МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Размер: px
Започни от страница:

Download "МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА"

Препис

1 МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ИНФОРМАТИКА И Е-ЛИДЕРСТВО МАХАТМА ГАНДИ INTERNATIONAL HIGHER SCHOOL OF INFORMATICS AND E LEADERSHIP MAHATMA GANDHI ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ FACULTY OF INFORMATICS AND COMPUTER SCIENCES Приет с решение на ВАС (Протокол 01/ г.) Утвърждавам, Ректор: (проф. дтн инж. Ч. Дамянов) У Ч Е Б Е Н П Л А Н C U R R I C U L U M на специалност: шифър 1.01 of Programme: 1.01 ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ INFORMATICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES Професионална област: 4. ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА Professional Field: 4. NATURAL SCIENCES, MATHEMATICS AND INFORMATICS Професионално направление: 4.6. ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ Field of study (ISCED F code):: 0613 Software and applications development and analysis Образователно-квалификационна степен: БАКАЛАВЪР Education and Qualification Degree: BACHELOR Професионална квалификация: ИНФОРМАТИК Professional Qualification: COMPUTER SCIENTIST Срок на обучение: 4 години Programme Duration: 4 years Форма на обучение: РЕДОВНА, ЗАДОЧНА Mode of Training: FULL-TIME, PART-TIME LEARNING

2 І. КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА Специалността Информатика и информационни технологии има както теоретична, така и приложна насоченост. Подготвят се бакалавриинформатици с балансирани фундаментални знания и умения в областта на информатиката и информационните системи. Учебният план е изготвен съобразно изискваните от ЗВО (чл. 41(1)) задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини, както и практическа подготовка и отговаря на изискванията на Наредбата за прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища. Бакалавърската програма е структурирана така, че да осигурява адекватно на пазара на труда качествено обучение на специалисти, заложени в Концепцията за насърчаване обучението на софтуерни специалисти на Министерския съвет (2015г.) и Иновационната стратегия за интелигентна специализация по отношение на увеличаване броя на изучаващите софтуерни науки. Обучението в специалността включва фундаментална, специална и специализираща подготовка. Фундаменталната подготовка застъпва дисциплини от основните направления на математиката (алгебра, математичен анали, числени методи, стохастика, статистика, изследване на операции) и информатиката (обектно ориентирано, функционално и логическо програмиране). Специалната подготовка обхваща приложните аспекти на информатиката и информационните системи и технологии (Системи за управление на бази от данни, СAD - системи и 3D технологии, Изкуствен интелект), както и методите и средствата за проектиране и развитие на софтуер (софтуерни архитектури и технологии, проектиране и интегриране на софтуер, интернет базирани технологии, анализ на данни, информационна сигурност, управление на софтуерни проекти, софтуерен мениджмънт). В рамките на специализиращата подготовка се провежда практическо обучение на студенти в реална работна среда (студентски практики в софтуерни фирми) и се разработва дипломна работа. Завършилите успешно бакалавърската получават диплома за бакалавър информатик. Те могат да прилагат знанията и уменията си като многопрофилни специалисти в различни приложения на информатиката. Тези специалисти имат необходимата подготовка за изграждане и подръжка на информационни системи. Получените по време на обучението професионална квалификация, знания и умения дават възможност на бакалавъра по информатика и информационни системи да заема редица изпълнителски и ръководни длъжности в ИТ-сферата, проектантско-конструкторската, научноизследователската и учебно-преподавателската дейности. През последните години тези специалисти са сред най-търсените и високоплатени специалисти у нас и в Европа. Завършилите бакалавърската програма Информатика и информационни технологии са подготвени да работят Програмисти в софтуерни къщи. организации и фирми, свързани с проектиране и разработка на Разработчици, проектанти, софтуерни архитекти и администратори при създаването и внедряването на софтуерни проекти и Специалисти и по тестване, поддръжка и експлоатация на информационни системи в софтуерни фирми, банки, финансови и държавни Аналитици, проектанти, разработчици. специалисти по контрола на качеството, ръководители на проекти, експерти, консултанти и др. в бизнес организации или в публичната администрация. 2

3 ГОДИНА II. ФОНД УЧЕБНО ВРЕМЕ за ОКС БАКАЛАВЪР Аудиторна Изпитни сесии Опознавателна практика Учебна практика Брой на седмиците Преддипломен стаж Подготовка за държавен изпит Държавен изпит Обща за уч.год. Ваканции І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ I II (1.5) III (1) (0.5) IV Всичко 3

4 ІІІ. УЧЕБЕН ПЛАН РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ Специалност: ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Образователно-квалификационна степен БАКАЛАВЪРР Аудиторна III. CURRICULUM FULL TIME Programme: INFORMATICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES Education and Qualification Degree: BACHELOR I курс, I семестър (15 седмици) 1 DM.01 Линейна алгебра и аналитична геометрия I course, I semester (15 weeks) И Linear Algebra and Analytic Geometry 2 IS.41 Информационни технологии И КР Information Technology 3 IS.01 Увод в специалността И Introduction to Software Engineering 4 DM.21 Английски език І ТО English I 5 DM.30 Физическо възпитание и спорт ТО 1.0 Physical Culture and Sport I курс, II семестър (15 седмици) ОБЩО /2 0/ TOTAL 6 DM.02 Математически анализ I И Mathematicаl Analysis І 7 IS.43 Увод в програмирането И КР 8,0 150 Introduction to Programming I course, II semester (15 weeks) 8 IS.42 Операционни системи и компютърни архитектури И Operating system and computer Architectures 9 DM.21 Английски език ІІ ТО English II 10 DM.30 Физическо възпитание и спорт ТО 1.0 Physical Culture and Sport ОБЩО /2 0/ TOTAL ОБЩО ЗА ГОДИНАТА /4 0/ TOTAL FOR YEAR 4

5 Аудиторна IІ курс, ІІI семестър (15 седмици) IІ course, IІІ semester (15 weeks) 11 DM.06 Дискретни структури И Discrete Structures 12 IS.34 Алгоритими и структури от данни И Algorithms and Data Structures 13 IS.44 Уеб програмиране И КП Web Programming 14 DM.30 Физическо възпитание и спорт ТО 1.0 Physical Culture and Sport Избираеми дисциплини І (1 от 2) Optional І (1 from 2) 15 IS.45 Алгоритми върху мрежи и графи И Algorithms on nets and graphs IS.44 Оптимизационни методи И Optimization Methods Факултативни дисциплини Facultative Courses 16 DM.22 Английски език ІІІ (30) (30) ТО (2.0) (30) English IIІ ОБЩО /2 1/ TOTAL IІ курс, IV семестър (15 седмици) IІ course, IV semester (15 weeks) 17 IS.12 Бази от данни И Databases 18 IS.05 Обектно-ориентирано програмиране И Object Oriented Programming 19 DM.03 Математически анализ IІ И Computer networks and Communication 20 DM.30 Физическо възпитание и спорт ТО 1.0 Physical Culture and Sport Избираеми дисциплини ІІ (1 от 2) Optional ІІ (1 from 2) 21 IS.17 Езици за хипертекст (XML) И Languages for hypertext (XML) EL.41 Въведение в облачните технологии И Introduction to cloud technologies Факултативни дисциплини Facultative Courses 22 DM.22 Английски език ІV (30) (30) ТО (2.0) (30) English IV ОБЩО /2 0/ TOTAL ОБЩО ЗА ГОДИНАТА /4 1/ TOTAL FOR YEAR 5

6 Аудиторна IІІ курс, V семестър (15 седмици) IІІ course, V semester (15 weeks) 23 EL.03 Компютърни мрежи и комуникации И КП Computer networks and Communication 24 DM.32 Компютърни числени методи И Computer Numerical Methode 25 EL.40 Софтуерни технологии И Software technologies Избираеми дисциплини ІІІ (1 от 2) Optional ІІІ (1 from 2) 26 IS.38 Програмиране с JAVA И Programming ( JAVA) IS.39 Мрежово програмиране И Network programming Избираеми дисциплини ІV (1 от 2) Optional ІV (1 from 2) 27 IS.40 Програмиране на РНР И Programming the PHP IS.46 Програмиране с НЕТ И Programming with NET Факултативни дисциплини (1 от 3) Facultative Courses (1 from 3) DM.11 Икономика на ИТ фирма (60) (30) (30) ТО (3.0) (30) Economics of IT Companies 28 DM.12 Маркетинг на софтуерни продукти (60) (30) (30) ТО (3.0) (30) eting of Software Products DM.22 Английски език V (30) (30) ТО (2.0) (30) English V IІІ курс, VI семестър (15 седмици) 29 DM.33 Теория на вероятностите и приложна статистика ОБЩО /1 1/ TOTAL IІІ course, VI semester (15 weeks) И Probability Theory and Applied Statistics 30 EL.07 Изкуствен интелект И Artificial Intelligence 31 IS.35 Парадигми за програмиране И Paradigms for Programming Избираеми дисциплини V (1 от 2) Optional V (1 from 2) 32 DM.36 Бизнес с Интернет И Business with Internet DM.34 Управление на риска в ИТ бизнеса И Risk Management in IT Business Факултативни дисциплини 33 DM.22 Английски език VІ (30) (30) ТО (2.0) (30) English VІ ОБЩО /1 0/ TOTAL ОБЩО ЗА ГОДИНАТА /2 1/ TOTAL FOR YEAR Facultative Courses 6

7 Аудиторна ІV курс, VІІ семестър (15 седмици) 34 IS.36 Интернет технологии И 8,0 150 Internet Technologies 35 EL.13 Компютърна лингвистика И 8,0 150 Computational Linguistics 36 EL.39 Информационно моделиране И 8,0 150 Informaion modeling 37 IS.14 Компютърна графика И 7,0 120 Computer graphics Факултативни дисциплини 38 DM.22 Английски език VІІ (30) (30) ТО (2.0) (30) English VІІ IV курс, VIІІ семестър (6 седмици) ОБЩО /1 0/ TOTAL 39 DM.35 Управление на проекти И Management of 40 IS.25 Преддипломен стаж/практика Pre-Graduation Practice 41 IS.26 Разработка на дипломна работа/проект (300) (300) Preparing of Thesis IV course, VІІ semester (15 weeks) Facultative Courses IV course, VIІІ semester (6 weeks) Избираеми дисциплини VІ (1 от 2) Optional VІ (1 from 2) 42 EL.04 IS.51 Софтуерни архитектури и разработка на софтуер Обектно ориентирани и разпределение на бази данни И Software Architecture and Software Development И Object oriented and distributed databases ОБЩО /0 0/ TOTAL ОБЩО ЗА ГОДИНАТА /1 0/ TOTAL FOR YEAR ОБЩО ЗА 4 ГОДИНИ ОБУЧЕНИЕ /11 2/ TOTAL FOR 4 YEARS TEACHING 7

8 ІV. УЧЕБЕН ПЛАН ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ Специалност: ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Образователно-квалификационна степен БАКАЛАВЪРР IV. CURRICULUM PART TIME Programme: INFORMATICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES Education and Qualification Degree: BACHELOR Аудиторна I курс, I семестър 1 DM.01 Линейна алгебра и аналитична геометрия I course, I semester И Linear Algebra and Analytic Geometry 2 IS.41 Информационни технологии И КР Information Technology 3 IS.48 Увод в специалността И Introduction to Software Engineering 4 DM.21 Ангийски език І ТО English I I курс, II семестър ОБЩО /1 0/ TOTAL 5 DM.02 Математически анализ I И Mathematicаl Analysis І 6 IS.43 Увод в програмирането И КР 8,0 188 Introduction to Programming I course, II semester 7 IS.42 Операционни системи и компютърни архитектури И Operating system and computer Architectures 8 DM.21 Ангийски език ІІ ТО English II ОБЩО /1 0/ TOTAL ОБЩО ЗА ГОДИНАТА /2 0/ TOTAL FOR YEAR 8

9 Аудиторна IІ курс, ІІI семестър 9 DM.06 Дискретни структури И Discrete Structures 10 IS.34 Алгоритими и структури от данни И Algorithms and Data Structures 11 IS.44 Уеб програмиране И КП Web Programming IІ course, IІІ semester Избираеми дисциплини І (1 от 2) Optional І (1 from 2) EL.12 IS.45 Алгоритми върху мрежи и графи И Algorithms on nets and graphs IS.44 Оптимизационни методи И Optimization Methods IІ курс, IV семестър Индивидуална работа с преподаватели Consultation ОБЩО /0 1/ TOTAL 14 IS.12 Бази от данни И Databases 15 IS.05 Обектно-ориентирано програмиране И 8,0 195 Object Oriented Programming 16 DM.03 Математически анализ II И 8,0 195 Mathematicаl Analysis ІI IІ course, IV semester Избираеми дисциплини ІІ (1 от 2) Optional ІІ (1 from 2) EL.12 IS.17 Езици за хипертекст (XML) И Languages for hypertext (XML) EL.41 Въведение в облачните технологии И Introduction to cloud technologies Индивидуална работа с преподаватели Consultation ОБЩО / TOTAL ОБЩО ЗА ГОДИНАТА /0 1/ TOTAL FOR YEAR 9

10 Аудиторна IІІ курс, V семестър IІІ course, V semester 19 EL.03 Компютърни мрежи и комуникации И КП Computer networks and Communication 20 DM.32 Компютърни числени методи И 6,0 150 Computer Numerical Methode 21 EL.40 Софтуерни технологии И 8,0 195 Software technologies Избираеми дисциплини ІІІ (1 от 2) Optional ІІІ (1 from 2) IS.38 Програмиране ( JAVA) И Programming ( JAVA) 22 IS.39 Мрежово програмиране И Network programming Избираеми дисциплини ІV (1 от 2) Optional ІV (1 from 2) IS.40 Програмиране на РНР И Programming the PHP 23 IS.46 Програмиране с НЕТ И Programming with NET IІІ курс, VI семестър 24 DM.33 Теория на вероятностите и приложна статистика ОБЩО /0 1/ TOTAL И 6,0 150 IІІ course, VI semester Probability Theory and Applied Statistics 25 EL.07 Изкуствен интелект И 8,0 195 Artificial Intelligence 26 IS.35 Парадигми за програмиране И 7,0 172 Paradigms for Programming Избираеми дисциплини V (1 от 2) Optional V (1 from 2) 27 DM.36 Бизнес с Интернет И Business with Internet DM.34 Управление на риска в ИТ бизнеса И Risk Management in IT Business 28 EL.12 Индивидуална работа с преподаватели Consultation ОБЩО /0 0/ TOTAL ОБЩО ЗА ГОДИНАТА /0 1/ TOTAL FOR YEAR 10

11 Аудиторна ІV курс, VІІ семестър 29 IS.36 Интернет технологии И 7,0 164 Internet Technologies 30 EL.13 Компютърна лингвистика И 7,0 164 Optimization Methods 31 EL.39 Информационно моделиране И 7,0 164 Information modeling 32 IS.14 Компютърна графика И 6,0 135 Computer graphics 33 EL.12 IV курс, VIІІ семестър Индивидуална работа с преподаватели Consultation ОБЩО /0 0/ TOTAL 34 DM.35 Управление на проекти И Management of 35 IS.25 Преддипломен стаж/практика Pre-Graduation Practice 36 IS.26 Разработка на дипломна работа/проект (300) (300) Preparing of Thesis IV course, VІІ semester IV course, VIІІ semester Избираеми дисциплини VІ (1 от 2) Optional VІ (1 from 2) 37 EL.04 IS.51 Софтуерни архитектури и разработка на софтуер Обектно ориентирани и разпределение на бази данни И Software Architecture and Software Development И Object oriented and distributed databases ОБЩО /0 0/ TOTAL ОБЩО ЗА ГОДИНАТА /0 0/ TOTAL FOR YEAR ОБЩО ЗА 4 ГОДИНИ ОБУЧЕНИЕ /2 2/ TOTAL FOR 4 YEARS TEACHING 11

12 V. СТРУКТУРА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН Учебният план за Бакалавър по Информатика и информационни технологии в редовна и задочна форма на обучение има продължителност на обучението 4 години, 8 семестъра, с общо 2715 часа и 240 кредита. Учебният план включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини - общо 39 учебни дисциплини. Дисциплината Физическо възпитание и спорт е включена в първите 4 семестъра, а курсовете по английски език се провеждат във всички семестри при редовната форма на обучение. Хорариумът се формира от 29 задължителни (75 %), 4 факултативни (10 %) и 6 избираеми (15 %) учебни дисциплини. От гледна точка на дидактическите изисквания, учебните дисциплини в плана могат да бъдат групирани в следните модули: Математически, Специални, Специализиращи, Икономико-хуманитарни. Разпределението на дисциплините по модули, хорариумите в абсолютно и относително изражение, и разпределение на кредитите са показани в Приложение 1. VI. ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ Студентите от специалността се обучават в среда, отговаряща на равнището на съвременното висше образование. Тя провеждане на лекции и семинарни занятия в учебната база на работа в лабораториите на катедрите и на Лабораторния работа в компютърните зали на библиотечно-информационния център на МВУИЕЛ и компютърните класове на работа с програмни продукти за практическо обучение по работа с програмни продукти за компютърна симулация и проектиране, като Matlab, AutoCad, 3D S Max, Solid Works и практическа подготовка в учебно-производствените звена на Тех Парк ОПТЕЛА и фирми от системата на ИТ-бранша и други отрасли. VII. НАУЧНО - ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ Осъществява се на основа на: а) документални фондове и справочно-библиографски пособия в библиотеката на МВУИЕЛ; б) информационни продукти на съвременни носители: База данни от взаимодействие с Интернет мрежата от библиотечно-информационни органи на различни равнища; в) достъп до специализирана учебна литература във фондовете на библиотеката на МВУИЕЛ; г) достъп до новоизлязла техническа и специална литература. Учебният план е приет на заседание на Временния академичен съвет (ВАС) с Протокол 01/ г. Ръководител Катедра ИСИ : (доц. д-р инж. х. хххх) Декан на Факултет ИКН : (проф. д-р инж. х. хххх) 12

13 ИЗБИРАЕМИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ Приложение 1 Математически Специални Специализиращи Икономико-хуманитарни - Линейна алгебра и аналитична геометрия - Математически анализ І - Математически анализ ІI - Компютърни числени методи - Дискретни структури - Теория на вераятностите и приложна статистика - Компютърна лингвистика - Оптимизационни методи - Увод в специалността - Информационни технологии - Увод в програмирането - Обектно-ориентирано програмиране - Операционни системи и компютърни архитектуери - Бази от данни - Мрежово програмиране - Компютърни мрежи и комуникации - Учебна практика (стаж) по информатика - Учебна практика (стаж) по програмиране Курсов проект по избрана дисциплина - Парадигми за програмиране - Обектно ориентирани и разпределени бази данни - Алгоритми върху мрежи и графи - Програмиране (JAVA) - Мрежово програмиране - Програмиране с НЕТ - Програмиране на РНР - Структури от данни и алгоритми - Интернет технологии - Уеб програмиране - Компютърна графика - Софтуерни технологии - Изкуствен интелект - ИТ проект с практикум - Информационно моделиране - Езици за хипертекст (XML) - Софтуерни архитектури и технологии за разработка на софтуер - Въведение в облачните технологии - Английски език І - ІI - Физическо възпитание и спорт - Управление на проекти - Управление на риска в ИТ бизнеса - Бизнес с Интернет 13

УЧЕБЕН ПЛАН за ОКС "БАКАЛАВЪР"

УЧЕБЕН ПЛАН за ОКС БАКАЛАВЪР МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ИНФОРМАТИКА И Е-ЛИДЕРСТВО МАХАТМА ГАНДИ INTERNATIONAL HIGHER SCHOOL OF INFORMATICS AND E LEADERSHIP MAHATMA GANDHI ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ FACULTY OF INFORMATICS

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Срок на обучение: Форма на обучение: 4 години редовна У Ч Е Б Е Н П Л А Н

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Срок на обучение: Форма на обучение: 4 години редовна У Ч Е Б Е Н П Л А Н ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Срок на обучение: Форма на обучение: 4 години редовна У Ч Е Б Е Н П Л А Н за образователно-квалификационна степен бакалавър

Подробно

МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ИНФОРМАТИКА И Е-ЛИДЕРСТВО МАХАТМА ГАНДИ INTERNATIONAL HIGHER SCHOOL OF INFORMATICS AND E LEADERSHIP MAHATMA GANDHI ФАКУЛ

МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ИНФОРМАТИКА И Е-ЛИДЕРСТВО МАХАТМА ГАНДИ INTERNATIONAL HIGHER SCHOOL OF INFORMATICS AND E LEADERSHIP MAHATMA GANDHI ФАКУЛ МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ИНФОРМАТИКА И Е-ЛИДЕРСТВО МАХАТМА ГАНДИ INTERNATIONAL HIGHER SCHOOL OF INFORMATICS AND E LEADERSHIP MAHATMA GANDHI ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ FACULTY OF INFORMATICS

Подробно

УЧЕБЕН ПЛАН за ОКС "БАКАЛАВЪР"

УЧЕБЕН ПЛАН за ОКС БАКАЛАВЪР МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ИНФОРМАТИКА И Е-ЛИДЕРСТВО МАХАТМА ГАНДИ INTERNATIONAL HIGHER SCHOOL OF INFORMATICS AND E LEADERSHIP MAHATMA GANDHI ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ FACULTY OF INFORMATICS

Подробно

Учебен план бакалаври

Учебен план бакалаври Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т С О Ф И Я УТВЪРЖДАВАМ Ректор:... / Проф. дтн инж. Г. Михов / Дата:. Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8 Икономика Образователно-квалификационна степен: Магистър Специалност: Икономика Срок на обучение:

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

Microsoft Word - imB_kr

Microsoft Word - imB_kr ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ Утвърждавам, Ректор: /п/ (проф. д-р инж. К. Веселинов) Дата : 10.12.2008 г. УЧЕБЕН ПЛАН на специалността ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ Професионално направление:

Подробно

Microsoft Word - aiutB_kr.doc

Microsoft Word - aiutB_kr.doc ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ Утвърждавам, Ректор: (проф. д-р инж. К. Веселинов) Дата :...2007 г. УЧЕБЕН ПЛАН на специалност АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА Професионално

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на обучение: Бакалавър Инженер

Подробно

Microsoft Word - kstB_kr.doc

Microsoft Word - kstB_kr.doc Учебен план съгласно ЕСТК FTE фундаментални дисциплини; TBE T тип на образователно-квалификационната степен: B - бакалаври, M - магистри ; CS - Компютърни системи и технологии ; пореден номер на дисциплината;

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_BA uchr_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_BA uchr_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.7. Администрация и управление Образователно-квалификационна степен: Магистър Утвърден с протокол

Подробно

1 KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Ф А К У Л Т

1 KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Ф А К У Л Т KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т Н Т И Н П Р Е С Л В С К И Ф К У Л Т Е Т П О М Т Е М Т И К И И Н Ф О Р М Т И К З П О В Е Д ФД 0

Подробно

Microsoft Word - plan_mag_red_5s_MEIT.doc

Microsoft Word - plan_mag_red_5s_MEIT.doc С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ФИЗИЧНИ НАУКИ 4.1. Образователно- квалификационна... (подпис) степен: магистър

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_Logistika_17_03_11_ikonomisti

Microsoft Word - UchPlan_Logistika_17_03_11_ikonomisti СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърска програма: Икономика и управление на логистиката

Подробно

Microsoft Word - Uplan_FTC_BTC.doc

Microsoft Word - Uplan_FTC_BTC.doc ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р К. Веселинов/ Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Бакалавър Инженер телекомуникации Срок на обучение: Форма

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... П

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... П СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.8 Икономика ОКС магистър

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IUEIKU_3_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IUEIKU_3_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърска програма: Икономика и управление в енергетиката,

Подробно

Вид на учебните дисциплини- З, И, Ф Изпити Текущи оценки ECTS- кредити Всичко задължителни занятия Лекции Семинарни занятия Практически упражнения С О

Вид на учебните дисциплини- З, И, Ф Изпити Текущи оценки ECTS- кредити Всичко задължителни занятия Лекции Семинарни занятия Практически упражнения С О Вид на учебните дисциплини- З, И, Ф Изпити Текущи оценки ECTS- кредити Всичко задължителни занятия Лекции Семинарни занятия Практически упражнения С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н

Подробно

№ ТЕХНИЧEСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: (проф. д-р М. Христов) Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Бакалавър Машинен инженер Срок на обучение: Форма на обучение:

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

ECTS_IP_2006

ECTS_IP_2006 Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. К. Веселинов/ Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на обучение: Бакалавър Инженер

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата 13.07.2016 г. Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov

Подробно

1 KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Ф А К У Л Т

1 KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Ф А К У Л Т KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Ф А К У Л Т Е Т П О М А Т Е М А Т И К А И И Н Ф О Р М А Т И К А

Подробно

Microsoft Word - MF_UP_Mehatronics_mag_last.doc

Microsoft Word - MF_UP_Mehatronics_mag_last.doc ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ Утвърждавам РЕКТОР: (проф.д-р инж. К. Веселинов) Дата:... 2008 год. Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на обучение: Магистър

Подробно

Pril A1-3_Ucheben plan_Himia_bachelor_zadochno

Pril A1-3_Ucheben plan_Himia_bachelor_zadochno С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ХИМИЧЕСКИ НАУКИ Образователно- квалификационна... (подпис) степен: БАКАЛАВЪР

Подробно

АМГ - учебен план бакалаври

АМГ - учебен план бакалаври С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН (корекции до 1.07.011) Утвърждавам, Професионално направление: 4.1. ФИЗИКА... Образователно- квалификационна (подпис)...

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4144/29.08.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

Microsoft Word - UPlan-Sliven_MSTP_bak.doc

Microsoft Word - UPlan-Sliven_MSTP_bak.doc ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ К О Л Е Ж С Л И В Е Н УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. др инж. К. Веселинов/ Дата:... Образователноквалификационна степен: Професионален бакалавър Професионална квалификация: 1.

Подробно

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (032) Ректор: (032) ф

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (032) Ректор: (032) ф П Л О В Д В С К У Н В Е Р С Т Е Т ПАСЙ ХЛЕНДАРСК България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Б О Л О Г Ч Е С

Подробно

Microsoft Word - Stop Upr bak za 2 i 3 kurs

Microsoft Word - Stop Upr bak za 2 i 3 kurs Софийски университет Свети Климент Охридски УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Шифър 3. Социални, стопански и правни науки Професионално Образователно-квалификацион (подпис) направление: 3.7 Администрация и управление

Подробно

Факултет по Химия и Фармация Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

Факултет по Химия и Фармация Софийски Университет Св. Климент Охридски ХФ И 0 7 0 1 код на спец. код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплина Специалност "Химия и информатика" Редовно обучение за випуска, започнал през 2013 / 2014 уч.година Часове - общ брой ECTS

Подробно

Мехатроника

Мехатроника ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ Утвърждавам РЕКТОР: (проф.дтн. инж. Георги Михов) Дата:. год. Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на обучение: Магистър

Подробно

Специалност Промишлена топлоенергетика - учебен план

Специалност Промишлена топлоенергетика - учебен план ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ КОЛЕЖ ПО ЕНЕРГЕТИКА И ЕЛЕКТРОНИКА УТВЪРЖДАВАМ Ректор: проф. д-р инж. M. Христов Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение:

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Б И

Подробно

Лидия Любенова – инспектор Учебен отдел

Лидия Любенова – инспектор Учебен отдел С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам:... (подпис) Професионално направление: филология Образователно-квалификационна степен: магистър Специалност:

Подробно

mm

mm С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ФИЗИЧЕСКИ НАУКИ 4.1 Образователно- квалификационна... (подпис) степен: МАГИСТЪР

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ

Подробно

МИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ УЧЕБЕН ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 5.7. АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СПЕЦИАЛНОСТ: МАРКШАЙДЕРСТВО И ГЕОДЕЗИЯ ОБР

МИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ УЧЕБЕН ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 5.7. АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СПЕЦИАЛНОСТ: МАРКШАЙДЕРСТВО И ГЕОДЕЗИЯ ОБР МИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ УЧЕБЕН ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 5.7. АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СПЕЦИАЛНОСТ: МАРКШАЙДЕРСТВО И ГЕОДЕЗИЯ ОБРАЗОВАТЕЛНО - КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: МАГИСТЪР ПРОФЕСИОНАЛНА

Подробно

С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т “СВ

С О Ф И Й С К И   У Н И В Е Р С И Т Е Т    “СВ С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН за випуск 2009 (2009/2010) год. Утвърждавам:... (подпис) Професионално направление: Науки за земята Специалност: Геология

Подробно

Приложение 3 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Икономика и управление /Туризъм/ Област на висшето о

Приложение 3 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Икономика и управление /Туризъм/ Област на висшето о ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Икономика и управление /Туризъм/ Област на висшето образование: 3. Социални, стопански и правни науки Професионално

Подробно

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

У Ч Е Б Е Н П Л А Н ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ: Ректор: (проф. д-р инж. К.Веселинов) Дата:... 200.. г Образователно - квалификационна степен: Професионална квалификация: Професионален бакалавър

Подробно

ECTS_IP_2006

ECTS_IP_2006 Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност Област на висшето образование: 3. Социални,

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: Философия ОКС магистър Специалност:

Подробно

KONSTANTIN

KONSTANTIN KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА КАТЕДРА КОМПЮТЪРНА ИНФОРМАТИКА Утвърждавам: Декан:. (проф.д-р Р. Петрова)

Подробно