Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc"

Препис

1 СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на гл. ас. д-р Галина Димитрова Момчева-Гърдева представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Автоматизация на области от нематериалната сфера), обявен в ДВ бр. 103 от г. за нуждите на ВСУ Черноризец Храбър Рaзработил: доц. д-р инж. мат. Мария Николова Брусева - ВСУ Професионално направление: 3.7 Администрация и управление / Научна специалност Икономика и управление Настоящото становище е изготвено въз основа на документи, постъпили по конкурс, обявен от ВСУ Черноризец Храбър (ДВ, бр. 103 от г.) и на интернет-страницата на университета за нуждите на катедра Информатика към Факултет Международна икономика и администрация. Гл. ас. д-р Галина Димитрова Момчева-Гърдева е единствен кандидат, подал документи за участие в конкурса. Представените по конкурса документи съответстват на изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Инструкция 6 към Наредба 3 за академичния състав на ВСУ Черноризец Храбър. Процедурата по конкурса е коректно спазена, а кандидатът е допуснат до участие в конкурса от комисия, назначена със заповед на ректора 403 от г. 1. Общо представяне на получените материали За участие в обявения конкурс е подал документи единствен кандидат, а именно: гл. ас. д-р Галина Димитрова Момчева-Гърдева редовен преподавател във ВСУ Черноризец Храбър гр.варна. Тя е представила списък от общо 9 заглавия, издадени след защитата на докторска дисертация. Публикациите на кандидата обхващат следната научна продукция: - 8 публикации в български и чуждестранни научни издания и научни форуми, 1 монография, 1 учебник; - Материали за учебния процес, в електронните ресурси на сайта на ВСУ; - Участия в 2 научно-изследователски проекта. 1

2 2. Данни за кандида Гл. ас д-р Галина Димитрова Момчева-Гърдева има магистърска степен по Математика и информатика придобита в ШУ К. Преславски през 1993г. Защитила е докторски труд на тема: "Евристични схеми за решаване на задачи по дисциплината "Структури от данни и алгоритми" в университетските курсове" и е получила диплом от ВАК от научна комисия 18, Прротокол номер 17 от г., научна специалност " Методика на обучението по информатика и информационни технологии". От 2005г до момента е на работа във ВСУ и е заемала последователно длъжностите асистент, старши и главен асистент във ВСУ Ч. Храбър. Преподавателската й дейност се реализира по 7 дисциплини от учебните планове на ОКС Бакалавър. 3 в ОКС Магистър. Участвала е в екип за разработване на учебни планове за спец. Информатика. Общата й аудиторна заетост отговаря на нормативните изисквания за наличието на самостоятелен щат за длъжността доцент. Основните дейности на гл. ас д-р Галина Димитрова Момчева-Гърдева могат да се класифицират: - преподавателска аудиторна: включва лекции, упражнения, консултации на студенти основно от бакалавърска и магистърска програма на специалност Информатика и извънаудиторна - включва консултации на студенти и преподаватели; тюторство; - научна - включва участие в научно-практически конференции с доклади; провеждане на научни изследвания, публикации, проекти. Лично познавам кандидата за доцент и имам основание да оценя положително неговия потенциал за развитие, реализиран като асистент в катедрата. 3. Обща характеристика на научната продукция на кандидата Кандидатката гл. ас д-р Галина Димитрова Момчева-Гърдева е представила за участие в конкурса 1 монография и 8 научни публикации. Една от публикациите е от международна конференция, една от международна конференция в България, 3 са на български език (една в списание, две в сборници с доклади от конференции), три в електронно списание, една от които на английски език. Запознаването ми с научната продукция на кандидата позволява да направя следните обобщения и изводи: - Кандидатката участва в конкурса с научна продукция, с ясно дефинирано авторското участие от предоставените публикации шест са самостоятелни, а дсамо две в съавторство, монографията е само нейна и учебника в съавторство. 2

3 Част от научноизследователските резултати на автора са представени на престижни академични форуми, включително и в чужбина. - Научните публикации се отличават с добър стил и яснота на изложение, като представляват обобщаване на резултати по актуални и значими проблеми в областта, в която е конкурсът за доцент. Стилът на изложението в е от приложния характер, към научните изследвания по разглежданите теми и връщане на резултатите и препоръките от тях веднага в практиката. - Представените научни трудове свидетелстват за високото ниво на теоретична подготвеност на кандидатката в сферата на автоматизацията на области от нематериалната сфера, от което произтичат способносттите й да идентифицира нерешени проблеми, да систематизира и оформя научни тези, които представя разбираемо и прецизно. - Предоставените материали по процедурата отразяват цялостното виждане на автора за оптимизация на един цялостен процес чрез оптимизиране на неговите компоненти на всяко възможно ниво. В обобщение, представените за участие в конкурса материали са непосредствено свързани с научната специалност и тематична област и отговарят на изискванията за академични публикации. 4. Характеристика и оценка на учебно-педагогическата дейност на кандидата Научната специалност и тематичната област на конкурса съответства на курсовете, които води кандидатът (7 в ОКС бакалавър и 3 дисциплини ОКС магистър ). Лекционните курсове са осигурени с целево разработени учебни пособия и материали за подготовка на студентите. Кандидатката разработва и системно обновява учебните материали за лекции - Програмиране, Програмиране на структури от данни и алгоритми, SQL&JDBC ; упражнения и курсови задачи - Програмиране, Практикум ПСДА, Техники на програмиране, Обектно-ориентирано програмиране, Практикум ООП, по дисциплините в ОКС Бакалавър и в ОКС Магистър : "Въведение в програмирането", "Проектиране на интерфейси и услуги", "ООП" като провежда и редовни онлайн и лабораторни консултации със студенти, изучаващи горните дисциплини. Оценявам положително тази значима част от цялостната дейност на гл. ас д-р Галина Димитрова Момчева-Гърдева. По-важните аргументи за това са: - Добре разработени курсове по 7 бакалавърски и 3 магистърски дисциплини; - Наличие на съвременни методи на преподаване по дисциплините; 3

4 - Умела комуникация, като важна предпоставка за ползотворната работа със студентите и качественото им обучение; - Иновационни методи при водене на учебния процес. 5. Научни и научно-приложни приноси на кандидата Стилът на изложението в монографията и статиите е от изследователски и приложнен характер, като резултатите и препоръките от проучванията са насочени директно към практиката. Предоставените материали по процедурата отразяват цялостното виждане на автора за огромния потенциал, който свободния софтуер и софтуера с отворен код предлагат на потребителите от всяко едно ниво. Обобщавайки представените монография и списък на публикациите на автора, се открояват приносите му от теоретичен, научно-практичен, научно-изследователски и чисто приложен характер. Предоставените по процедурата материали са част от научно-изследователския труд на автора за изследвания на социалните мрежи и ролята на интеграцията в и между тях за автоматизиране на процеси на различни нива в различни сфери на услугите. Приемам посочените от гл. ас д-р Галина Димитрова Момчева-Гърдева научни и научно-приложни приноси. - Към приносите с научен характер могат да се отделят двете проведени изследвания, отбелязани в публикации (Статии 7, 8 от Списък на публикациите за участие в конкурса), свързани с използване на някои методи на компресиране при търсене на информация в строго специализирани данни: в областта на биоинформатиката и при визуално търсене на изображения - С научно-практически и същевременно изследователски принос е направеният анализ за типични случаи на употреба на социални мрежи в конкретни области в сферата на услугите и изведените препоръки за използвани критерии за избор на подходящо средство: здравеопазване, туризъм, образование и бизнес. Един по-специален акцент в това разглеждане е софтуерният бизнес. Разглежданията са разширени и с включването на социален софтуер. - В монографията е направено изследване от феноменографски тип за реалната програмистка практика и за оценка на човешкия ресурс по теми, свързани с разширяване на функционалността на социалните мрежи, с цел тяхното оптимизиране и автоматизиране. Предложени са препоръки при вземане на решение за подбор на изпълнители на ИТ дейности, основан на внедряването на IТMark. 4

5 - Приложени са документи удостоверяващи участието на автора в множество национални и международни инициативи, които са в пряка връзка с разглежданата тематика. 6. Бележки и препоръки С оглед на по-нататъшната научно приложна дейност на кандидатката бих направила следните бележки и препоръки: 1) Да се ускори разработването на учебни пособия за курсовете, които води в бакалавърска и магистърска програма. 2) В бъдещата си публикационна дейност кандидатката би могла да задълбочи научните си партньорства както с колеги от ВСУ така и с учени от други университети и институти. 3) Безспорно интересното и оригинално виждане на гл. ас д-р Галина Димитрова Момчева-Гърдева по актуални и значими проблеми в разглежданата сфера е основание да се препоръча на кандидата в бъдеще да обогати изследванията си в посочените направления. 4) Кандидатката да се ориентира към научни публикации в национални и международни авторитетни издания за постигне на по-широко представяне и признание сред специализираната научна общност. ЗАКЛЮЧЕНИЕ След запознаване с представените в конкурса материали и научни трудове, анализ на тяхната значимост и съдържащи се в тях научни, научно-приложни и приложни приноси, давам своята положителна оценка и препоръчвам на Научното жури да предложи на Научния съвет при ВСУ Черноризец Храбър да избере гл. ас д-р Галина Димитрова Момчева-Гърдева да заеме академичната длъжност доцент в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Автоматизация на области от нематериалната сфера) г. Изготвил становището:... (доц. д-р Мария Брусева) 5

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде 1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление

Подробно

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Александра Данкова Парашкевова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Виржиния Живкова Иванова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.8. Икономика

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от.проф.д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Технически университет-софия Стопански факултет на научните трудове, представени по конкурса за заемане на

Подробно

СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в кон

СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в кон СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в СУ «Св.Климент Охридски»

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно ж

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно ж СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Даниела Костадинова Михалева, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Иванка Тодорова Банкова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / 14.03. 2011г. Относно: конкурс за получаване на академичната длъжност доцент

Подробно

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл.

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. тел. 02/92 21821 по конкурса за заемане на академична

Подробно

Stanovishte E Penkova

Stanovishte E Penkova Становище от доц. д-р Евгения Пенкова, УНСС София, член на научно жури по конкурса за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР, по професионално направление 3.7. Администрация и управление/социално управление

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Хрисула Атанас Недялкова - У - тет Проф. д-р Асен Златаров по конкурс за заемане на академичната длъжност доцент Научна област: Педагогически науки Професионално направление: 1.2.

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в Област на висше образование 1. Педагогически

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН Относно: конкурс за заемане на академична длъжност

Подробно

СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Иванка Тодорова Банкова представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доц

СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Иванка Тодорова Банкова представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доц СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Иванка Тодорова Банкова представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове и учебната дейност на асистент доктор Николина Невинова Грозева, представени за участие в конкурс за заемане на академичн

РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове и учебната дейност на асистент доктор Николина Невинова Грозева, представени за участие в конкурс за заемане на академичн РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове и учебната дейност на асистент доктор Николина Невинова Грозева, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.8 Икономика

Подробно

Stan_L_Spiridonova_R_Penev

Stan_L_Spiridonova_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. дн Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Лора Илиева Спиридонова за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

Microsoft Word - stanovishte_PStanchev

Microsoft Word - stanovishte_PStanchev СТАНОВИЩЕ по конкурс за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки, Научна специалност: 01.01.12 Информатика

Подробно

Microsoft Word - E_Paspalanova

Microsoft Word - E_Paspalanova Вх. ЧР-01-294/04.09.2018 г. СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Елена Паспаланова (пенсионер, Департамент Когнитивна наука и психология, Нов български университет) Относно: кандидатурата на доц. Катя Георгиева Стойчева

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р  Е  Ц  Е  Н  З  И  Я Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р инж. Румен Дончев Недков, член на Научно жури съгласно Заповед РД38-26/22.04.2016 на Ректора на СУ Св.Кл.Охридски и Протокол No 1/27.0.2016 г от заседание на Научното жури

Подробно

Становище

Становище Становище на проф. дпн Галя Михайлова Христозова, Бургаски свободен университет, Център по хуманитарни науки, Програмен съвет по Педагогика член на научно жури, заповед ЛС - 54/22.02.2017 г. Конкурс за

Подробно

До Научното жури, определено със заповед на Ректора на УНСС за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално напра

До Научното жури, определено със заповед на Ректора на УНСС за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално напра До Научното жури, определено със заповед на Ректора на УНСС за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност 05.02.26

Подробно

ДО ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ СУ СВ. КЛ. ОХРИДСКИ Д О К Л А Д от от доц. д-р Веселин Дончев, ръководител на катедра Физика на конденз

ДО ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ СУ СВ. КЛ. ОХРИДСКИ Д О К Л А Д от от доц. д-р Веселин Дончев, ръководител на катедра Физика на конденз ДО ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ СУ СВ. КЛ. ОХРИДСКИ Д О К Л А Д от от доц. д-р Веселин Дончев, ръководител на катедра Физика на кондензираната материя Уважаеми членове на Факултетния съвет,

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научнит

ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научнит ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научните трудове на д-р ВЯРА СТОЙКОВА ЖЕКОВА, представени

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е необходимо да отговарят на условията отразени в таблицата

Подробно

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Икономика (счетоводство и одит) от акад. Иван П. Попчев Със

Подробно