ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗИОНЕН. ЗА г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ЦЕЛ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗИОНЕН. ЗА г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ЦЕЛ"

Препис

1 ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗИОНЕН. ЗА г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ЦЕЛ НА САМООЦЕНЯВАНЕТО 1. Основни цели 2. Специфични цели II. III. IV. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪНШНАТА И ВЪТРЕШНАТА СРЕДА, В КОЯТО ФУНКЦИОНИРА ЦЕНТЪРЪТ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА САМООЦЕНЯВАНЕТО 1. Вътрешна среда (описание, особености, възможности за развитие, силни и слаби страни) 2. Външна среда (описание, особености, рискове и заплахи) 3. Обща информация за проведеното професионално обучение през отчетния период РЕЗУЛТАТИ ОТ САМООЦЕНЯВАНЕТО СРАВНЯВАНЕ НА ОЦЕНКИТЕ ПО КРИТЕРИИТЕ С ПРЕДХОДНИЯ ПЕРИОД НА САМООЦЕНЯВАНЕ V. АНАЛИЗ НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ 1. Резултати за Област 1 Достъп до професионално образование и обучение 2. Резултати за Област 2 Придобиване на професионална квалификация 3. Резултати за Област 3 Реализация на лицата, придобили професионална квалификация VI. ПОСТИЖЕНИЯ И ДОБРИ ПРАКТИКИ VII. РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНЯВАНЕТО, НУЖДАЕЩИ СЕ ОТ ПОДОБРЕНИЕ VIII. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА КОРИГИРАЩИ МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ

2 I. ЦЕЛ НА САМООЦЕНЯВАНЕТО 1. Основни цели: оценка на качеството на провежданото в Центъра професионално обучение съгласно утвърдени от УС на НАПОО по чл. 22, ал. 8 от ЗПОО индикатори, при използване на критерии, определящи равнището на качеството. идентифициране на областите, които се нуждаят от подобрение; предприемане на коригиращи мерки и действия за подобряване на областите, които се нуждаят от подобрение; постигане на качество на професионалното обучение, което да отговаря на: действащите държавни образователни стандарти; нормативната уредба в професионалното образование и обучение; съвременните изисквания за професионално обучение съобразно изискванията на пазара на труда. (други) 2. Специфични цели: очертаване на проблемните области и рискове, за които биха могли да се приложат превантивни мерки за подобряване на състоянието; откриване и прилагане на добри практики за провеждане на професионално обучение; да се насърчи работата със заинтересовани страни; да се подобри сътрудничеството със социалните партньори на местно и регионално ниво (представители на работодателите и представители на работниците и служителите) при участието в провежданите изпити за придобиване на професионална квалификация, както и за осигуряване на работни места в реална работна среда за провеждане на практическото обучение на курсистите; (други) 1

3 II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪНШНАТА И ВЪТРЕШНАТА СРЕДА, В КОЯТО ФУНКЦИОНИРА ЦЕНТЪРА ПРЕЗ ПЕРИОДА НА САМООЦЕНЯВАНЕТО 1. Вътрешна среда (описание, особености, възможности за развитие, силни и слаби страни) (описват се: състоянието на МТБ, преподавателите, както и възможностите за тяхното подобряване; равнището на административното обслужване; достъпът на лица от уязвими групи и на лица, преждевременно напуснали образователната система до професионално обучение; достъп до обучение по професии с приоритетно значение на регионалния пазар на труда; достъп до различни форми на обучение; възможностите на Центъра за приложение на процедура по валидиране на професионални знания, умения и компетентности; наличие на административен капацитет за приложение на вътрешната система на качеството и др.) 2. Външна среда (описание, особености, рискове и заплахи) (описват се: потребителите на обучителните услуги; участието в национални и международни програми и проекти и др.) 3. Обща информация за проведеното професионално обучение през отчетния период Брой обучени лица: От тях: - придобили степен на професионална квалификация:.. - придобили професионална квалификация по част от професията:.. - придобили степен на професионална квалификация чрез валидиране:.. - придобили професионална квалификация по част от професията чрез валидиране: - продължаващи професионално обучение през следващата година:.. - незавършили успешно професионалното обучение:.. - отказали се от започнатото професионално обучение:.. 2

4 III. РЕЗУЛТАТИ ОТ САМООЦЕНЯВАНЕТО Обобщени данни по области на оценяване за отчетната година Области... г. (отчетна година) Макс. брой точки 1. Достъп до професионално обучение 20,00 2. Придобиване на професионална квалификация 65,00 3. Реализация на лицата, придобили професионална квалификация 15,00 Общо: 100,00 брой точки от самооценката Таблица 1 Изпълнение в % (спрямо максималния брой точки) Крайна оценка на постигнатото качество:.. брой точки Равнище на постигнатото качество: (отлично - при крайна оценка от 91 до 100 точки; добро - при крайна оценка от 66 до 90 точки; задоволително - при крайна оценка от 46 до 65 точки; незадоволително - при крайна оценка до 45 точки включително) IV. СРАВНЯВАНЕ НА ОЦЕНКИТЕ ПО КРИТЕРИИТЕ С ПРЕДХОДНИЯ ПЕРИОД НА САМООЦЕНЯВАНЕ (осъществява се при условие, че са налице данни от предходната година) Таблица 2 Изпълнение на критериите по области на оценяване Област 1 Област 2 Област 3...г. (предходна/базова година) (в %)...г. (отчетна година) (в %) V. АНАЛИЗ НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ 1 Резултати за Област 1 Достъп до професионално образование и обучение Област на оценяване 1 Достъп до професионално образование и обучение Наименование на индикаторите по област на оценяване Максимален брой точки 1 Достъп до професионално обучение 20, Публичност и популяризиране на предлаганото професионално обучение (ПО) брой точки от самооценката Таблица 3 Изпълнение в % (спрямо максималния брой точки) 3

5 Достъп на уязвими групи до предлагано професионално обучение от ЦПО Достъп на лица, преждевременно напуснали образователната система до предлагано професионално обучение от ЦПО Осигурена достъпна архитектурна среда Наличие на материално-техническа база (собствена или наета) за проведените обучения по професии (учебни кабинети, учебни работилници, лаборатории и др.) в съответствие с изискванията на ДОС/ДОИ Достъп до ПО по професии и специалности с приоритетно значение на регионалния пазар на труда и проведено обучение по тях Равнище на административно обслужване Предоставяне на възможност за професионално обучение в различни форми на обучение Относителен дял на курсистите от уязвими групи спрямо общия брой обучавани (%) Предоставяне на възможност за валидиране на професионални знания, умения и компетентности на лица, навършили 16 г., по утвърдени от ЦПО правила и ред за валидиране 1,00 (анализ на състоянието на индикаторите по критериите за оценяване; тенденции; причини за процентното изпълнение: високо или ниско и др.) 4

6 Резултати за Област 2 Придобиване на професионална квалификация Област на оценяване 2 Придобиване на професионална квалификация Наименование на индикаторите по област на оценяване Придобиване на професионална квалификация Функционираща вътрешна система за осигуряване на качеството на професионалното обучение в ЦПО, вкл. механизъм за вътрешен мониторинг и контрол Проведено измерване на постигнатото качество чрез самооценяване през предходната година Относителен дял на учебните програми, разработени с участието на социалните партньори (синдикати, бизнес), от общия брой учебни програми (%) Актуализирани учебни планове и програми в съответствие с промяна в ДОС, промяна в нормативната уредба за професионалното обучение, по заявка на възложителя на обучението и др. Осигурен преподавателски състав с квалификация, съответстваща на изискванията, определени в ДОИ/ДОС за обучение с придобиване на квалификация по професия Относителен дял на преподавателите, участвали в различни форми на допълнително обучение и квалификация, за актуализиране и повишаване на професионалните знания, умения и компетентности, в това число и чрез мобилност в друга страна и/или на работно място в реална работна среда, спрямо общия брой Максимален брой точки 65,00 брой точки от самооценката Таблица 4 Изпълнение в % (спрямо максималния брой точки) 5

7 преподаватели (%) Използване от преподавателите на разнообразни интерактивни форми и методи на преподаване, насочени към практиката Относителен дял на курсистите, провели практическо обучение на работно място в реална работна среда, при работодател, спрямо общия брой обучавани (%) Относителен дял на напусналите ПО спрямо постъпилите в началото на обучението (%) Относителен дял на придобилите професионална квалификация спрямо постъпилите в началото на обучението (%) Относителен дял на придобилите професионална квалификация лица от уязвимите групи спрямо постъпилите в началото на обучението лица от тези групи (%) Относителен дял на придобилите професионална квалификация лица от преждевременно напусналите образователната система спрямо постъпилите в началото на обучението лица от тези групи (%) Относителен дял на успешно положилите държавен изпит за придобиване на степен на професионална квалификация и/или изпит за проведено професионално обучение по част от професията от допуснатите до тези изпити (%) Относителен дял на проведените изпити за придобиване на квалификация по професии с участието на представители на работодателите и представители на работниците и служителите спрямо общия брой на проведените изпити (%) Относителен дял на проведено валидиране на професионални знания, умения и компетентности от 5,00 5,00 5,00 5,00 6

8 общия брой курсисти, придобили степен на професионална квалификация и/или квалификация по част от професия (%) Формулиране на критериите за оценяване на знанията, уменията и компетентностите и информираност на курсистите за тях Използване на разнообразни форми за текуща проверка на знанията, уменията и компетентностите на курсистите Участие в национални и международни програми и проекти Сътрудничество със социалните партньори на местно и регионално ниво (представители на работодателите и представители на работниците и служителите) (анализ на състоянието на индикаторите по критериите за оценяване; тенденции; причини за процентното изпълнение: високо или ниско и др.) 3 Резултати за Област 3 Реализация на лицата, придобили професионална квалификация Област на оценяване 3 Реализация на лицата, придобили професионална квалификация Наименование на индикаторите по област на оценяване Реализация на лицата, придобили професионална квалификация Относителен дял на реализираните лица на пазара на труда по професията (до една година след придобиването на професионалната квалификация) спрямо общия брой придобили Максимален брой точки 15,00 брой точки от самооценката Таблица 5 Изпълнение в % (спрямо максималния брой точки) 7

9 професионална квалификация по същата професия (%) Относителен дял на продължилите ПО, за актуализиране или разширяване на придобитата професионална квалификация, спрямо общия брой придобили професионална квалификация (%) Степен на удовлетвореност на завършилите ПО от качеството на професионалната подготовка (установява се при проведено анкетиране на курсистите след приключване на обучението) Степен на удовлетвореност на работодателите от знанията, уменията и компетентностите на придобилите професионална квалификация и от пригодността им за заетост (установява се при проведено анкетиране на работодателите) Степен на удовлетвореност на работодателите от партньорството с ЦПО (установява се при проведено анкетиране на повече от 50% от работодателите - партньори на ЦПО) (анализ на състоянието на индикаторите по критериите за оценяване; тенденции; причини за процентното изпълнение: високо или ниско и др.) VI. ПОСТИЖЕНИЯ И ДОБРИ ПРАКТИКИ (изброяване и описание на постиженията на Центъра партньорства, проекти и др.) 8

10 (изброяване и описание на добрите практики на Центъра) VII. РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНЯВАНЕТО, НУЖДАЕЩИ СЕ ОТ ПОДОБРЕНИЕ (посочват се области и индикатори, които имат изпълнение под 50% и други, които имат нужда от подобрение) VIII. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА КОРИГИРАЩИ МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ (за всяка от областите и/или индикаторите в т. VII от доклада се посочват мерки и дейности, които да доведат до тяхната подобрение) Към доклада може да се прилагат графики, таблици, статистическа информация и други информационни материали. Приетият годишен доклад за отчетната година се представя в срок до: 31 януари чрез Информационната система на НАПОО. 9

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО по ред 1. Критерии по области на оценяване и показатели за измерване на постигнатото качество Наименов

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО по ред 1. Критерии по области на оценяване и показатели за измерване на постигнатото качество Наименов МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 1. Критерии и казатели за измерване на стигнатото качество критериите 1. Област: Достъп до образование и обучение 1.1. Публичност и пуляризиране на плаганото

Подробно

СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. "Евл. Георгиев" 34, тел.: , факс: ,

СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. Евл. Георгиев 34, тел.: , факс: , СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. "Евл. Георгиев" 34, тел.:866-12-71, факс:963-34-83, e-mail: sgcag_botev@abv.bg www. sgcag.info Утвърждавам!:... инж. Доротея

Подробно

Мерки за повишаване качеството на образованието

Мерки за повишаване качеството на образованието ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ГРАД ХАСКОВО 6300, гр. Хасково,бул. Г.С.Раковски 24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: Тонка Ченгелова Директор МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА

Подробно

(Microsoft Word - \356\362\367\345\ doc)

(Microsoft Word - \356\362\367\345\ doc) УТВЪРДИЛ: / П / ВЕНЦИСЛАВ КАЛЧЕВ Областен управител на област Русе ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Отчет за целите за 2013 г. Наименование на администрацията: Областна администрация Русе Цели за 2013 г. Дейности Резултат

Подробно

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Проект: BG051PO001-3.1.08 0018 Усъвършенстване на системите за управление в Колеж по икономика и администрация - Пловдив І. Основни

Подробно

Slide 1

Slide 1 ПРОЕКТ Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско участие, отчетност, мониторинг и контрол Основни цели на проекта Подобрение и

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ АНГЕЛ КЪНЧЕВ - РУСЕ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО УВОД С тези мерки се цели да се подобряват непрекъснато условията

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ АНГЕЛ КЪНЧЕВ - РУСЕ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО УВОД С тези мерки се цели да се подобряват непрекъснато условията ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ АНГЕЛ КЪНЧЕВ - РУСЕ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО УВОД С тези мерки се цели да се подобряват непрекъснато условията и редът за разработване на ефективна вътрешна училищна

Подробно

10 години ECVET

10 години ECVET ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И 10 години ECVET доц. д-р Силвия Цветанска, инж. Емилияна Димитрова национални ECVET експерти НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ София, 18 юни 2019 година ЕВРОПЕЙСКИТЕ

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ с. Черна гора, ул. В. Левски 1, Утвърждавам: Анета Делчева Директор на ОУ Св. св. Кирил

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ с. Черна гора, ул. В. Левски 1,   Утвърждавам: Анета Делчева Директор на ОУ Св. св. Кирил ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ с. Черна гора, ул. В. Левски 1, e-mail: oucgora@abv.bg Утвърждавам: Анета Делчева Директор на ОУ Св. св. Кирил и Методий Заповед 5/ 15.02017г. МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ

Подробно

3_3

3_3 Дейност 3.3. Изследване върху адаптацията на инструментите за учене през целия живот в трансграничния регион България- Гърция (области Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково) /РЕЗЮМЕ/ Определението за

Подробно

№_

№_ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧЛ. 22, АЛ. 7 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ Критерии Показатели Максимална оценка в точки Минимална оценка в точки

Подробно

РАБОТНА СРЕЩА на УО на ОП НОИР

РАБОТНА СРЕЩА на УО на ОП НОИР Обявени процедури през 2018 г: Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование Компонент 1 20 000 000 лв. Квалификация на педагогическите специалисти

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО И ЦЕНТРОВЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ ПРЕЗ 2018 Г. НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ София,

Подробно

РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТА 3.2. В БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Анкета 3.2 е проведена на деня на Промоцията за връчване дипломит

РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТА 3.2. В БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Анкета 3.2 е проведена на деня на Промоцията за връчване дипломит РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТА 3.2. В БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Анкета 3.2 е проведена на 5.04.2013 деня на Промоцията за връчване дипломите на завършилите през 2012 г. студенти с образователно-квалификационна

Подробно

<4D F736F F D CDCF2020C8D220F4E8F0ECE820E220F3F7E8EBE8F9E020E820F3F7E8F2E5EBE820E220C8D220F4E8F0ECE8>

<4D F736F F D CDCF2020C8D220F4E8F0ECE820E220F3F7E8EBE8F9E020E820F3F7E8F2E5EBE820E220C8D220F4E8F0ECE8> Приложение 15 към т. 1, буква п НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ИТ ФИРМИ В УЧИЛИЩА И УЧИТЕЛИ В ИТ ФИРМИ 1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА Бързите технологични промени и дигитализацията променят всички ежедневни и професионални

Подробно

Invest in New Bulgaria

Invest in New Bulgaria Добра практика в сферата на кариерното развитие АНАЛИЗ НА ЕФЕКТА ОТ ПОВИШАВАНЕ В ДЛЪЖНОСТ И РАНГ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА ЗА ПЕРИОДА 2015 2018 Г. Едни от ангажиментите ни по приетата

Подробно

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1 СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1 КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА Ръководството на Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов,

Подробно

Slide 1

Slide 1 Подобряване на ефективността на подбора на служители в държавната администрация Дейност 3 Разработване на платформа за провеждане на тестове и портал jobs.government.bg Встъпителна конференция 15 ноември

Подробно

План за действие на НАЦИД за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода г

План за действие на НАЦИД за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода г Утвърдил: Ваня Грашкина, Изпълнителен директор (01.03.2018 г. ) План за действие на НАЦИД за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода 2018 2020 г. Тема 1: Привеждане

Подробно

MergedFile

MergedFile Р Е Г И О Н А Л Н О У П Р А В Л Е Н И Е Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О Б Л А Г О Е В Г Р А Д УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА ГРАЖДАНИТЕ ОТ АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В РУО - Благоевград АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ СРЕД ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Подробно

Pokana OS

Pokana OS АНАЛИЗ на резултатите от проведеното анкетиране по проект RES-OP-DEV.(3.i)-3.-4 MIS-ETC CODE: Румънскo - българско съвместното сътрудничество за дългосрочно и устойчиво развитие на младите човешки ресурси

Подробно

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73>

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73> ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА (януари декември 2014) Мярка Срок Отговорна институция Индикатор за оценка на изпълнението Резултат I. Въвеждане на единен подход и унифицирано

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: , е-mail:

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: , е-mail: ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: 032 261 566, е-mail: biosecr@uni-plovdiv.bg;g ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИ

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Национална агенция за професионално образование и обучение Принципи за изграждане на СППОО и необходимост от промени Какво е СППОО? СПИСЪК Класификация Каталог Изчерпателност Последователност НА ПРОФЕСИИТЕ

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - обучение чрез работа (дуална система на

Подробно

Проект BG05M2OP „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични зна

Проект BG05M2OP „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични зна Проект BG05M2OP001-2.004-0004 Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) фаза 1 Информация

Подробно

Microsoft Word - Tipov_UchebenPlan_ _B15_050819

Microsoft Word - Tipov_UchebenPlan_ _B15_050819 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /. г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в от Закона

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Професионално образование и заетост Радосвет Радев Председател на Българска стопанска камара Предизвикателствата на цифровата икономика Ново качество на работните места Развитие на икономиката Изчезващи

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ - 2016 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЗА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС И НЕГОВОРО ОСИГУРЯВАНЕ ФАКУЛТЕТ ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ БРОЙ ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ 15.02.2016 г. 19 Резултатите от проведеното

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила в България по браншове и региони (ИСОК) (Проект No BG051PO001-2.1.06) ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА Жечко Димитров

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - обучение чрез работа (дуална система на

Подробно

Slide 1

Slide 1 XIV Международна конференция Лидерство и управление на хора 06 08 юни 2013 г., Албена ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА РАБОТНАТА СИЛА Този документ е изготвен с финансовата помощ на

Подробно