МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО по ред 1. Критерии по области на оценяване и показатели за измерване на постигнатото качество Наименов

Размер: px
Започни от страница:

Download "МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО по ред 1. Критерии по области на оценяване и показатели за измерване на постигнатото качество Наименов"

Препис

1 МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 1. Критерии и казатели за измерване на стигнатото качество критериите 1. Област: Достъп до образование и обучение 1.1. Публичност и пуляризиране на плаганото образование и съдържанието му 1.2. Осигурена достъпна архитектурна са 20 3,0 Липсват начини и сства за разпространяване на информация, свързана с дейността на училището, в т.ч. училищен сайт. 3,0 Не е осигурена. Показатели за измерване на равнището на стигнатото качество Изготвят се и се издават информационни, рекламни и други видове табла в сградата на училището, има статичен училищен сайт. Обособени рампи към входовете; адаптирано санитарно мещение за специални требности на лзващите ги. Изготвят се и се издават информационни, рекламни и други видове табла, училищен вестник, рекламни материали и електронни информационни сства в сградата на училището, ддържа се динамичен училищен сайт. Обособени рампи към входовете; адаптирано санитарно мещение за специални требности на лзващите ги; ресурсен Излзват се многообразни начини и сства за публичност и пуляризиране на плаганото образование и съдържанието му издаване на училищен вестник; училищно радио и/или телевизия; електронни информационни сства; брошури, рекламни материали и др.; ддържа се динамичен училищен сайт за учебната година с архивиране на пходните и опции за обучение и онлайн 3,0 т. Обособени рампи към входовете; адаптирано санитарно мещение за специални требности на лзващите ги; асансьори; 1

2 критериите 1.3. Наличие на модерна материалнотехническа база за обучение (кабинети, учебни работилници, лаборатории и др.) в съответствие с изискванията на ДОС 1.4. Плагане на обучение професии и специалности с приоритетно значение на регионалния пазар на труда 1.5. Равнище на административно обслужване 5,0 Има кабинети и учебни работилници/лаборато рии, но не всички изучавани професии/ специалности; наличните са оборудвани с морално и физически остаряла, често вреждаща се техника. 3,0 Няма професии/специалност и, изучавани в училището, които са с приоритетно значение на регионалния пазар на труда. 2,0 Административното обслужване не е ефективно, налице са сигнали, не се излзват възможностите на ИКТ; служителите, Показатели за измерване на равнището на стигнатото качество кабинет. 2,5т. Има кабинети и учебни работилници/лаборатории всички изучавани професии/специалности, оборудвани с морално и физически остаряла, често вреждаща се техника. Една от изучаваните в училището професии/специалности е с приоритетно значение на регионалния пазар на труда. Административното обслужване е достъпно, на добро равнище, но без излзване на ИКТ; служителите, които го осъществяват, са компетентни, но невинаги са Има кабинети и учебни работилници/лаборатории всички изучавани професии/специалности, оборудвани с работеща и излзваща се в голяма част от реалния бизнес техника. 3,5 т. Две от изучаваните в училището професии/специалности са с приоритетно значение на регионалния пазар на труда. Административното обслужване зволява бърз и надежден достъп до информация, плага лезни и лесни за излзване инструменти; частично се излзват и ресурсен кабинет. 3,0 т. Има кабинети и учебни работилници/лаборатории и всички изучавани професии/специалности, оборудвани с работеща и излзваща се в голяма част от реалния бизнес техника; не една от учебните работилници/лаборатории е оборудвана със съвременна работеща техника, излзвана от фирмите в бранша. 5,0 т. Изучаваните в училището професии/специалности (три и вече) са с приоритетно значение на регионалния пазар на труда. 3,0 т. Административното обслужване зволява бърз и надежден достъп до информация, плага лезни и лесни за излзване инструменти; излзват се и различни 2

3 критериите 1.6. Осигуряване на възможност за образование и обучение в различни форми на обучение 1.7. Относителен дял на учениците от уязвими групи спрямо общия брой обучавани % 2. Област: Придобиване на професионална квалификация 2.1. Функционираща вътрешна система за вишаване на качеството на образованието и обучението в училището които го осъществяват, не са компетентни, често са груби и неучтиви. 2,0 Училището осигурява възможност за образование и обучение само в една форма на обучение. 0 т. 2,0 Относителен дял на учениците от уязвими групи спрямо общия брой обучавани до 2%. 50 3,0 Няма разработена вътрешна система. Показатели за измерване на равнището на стигнатото качество вежливи и коректни. Училището осигурява възможност за образование и обучение в две форми на обучение. Относителен дял на учениците от уязвими групи спрямо общия брой обучавани от 2% до 5%. Разработена е вътрешна система за вишаване на качеството на образованието и обучението в училището и тя функционира епизодично. различни форми на ИКТ; служителите са компетентни, вежливи и коректни. Училището осигурява възможност за образование и обучение в три форми на обучение. Относителен дял на учениците от уязвими групи спрямо общия брой обучавани от 5% до 10%. Разработена е вътрешна система за вишаванена качеството, тя функционира и се отчитат резултати. форми на ИКТ; служителите са компетентни, вежливи, коректни, любезни и приветливи. Училището осигурява възможност за образование и обучение в вече от три форми на обучение. Относителен брой на учениците от уязвими групи спрямо общия брой обучавани над 10%. Разработена е вътрешна система за осигуряване на качеството и тя функционира ефективно отчитат се резултати, на основание на които се правят анализи и изводи и се формулират 3

4 критериите 2.2. Създаден механизъм за ранно пупреждение за различни рискове 2.3. Създаден механизъм за вътрешен мониторинг и контрол на качеството 2.4. Проведено измерване на стигнатото качество чрез само 2.5. Относителен дял на информираните и консултираните за кариерно развитие от общия брой обучавани % 2.6. Осигуреност на педагогическия персонал с Няма създаден. 1,0 1,0 Няма създаден. 3,0 Не е проведено само. 3,0 Няма информирани и консултирани обучавани за кариерно развитие. 4,0 Недостатъчна осигуреност на педагогическия Показатели за измерване на равнището на стигнатото качество Има създаден механизъм, но той не функционира координирано. Има създаден механизъм за мониторинг и контрол, чиито дейности обхващат до 50% от казателите за измерване на стигнатото качество. Проведено е само, но не е изготвен доклад. Информираните и консултираните за кариерно развитие обучавани не надвишават30%. Минимална осигуреност на педагогическия персонал от 51 до 75%. Има създаден механизъм, функционира координирано, но епизодично. Има създаден механизъм за мониторинг и контрол, чиито дейности обхващат до 80% от казателите за измерване на стигнатото качество. Проведено е само, изготвен е доклад, но не са формулирани коригиращи мерки. От 31% до 60%. Сна осигуреност на педагогическия персонал от 76 до 99%. пложения до ръководството на училището за вишаване на качеството. Има създаден механизъм, функционира координирано, перманентно и ефективно. Има създаден механизъм за мониторинг и контрол, чиито дейности обхващат над 80% от казателите за измерване на стигнатото качество. Проведено е само, изготвен е доклад и са формулирани коригиращи мерки. 3,0 т. Над 60%. 3,0 т. Максимална осигуреност на педагогическия персонал 100%. 4

5 критериите квалификация, съответстваща на изискванията към обучаващите, опелени в ДОС за придобиване на квалификация професия 2.7. Осигурени условия за интерактивно обучение и учене 2.8. Относителен дял на учителите, участвали в персонал до 50%. 2,0 Няма осигурени условия. Няма учители, участвали в допълнително и Показатели за измерване на равнището на стигнатото качество Осигурени са условия за лзване на мултимедия в процеса на обучение. Прилагат се интерактивни методи, като: ситуационни (симулация, ролеви игри, казуси и др.); опитни (проекти, експерименти); дискусионни (дебати, беседи, дискусии). Осигурени са условия за лзване на мултимедия в над 40% от всички кабинети. Прилагат се интерактивни методи, като: ситуационни (симулация, ролеви игри, казуси и др.); опитни (проекти, експерименти); дискусионни (дебати, беседи, дискусии). Докладвани са и са обсъдени на заседание на Педагогическия съвет, на методическо обединение. До 20%. От 21% до 60%. Над 60%. Осигурени са условия за лзване на мултимедия и интернет в над 60% от всички кабинети; осигурени са интерактивни дъски. Осигурен е дходящ софтуер за професионално обучение. Прилагат се интерактивни методи, като: ситуационни(симулация, ролеви игри, казуси и др.); опитни (проекти, експерименти); дискусионни (дебати, беседи, дискусии). Докладвани са и са обсъдени на заседание на Педагогическия съвет, на методическо обединение. 5

6 критериите различни форми Показатели за измерване на равнището на стигнатото качество продължаващо на допълнително обучение. и продължаващо обучение, от общия брой учители % 2,0 0,0т. 2.9 Относителен дял Над 5%. От 4% до 5%. От 2% до 3%. От 0 до 2%. на отпадналите от училище към стъпилите в началото на обучението % 2,0 2. Относителен дял От 20% до 39%. От 40% до 59%. От 60% до 84%. От 85% до 100%. 10. на успешно ложилите държавните изпити допуснатите % 4,0 3,0 т. 4,0 т. 2. Организация и До 30% от От 31% до 60% от От 61% до 80% от Над 80% от учителите 11. планиране на учителите имат учителите имат учителите имат имат достатъчни умения урока достатъчни умения достатъчни умения при достатъчни умения при при планиране на урока, при планиране на планиране на урока, планиране на урока, проявяват гъвкавост и урока и/или не проявяват гъвкавост и проявяват гъвкавост и творчество и разбират разбират разбират необходимостта творчество и разбират необходимостта от необходимостта да да извършват промени в необходимостта да промени в плановете си, извършват промени плановете си, за да извършват промени в за да отговорят на в плановете си, за да отговорят на образователните требности на плановете си, за да отговорят на групи или отделни отговорят на образователните требности образователните требности на групи или отделни ученици 6

7 критериите Показатели за измерване на равнището на стигнатото качество на групи или отделни образователните ученици требности на групи или отделни (изоставащи, напнали). ученици (изоставащи, ученици (изоставащи, напнали). напнали). (изоставащи, напнали). 4,0 3,0 т. 4,0 т. 2. Излзване на От 10% до 30% от От 31% до 60% от От 61% до 80% от Над 80% от учителите 12. разнообразни учителите излзват учителите излзват учителите излзват излзват разнообразни форми за разнообразни форми разнообразни форми за разнообразни форми за форми за проверка на проверка на за проверка на проверка на знанията, проверка на знанията, знанията, уменията и знанията, знанията, уменията уменията и уменията и компетентностите на уменията и и компетентностите компетентностите на компетентностите на учениците/курсистите. компетентностите на учениците/курсистите. учениците/курсистите. на учениците/курсистите. учениците 4,0 2,5 т. 4,0 т. 2. Точно и ясно От 10% до 30% от От 31% до 60% от От 61% до 80% от Над 80% от учителите 13. формулиране на учителите имат учителите имат точно и учителите имат точно и имат точно и ясно критериите за точно и ясно ясно формулирани ясно формулирани формулирани критерии на формулирани критерии за на критерии за на за на знанията, знанията, критерии за знанията, уменията и знанията, уменията и уменията и уменията и на компетентностите на компетентностите на компетентностите на компетентностите, информираността на учениците за тях знанията, уменията и компетентностите на учениците и те са зазнати с тях. учениците и те са зазнати с тях. учениците и теса зазнати с тях. учениците и те са зазнати с тях. 7

8 критериите Показатели за измерване на равнището на стигнатото качество 3,0 2,5 т. 3,0 т. 2. 2,0 От 10% до 30% от От 31% до 60% от От 61% до 80% от Над 80% от учителите 14. Ритмичност на учителите оценяват учителите оценяват учителите оценяват оценяват ритмично то ритмично ритмично стиженията ритмично стиженията стиженията на стиженията на на учениците в на учениците в учениците в учениците съответствие с Набата съответствие с Набата съответствие с Набата са в съответствие с за, за, за Набата за проверяват прецизно проверяват прецизно, проверяват, писмените работи, писмените работи, прецизно писмените проверяват прецизно отстраняват грешките, отстраняват грешките, работи, отстраняват писмените работи, оценяват ги и ставят оценяват ги и ставят грешките, оценяват ги и отстраняват аргументирана рецензия. аргументирана рецензия. ставят аргументирана грешките, оценяват Съхраняват входно и Съхраняват входно и рецензия. Съхраняват ги и ставят изходно ниво до края на изходно ниво до края на входно и изходно ниво Относителен дял на учениците, участвали в състезания, олимпиади, конкурси и др. от общия брой ученици % 2,0 аргументирана учебната година. учебната година. до края на учебната рецензия. Съхраняват входно и изходно ниво до края на учебната година. година. Участвали в състезания, олимпиади, конкурси и други от 10% до 30% от общия брой ученици. От 31% до 60%. 8 От 61% до 80%. Над 80% Реализирани 2,0 Училището няма Училището участва в Училището участва в Училището участва в

9 критериите училищни, национални програми и проекти Дейност на училищното настоятелство 2. Педагогическо взаимодействие училище семейство участие в програми и проекти. 2,0 Има създадено училищно настоятелство, но през учебната година няма реализирана дейност. Показатели за измерване на равнището на стигнатото качество програми, кандидатства с разработени проекти, но няма класирани такива (училищни, национални, европейски, други международни). Има създадено училищно настоятелство, но през учебната година епизодично реализира дейност инициатива на ръководството на училището. 9 програми, има разработени и класирани проекти (училищни, национални, европейски, други международни) най-малко 2 броя. Училищното настоятелство осигурява допълнителни финансови и материални сства, дмага и участва в дейности, организирани от училището. Родителите не са Има изграден Има изграден Има изграден програми, има разработени и класирани проекти (училищни, национални, европейски, други международни) 3 и вече броя. Училищното настоятелство има съществен принос в осигуряването на допълнителни финансови и материални сства, дмага и участва в дейности, организирани от училището, включва се в дейности за борба с тютюнопушенето, наркоманията, агресията и др., дмага социално слаби ученици. 18. информирани за информационен кът с информационен кът с информационен кът с учебните планове и учебните планове учебните планове учебните планове програми специалности, специалности, специалности, родителите са зазнати сочени са сайтовете, от сочени са сайтовете, от специалности, на родителска среща с които родителите могат да които родителите могат за училищния учебен план. се зазнаят с ДОС, с да се зазнаят с ДОС, с

10 критериите Относителен дял на успешно ложилите държавните зрелостни изпити от допуснатите % 2. Педагогическо взаимодействие с всички заинтересовани Показатели за измерване на равнището на стигнатото качество организираните от Родителите са националните изпитни националните изпитни училището информирани за програми, с учебните програми, с учебните извънкласни планираните извънкласни програми за целия етап на програми за целия етап дейности и не са дейности, но не проявяват обучение и с училищните на обучение и с мотивирани за интерес. учебни планове. училищните учебни участие в тях. Родителите са планове. Цялата информирани за информация за учебната планираните извънкласни документация дейности, проявяват изучаваните в училището интерес и дмагат специалности е организацията и провеждането им. 2,0 2,0 От 20% до 39%. От 40% до 59%. От 60% до 84%. Училището не взаимодейства с всички заинтересовани страни на местно и регионално Училището взаимодейства с всички заинтересовани страни на местно и регионално равнище за Училището активно взаимодейства с всички заинтересовани страни на местно и регионално налична и на сайта на училището. Родителите са информирани за планираните извънкласни дейности и чрез училищния сайт, проявяват интерес и участват в организирането и провеждането им. От 85% до 100%. Училището много активно участва в процеса на взаимодействие с всички заинтересовани страни на 10

11 20. критериите страни на местно и регионално равнище равнище. Показатели за измерване на равнището на стигнатото качество вишаване на качеството на образованието. равнище за вишаване на качеството на образованието. местно и регионално равнище за вишаване на качеството на образованието, за модернизиране на материално-техническата база на училището и др. 2,0 11

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ с. Черна гора, ул. В. Левски 1, Утвърждавам: Анета Делчева Директор на ОУ Св. св. Кирил

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ с. Черна гора, ул. В. Левски 1,   Утвърждавам: Анета Делчева Директор на ОУ Св. св. Кирил ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ с. Черна гора, ул. В. Левски 1, e-mail: oucgora@abv.bg Утвърждавам: Анета Делчева Директор на ОУ Св. св. Кирил и Методий Заповед 5/ 15.02017г. МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ АНГЕЛ КЪНЧЕВ - РУСЕ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО УВОД С тези мерки се цели да се подобряват непрекъснато условията

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ АНГЕЛ КЪНЧЕВ - РУСЕ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО УВОД С тези мерки се цели да се подобряват непрекъснато условията ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ АНГЕЛ КЪНЧЕВ - РУСЕ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО УВОД С тези мерки се цели да се подобряват непрекъснато условията и редът за разработване на ефективна вътрешна училищна

Подробно

Мерки за повишаване качеството на образованието

Мерки за повишаване качеството на образованието ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ГРАД ХАСКОВО 6300, гр. Хасково,бул. Г.С.Раковски 24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: Тонка Ченгелова Директор МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА

Подробно

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗИОНЕН. ЗА г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ЦЕЛ

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗИОНЕН. ЗА г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ЦЕЛ ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗИОНЕН. ЗА г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ЦЕЛ НА САМООЦЕНЯВАНЕТО 1. Основни цели 2. Специфични цели

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ гр. ВАРНА бул. Сливница 189, тел: ; факс: ; tcc_varna

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ гр. ВАРНА бул. Сливница 189, тел: ; факс: ;   tcc_varna ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ гр. ВАРНА бул. Сливница 189, тел: 756-756; факс:745-937; e-mail: tcc_varna@yahoo.com Утвърдил:... Мария Петрова Директор на ПГСАГ

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. България 22 Тел , факс Е-mail:

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. България 22 Тел , факс Е-mail: УТВЪРДИЛ:. ЕМИЛ АНДОНОВ Директор на СУ Ст.Караджа МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 2018/2019 Г. 1 I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Управлението на образователно-възпитателния процес в СУ Ст.Караджа е

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ГЕН. ВЛАДИМИР ЗАИМОВ - гр. СОПОТ 4330 гр. Сопот, ул. Иван Вазов 1, тел./факс: /03134/ 8

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ГЕН. ВЛАДИМИР ЗАИМОВ - гр. СОПОТ 4330 гр. Сопот, ул. Иван Вазов 1, тел./факс: /03134/ 8 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ГЕН. ВЛАДИМИР ЗАИМОВ - гр. СОПОТ 4330 гр. Сопот, ул. Иван Вазов 1, тел./факс: /03134/ 83-31, 83-32, e-mail: pgzaimov@yahoo.com УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР:

Подробно

СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. "Евл. Георгиев" 34, тел.: , факс: ,

СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. Евл. Георгиев 34, тел.: , факс: , СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. "Евл. Георгиев" 34, тел.:866-12-71, факс:963-34-83, e-mail: sgcag_botev@abv.bg www. sgcag.info Утвърждавам!:... инж. Доротея

Подробно

План квалификация

План квалификация Основно училище Васил Левски с.торос общ.луковит УТВЪРЖДАВАМ: Директор:/Валя Неева/ ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА І. ЦЕЛИ ОСНОВНА ЦЕЛ: Постигане на съизмеримост с европейските

Подробно

Full page photo print

Full page photo print ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на учениците Принципи: І. Всеки ученик може да бъде отличник! 1. Да открием тази област, в която даденият ученик е добър; 2. Да му помогнем да се превърне в отличник

Подробно

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 e-mail:toros07@mail.bg,служ.тел.0893328108 http://www.oulevski.com УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: /Д.Кътовска/ ПРОГРАМА ЗА

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД бул. Васил Левски 60 тел

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД бул. Васил Левски 60 тел УТВЪРЖДАВАМ:.. Димитрина Иванова Директор на ПГТЛП Гоце Делчев, гр. Благоевград ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА I.

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ 6000 Стара Загора, ул. Ген. Гурко 102, тел.:/042/ дирекция, зам.дирекция; канцелария; souv

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ 6000 Стара Загора, ул. Ген. Гурко 102, тел.:/042/ дирекция, зам.дирекция; канцелария;  souv СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ 6000 Стара Загора, ул. Ген. Гурко 102, тел.:/042/ 68-07-15-дирекция, 68-13-50-зам.дирекция; 26-40-97-канцелария; www.suvazov.bg УТВЪРДИЛ: Динко Цвятков Директор на СУ Иван Вазов

Подробно

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за превенция на ранното напускане на училище ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ГРАД ХАСКОВО 6300, гр. Хасково,бул. Г.С.Раковски 24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: Тонка Ченгелова 1 / 6 Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

Подробно

Проект BG05M2OP „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични зна

Проект BG05M2OP „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични зна Проект BG05M2OP001-2.004-0004 Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) фаза 1 Информация

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/05.12.2017 г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ ЗА УЧЕБНАТА 2017/ 2018 ГОДИНА Планът за училищния

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ; tcc_var

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ;   tcc_var ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: 756-756; тел./факс:745-937; e-mail: tcc_varna@yahoo.com Училищен план за насърчаване и повишаване

Подробно

<4D F736F F D CDCF2020C8D220F4E8F0ECE820E220F3F7E8EBE8F9E020E820F3F7E8F2E5EBE820E220C8D220F4E8F0ECE8>

<4D F736F F D CDCF2020C8D220F4E8F0ECE820E220F3F7E8EBE8F9E020E820F3F7E8F2E5EBE820E220C8D220F4E8F0ECE8> Приложение 15 към т. 1, буква п НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ИТ ФИРМИ В УЧИЛИЩА И УЧИТЕЛИ В ИТ ФИРМИ 1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА Бързите технологични промени и дигитализацията променят всички ежедневни и професионални

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ Габрово,

Подробно

Powered by TCPDF (

Powered by TCPDF ( Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) I. Основни приоритети в дейността на училището: 1.Обучение и възпитание ориентирани към всеки ученик. 2. Повишаване на на функционалната грамотност на обучаваните; постигане

Подробно

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1)

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1) СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ за учебната 2016/2017 г. Приет на заседание на ПС с Протокол 18/ 07.09.2016 г. Планът за училищния тормоз

Подробно

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ СУ ОТЕЦ ПАИСИЙ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ 6600 гр. Кърджали e-mail: otec_paisii@mail.bg ул. Отец Паисий 12 www.paisii-kardjali.com Утвърдил:... Директор: Златко Атанасов ГОДИШЕН ПЛАН НА МЕТОДИЧЕСКО

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ВАРНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПТГ - ВАРНА ЗА УЧЕБНАТА 2018 / 2019 год. 1

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ВАРНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПТГ - ВАРНА ЗА УЧЕБНАТА 2018 / 2019 год. 1 ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ВАРНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПТГ - ВАРНА ЗА УЧЕБНАТА 2018 / 2019 год. 1 Училищната програма за превенция на ранното напускане на ученици

Подробно

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ СУ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ ОТЕЦ ПАИСИЙ 6600 гр. Кърджали e-mail: otec_paisii@mail.bg ул. Отец Паисий 12 www.paisii-kardjali.com Утвърдил:... Директор: Златко Атанасов ГОДИШЕН ПЛАН НА МЕТОДИЧЕСКО

Подробно

№_

№_ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧЛ. 22, АЛ. 7 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ Критерии Показатели Максимална оценка в точки Минимална оценка в точки

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6 ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2019-2020 Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 620 от Протокол 50 от 04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г.

Подробно

<4D F736F F D203720CDCF20C8CAD220E220F1E8F1F2E5ECE0F2E020EDE020EFF0E5E4F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20E820F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20EEE1F0E0E7E

<4D F736F F D203720CDCF20C8CAD220E220F1E8F1F2E5ECE0F2E020EDE020EFF0E5E4F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20E820F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20EEE1F0E0E7E Приложение 7 към т. 1, буква ж НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ" 1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА Достъпът до информационните

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ 2017-2018 учебна година Настоящата Програма е приета

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\343\360\340\354\ doc)

(Microsoft Word - \357\360\356\343\360\340\354\ doc) ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ СЕЛСКО СТОПАНСТВО ПРОФ. ИВАН ИВАНОВ ул. Вл. Стойчев 1 Директор: тел. 06514-3116 e-mail: pgssdd@abv.bg Долни Дъбник 5870 Администрация: тел./факс 06514-3112 web: pgss-dd.com ПРОГРАМА

Подробно

Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/ УТВЪРЖД

Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/ УТВЪРЖД Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/6 47 87 e-mail:sskm12@abv.bg http://www.susskm.com УТВЪРЖДАВАМ: МАЯ КРАЕВА Директор на СУ Св.св.Кирил и Методий

Подробно