О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А ПРОТОКОЛ за разглеждане на ценовите предложения На г. в 11:00 часа, в зала 1 в сградата на Община Стара З

Размер: px
Започни от страница:

Download "О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А ПРОТОКОЛ за разглеждане на ценовите предложения На г. в 11:00 часа, в зала 1 в сградата на Община Стара З"

Препис

1 О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А ПРОТОКОЛ за разглеждане на ценовите предложения На г. в 11:00 часа, в зала 1 в сградата на Община Стара Загора се проведе открито заседание на комисията за разглеждане и оценка на офертите назначена със Заповед / г на Кмета на Община Стара Загора за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Ново строителство, основен ремонт, рехабилитация, реконструкция, текущ ремонт на уличната мрежа, общинските пътища, републикански пътища /при споразумителен протокол с фонд Републиканска пътна инфраструктура/, текущ ремонт и ново строителство на асфалтови тротоарни настилки и други съпътстващи дейности на територията на Община Стара Загора. Комисията заседава в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Янчо Калоянов Заместник-кмет Устройство на територията, строителство и инвестиции ; ЧЛЕНОВЕ: 1. инж. Веска Узунова Директор Дирекция Строителство и инвестиции ; 2. инж. Добромир Дерменджиев ръководител звено Инвеститорски контрол ; 3. инж. Димитър Ролев главен специалист в отдел Инвестиции и управление на проекти ; 4. Мария Боянова Началник отдел Обществени поръчки. На заседанието присъстват представители на участниците Пътища Пловдив АД, гр. Пловдив, Трейс Груп Холд АД, гр. София, ДЗЗД Улици Стара Загора, гр. Сливен и Щрабаг ЕАД, гр. София. Председателят на ко мисията обяви допуснатите до отваряне на ценовите предложения участници. Комисията пристъпи към отваряне на плика с надпис Предлагани ценови параметри от офертите на участниците по реда на тяхното постъпване и обяви предложените от тях цени, както следва: 1. Участник Пътища Пловдив АД, гр. Пловдив. Предлаганите от участника единични цени за изпълнение на поръчката без ДДС са както следва: 1

2 Наименование на работите М-ка Цена в лв. без ДДС таблица 1: Раздел А : Ново строителство 1 ЗЕМНИ РАБОТИ Комбиниран изкоп в земни почви и натоварване - машинно и ръчно м Изкоп в скални почви м Изкоп с огр.ширина до 1,2 м Изкоп с огр.ширина от 1,2 до 4м м Изкоп хумус за банкети м Изкоп за пътни окопи / канавки/ м Тесен изкоп за бордюри и натоварване м Транспорт на земни /скални/ маси на депо т/км Обратно засипване с хумус м ПЪТНИ РАБОТИ Подготовка на земна основа за /пътно/ улично платно Подготовка на основа за тротоари Доставка и направа на стабилизиран насип (зона А) 0,50 м. Доставка и направа на основа от трошен камъке = 250 Мра м 3 м Направа на насип на банкети м Направа насип от подходящ материал (без ст/та на материала) АСФАЛТОВИ РАБОТИ Доставка и полагане на долен основен пласт 17 от асфалтови смеси Е= 800 Мра, вкл. битумен разлив Доставка и полагане на неплътен 18 асфалтобетон Е =1000 Мра, вкл. битумен разлив Доставка и полагане на плътен асфалтобетон 19 Е =1200 Мра, вкл. битумен разлив ОТВОДНИТЕЛНИ РАБОТИ Направа на пласт от дрениращ материал /мита баластра/ Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (с подмяна на капак и гривна) м 3 т т т м 3 бр

3 Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (без подмяна на капак и гривна) Корекция УО >20см. с бетонова плоча (с подмяна на основа и решетки) Корекция УО >20см. с бетонова плоча (без подмяна на основа и решетки) Направа на нови РШ с дълбочина до 2 м /без Направа на нови РШ с дълбочина до 3 м /без Направа на нови РШ с дълбочина до 4 м /без Доставка и монтаж на канализационни тръби от гофриран полиетилен PE Ф315 SN8 бр бр бр бр бр бр м Направа на дренаж от тръби PVC ф200 м Доставка и монтаж водопроводни тръби ПЕВП с включени фасонни части Ф90 Доставка и монтаж водопроводни тръби ПЕВП с включени фасонни части Ф110 ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ Доставка и полагане на видими бетонови бордюри /включително основа от бетон/: м м бетонови бордюри 8/16/50 м бетонови бордюри 15/25/ бетонови бордюри 18/35/ Доставка и полагане на направляващи 35 бетонови ивици 20/10 /включително основа м от бетон/ 18.3 Направа (ремонт) бетонови настилки бетон 36 м клас С16/20 (В20) /вкл.д-ка на бетон/ Доставка и монтаж на арматура клас АІ и АІІІ за бетонова настилка Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък плочи 40/40 см, сиви с деб.4 см върху пясък и ВЦ разтвор и в/у бетон плочи бехатон, сиви с деб.6 см Направа (изкърпване) площи с бетонови плочи бехатон, сиви с деб.8 см плочи 40/40, цветни с деб.4 см плочи бехатон, цветни с деб.6 см кг м Направа пясъчни площадки за тротоари м

4 Добавка за направа на тротоарна настилка с цим.замазка ДРУГИ РАБОТИ Облицовка на отводнителни канавки с бетонови плочи 0,40 / 0,40 м Доставка и монтаж на еластична предпазна ограда Доставка и монтаж на ограничителни пешеходни огради Двукратно боядисване на еластични огради, парапети на пътни съоръжения, предпазни пешеходни огради Почистване и профилиране на пътни окопи машинно Почистване и профилиране на пътни окопи ръчно Направа на облицовъчни пътни окопи (канавки) вкл. кофраж и бетон клас С25/30- изляти на място Почистване и изкореняване на храсти и дървета с диаметър до 10 см м` м` м` м` м` Изсичане и кубиране на единични дървета м Геомрежа за стабилизиране на земна основа 50 kn/m Геотекстил за дренажни функции 300 гр/м ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ Направа на тръбни стоманобетонови водостоци с отвор Ø 500 мм Направа на тръбни стоманобетонови водостоци с отвор Ø 1000 мм Направа на плочести водостоци, подпорни стени, мостови съоръжения: Доставка и полагане на бетон клас С16/20 (В 20) Доставка и полагане на бетон клас С20/25 (В 25) Доставка и полагане на бетон клас С25/30 (В 30) м` м` м 3 м 3 м Направа видим кофраж за съоръжения Доставка и монтаж на армировка клас АI и 63 кг АІІІ 1.62 Хидроизолация за мостове (модифициран 64 м битум и армировка от полиестерни влакна) Таблица 2 Раздел Б : Основен ремонт, рехабилитация и 4

5 реконструкция улични настилки - основни видове СМР: Наименование на работите М-ка Цена в лв. без ДДС ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ 1 Рязане асфалтова настилка с фугорез м Разваляне и натоварване на съществуваща асфалтобетонова настилка Разваляне и натоварване на стари бордюри м 1.76 Разваляне и натоварване на паважна 4 м настилка Разваляне и натоварване на тротоарна 5 м настилка Разбиване на бетон и натоварване на 6 м транспорт Извозване на строителни отпадъци т/км 0.33 ЗЕМНИ РАБОТИ 8 Изкоп в земни почви и натоварване м Комбиниран изкоп в земни почви и натоварване - машинно и ръчно м Изкоп в скални почви м Изкоп с огр.ширина до 1,2 м Изкоп с огр.ширина от 1,2 до 4м м Изкоп хумус за банкети м Обратно засипване с хумус м Изкоп за канавки м Тесен изкоп за бордюри и натоварване м Направа на насип на банкети м Транспорт на земни /скални/ маси на депо т/км 0.24 ПЪТНИ РАБОТИ 19 Технологично фрезоване 2 Фрезоване на нарушена асфалтова 20 м повърхност Подготовка на земна основа за /пътно/улично 21 м платно Подготовка на основа за тротоари Доставка и направа на стабилизиран насип (зона А) 0,50 м. м

6 24 Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък Е = 250 Мра 25 Направа на насип на банкети м Направа насип от подходящ материал (без ст/та на материала) АСФАЛТОВИ РАБОТИ Доставка и полагане на долен основен пласт 27 от асфалтови смеси Е= 800 Мра, вкл. битумен разлив Доставка и полагане на неплътен 28 асфалтобетон Е =1000 Мра, вкл. битумен разлив Доставка и полагане на плътен асфалтобетон 29 Е =1200 Мра, вкл. битумен разлив ОТВОДНИТЕЛНИ РАБОТИ м 3 т м 3 т т Направа на пласт от дрениращ материал м Направа на единични бетонови дъждооттоци с чугунена решетка Направа на напречни бетонови дъждооттоци широчина 0,40 м, дълбочина до 1,20 м Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (с подмяна на капак и гривна) Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (без подмяна на капак и гривна) Корекция УО >20см. с бетонова плоча (с подмяна на основа и решетки) Корекция УО >20см. с бетонова плоча (без подмяна на основа и решетки) Направа на нови РШ с дълбочина до 2 м /без Направа на нови РШ с дълбочина до 3 м /без Направа на нови РШ с дълбочина до 4 м /без Доставка и монтаж на канализационни тръби от гофриран полиетилен PE Ф315 SN8 бр бр бр бр бр бр бр бр м м Направа на дренаж от тръби PVC ф200 м Доставка и монтаж водопроводни тръби ПЕВП с включени фасонни части Ф90 Доставка и монтаж водопроводни тръби ПЕВП с включени фасонни части Ф110 ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ Доставка и полагане на видими бетонови бордюри /включително основа от бетон/ м м бетонови бордюри 8/16/50 м бетонови бордюри 15/25/

7 46 бетонови бордюри 18/35/ Доставка и полагане на направляващи 47 бетонови ивици 20/10 /включително основа м от бетон/ 18.3 Направа (ремонт) бетонови настилки бетон 48 м клас В20, /вкл.д-ка на бетон/ Доставка и монтаж на арматура клас АІ и АІІІ за бетонова настилка Доставка и направа на основа за тротоарна настилка от тр.камък плочи 40/40 см, сиви с деб.4 см върху пясък и ВЦ разтвор и в/у бетон плочи бехатон, сиви с деб.6 см Направа (изкърпване) площи бетонови плочи бехатон, сиви с деб.8 см плочи 40/40, цветни с деб.4 см плочи бехатон, цветни с деб.6 см кг м Направа пясъчни площадки за тротоари м Пренареждане на бетонови плочи "бехатон" Пренареждане на улични бордюри 15/25 м Добавка за направа на тротоарна настилка с цим. замазка ДРУГИ РАБОТИ Облицовка на отводнителни окопи с бетонови плочи 0,40 / 0,40 м Доставка и монтаж на еластична предпазна ограда Доставка и монтаж на ограничителни пешеходни огради м2 м м Метален предпазен парапет, вкл. боядисване кг Двукратно боядисване на еластични огради, парапети на пътни съоръжения, предпазни пешеходни огради Почистване и профилиране на пътни окопи - ръчно Почистване и профилиране на пътни окопи - машинно Почистване и изкореняване на храсти и дървета с диаметър до 10 см м м Изсичане и кубиране на единични дървета м Геомрежа за стабилизиране на земна основа 50 kn/m

8 70 Геотекстил за дренажни функции 300 гр Ремонт на бетонови капаци на шахти 1,0 / 1,0 м (ЕVN, БТК и други) ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ Направа на тръбни стоманобетонови водостоци с отвор Ø 500 мм Направа на тръбни стоманобетонови водостоци с отвор Ø 1000 мм Направа на плочести водостоци, подпорни стени, мостови съоръжения: Доставка и полагане на бетон клас С16/20 (В 20) Доставка и полагане на бетон клас С20/25 (В 25) Доставка и полагане на бетон клас С25/30 (В 30) бр. м м м 3 м 3 м Направа видим кофраж за съоръжения Доставка и монтаж на армировка клас АІІІ кг Хидроизолация 1 пласт по стени Хидроизолация за мостове (модифициран битум и армировка от полиестерни влакна) Таблица 3 Раздел В : Текущ ремонт улични/пътни настилки основни видове СМР: Наименование на работите М-ка Цена в лв. без ДДС Подготовка на работния участък (включително изрязване асфалтобетон, почистване, извозване и др. - всичко необходимо) Доставка и полагане на асфалтобетон - плътна смес за горен пласт (24 кг/м2/1 см) тип А с дебелина мин.4 см и средно за участъка 5 см, вкл. битумен разлив за връзка и битумен разлив за стабилизиране Ремонт на паважна настилка всичко необходимо Таблица 4 8

9 Раздел Г : Ремонтни и възстановителни работи по отводнителните съоръжения на канализационната мрежа основни видове СМР Наименование на работите М-ка Цена в лв. без ДДС 1 2 Изкоп в земни почви с огр. ширина до 1,20 м и натоварване Изкоп в слабо скални почви с огр. ширина до 1,20 и натоварване м 3 м Транспорт на земни /скални/ маси на депо т/км Пясъчна подложка под и около тръби, вкл. уплътняване м Обратно засипване с инертни материли м Доставка и монтаж PVC тръби SN 8 ф200 х 5,9 мм, вкл. фасонни части Пробиване и замонолитване отвори до 25/ 25 в стом.бет. стени с деб. 10 см Доставка и монтаж на самонивелиращ се чугунен капак ф600 за ревизионна шахта - комплект Доставка и монтаж дъждоприемна шахта РР, вкл.чуг. решетка 300/ 500 мм С250, водоплътно тяло от РР/ полипропилен/ с утаителна част и кошница за едри отпадъци Доставка и монтаж дъждоприемна шахта РР, вкл.чуг. решетка 500/ 500 мм С250, водоплътно тяло от РР/ полипропилен/ с утаителна част и кошница за едри отпадъци Доставка и полагане улей бетонов с бетонна решетка Доставка и полагане улей полимербетон с чугунена решетка Доставка и монтаж на нова чугунена решетка 300/500 мм, клас на натоварване С 250 Доставка и монтаж на нова чугунена решетка 500/500 мм, клас на натоварване С 250 Доставка и монтаж пожарен хидрант надземен м бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр

10 16 17 Корекция ниво на капак на ревизионна шахта при асфалтови настилки Корекция ниво на решетка на уличен отток при асфалтови настилки бр. бр Корекция ниво на тротоарен спирателен кран бр Демонтаж решетка на улична дъждоприемна 19 бр. шахта Доставка и монтаж чугунен капак с гривна 20 бр. обикновен Машинно почистване на ДШ и 21 дъждоприемни улеи с намалена хидравлична мчас проводимост Таблица 5 Раздел Д : Полагане на пътна маркировка основни видове СМР: Наименование на работите М-ка Цена в лв. без ДДС Надлъжна и напречна пътна маркировка, стоп линии, насочващи стрелки, символи, букви и цифри, пешеходни пътеки, направляващи линии, площи забранени за движение и паркиране, напречна оптична и шумна маркировка: акрилатна боя без стъклени перли машинно акрилатна боя без стъклени перли ръчно акрилатна боя със стъклени перли машинно акрилатна боя със стъклени перли ръчно със студен шприц пластик бял със студен шприц пластик цветен Термопластична пътна маркировка (релефна шумна маркировка) Светлоотразителни пътни кабари бр Машинно отстраняване на пътна маркировка Точкуване на пътна маркировка м Участник Трейс Груп Холд АД, гр. София. 10

11 Предлаганите от участника единични цени за изпълнение на поръчката без ДДС са както следва: Наименование на работите М-ка Цена в лв. без ДДС таблица 1: Раздел А : Ново строителство 1 ЗЕМНИ РАБОТИ Комбиниран изкоп в земни почви и натоварване - машинно и ръчно м Изкоп в скални почви м Изкоп с огр.ширина до 1,2 м Изкоп с огр.ширина от 1,2 до 4м м Изкоп хумус за банкети м Изкоп за пътни окопи / канавки/ м Тесен изкоп за бордюри и натоварване м Транспорт на земни /скални/ маси на депо т/км Обратно засипване с хумус м ПЪТНИ РАБОТИ Подготовка на земна основа за /пътно/ улично платно Подготовка на основа за тротоари Доставка и направа на стабилизиран насип (зона А) 0,50 м. Доставка и направа на основа от трошен камъке = 250 Мра м 3 10 м Направа на насип на банкети м Направа насип от подходящ материал (без ст/та на материала) АСФАЛТОВИ РАБОТИ Доставка и полагане на долен основен пласт 17 от асфалтови смеси Е= 800 Мра, вкл. битумен разлив Доставка и полагане на неплътен 18 асфалтобетон Е =1000 Мра, вкл. битумен разлив Доставка и полагане на плътен асфалтобетон 19 Е =1200 Мра, вкл. битумен разлив 20 ОТВОДНИТЕЛНИ РАБОТИ Направа на пласт от дрениращ материал /мита баластра/ м 3 4 т 87 т т м

12 Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (с подмяна на капак и гривна) Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (без подмяна на капак и гривна) Корекция УО >20см. с бетонова плоча (с подмяна на основа и решетки) Корекция УО >20см. с бетонова плоча (без подмяна на основа и решетки) Направа на нови РШ с дълбочина до 2 м /без Направа на нови РШ с дълбочина до 3 м /без Направа на нови РШ с дълбочина до 4 м /без Доставка и монтаж на канализационни тръби от гофриран полиетилен PE Ф315 SN8 бр бр 95 бр бр бр бр бр м Направа на дренаж от тръби PVC ф200 м Доставка и монтаж водопроводни тръби ПЕВП с включени фасонни части Ф90 Доставка и монтаж водопроводни тръби ПЕВП с включени фасонни части Ф110 ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ Доставка и полагане на видими бетонови бордюри /включително основа от бетон/: м бетонови бордюри 8/16/50 м бетонови бордюри 15/25/ бетонови бордюри 18/35/ Доставка и полагане на направляващи 35 бетонови ивици 20/10 /включително основа м от бетон/ Направа (ремонт) бетонови настилки бетон 36 клас С16/20 (В20) /вкл.д-ка на бетон/ м Доставка и монтаж на арматура клас АІ и АІІІ за бетонова настилка Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък плочи 40/40 см, сиви с деб.4 см върху пясък и ВЦ разтвор и в/у бетон плочи бехатон, сиви с деб.6 см Направа (изкърпване) площи с бетонови плочи бехатон, сиви с деб.8 см плочи 40/40, цветни с деб.4 см плочи бехатон, цветни с деб.6 см кг 1.63 м

13 44 Направа пясъчни площадки за тротоари м Добавка за направа на тротоарна настилка с цим.замазка ДРУГИ РАБОТИ Облицовка на отводнителни канавки с бетонови плочи 0,40 / 0,40 м Доставка и монтаж на еластична предпазна ограда Доставка и монтаж на ограничителни пешеходни огради Двукратно боядисване на еластични огради, парапети на пътни съоръжения, предпазни пешеходни огради Почистване и профилиране на пътни окопи машинно Почистване и профилиране на пътни окопи ръчно Направа на облицовъчни пътни окопи (канавки) вкл. кофраж и бетон клас С25/30- изляти на място Почистване и изкореняване на храсти и дървета с диаметър до 10 см м` 36 м` м` 3 м` 4.97 м` Изсичане и кубиране на единични дървета м Геомрежа за стабилизиране на земна основа 50 kn/m Геотекстил за дренажни функции 300 гр/м ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ Направа на тръбни стоманобетонови водостоци с отвор Ø 500 мм Направа на тръбни стоманобетонови водостоци с отвор Ø 1000 мм Направа на плочести водостоци, подпорни стени, мостови съоръжения: Доставка и полагане на бетон клас С16/20 (В 20) Доставка и полагане на бетон клас С20/25 (В 25) Доставка и полагане на бетон клас С25/30 (В 30) м` 125 м` 210 м м м Направа видим кофраж за съоръжения Доставка и монтаж на армировка клас АI и АІІІ Хидроизолация за мостове (модифициран битум и армировка от полиестерни влакна) кг

14 Таблица 2 Раздел Б : Основен ремонт, рехабилитация и реконструкция улични настилки - основни видове СМР: Наименование на работите М-ка Цена в лв. без ДДС ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ 1 Рязане асфалтова настилка с фугорез.99 2 Разваляне и натоварване на съществуваща асфалтобетонова настилка Разваляне и натоварване на стари бордюри м 1.9 Разваляне и натоварване на паважна 4 настилка 1.51 Разваляне и натоварване на тротоарна 5 настилка 1.9 Разбиване на бетон и натоварване на 6 транспорт м Извозване на строителни отпадъци т/км 0.34 ЗЕМНИ РАБОТИ 8 Изкоп в земни почви и натоварване м Комбиниран изкоп в земни почви и натоварване - машинно и ръчно м Изкоп в скални почви м Изкоп с огр.ширина до 1,2 м Изкоп с огр.ширина от 1,2 до 4м м Изкоп хумус за банкети м Обратно засипване с хумус м Изкоп за канавки м Тесен изкоп за бордюри и натоварване м Направа на насип на банкети м Транспорт на земни /скални/ маси на депо т/км 0.34 ПЪТНИ РАБОТИ 19 Технологично фрезоване Фрезоване на нарушена асфалтова повърхност Подготовка на земна основа за /пътно/улично платно Подготовка на основа за тротоари

15 23 24 Доставка и направа на стабилизиран насип (зона А) 0,50 м. Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък Е = 250 Мра м м Направа на насип на банкети м Направа насип от подходящ материал (без ст/та на материала) АСФАЛТОВИ РАБОТИ Доставка и полагане на долен основен пласт 27 от асфалтови смеси Е= 800 Мра, вкл. битумен разлив Доставка и полагане на неплътен 28 асфалтобетон Е =1000 Мра, вкл. битумен разлив Доставка и полагане на плътен асфалтобетон 29 Е =1200 Мра, вкл. битумен разлив ОТВОДНИТЕЛНИ РАБОТИ м т т т Направа на пласт от дрениращ материал м Направа на единични бетонови дъждооттоци с чугунена решетка Направа на напречни бетонови дъждооттоци широчина 0,40 м, дълбочина до 1,20 м Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (с подмяна на капак и гривна) Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (без подмяна на капак и гривна) Корекция УО >20см. с бетонова плоча (с подмяна на основа и решетки) Корекция УО >20см. с бетонова плоча (без подмяна на основа и решетки) Направа на нови РШ с дълбочина до 2 м /без Направа на нови РШ с дълбочина до 3 м /без Направа на нови РШ с дълбочина до 4 м /без Доставка и монтаж на канализационни тръби от гофриран полиетилен PE Ф315 SN8 бр бр 190 бр бр бр бр бр бр м Направа на дренаж от тръби PVC ф200 м Доставка и монтаж водопроводни тръби ПЕВП с включени фасонни части Ф90 Доставка и монтаж водопроводни тръби ПЕВП с включени фасонни части Ф110 ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ Доставка и полагане на видими бетонови бордюри /включително основа от бетон/ м бетонови бордюри 8/16/50 м

16 45 бетонови бордюри 15/25/ бетонови бордюри 18/35/ Доставка и полагане на направляващи 47 бетонови ивици 20/10 /включително основа м от бетон/ Направа (ремонт) бетонови настилки бетон 48 клас В20, /вкл.д-ка на бетон/ м Доставка и монтаж на арматура клас АІ и АІІІ за бетонова настилка Доставка и направа на основа за тротоарна настилка от тр.камък плочи 40/40 см, сиви с деб.4 см върху пясък и ВЦ разтвор и в/у бетон плочи бехатон, сиви с деб.6 см Направа (изкърпване) площи бетонови плочи бехатон, сиви с деб.8 см плочи 40/40, цветни с деб.4 см плочи бехатон, цветни с деб.6 см кг 1.63 м Направа пясъчни площадки за тротоари м Пренареждане на бетонови плочи "бехатон" Пренареждане на улични бордюри 15/25 м Добавка за направа на тротоарна настилка с цим. замазка ДРУГИ РАБОТИ Облицовка на отводнителни окопи с бетонови плочи 0,40 / 0,40 м Доставка и монтаж на еластична предпазна ограда Доставка и монтаж на ограничителни пешеходни огради 4.99 м м м Метален предпазен парапет, вкл. боядисване кг Двукратно боядисване на еластични огради, парапети на пътни съоръжения, предпазни пешеходни огради Почистване и профилиране на пътни окопи - ръчно Почистване и профилиране на пътни окопи - машинно Почистване и изкореняване на храсти и дървета с диаметър до 10 см 5.52 м 4.99 м Изсичане и кубиране на единични дървета м

17 69 Геомрежа за стабилизиране на земна основа 50 kn/m Геотекстил за дренажни функции 300 гр Ремонт на бетонови капаци на шахти 1,0 / 1,0 м (ЕVN, БТК и други) ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ Направа на тръбни стоманобетонови водостоци с отвор Ø 500 мм Направа на тръбни стоманобетонови водостоци с отвор Ø 1000 мм Направа на плочести водостоци, подпорни стени, мостови съоръжения: Доставка и полагане на бетон клас С16/20 (В 20) Доставка и полагане на бетон клас С20/25 (В 25) Доставка и полагане на бетон клас С25/30 (В 30) бр м м м м Направа видим кофраж за съоръжения Доставка и монтаж на армировка клас АІІІ кг Хидроизолация 1 пласт по стени Хидроизолация за мостове (модифициран битум и армировка от полиестерни влакна) Таблица 3 Раздел В : Текущ ремонт улични/пътни настилки основни видове СМР: Наименование на работите М-ка Цена в лв. без ДДС Подготовка на работния участък (включително изрязване асфалтобетон, почистване, извозване и др. - всичко необходимо) Доставка и полагане на асфалтобетон - плътна смес за горен пласт (24 кг/м2/1 см) тип А с дебелина мин.4 см и средно за участъка 5 см, вкл. битумен разлив за връзка и битумен разлив за стабилизиране Ремонт на паважна настилка всичко необходимо

18 Таблица 4 Раздел Г : Ремонтни и възстановителни работи по отводнителните съоръжения на канализационната мрежа основни видове СМР Наименование на работите М-ка Цена в лв. без ДДС 1 2 Изкоп в земни почви с огр. ширина до 1,20 м и натоварване Изкоп в слабо скални почви с огр. ширина до 1,20 и натоварване м м Транспорт на земни /скални/ маси на депо т/км Пясъчна подложка под и около тръби, вкл. уплътняване м Обратно засипване с инертни материли м Доставка и монтаж PVC тръби SN 8 ф200 х 5,9 мм, вкл. фасонни части Пробиване и замонолитване отвори до 25/ 25 в стом.бет. стени с деб. 10 см Доставка и монтаж на самонивелиращ се чугунен капак ф600 за ревизионна шахта - комплект Доставка и монтаж дъждоприемна шахта РР, вкл.чуг. решетка 300/ 500 мм С250, водоплътно тяло от РР/ полипропилен/ с утаителна част и кошница за едри отпадъци 5.12 бр. 12 бр. 590 бр Доставка и монтаж дъждоприемна шахта РР, вкл.чуг. решетка 500/ 500 мм С250, водоплътно тяло от РР/ полипропилен/ с утаителна част и кошница за едри отпадъци бр Доставка и полагане улей бетонов с бетонна решетка Доставка и полагане улей полимербетон с чугунена решетка Доставка и монтаж на нова чугунена решетка 300/500 мм, клас на натоварване С 250 Доставка и монтаж на нова чугунена решетка 500/500 мм, клас на натоварване С 250 бр бр бр бр Доставка и монтаж пожарен хидрант бр

19 16 17 надземен Корекция ниво на капак на ревизионна шахта при асфалтови настилки Корекция ниво на решетка на уличен отток при асфалтови настилки бр бр Корекция ниво на тротоарен спирателен кран бр Демонтаж решетка на улична дъждоприемна 19 шахта бр Доставка и монтаж чугунен капак с гривна 20 обикновен бр. 155 Машинно почистване на ДШ и 21 дъждоприемни улеи с намалена хидравлична проводимост мчас Таблица 5 Раздел Д : Полагане на пътна маркировка основни видове СМР: Наименование на работите М-ка Цена в лв. без ДДС Надлъжна и напречна пътна маркировка, стоп линии, насочващи стрелки, символи, букви и цифри, пешеходни пътеки, направляващи линии, площи забранени за движение и паркиране, напречна оптична и шумна маркировка: акрилатна боя без стъклени перли машинно акрилатна боя без стъклени перли ръчно акрилатна боя със стъклени перли машинно акрилатна боя със стъклени перли ръчно със студен шприц пластик бял със студен шприц пластик цветен Термопластична пътна маркировка (релефна шумна маркировка) Светлоотразителни пътни кабари бр Машинно отстраняване на пътна маркировка Точкуване на пътна маркировка м

20 3. Участник ДЗЗД Улици Стара Загора, гр. Сливен. Предлаганите от участника единични цени за изпълнение на поръчката без ДДС са както следва: Наименование на работите М-ка Цена в лв. без ДДС таблица 1: Раздел А : Ново строителство 1 ЗЕМНИ РАБОТИ Комбиниран изкоп в земни почви и натоварване - машинно и ръчно м Изкоп в скални почви м Изкоп с огр.ширина до 1,2 м Изкоп с огр.ширина от 1,2 до 4м м Изкоп хумус за банкети м Изкоп за пътни окопи / канавки/ м Тесен изкоп за бордюри и натоварване м Транспорт на земни /скални/ маси на депо т/км Обратно засипване с хумус м ПЪТНИ РАБОТИ Подготовка на земна основа за /пътно/ улично платно 2 11 Подготовка на основа за тротоари Доставка и направа на стабилизиран насип (зона А) 0,50 м. Доставка и направа на основа от трошен камъке = 250 Мра м 3 9 м Направа на насип на банкети м Направа насип от подходящ материал (без ст/та на материала) АСФАЛТОВИ РАБОТИ Доставка и полагане на долен основен пласт 17 от асфалтови смеси Е= 800 Мра, вкл. битумен разлив Доставка и полагане на неплътен 18 асфалтобетон Е =1000 Мра, вкл. битумен разлив Доставка и полагане на плътен асфалтобетон 19 Е =1200 Мра, вкл. битумен разлив ОТВОДНИТЕЛНИ РАБОТИ м т 94 т 114 т

21 Направа на пласт от дрениращ материал /мита баластра/ Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (с подмяна на капак и гривна) Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (без подмяна на капак и гривна) Корекция УО >20см. с бетонова плоча (с подмяна на основа и решетки) Корекция УО >20см. с бетонова плоча (без подмяна на основа и решетки) Направа на нови РШ с дълбочина до 2 м /без Направа на нови РШ с дълбочина до 3 м /без Направа на нови РШ с дълбочина до 4 м /без Доставка и монтаж на канализационни тръби от гофриран полиетилен PE Ф315 SN8 м 3 25 бр бр 68 бр бр бр 722 бр бр 1159 м Направа на дренаж от тръби PVC ф200 м Доставка и монтаж водопроводни тръби ПЕВП с включени фасонни части Ф90 Доставка и монтаж водопроводни тръби ПЕВП с включени фасонни части Ф110 ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ Доставка и полагане на видими бетонови бордюри /включително основа от бетон/: м бетонови бордюри 8/16/50 м бетонови бордюри 15/25/ бетонови бордюри 18/35/50 5 Доставка и полагане на направляващи 35 бетонови ивици 20/10 /включително основа м 17.5 от бетон/ Направа (ремонт) бетонови настилки бетон 36 клас С16/20 (В20) /вкл.д-ка на бетон/ м Доставка и монтаж на арматура клас АІ и АІІІ за бетонова настилка Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък плочи 40/40 см, сиви с деб.4 см върху пясък и ВЦ разтвор и в/у бетон плочи бехатон, сиви с деб.6 см Направа (изкърпване) площи с бетонови плочи бехатон, сиви с деб.8 см плочи 40/40, цветни с деб.4 см кг 1.79 м

22 43 плочи бехатон, цветни с деб.6 см Направа пясъчни площадки за тротоари м Добавка за направа на тротоарна настилка с цим.замазка ДРУГИ РАБОТИ Облицовка на отводнителни канавки с бетонови плочи 0,40 / 0,40 м Доставка и монтаж на еластична предпазна ограда Доставка и монтаж на ограничителни пешеходни огради Двукратно боядисване на еластични огради, парапети на пътни съоръжения, предпазни пешеходни огради Почистване и профилиране на пътни окопи машинно Почистване и профилиране на пътни окопи ръчно Направа на облицовъчни пътни окопи (канавки) вкл. кофраж и бетон клас С25/30- изляти на място Почистване и изкореняване на храсти и дървета с диаметър до 10 см м` 37 м` м` 2.9 м` 4.9 м` Изсичане и кубиране на единични дървета м Геомрежа за стабилизиране на земна основа 50 kn/m Геотекстил за дренажни функции 300 гр/м ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ Направа на тръбни стоманобетонови водостоци с отвор Ø 500 мм Направа на тръбни стоманобетонови водостоци с отвор Ø 1000 мм Направа на плочести водостоци, подпорни стени, мостови съоръжения: Доставка и полагане на бетон клас С16/20 (В 20) Доставка и полагане на бетон клас С20/25 (В 25) Доставка и полагане на бетон клас С25/30 (В 30) м` 130 м` 240 м м м Направа видим кофраж за съоръжения Доставка и монтаж на армировка клас АI и АІІІ Хидроизолация за мостове (модифициран битум и армировка от полиестерни влакна) кг

23 Таблица 2 Раздел Б : Основен ремонт, рехабилитация и реконструкция улични настилки - основни видове СМР: Наименование на работите М-ка Цена в лв. без ДДС ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ 1 Рязане асфалтова настилка с фугорез м Разваляне и натоварване на съществуваща асфалтобетонова настилка Разваляне и натоварване на стари бордюри м 1.4 Разваляне и натоварване на паважна 4 настилка 1.67 Разваляне и натоварване на тротоарна 5 настилка 1.58 Разбиване на бетон и натоварване на 6 транспорт м Извозване на строителни отпадъци т/км 0.34 ЗЕМНИ РАБОТИ 8 Изкоп в земни почви и натоварване м Комбиниран изкоп в земни почви и натоварване - машинно и ръчно м Изкоп в скални почви м Изкоп с огр.ширина до 1,2 м Изкоп с огр.ширина от 1,2 до 4м м Изкоп хумус за банкети м Обратно засипване с хумус м Изкоп за канавки м Тесен изкоп за бордюри и натоварване м Направа на насип на банкети м Транспорт на земни /скални/ маси на депо т/км 0.34 ПЪТНИ РАБОТИ 19 Технологично фрезоване Фрезоване на нарушена асфалтова повърхност Подготовка на земна основа за /пътно/улично платно

24 22 Подготовка на основа за тротоари Доставка и направа на стабилизиран насип (зона А) 0,50 м. Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък Е = 250 Мра м 3 12 м Направа на насип на банкети м Направа насип от подходящ материал (без ст/та на материала) АСФАЛТОВИ РАБОТИ Доставка и полагане на долен основен пласт 27 от асфалтови смеси Е= 800 Мра, вкл. битумен разлив Доставка и полагане на неплътен 28 асфалтобетон Е =1000 Мра, вкл. битумен разлив Доставка и полагане на плътен асфалтобетон 29 Е =1200 Мра, вкл. битумен разлив ОТВОДНИТЕЛНИ РАБОТИ м 3 4 т 84 т 122 т Направа на пласт от дрениращ материал м Направа на единични бетонови дъждооттоци с чугунена решетка Направа на напречни бетонови дъждооттоци широчина 0,40 м, дълбочина до 1,20 м Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (с подмяна на капак и гривна) Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (без подмяна на капак и гривна) Корекция УО >20см. с бетонова плоча (с подмяна на основа и решетки) Корекция УО >20см. с бетонова плоча (без подмяна на основа и решетки) Направа на нови РШ с дълбочина до 2 м /без Направа на нови РШ с дълбочина до 3 м /без Направа на нови РШ с дълбочина до 4 м /без Доставка и монтаж на канализационни тръби от гофриран полиетилен PE Ф315 SN8 бр бр 185 бр 100 бр 128 бр 55 бр 720 бр 860 бр 1100 м Направа на дренаж от тръби PVC ф200 м Доставка и монтаж водопроводни тръби ПЕВП с включени фасонни части Ф90 Доставка и монтаж водопроводни тръби ПЕВП с включени фасонни части Ф110 ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ м

25 Доставка и полагане на видими бетонови бордюри /включително основа от бетон/ 44 бетонови бордюри 8/16/50 м бетонови бордюри 15/25/ бетонови бордюри 18/35/50 6 Доставка и полагане на направляващи 47 бетонови ивици 20/10 /включително основа м 18 от бетон/ Направа (ремонт) бетонови настилки бетон 48 клас В20, /вкл.д-ка на бетон/ м Доставка и монтаж на арматура клас АІ и АІІІ за бетонова настилка Доставка и направа на основа за тротоарна настилка от тр.камък плочи 40/40 см, сиви с деб.4 см върху пясък и ВЦ разтвор и в/у бетон плочи бехатон, сиви с деб.6 см Направа (изкърпване) площи бетонови плочи бехатон, сиви с деб.8 см плочи 40/40, цветни с деб.4 см плочи бехатон, цветни с деб.6 см кг 1.75 м Направа пясъчни площадки за тротоари м Пренареждане на бетонови плочи "бехатон" Пренареждане на улични бордюри 15/25 м Добавка за направа на тротоарна настилка с цим. замазка ДРУГИ РАБОТИ Облицовка на отводнителни окопи с бетонови плочи 0,40 / 0,40 м Доставка и монтаж на еластична предпазна ограда Доставка и монтаж на ограничителни пешеходни огради 4.5 м м 54 м Метален предпазен парапет, вкл. боядисване кг Двукратно боядисване на еластични огради, парапети на пътни съоръжения, предпазни пешеходни огради Почистване и профилиране на пътни окопи - ръчно Почистване и профилиране на пътни окопи - машинно 5.3 м 5.5 м

26 67 Почистване и изкореняване на храсти и дървета с диаметър до 10 см Изсичане и кубиране на единични дървета м Геомрежа за стабилизиране на земна основа 50 kn/m 4 70 Геотекстил за дренажни функции 300 гр Ремонт на бетонови капаци на шахти 1,0 / 1,0 м (ЕVN, БТК и други) ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ Направа на тръбни стоманобетонови водостоци с отвор Ø 500 мм Направа на тръбни стоманобетонови водостоци с отвор Ø 1000 мм Направа на плочести водостоци, подпорни стени, мостови съоръжения: Доставка и полагане на бетон клас С16/20 (В 20) Доставка и полагане на бетон клас С20/25 (В 25) Доставка и полагане на бетон клас С25/30 (В 30) бр. 70 м м м м Направа видим кофраж за съоръжения Доставка и монтаж на армировка клас АІІІ кг Хидроизолация 1 пласт по стени Хидроизолация за мостове (модифициран битум и армировка от полиестерни влакна) 18 Таблица 3 Раздел В : Текущ ремонт улични/пътни настилки основни видове СМР: Наименование на работите М-ка Цена в лв. без ДДС 1 2 Подготовка на работния участък (включително изрязване асфалтобетон, почистване, извозване и др. - всичко необходимо) Доставка и полагане на асфалтобетон - плътна смес за горен пласт (24 кг/м2/1 см) тип А с дебелина мин.4 см и средно за участъка 5 см, вкл. битумен разлив за връзка и битумен разлив за стабилизиране

27 3 Ремонт на паважна настилка всичко необходимо Таблица 4 Раздел Г : Ремонтни и възстановителни работи по отводнителните съоръжения на канализационната мрежа основни видове СМР Наименование на работите М-ка Цена в лв. без ДДС 1 Изкоп в земни почви с огр. ширина до 1,20 м и натоварване м Изкоп в слабо скални почви с огр. ширина до 1,20 и натоварване м Транспорт на земни /скални/ маси на депо т/км Пясъчна подложка под и около тръби, вкл. уплътняване м Обратно засипване с инертни материли м Доставка и монтаж PVC тръби SN 8 ф200 х 5,9 мм, вкл. фасонни части Пробиване и замонолитване отвори до 25/ 25 в стом.бет. стени с деб. 10 см Доставка и монтаж на самонивелиращ се чугунен капак ф600 за ревизионна шахта - комплект Доставка и монтаж дъждоприемна шахта РР, вкл.чуг. решетка 300/ 500 мм С250, водоплътно тяло от РР/ полипропилен/ с утаителна част и кошница за едри отпадъци Доставка и монтаж дъждоприемна шахта РР, вкл.чуг. решетка 500/ 500 мм С250, водоплътно тяло от РР/ полипропилен/ с утаителна част и кошница за едри отпадъци Доставка и полагане улей бетонов с бетонна решетка Доставка и полагане улей полимербетон с чугунена решетка Доставка и монтаж на нова чугунена решетка 300/500 мм, клас на натоварване С 250 бр. 45 бр. 495 бр. 465 бр. 510 бр. 136 бр. 290 бр

28 Доставка и монтаж на нова чугунена решетка 500/500 мм, клас на натоварване С 250 Доставка и монтаж пожарен хидрант надземен Корекция ниво на капак на ревизионна шахта при асфалтови настилки Корекция ниво на решетка на уличен отток при асфалтови настилки бр. 320 бр. 650 бр. 85 бр Корекция ниво на тротоарен спирателен кран бр. 40 Демонтаж решетка на улична дъждоприемна 19 шахта бр. 12 Доставка и монтаж чугунен капак с гривна 20 обикновен бр. 175 Машинно почистване на ДШ и 21 дъждоприемни улеи с намалена хидравлична проводимост мчас 100 Таблица 5 Раздел Д : Полагане на пътна маркировка основни видове СМР: Наименование на работите М-ка Цена в лв. без ДДС Надлъжна и напречна пътна маркировка, стоп линии, насочващи стрелки, символи, букви и цифри, пешеходни пътеки, направляващи линии, площи забранени за движение и паркиране, напречна оптична и шумна маркировка: акрилатна боя без стъклени перли машинно акрилатна боя без стъклени перли ръчно акрилатна боя със стъклени перли машинно акрилатна боя със стъклени перли ръчно със студен шприц пластик бял със студен шприц пластик цветен Термопластична пътна маркировка (релефна шумна маркировка) 44 8 Светлоотразителни пътни кабари бр 15 9 Машинно отстраняване на пътна маркировка Точкуване на пътна маркировка м

29 4. Участник Щрабаг ЕАД, гр. София. Предлаганите от участника единични цени за изпълнение на поръчката без ДДС са както следва: Наименование на работите М-ка Цена в лв. без ДДС таблица 1: Раздел А : Ново строителство 1 ЗЕМНИ РАБОТИ Комбиниран изкоп в земни почви и натоварване - машинно и ръчно м Изкоп в скални почви м Изкоп с огр.ширина до 1,2 м Изкоп с огр.ширина от 1,2 до 4м м Изкоп хумус за банкети м Изкоп за пътни окопи / канавки/ м Тесен изкоп за бордюри и натоварване м Транспорт на земни /скални/ маси на депо т/км Обратно засипване с хумус м ПЪТНИ РАБОТИ Подготовка на земна основа за /пътно/ улично платно Подготовка на основа за тротоари Доставка и направа на стабилизиран насип (зона А) 0,50 м. Доставка и направа на основа от трошен камъке = 250 Мра м 3 8 м Направа на насип на банкети м Направа насип от подходящ материал (без ст/та на материала) АСФАЛТОВИ РАБОТИ Доставка и полагане на долен основен пласт 17 от асфалтови смеси Е= 800 Мра, вкл. битумен разлив Доставка и полагане на неплътен 18 асфалтобетон Е =1000 Мра, вкл. битумен разлив Доставка и полагане на плътен асфалтобетон 19 Е =1200 Мра, вкл. битумен разлив м т 114 т 134 т

30 ОТВОДНИТЕЛНИ РАБОТИ Направа на пласт от дрениращ материал 20 /мита баластра/ Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (с подмяна на капак и гривна) Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (без подмяна на капак и гривна) Корекция УО >20см. с бетонова плоча (с подмяна на основа и решетки) Корекция УО >20см. с бетонова плоча (без подмяна на основа и решетки) Направа на нови РШ с дълбочина до 2 м /без Направа на нови РШ с дълбочина до 3 м /без Направа на нови РШ с дълбочина до 4 м /без Доставка и монтаж на канализационни тръби от гофриран полиетилен PE Ф315 SN8 м бр 149 бр 99.9 бр 118 бр 59 бр 758 бр 909 бр м Направа на дренаж от тръби PVC ф200 м Доставка и монтаж водопроводни тръби ПЕВП с включени фасонни части Ф90 Доставка и монтаж водопроводни тръби ПЕВП с включени фасонни части Ф110 ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ Доставка и полагане на видими бетонови бордюри /включително основа от бетон/: м бетонови бордюри 8/16/50 м бетонови бордюри 15/25/ бетонови бордюри 18/35/50 2 Доставка и полагане на направляващи 35 бетонови ивици 20/10 /включително основа м 14 от бетон/ Направа (ремонт) бетонови настилки бетон 36 клас С16/20 (В20) /вкл.д-ка на бетон/ м Доставка и монтаж на арматура клас АІ и АІІІ за бетонова настилка Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък плочи 40/40 см, сиви с деб.4 см върху пясък и ВЦ разтвор и в/у бетон плочи бехатон, сиви с деб.6 см Направа (изкърпване) площи с бетонови плочи бехатон, сиви с деб.8 см кг 1.6 м

31 42 43 плочи 40/40, цветни с деб.4 см плочи бехатон, цветни с деб.6 см Направа пясъчни площадки за тротоари м Добавка за направа на тротоарна настилка с цим.замазка ДРУГИ РАБОТИ Облицовка на отводнителни канавки с бетонови плочи 0,40 / 0,40 м Доставка и монтаж на еластична предпазна ограда Доставка и монтаж на ограничителни пешеходни огради Двукратно боядисване на еластични огради, парапети на пътни съоръжения, предпазни пешеходни огради Почистване и профилиране на пътни окопи машинно Почистване и профилиране на пътни окопи ръчно Направа на облицовъчни пътни окопи (канавки) вкл. кофраж и бетон клас С25/30- изляти на място Почистване и изкореняване на храсти и дървета с диаметър до 10 см м` 38 м` м` 3 м` 5 м` Изсичане и кубиране на единични дървета м Геомрежа за стабилизиране на земна основа 50 kn/m Геотекстил за дренажни функции 300 гр/м ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ Направа на тръбни стоманобетонови водостоци с отвор Ø 500 мм Направа на тръбни стоманобетонови водостоци с отвор Ø 1000 мм Направа на плочести водостоци, подпорни стени, мостови съоръжения: Доставка и полагане на бетон клас С16/20 (В 20) Доставка и полагане на бетон клас С20/25 (В 25) Доставка и полагане на бетон клас С25/30 (В 30) м` 60 м` 102 м м м Направа видим кофраж за съоръжения Доставка и монтаж на армировка клас АI и АІІІ кг

32 64 Хидроизолация за мостове (модифициран битум и армировка от полиестерни влакна) 28 Таблица 2 Раздел Б : Основен ремонт, рехабилитация и реконструкция улични настилки - основни видове СМР: Наименование на работите М-ка Цена в лв. без ДДС ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ 1 Рязане асфалтова настилка с фугорез 2 Разваляне и натоварване на съществуваща асфалтобетонова настилка 2 3 Разваляне и натоварване на стари бордюри Разваляне и натоварване на паважна 4 настилка 3.3 Разваляне и натоварване на тротоарна 5 настилка 2 Разбиване на бетон и натоварване на 6 транспорт м Извозване на строителни отпадъци т/км 0.34 ЗЕМНИ РАБОТИ 8 Изкоп в земни почви и натоварване м Комбиниран изкоп в земни почви и натоварване - машинно и ръчно м Изкоп в скални почви м Изкоп с огр.ширина до 1,2 м Изкоп с огр.ширина от 1,2 до 4м м Изкоп хумус за банкети м Обратно засипване с хумус м Изкоп за канавки м Тесен изкоп за бордюри и натоварване м Направа на насип на банкети м Транспорт на земни /скални/ маси на депо т/км 0.34 ПЪТНИ РАБОТИ 19 Технологично фрезоване 2 20 Фрезоване на нарушена асфалтова повърхност

33 21 Подготовка на земна основа за /пътно/улично платно Подготовка на основа за тротоари Доставка и направа на стабилизиран насип (зона А) 0,50 м. Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък Е = 250 Мра м 3 12 м Направа на насип на банкети м Направа насип от подходящ материал (без ст/та на материала) АСФАЛТОВИ РАБОТИ Доставка и полагане на долен основен пласт 27 от асфалтови смеси Е= 800 Мра, вкл. битумен разлив Доставка и полагане на неплътен 28 асфалтобетон Е =1000 Мра, вкл. битумен разлив Доставка и полагане на плътен асфалтобетон 29 Е =1200 Мра, вкл. битумен разлив ОТВОДНИТЕЛНИ РАБОТИ м т 119 т 139 т Направа на пласт от дрениращ материал м Направа на единични бетонови дъждооттоци с чугунена решетка Направа на напречни бетонови дъждооттоци широчина 0,40 м, дълбочина до 1,20 м Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (с подмяна на капак и гривна) Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (без подмяна на капак и гривна) Корекция УО >20см. с бетонова плоча (с подмяна на основа и решетки) Корекция УО >20см. с бетонова плоча (без подмяна на основа и решетки) Направа на нови РШ с дълбочина до 2 м /без Направа на нови РШ с дълбочина до 3 м /без Направа на нови РШ с дълбочина до 4 м /без Доставка и монтаж на канализационни тръби от гофриран полиетилен PE Ф315 SN8 бр бр бр бр бр 20 бр 768 бр бр м Направа на дренаж от тръби PVC ф200 м Доставка и монтаж водопроводни тръби ПЕВП с включени фасонни части Ф90 Доставка и монтаж водопроводни тръби ПЕВП с включени фасонни части Ф110 м

34 ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ Доставка и полагане на видими бетонови бордюри /включително основа от бетон/ 44 бетонови бордюри 8/16/50 м бетонови бордюри 15/25/ бетонови бордюри 18/35/ Доставка и полагане на направляващи 47 бетонови ивици 20/10 /включително основа м 14 от бетон/ Направа (ремонт) бетонови настилки бетон 48 клас В20, /вкл.д-ка на бетон/ м Доставка и монтаж на арматура клас АІ и АІІІ за бетонова настилка Доставка и направа на основа за тротоарна настилка от тр.камък плочи 40/40 см, сиви с деб.4 см върху пясък и ВЦ разтвор и в/у бетон плочи бехатон, сиви с деб.6 см Направа (изкърпване) площи бетонови плочи бехатон, сиви с деб.8 см плочи 40/40, цветни с деб.4 см плочи бехатон, цветни с деб.6 см кг 1.6 м Направа пясъчни площадки за тротоари м Пренареждане на бетонови плочи "бехатон" Пренареждане на улични бордюри 15/25 м Добавка за направа на тротоарна настилка с цим. замазка ДРУГИ РАБОТИ Облицовка на отводнителни окопи с бетонови плочи 0,40 / 0,40 м Доставка и монтаж на еластична предпазна ограда Доставка и монтаж на ограничителни пешеходни огради 6 м2 21 м 48 м Метален предпазен парапет, вкл. боядисване кг Двукратно боядисване на еластични огради, парапети на пътни съоръжения, предпазни пешеходни огради Почистване и профилиране на пътни окопи - ръчно Почистване и профилиране на пътни окопи - машинно 6 м 6 м 4 34

35 67 Почистване и изкореняване на храсти и дървета с диаметър до 10 см Изсичане и кубиране на единични дървета м Геомрежа за стабилизиране на земна основа 50 kn/m Геотекстил за дренажни функции 300 гр Ремонт на бетонови капаци на шахти 1,0 / 1,0 м (ЕVN, БТК и други) ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ Направа на тръбни стоманобетонови водостоци с отвор Ø 500 мм Направа на тръбни стоманобетонови водостоци с отвор Ø 1000 мм Направа на плочести водостоци, подпорни стени, мостови съоръжения: Доставка и полагане на бетон клас С16/20 (В 20) Доставка и полагане на бетон клас С20/25 (В 25) Доставка и полагане на бетон клас С25/30 (В 30) бр. 80 м 108 м 120 м м м Направа видим кофраж за съоръжения Доставка и монтаж на армировка клас АІІІ кг Хидроизолация 1 пласт по стени Хидроизолация за мостове (модифициран битум и армировка от полиестерни влакна) 30 Таблица 3 Раздел В : Текущ ремонт улични/пътни настилки основни видове СМР: Наименование на работите М-ка Цена в лв. без ДДС 1 2 Подготовка на работния участък (включително изрязване асфалтобетон, почистване, извозване и др. - всичко необходимо) Доставка и полагане на асфалтобетон - плътна смес за горен пласт (24 кг/м2/1 см) тип А с дебелина мин.4 см и средно за участъка 5 см, вкл. битумен разлив за връзка и битумен разлив за стабилизиране

КСC_Tatarevo_LOT_2_.xls

КСC_Tatarevo_LOT_2_.xls Образец 6.1 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 2 / лот 2 - ул."пета";

Подробно

КСC_Tatarevo_LOT_4_.xls

КСC_Tatarevo_LOT_4_.xls Образец 6.1 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 4 / лот 4 ул."петдесет

Подробно

Microsoft Word - Нов Документ на Microsoft Word

Microsoft Word - Нов Документ на Microsoft Word КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Образец 6.1 Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 4 / лот 4 ул."петдесет

Подробно

КСC_Tatarevo_LOT_1_.xls

КСC_Tatarevo_LOT_1_.xls Образец 6.1 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 1 / лот 1 ул. Първа

Подробно

Обект: Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона Загоре улица о.т о.т.126- о.т.127; улица о.т о.т о.т. 132; улица

Обект: Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона Загоре улица о.т о.т.126- о.т.127; улица о.т о.т о.т. 132; улица Обект: Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона Загоре улица о.т. - о.т.1- о.т.; улица о.т. 10- о.т. - о.т. 1; улица о.т. - о.т. 18- о.т. 19; улица о.т. 1- о.т. 19- о.т. ; Паркинг в

Подробно

KSS_

KSS_ КОЛИЧЕСТВЕНО- СТОЙНОСТНА СМЕТКА Обект: Възстановяване на речен праг, част от колектор за битови отпадъчни води, кв.прогрес, гр.джебел и корекция на р.джебелска в обсег моста на път III 08 /Кърджали Момчилград/

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: Ремонт на открита спортна площадка в основно училище, с.нова Камена, община Тервел. Място за изпълнен

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: Ремонт на открита спортна площадка в основно училище, с.нова Камена, община Тервел. Място за изпълнен ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: Ремонт на открита спортна площадка в основно училище, с.нова Камена, община Тервел. Място за изпълнение: Спортна площадка в основно училище, с.нова Камена

Подробно

Л И Н Е Е Н Г Р А Ф И К ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ: РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ - ЕТАП 1." по ред I. Етап 1. ПОДГОТОВКА НА СТ

Л И Н Е Е Н Г Р А Ф И К ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ: РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ - ЕТАП 1. по ред I. Етап 1. ПОДГОТОВКА НА СТ Л И Н Е Е Н Г Р А Ф И К ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ: РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ - ЕТАП 1." по ред I. Етап 1. ПОДГОТОВКА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА И МОБИЛИЗАЦИЯ НА РЕСУРСИТЕ, след

Подробно

DOGOVOR _ Prilozenie 2

DOGOVOR _ Prilozenie 2 Приложение 3. ЕЛЕКТРОКОНСУЛТСТРОЙ ЕООД Анализи За образуването на ед.цени на видовете СМР Цена на чч -Труд Механизация ДСР Печалба 3,40 лв. 00% 50% 8% 0% АНАЛИЗ за м Разкъртване на тротоар Монтажник ч.ч.

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на общинска инфраструктура (улична мрежа и съоръжения към тях) на територията

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на общинска инфраструктура (улична мрежа и съоръжения към тях) на територията ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на общинска инфраструктура (улична мрежа и съоръжения към тях) на територията на Община Бобов дол за 209 г., чрез полагане на бетонова

Подробно

Microsoft Word - предложение наредба 2_MD -тодор.doc

Microsoft Word - предложение наредба 2_MD -тодор.doc ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Г А Б Р О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е от Таня Венкова Христова - Кмет на Община Габрово, ОТНОСНО: Приемане на Изменение и допълнение на Наредба 2 за използване и опазване на улиците, тротоарите,

Подробно

Приложение 4 - Количествена сметка Кандидат УРН на кандидата Идентификационен на проекта НЧ "Звезда-1950" /322/01308 Одобрени инвестиционни р

Приложение 4 - Количествена сметка Кандидат УРН на кандидата Идентификационен на проекта НЧ Звезда-1950 /322/01308 Одобрени инвестиционни р Приложение 4 - Количествена сметка Кандидат УРН на кандидата Идентификационен на проекта НЧ "Звезда-1950" 581438 21/322/01308 Одобрени инвестиционни разходи за проекта Одобрени разходи в лв. с ДДС 1 СМР:

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ^ У развитие на евро п ей ски СТРУКТУРНИ и СЕЛСКИТЕ РАИО( ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ - % ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАИОНИ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ^ У развитие на евро п ей ски СТРУКТУРНИ и СЕЛСКИТЕ РАИО( ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ - % ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАИОНИ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ^ У развитие на евро п ей ски СТРУКТУРНИ и СЕЛСКИТЕ РАИО( ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ - % ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАИОНИ 2014-2020 ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ

Подробно

ОБЕКТ: ОБЕКТ: Основен ремонт на ОУ Отец Паисий с прилежащото му дворно пространство; ПИ с идентификатор , в УПИ I за училище, в квар

ОБЕКТ: ОБЕКТ: Основен ремонт на ОУ Отец Паисий с прилежащото му дворно пространство; ПИ с идентификатор , в УПИ I за училище, в квар ОБЕКТ: ОБЕКТ: Основен ремонт на ОУ Отец Паисий с прилежащото му дворно пространство; ПИ с идентификатор 63427.2.4083, в УПИ I- 4083-за училище, в квартал 306, с административен адрес: ул. Александровска

Подробно

Microsoft Word - Нов Документ на Microsoft Word

Microsoft Word - Нов Документ на Microsoft Word Образец 61 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 3 / лот 3 ул"трета -

Подробно

Приложение към Ценово предложение ОБЕКТ: ОБЕКТ: Основен ремонт на ОУ Отец Паисий с прилежащото му дворно пространство; ПИ с идентификатор

Приложение към Ценово предложение ОБЕКТ: ОБЕКТ: Основен ремонт на ОУ Отец Паисий с прилежащото му дворно пространство; ПИ с идентификатор Приложение към Ценово предложение ОБЕКТ: ОБЕКТ: Основен ремонт на ОУ Отец Паисий с прилежащото му дворно пространство; ПИ с идентификатор 6427.2.408, в УПИ I- 408-за училище, в квартал 06, с административен

Подробно

ТЕХНИЧСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ I. ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS1051 /Път III-539/ - Русокастро Ливада Тръстиково Константиново Проектът предвижда рехабилитация на общински

ТЕХНИЧСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ I. ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS1051 /Път III-539/ - Русокастро Ливада Тръстиково Константиново Проектът предвижда рехабилитация на общински ТЕХНИЧСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ I. ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS1051 /Път III-539/ - Русокастро Ливада Тръстиково Константиново Проектът предвижда рехабилитация на общински път BGS1051 /Път III- 539/ - Русокастро Ливада Тръстиково

Подробно

Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТ

Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТ Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 1. ДЕМОНТАЖИ 1.1. Демонтаж на прозорци бр. 2.10-1.45

Подробно

Otgovori na zapitvania PSOV3 - III

Otgovori na zapitvania PSOV3 - III Изх. 26-00/681/20.09.2013г. ДО ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН гр.белене 5930, ул. България 35, тел. (0658) 3 10 61, факс: (0658) 3 10 62 e-mail: obshtinabl@abv.bg, web-site: http://obshtina.belene.net ВСИЧКИ

Подробно

II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 1. Общи положения: Строежът е втора категория съгласно чл. 4, ал. 4 от Наредба 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на ви

II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 1. Общи положения: Строежът е втора категория съгласно чл. 4, ал. 4 от Наредба 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на ви II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 1. Общи положения: Строежът е втора категория съгласно чл. 4, ал. 4 от Наредба 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. 2. Местоположение на обекта - общинско

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ обект: Ремонт и мерки за подобряване на енергийната ефективност на сграда на кметство с. Главан Местонахождение на обекта: с.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ обект: Ремонт и мерки за подобряване на енергийната ефективност на сграда на кметство с. Главан Местонахождение на обекта: с. ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ обект: Ремонт и мерки за подобряване на енергийната ефективност на сграда на кметство с. Главан Местонахождение на обекта: с. Главан община Гълъбово, УПИ ХІІІ- 88, кв.89 по плана

Подробно

І. Тревни площи Раздел ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Участник "Комунална техника" ЕООД ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 Приложение 4. Видове работи за дейности по раздели Вид

І. Тревни площи Раздел ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Участник Комунална техника ЕООД ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 Приложение 4. Видове работи за дейности по раздели Вид І. Тревни площи ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Участник "Комунална техника" ЕООД ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Приложение. Видове работи за дейности по раздели Косене на тревни площи с моторна косачка и събиране на окосена трева

Подробно

НОВ АСПЕКТ ООД ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов

НОВ АСПЕКТ ООД  ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов НОВ АСПЕКТ ООД office@nov-aspekt.eu www.nov-aspekt.eu ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за повдигане и транспорт на вертикални тръби, пръстени и

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" 17-19, централа , факс РАЗРЕШЕНИЕ з

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО София 1202, ул. Св. св. Кирил и Методий 17-19, централа , факс РАЗРЕШЕНИЕ з МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" 17-19, централа 94-059, факс 987-2517 РАЗРЕШЕНИЕ за оценяване на съответствието на строителни продукти

Подробно

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А Изх / г. Относно: обществена поръчка с предмет: Извършване на строителни и монтажни работи за о

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А Изх / г. Относно: обществена поръчка с предмет: Извършване на строителни и монтажни работи за о О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А Изх. 10-11-6390/31.05.2019 г. Относно: обществена поръчка с предмет: Извършване на строителни и монтажни работи за обект: РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗООПАРК ГР.СТАРА ЗАГОРА УВАЖАЕМИ/А

Подробно

АРМИРАНЕ НА АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ ТЪКАН ЗА АРМИРАНЕ НА АСФАЛТ ARMAPAL 1

АРМИРАНЕ НА АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ ТЪКАН ЗА АРМИРАНЕ НА АСФАЛТ ARMAPAL 1 АРМИРАНЕ НА АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ ТЪКАН ЗА АРМИРАНЕ НА АСФАЛТ ARMAPAL 1 5 АРМИРАНЕ НА АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ СЪДЪРЖАНИЕ 5...... Армиране на асфалтови настилки: Тъкан за армиране на асфалт ARMAPAL..................

Подробно

Airport_orazm_nast_2_1.doc

Airport_orazm_nast_2_1.doc 3. Твърди настилки Твърдите настилки за летища се изпълняват от плоча от портландциментов бетон, положена върху подосновен пласт от несортиран минерален материал или от стабилизиран материал, който лежи

Подробно

ТАБЛИЦА С ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ - ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към Ценово предложение ОБЕКТ; Ремонт и обзавеждане на 38 бр.стаи, ремонт на външни тераси на стационар в блок

ТАБЛИЦА С ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ - ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към Ценово предложение ОБЕКТ; Ремонт и обзавеждане на 38 бр.стаи, ремонт на външни тераси на стационар в блок ТАБЛИЦА С ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ - ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към Ценово предложение ОБЕКТ; Ремонт и обзавеждане на 3 бр.стаи, ремонт на външни на стационар в блок Б на СБР-НК ЕАД, филиал Св.Мина, гр. Вършец Ед. Количест во

Подробно

Гр

Гр НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Акад. Любомир Чакалов София, район Лозенец, ул. Бигла 52, тел. 02/862 29 66 e-mail: npmg@npmg.org; npmg_sofia@abv.bg http//www.npmg.org П Р О Т О К О Л 4 ОТНОСНО:

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ За извършване на строително-монтажни работи по проект: Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона Загоре ули

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ За извършване на строително-монтажни работи по проект: Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона Загоре ули ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ За извършване на строително-монтажни работи по проект: Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона Загоре улица о.т. 125- о.т.126- о.т.127; улица о.т. 130- о.т.

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ Н А Р Е Д Б А 20 за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на улични и тротоарн

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ Н А Р Е Д Б А 20 за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на улични и тротоарн ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ Н А Р Е Д Б А 20 за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, общински

Подробно

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А

О Б Щ И Н А  С Т А Р А З А Г О Р А О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А Изх. 10-11-3706/07.04.2017 г. Относно: обществена поръчка с предмет: Строителни и монтажни работи в рамките на проектно предложение Модернизация и развитие на устойчив

Подробно

generated pdf

generated pdf ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА 24 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ, СВЪРЗАНИ С РАЗКОПАВАНЕ петък, 28 септември 2018 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД Д О К Л А Д Н А З

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПИСМЕНИ РАЗСЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛО ПИСМЕНО ИСКАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПИСМЕНИ РАЗСЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛО ПИСМЕНО ИСКАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПИСМЕНИ РАЗСЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛО ПИСМЕНО ИСКАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПРОТОКОЛЪТ С ЦЯЛАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ СА ВРЪЧЕНИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА г. ПОЛУЧИЛ: Инж. Ге

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПРОТОКОЛЪТ С ЦЯЛАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ СА ВРЪЧЕНИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА г. ПОЛУЧИЛ: Инж. Ге Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПРОТОКОЛЪТ С ЦЯЛАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ СА ВРЪЧЕНИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА 19.10.2018 г. ПОЛУЧИЛ: Инж. Георги Лапчев Кмет на Община Царево Подписът е заличен

Подробно

НОВ АСПЕКТ ООД ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов

НОВ АСПЕКТ ООД  ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов НОВ АСПЕКТ ООД office@nov-aspekt.eu www.nov-aspekt.eu ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за повдигане и транспорт на вертикални тръби, пръстени и

Подробно

О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А Р Е Г И О Н И В Р А С Т Е Ж г. П Р О Т О К О Л 2 от проведено закрито заседание за разглеждане на докуме

О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А Р Е Г И О Н И В Р А С Т Е Ж г. П Р О Т О К О Л 2 от проведено закрито заседание за разглеждане на докуме П Р О Т О К О Л 2 от проведено закрито заседание за разглеждане на документите, съобразно разпоредбите на чл. 39, ал.2 от ППЗОП, съдържащи се в офертите, подадени за участие в открита процедура за възлагане

Подробно

Програма за развитие на селските райони Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони Прилож

Програма за развитие на селските райони Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони Прилож Приложение 1 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за изпълнение на строително-монтажни работи за Обект: Подобряване състоянието на околната среда и оптимизиране на енергопотреблението чрез основен ремонт и енергоефективна

Подробно

ПРОТОКОЛ 5/ год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на отк

ПРОТОКОЛ 5/ год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на отк ПРОТОКОЛ 5/13.11.2017 год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на 13.11.2017 год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка

Подробно

ПРОТОКОЛ 2 от заседания на комисия, назначена със Заповед 431/ г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по oкomia среда (ИАОС) да

ПРОТОКОЛ 2 от заседания на комисия, назначена със Заповед 431/ г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по oкomia среда (ИАОС) да ПРОТОКОЛ 2 от заседания на комисия, назначена със Заповед 431/18.12.2017г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по oкomia среда (ИАОС) да отвори, разт:леда, оцени и класира представените оферти

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т З Л А Т А Р И Ц А

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  З Л А Т А Р И Ц А О Б Щ И Н С И С Ъ В Е Т З Л А Т А Р И Ц А ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТООЛ 15 НА ОБЩИНСИ СЪВЕТ ЗЛАТАРИЦА ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА 20.12.2012 ГОДИНА Р Е Ш Е Н И Е 248/20.12.2012 ГОДИНА ОТНОСНО: Изменение и

Подробно

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА НАРЕДБА 8 за реда и условията при извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Правец, свързани с разкопаване на общински терени. -------------------------------------------

Подробно