L

Размер: px
Започни от страница:

Download "L"

Препис

1 L Rev. 12/04/02 ЦЕНТРАЛА RI.624 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОР ЗА ПЛЪЗГАЩА ВРАТА ДО 600 КГ Инструкция за експлоатация Централа RI.624 може да се използва за управление на 24Vdc мотори с мощност не поголяма от 160W. Бисайд ООД тел. 02/ Page of 1 1

2 Функция Функции на Входове/ Изходи 1 Общ за краен изключвател Общ за входове FCA и FCC (виж Инсталиране на централата ) 2,3 Изход +V Общ за всички входове 4 Вход CHIUDE Вход за бутон ЗАТВАРЯ. Контакт Нормално Отворен. 5 Вход APRE Вход за бутон ОТВАРЯ.. (или Пешеходци ). Контакт Нормално Отворен 6 Вход Р.Р. Вход Стъпка по стъпка. Свързан паралелно с изхода на централата за дистанционно управление. Контакт Нормално отворен. 7 Вход STOP Вход за бутон СТОП. Контакт Нормално Затворен. 8 Вход FCС Вход за краен изключвател при Затваряне. Контакт Нормално Затворен. 9 Вход FCA Вход за краен изключвател при Отваряне. Контакт Нормално Затворен. 10 Вход FTC Да се свърже с изхода на Фотоклетката. Контакт Нормално Затворен. 11,12 Вход ASC Вход за защитна рамка или механизъм за сигурност. Предизвиква смяна в посоката на движение за 1сек., ако моторът е бил във фаза Затваряне.* 12,13 Вход ASA Вход за защитна рамка или механизъм за сигурност. Предизвиква смяна в посоката на движение за 1сек., ако моторът е бил във фаза Отваряне. 14,15 Изход 24Vdc Изход на помощното захранване 24Vdc, - = изх.14, + = изх.15 16,17,18 Вход за акумулаторите Свързване на акумулаторите (2Х12V): изх.16 = 24V, изх.17 = 12V, изх. 18 = 0V и зелено-жълтия кабел за заземяване. 19,20 Изход LAMP За сигнална 24V лампа макс. 10W. 20,21 Изход SCA Към индикатор Отваряне на вратата. Лампа 24V-3W макс. 22,23 Изход Мотор Към мотор 24Vdc 24,25 Вторичен вход До вторичния трансформатор 24Vac 26,27 Главен вход До главния вход на трансформатор 230Vac 28,29 Вход 230Vac Захранване на централата на 220Vac-50Hz., Нула = изх.28, Фаза = изх.29 32,33 Изход за 2-ри канал Контролиран от 2-ри канал на дистанционното Контакт Нормално Отворен 34,35 Вход Антена Свързване на Антената с приемник на дистанционното управление. Екран = Вход 34 RIC1 Куплунг за приемник на дистанционното управление Входът на защитната рамка е с калибрирано съпротивление. Ако се използва резистентна защитна рамка, затворете съответния джъмпер: J1 (ASC) - ако искате да действа в затварящата фаза и J2 ( ASA) - ако искате да действа в отварящата фаза. Ако се използва механична защитна рамка, отворете съответния джъмпер: J1 (ASC) - ако искате да действа в затварящата фаза и J2 ( ASA) - ако искате да действа в отварящата фаза. Ако не искате да слагате рамка, отворете съответния джъмпер и поставете ключета 5(ASC) и 6(ASA) на DSW в положение On. Внимание: За рамките има предвидени по 2 входа (11,12 за затваряне или 12,13 за отваряне). НИКОГА НЕ СВЪРЗВАЙТЕ РАМКАТА КЪМ ОБЩИТЕ ВХОДОВЕ(1 или 2). Бисайд ООД тел. 02/ Page of 2 2

3 Светодиоди LED +5V Захранване на контролната верига. Ако LED е изключен, проверете предпазител F1(2A). +24V Захранване на мотора. Ако LED е изключен, проверете предпазител F3(10A). PROG Сигнална лампа по време на нормална работа на централата. CH Показва,че моторът е във фаза Затваряне. AP Показва,че моторът е във фаза Отваряне. Тример PA Регулира мощността на мотора във фаза Отваряне.(макс.праг = по посока на часовниковата стрелка). PC Регулира мощността на мотора във фаза Затваряне.(макс.праг = по посока на часовниковата стрелка). Монтаж на централата 1 След като сте преценили особеностите и рисковете при монтажа, трябва да изключите всички входове, които няма да използвате: Stop(7), FCC(8), FCA(9), Ftc(10), Asc(11), Asa(13), като използвате 6-те дип-суича, в близост до куплунга. Съответствията са следните : 1 = Stop, 2 = Fcc, 3 = Fca, 4 = Ftc, 5 = Asc, 6 = Asa. Внимание: Към входове Com.Fc(1) и Com.(2) е свързан микросуич, който калибрира хода, когато моторът е бил ръчно освободен. Ако има монтирани крайни изключватели, техният общ вход трябва да бъде свързан с вход Com.Fc(1) заедно с един от свободните кабели на микросуича (другия кабел на микросуича остава свързан с вход Com.(2), заедно с кой да е от общите с бутоните кабели. Ако чувствителната защитна рамка е свързана с водещия ръб (затварящ или отварящ) връзките трябва да бъдат направени съответно с входове ASC и ASA. Свържете изход OV (18) към зелено-жълтия кабел земя. 2 Свържете командните входове: P.P. Стъпка по стъпка (6), Apre Отваряне(5), Chiude - Затваряне (4). 3 Свържете захранването 24 Vdc (14,15) с всички евентуални елементи,свързани с централата (фотоклетки, приемници...) като спазвате правилния поляритет. Свържете сигналната лампа и индикатора Отваряне на вратата, ако има такъв (лампи 24V 3W). 4 След като сте отново провите връзките, подайте 230 Vac на входовете на централата (28,29). Когато централата е включена, светодиодите +5V, +24V, STOP и FTC трябва да светят. Поне единият от двата светодиода - FCA или FCC (от крайните изключватели), трябва да свети. Светодиодът PROG трябва да мига. 5 Първата маневра на централата трябва да бъде на намалена скорост, за да се прецени движението на вратата. Поставете тримерите PA и PC на средата. Подайте сигнал за отваряне (Apre, P.P., дистанционно). Централата включва мигащата светлина и тогава започва фазата на отваряне. Вратата ще спре когато бъде напълно отворена до механичния стопер или от крайния изключвател (FCA), ако е монтиран. Сигналната лампа не загасва и след 3сек. автоматично започва фаза Затваряне. Калибрирането завършва когато вратата ще спре когато бъде напълно затворена до механичния стопер или от краен изключвател (FCC), ако е монтиран. Процедурата не е завършена, ако мотора бъде спрян от управляващ сигнал (РР, Stop, фотоклетка). След като скоростта на движение е избрана, тримерите РА и РС трябва да бъдат нагласени в съответствие с ограничението на макс. мощност на захранване на мотора. За да нагласите тример РА, стартирайте функция Отваряне и завъртете тримера обратно на час.стрелка в посока на мин. стойност докато ограничителния праг бъде достигнат с последващо кратко движение в обратна посока. Тогава постепенно увеличете мощността, докато постигнете оптималната скорост. Процедурата за тример РС е същата, но при стартиране на функция Затваряне. 6 Поставете Дип-суичовете и допълнително програмируемите функции в съответствие с изискванията (не е необходимо да включвате и изключвате централата отново). Бисайд ООД тел. 02/ Page of 3 3

4 ВНИМАНИЕ Ръчно освобождаване Когато моторът е освободен, нормално затворения контакт, между входове Com.(2) и Com.Fc(1) се отваря. Когато, след като е бил блокирал, моторът бъде включен и бъде подадена първата команда Отваряне, централата започва ново калибриране на скоростта на хода. Аварийно захранване Ако се използват батерии (2 Х 12 V последователно), ако искате да премахнете напълно захранването на централата е необходимо да се изключи акумулатора от изход 0V (18). Вграденото в централата зарядно устройство се нуждае от няколко дни за да презареди напълно батериите. По време на работа само на акумулатори, моторът работи малко по-бавно от нормалното, според нивото на зареденост на акумулаторите Правилното свързване на батериите е следното : Функция на Дип-суичове DSW1 Избира начина на действие на Бутон Р.Р.. Off: последователност ОТВАРЯ-СТОП-ЗАТВАРЯ-СТОП On:последователност ОТВАРЯ-ЗАТВАРЯ. DSW2 Функция Автоматично затваряне Off: автоматичното затваряне забранено. On :автоматичното затваряне позволено. От съображения за сигурност, функцията Автоматично затваряне се забранява винаги след сигнал на входовете Стоп или ако е било забелязано препятствие от сензора смяна на посоката. DSW3 Позволява или забранява функцията жилищен блок (след първата команда за отваряне Бутон РР и предавателят стават неактивни) Off: Функция Жилищен блок забранена On: Функция Жилищен блок разрешена. DSW4 Функция Предварително мигане : сигналната лампа започва да мига 3 секунди преди вратата да се задвижи. Off: Предварително мигане забранено On: Предварително мигане разрешено DSW5 Намеса на фотоклетката във фаза Отваряне : ако лъча на фотоклетката бъде прекъснат,моторът спира. Движението се възобновява веднага след като препятствието се отсртани. Off: Функцията забранена On: Функцията разрешена DSW6 Функция "Пешеходец": вход "Отваряне контролира частичното отваряне Off: Функцията забранена On: Функцията разрешена DSW7 Избира начина на действие на функция Пешеходец Off: Вход Отваряне контролира само фаза отваряне On: Вход Отваряне изпълнява същите функции като вход Р.Р. DSW8 Избира начина на действие на функцията Сигнална лампа при отваряне на вратата Off: нормална функция ON/OF On: функция Мигане : във фаза отваряне лампата мига бавно. Когато отварянето бъде завършено, лампата започва да свети с постоянна светлина, а във фаза затваряне мига бързо. Бисайд ООД тел. 02/ Page of 4 4

5 Програмируеми функции Различни стойности на работа (време, скорост, расзтояние...) се програмират с помощта на бутон (PROG.) заедно с дип-суичовете. Фабричните настройки са отбелязани с (фабр.) Програмиране: Настройте дип-суичовете според таблиците и Натиснете PROG за 2 сек. Светодиодът PROG ще изгасне и ще светне за 2 сек. за да покаже, че са запомнени. След като завършите програмирането, поставете дип-суичовете в работно им положение. Меню 1 Функции Dsw1 Dsw2 Dsw3 Dsw4 Dsw5 Dsw6 Dsw7 Dsw8 Сигнална лампа Бързо авт. Стоп авт. Обороти Off On On On Off или On Off или On Off или On Off или On Dsw5 Dsw6 Мигане (на лампата) през очакваното време за автоматично затваряне. Off: Сигналната лампа изключена (фабр.). On: Сигналната лампа включена. Намаляване времето за автоматично затваряне, след пресичане лъча на фотоклетката. Off : Без промяна(фабр.). On : Времето за затваряне се намалява до 1/4 от пълната му стойност(мин.време = 5 сек.) Dsw7 Автоматично затваряне в случай на спиране с бутон Р.Р. (стъпка по стъпка) по време на отварящата фаза. Off: Автоматичното затваряне забранено. On : Автоматичното затваряне позволено. Dsw8 Сензор за обороти. Не активирайте тази функция,ако мотора няма Rev.сензор. Off :Забранено. (фабр.) On: Позволено. Всичките 4 функции се програмират едновременно. Позиционирайте всичките 8 DSW(дип-суичове) и натиснете програмиращия бутон. Бисайд ООД тел. 02/ Page of 5 5

6 Закъснение при автоматично затваряне. Когато бутонът OPEN бъде натиснат, броячът на секундите се стартира. Ако лъчът на фотоклетката бъде прекъснат, броячът ще бъде или рестартиран, или намален на 1/4 от времето в зависимост от избрания режим. (Dip-switch 6). Dsw1 Dsw2 Dsw3 Dsw4 Dsw5 Dsw6 Dsw7 Dsw8 Секунди Off Off On On Off Off Off Off 5 Off Off On On Off Off Off On 10 Off Off On On Off Off On Off 15 Off Off On On Off Off On On 20 Off Off On On Off On Off Off 30 Off Off On On Off On Off On 40 Off Off On On Off On On Off 50 Off Off On On Off On On On 60(фабр.) Off Off On On On Off Off Off 80 Off Off On On On Off Off On 100 Off Off On On On Off On Off 120 Off Off On On On Off On On 140 Off Off On On On On Off Off 160 Off Off On On On On Off On 180 Off Off On On On On On Off 200 Off Off On On On On On On 220 Време за движение. Dsw2 Dsw3 Dsw4 Dsw5 Dsw6 Dsw7 Dsw8 Секунди Dsw1 On Off On On Off Off Off Off 5 On Off On On Off Off Off On 10 On Off On On Off Off On Off 15 On Off On On Off Off On On 20 On Off On On Off On Off Off 30 On Off On On Off On Off On 40 On Off On On Off On On Off 50 On Off On On Off On On On 60(фабр.) On Off On On On Off Off Off 80 On Off On On On Off Off On 100 On Off On On On Off On Off 120 On Off On On On Off On On 140 On Off On On On On Off Off 160 On Off On On On On Off On 180 On Off On On On On On Off 200 On Off On On On On On On 220 Бисайд ООД тел. 02/ Page of 6 6

7 Време за отваряне в режим Пешеходци Dsw1 Dsw2 Dsw3 Dsw4 Dsw5 Dsw6 Dsw7 Dsw8 Секунди On On Off On Off Off Off Off 80 On On Off On Off Off Off On 95(фабр.) On On Off On Off Off On Off 110 On On Off On Off Off On On 120 On On Off On Off On Off Off 140 On On Off On Off On Off On 150 On On Off On Off On On Off 170 On On Off On Off On On On 185 Чувствителност към промяна на скоростта. Dsw1 Dsw2 Dsw3 Dsw4 Dsw5 Dsw6 Dsw7 Dsw8 Отклонение % On On Off On Off Off Off Off Изкл. On On Off On Off Off Off On 5% (мн.чувствит.) On On Off On Off Off On Off 10% (фабр.) On On Off On Off Off On On 15% On On Off On Off On Off Off 20% (слаба чувствит.) Светъл отвор при отворена врата. Dsw1 Dsw2 Dsw3 Dsw4 Dsw5 Dsw6 Dsw7 Dsw8 (см) On Off Off On Off On On On 3,5 On Off Off On Off On On Off 3 On Off Off On Off On Off On 2,5 On Off Off On Off On Off Off 2 On Off Off On Off Off On On 1,5 On Off Off On Off Off On Off 1 (фабр.) On Off Off On Off Off Off On 0,5 On Off Off On Off Off Off Off 0 Светъл отвор при затворена врата. Dsw1 Dsw2 Dsw3 Dsw4 Dsw5 Dsw6 Dsw7 Dsw8 (см) On Off On Off Off On On On 3,5 On Off On Off Off On On Off 3 On Off On Off Off On Off On 2,5 On Off On Off Off On Off Off 2 On Off On Off Off Off On On 1,5 On Off On Off Off Off On Off 1 (фабр.) On Off On Off Off Off Off On 0,5 On Off On Off Off Off Off Off 0 Бисайд ООД тел. 02/ Page of 7 7

8 Разстояние на Бавен ход А. Dsw1 Dsw2 Dsw3 Dsw4 Dsw5 Dsw6 Dsw7 Dsw8 А (см) On On On Off Off Off Off Off 3 -врати с малка инерция On On On Off Off Off Off On 15 On On On Off Off Off On Off 30 On On On Off Off Off On On 50 - врати с голяма инерция (фабр.) Разстояние на Бавен ход В. Dsw1 Dsw2 Dsw3 Dsw4 Dsw5 Dsw6 Dsw7 Dsw8 В (см) On On On On Off Off Off Off 12-тежки врати (фабр.) On On On On Off Off Off On 10 On On On On Off Off On Off 8 On On On On Off Off On On 6- леки врати Скорост на хода. Dsw1 Dsw2 Dsw3 Dsw4 Dsw5 Dsw6 Dsw7 Dsw8 Скорост Off Off On Off Off Off Off Off Мин. Off Off On Off Off Off Off On Off Off On Off Off Off On Off (фабр.) Off Off On Off Off Off On On Off Off On Off Off On Off Off Off Off On Off Off On Off On Off Off On Off Off On On Off Off Off On Off Off On On On Макс. Установяване на фабричните стойности. Dsw1 Dsw2 Dsw3 Dsw4 Dsw5 Dsw6 Dsw7 Dsw8 Off Off Off Off Off Off Off Off Рекалибриране Бисайд ООД тел. 02/ Page of 8 8

Microsoft Word - centrala_SB_02_bul.doc

Microsoft Word - centrala_SB_02_bul.doc L8542350 Rev. 04/04/02 Централа за управление SB.02 Инструкция за експлоатация Упътване за настройка на централа SB. 02 Централа SB.02 може да се използва с мотори, чиято мощност не превишава 500W. Внимание:

Подробно

Microsoft Word - centrala_RI_10KI_bul.doc

Microsoft Word - centrala_RI_10KI_bul.doc L8542624 Rev. 11/03/03 Централа RI.10KI за управление на мотор за плъзгащи врати RI.10KI до 1000 кг Инструкция за експлоатация Централата с микропроцесор RI.10KI се използва за управление на мотори, чиято

Подробно

Microsoft Word - old_centrala_MBE_bul.doc

Microsoft Word - old_centrala_MBE_bul.doc L8542336 Rev. 11/03/01 Централа за MBE Инструкция за експлоатация Page 1 of 4 Вход за бутон пешеходен Page 2 of 4 Централа за мотор MBE Централата MBE може да се използва при мотори, които не превишават

Подробно

Контролен блок CP

Контролен блок CP L8542396 Rev.05/08/04 Управляващ блок за двигател за плъзгаща врата до 400 кг. / 230v Инструкция за работа 1 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ Ние декларираме по този начин, че нашият продукт Отговаря на следните

Подробно

Контролен блок Инструкция за експлоатация 1

Контролен блок Инструкция за експлоатация 1 Контролен блок Инструкция за експлоатация 1 С настоящата декларация декларираме че нашият продукт Е в зависимост от следните приложими клаузи Директива за ЕМС (89/336 ЕЕС, 93/68 ЕЕС) Ниско волтова директива

Подробно

L Rev. 03/05/00 Централа MISE-RE MISE-RI Инструкции за монтаж и експолатация MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5

L Rev. 03/05/00 Централа MISE-RE MISE-RI Инструкции за монтаж и експолатация MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5 L8542077 Rev. 03/05/00 Централа MISE-RE MISE-RI Инструкции за монтаж и експолатация MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5 MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 2 of 5 Централа MISE Електронната централа MISE може

Подробно

Microsoft Word - centrala_HEAD_MBE_bul.doc

Microsoft Word - centrala_HEAD_MBE_bul.doc L8542373 Rev. 06/05/01 Централа за управление HEAD - MBE Инструкция за експлоатация centrala_head_mbe_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5 centrala_head_mbe_bul.doc Beside Ltd. Page 2 of 5 Упътване за настройка

Подробно

Page 1 of 9

Page 1 of 9 Page 1 of 9 Page 2 of 9 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ Продуктът не трябва да се използва за цели или по начин, различни от тези, за които продуктът е предназначен, както е описан в това ръководство.

Подробно

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу:

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: a. При изключена аларма подайте на контакт (завъртете

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 СЪДЪРЖАНИЕ МОНТАЖ... Стр.3 СТАРТИРАНЕ НА ДОЗАТОРА... Стр.4 ГЛАВНО МЕНЮ... Стр.7 НАСТРОЙКА НА РАБОТНА ПРОГРАМА... Стр.10 КАЛИБРИРАНЕ... Стр.16 ПОЧИСТВАНЕ

Подробно

гр. София 1505, ул. Оборище 102, тел. (00359) (2) ; ; факс ; БЛОК ЗА У

гр. София 1505, ул. Оборище 102, тел. (00359) (2) ; ; факс ;     БЛОК ЗА У гр. София 1505, ул. Оборище 102, тел. (00359) (2) 944 22 63; 944 22 36; 0878 44 22 36 факс 944 22 56; e-mail: info@beside.bg; www.beside.bg; БЛОК ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и настройка ЕС Декларация

Подробно

Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF MHz честотна лента за блокиране на

Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF MHz честотна лента за блокиране на Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF 200 270 MHz честотна лента за блокиране на интерфериращата честота. Теснолентов филтър за средна

Подробно

Контролен блок BEN

Контролен блок BEN Контролен блок BEN Декларация за съответствие Производител: Automatismi Benincà SрА. Адрес: Via Capitello, 45-36066 Sandrigo (VI)- Italia Декларира, че: контролен блок СР.BN Отговаря на условията на

Подробно

Microsoft Word - WI60V01_Instr_exploat_RFID_2011.doc

Microsoft Word - WI60V01_Instr_exploat_RFID_2011.doc 1. Предназначение на продукта Блиндираната врата управлявана чрез безконтактна карта е продукт предназначен да повиши сигурността на вашето жилище или офис, както и да улесни ежедневната експлоатация.

Подробно

Microsoft Word - TI61V02_Ekspl_Montaj_RFID V doc

Microsoft Word - TI61V02_Ekspl_Montaj_RFID V doc 1 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА Блиндираната врата управлявана чрез безконтактна карта е продукт предназначен да повиши сигурността на вашето жилище или офис, както и да улесни ежедневната експлоатация. Сигурността

Подробно

Microsoft Word - VN_S20_S40_ST20_ST40_bul.doc

Microsoft Word - VN_S20_S40_ST20_ST40_bul.doc L8542212 Rev. 03/04/06 Мотор за индустриални секционни врати VN.S20/VN.S40/VN.ST20/VN.ST40 Инструкция за монтаж и резервни части Внимание: Преди да инсталирате автоматичната система прочетете внимателно

Подробно

OPERATING NOTES

OPERATING NOTES ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УКАЗАНИЯ Упътване за настройване на безжична LAN мрежа: Как се регистрира климатик При безжичен LAN адаптер с идентификатор SSID, който започва с AP-. * Идентификаторът SSID е посочен на

Подробно

Vivid WorkshopData ATI

Vivid WorkshopData ATI KE III Jetronic 2 електромагнит на изпускателя на съда 11 запалителна бобина 37 ламда сонда 50 датчик за положението на лопатката за въздушния поток 100 блок за управление 3 горивна помпа 16 инжектор за

Подробно

АВТОМАТИЧНИ ЗАДВИЖВАНИЯ ЗА ДВУКРИЛИ ВРАТИ ТИП ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И РАБОТА MB24_MBE24_bul.doc БИСАЙД ООД стр. 1 от 15

АВТОМАТИЧНИ ЗАДВИЖВАНИЯ ЗА ДВУКРИЛИ ВРАТИ ТИП ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И РАБОТА MB24_MBE24_bul.doc БИСАЙД ООД стр. 1 от 15 АВТОМАТИЧНИ ЗАДВИЖВАНИЯ ЗА ДВУКРИЛИ ВРАТИ ТИП ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И РАБОТА MB24_MBE24_bul.doc БИСАЙД ООД стр. 1 от 15 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ Декларация от производителя за съответствие на машина (Директива

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

CPBISONOM.indd

CPBISONOM.indd L8542943 11/2011 rev 0 гр. София 1505, ул. Оборище 102, тел. (00359) (2) 944 22 63; 944 22 36; 0878 44 22 36 факс 944 22 56; e-mail: info@beside.bg; www.beside.bg; БЛОК ЗА УПРАВЛЕНИЕ CP.BISON OM ИНСТРУКЦИЯ

Подробно

Presentazione di PowerPoint

Presentazione di PowerPoint Общо продуктово описание Типология: безжично пожароизвестяване Общо описание: самостоятелна безжична пожароизвестителна система Настоящото решение и предназначено основно за онези инсталации, при които

Подробно

ELIXO 500 io Мотор за плъзгащи портални врати РЪКОВОДСТВО ЗА ИНСТАЛИРАНЕ

ELIXO 500 io Мотор за плъзгащи портални врати РЪКОВОДСТВО ЗА ИНСТАЛИРАНЕ ELIXO 500 io Мотор за плъзгащи портални врати РЪКОВОДСТВО ЗА ИНСТАЛИРАНЕ Преведена версия на ръководството за инсталиране Инструкции за безопасност Този символ показва опасност, чиито различни степени

Подробно

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 1 2-пътен вентил със задвижващ механизъм Модел SBMV22/SBMV28 Инструкция за експлоатация Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 2 2 Salus

Подробно

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat T3, T3R Програмируем термостат BG Ръководство за потребителя T3 Програмируем термостат T3R Безжичен програмируем термостат Съдържание 1) Интерфейс на термостата...3 Общ преглед на екраните и бутоните...3

Подробно

MVS Електронен регулатор на обороти за монтаж на DIN шина Регулаторите MVS автоматично управляват оборотите на еднофазни, управляеми по напрежение еле

MVS Електронен регулатор на обороти за монтаж на DIN шина Регулаторите MVS автоматично управляват оборотите на еднофазни, управляеми по напрежение еле Регулаторите автоматично управляват оборотите на еднофазни, управляеми по напрежение електродвигатели ( VАС / 5 6 Hz) със стандартен управляващ сигнал. Те са оборудвани с Modbus RTU комуникация и се отличават

Подробно

Full HD камера в настолен часовник с датчик за движение: инструкция за експлоатация - SPY.BG

Full HD камера в настолен часовник с датчик за движение: инструкция за експлоатация - SPY.BG F U LL H D КАМЕ РА В НАС Т ОЛЕН ЧАС ОВ НИК С ДАТ ЧИК ЗА Д В ИЖ ЕНИЕ ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ 1. Заредете добре устройството, като го оставите на зарядното поне 4 часа. 2. Поставете microsd карта

Подробно