195 по Протокол 28/30.01.2014 г. на Общинския съвет - Завет/ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ В община Завет от общо 16184 население,

Подробно

О Б Щ И Н А Е Л Е Н А ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2016 г. Приета с Решение 57 от г., Протокол 6 / г

О Б Щ И Н А Е Л Е Н А ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2016 г. Приета с Решение 57 от г., Протокол 6 / г О Б Щ И Н А Е Л Е Н А ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2016 г. Приета с Решение 57 от 28.04.2016 г., Протокол 6 / 28.04.2016 г. на Общински съвет - Елена Общинската програма за

Подробно

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2017 г. ОБЩИНА БОРОВО І. Въведение Настоящата Общинска програма за закрила на детето в за 2017 г. е разработена въз основа на Конвенцията за правата на детето

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилиет

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилиет СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилието Учебна 2019/2020 година І ОСНОВНА ЦЕЛ Създаване на

Подробно

Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Услуга / дейност / мярка местоположе

Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Услуга / дейност / мярка местоположе Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Направление 1. Превенция на деца и семейства в риск и деинституализация на грижите за деца

Подробно

Full page photo print

Full page photo print ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на учениците Принципи: І. Всеки ученик може да бъде отличник! 1. Да открием тази област, в която даденият ученик е добър; 2. Да му помогнем да се превърне в отличник

Подробно

QP1 Политика по качеството на Община град Добрич

QP1  Политика по качеството на Община град Добрич ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: +359 601/687 00; факс: +359 601/620 57, 622 12 e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg ВЪВЕДЕНИЕ ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

Подробно