СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите п

Размер: px
Започни от страница:

Download "СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите п"

Препис

1 СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите предх. док.: 9763/13RECH 177 COMPET 319 Относно: Резолюция на Съвета относно консултантската дейност за европейското научноизследователско пространство Приложено се изпраща на делегациите резолюцията на Съвета относно консултантската дейност за европейското научноизследователско пространство, приета от Съвета по конкурентоспособност на заседанието му от 30 май 2013 г /13 ia/rg 1 DG G 3 C BG

2 ПРИЛОЖЕНИЕ І РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВЕТА ОТНОСНО КОНСУЛТАНТСКАТА ДЕЙНОСТ ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПРОСТРАНСТВО СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КАТО ПРИПОМНЯ резолюцията на Съвета от 28 май 2010 г. относно новите процеси в управлението на европейското научноизследователско пространство (ЕНП), в която на Комитета за европейското научноизследователско пространство (ERAC) (наричан по-нататък комитетът ) беше възложено да наблюдава останалите свързани с ЕНП групи, да си сътрудничи и да провежда консултации с тях, когато това е необходимо за постигането на целите на комитета, в която освен това беше посочено, че комитетът може да провежда разискванията си въз основа на получената от тези групи информация и беше потвърдено, че мандатът на комитета ще бъде преразгледан до края на 2012 г.; КАТО ПРИПОМНЯ водещата инициатива на Европа 2020 Съюз за иновации от 6 октомври 2010 г., в която европейското научноизследователско пространство категорично беше поставено в по-широкия контекст на изграждането на Съюза за иновации до 2020 г. и съответните заключения на Съвета от 29 ноември 2010 г. относно водещата инициатива на стратегията Европа 2020 Съюз за иновации, в които се изтъква значението на бързото предприемане на всички необходими мерки, в съответствие с Концепция 2020 за ЕНП, за създаване на добре функциониращо и единно европейско научноизследователско пространство; 10331/13 ia/rg 2 ПРИЛОЖЕНИЕ І DG G III BG

3 КАТО ПРИПОМНЯ заключенията на Европейския съвет от 4 февруари 2011 г., в които се потвърждава, че Европа се нуждае от единно научноизследователско пространство, за да привлича таланти и инвестиции, и се призовава за доизграждането на ЕНП до 2014 г., в т.ч. преодоляването на всички оставащи пропуски с оглед на създаването на истински единен пазар на знания, научни изследвания и иновации, както бе потвърдено от Европейския съвет на 2 март 2012 г. и припомнено в заключенията му от 29 юни 2012 г. и октомври 2012 г.; КАТО ПРИПОМНЯ заключенията на Съвета относно развитието на европейското научноизследователско пространство (ЕНП) посредством свързаните с ЕНП групи от 1 юни 2011 г., в които се потвърждава необходимостта от засилване на координацията между комитета и свързаните с ЕНП групи и се изтъква, че е необходимо да се прилагат всички полезни мерки за подобряване на това сътрудничество в съответствие с резултатите от становището на комитета относно прегледа на свързаните с ЕНП групи; КАТО ПРИПОМНЯ съобщението на Комисията относно засиленото партньорство в рамките на европейското научноизследователско пространство за върхови постижения и растеж от 23 юли 2012 г. и отговора на Съвета в неговите заключения от 12 декември 2012 г., в които той потвърждава намерението си да излезе с позиция по прегледа на мандата на комитета колкото е възможно по-рано през 2013 г.; 10331/13 ia/rg 3 ПРИЛОЖЕНИЕ І DG G III BG

4 1. ВЗЕМА ПОД ВНИМАНИЕ доклада на ERAC относно прегледа на мандата на ERAC от 18 април 2013 г. 1 и съдържащите се в него препоръки; ИЗРАЗЯВА СЪГЛАСИЕ, че ERAC следва да бъде прекръстен на Комитет за европейското научноизследователско пространство и иновациите (като се запази съществуващият акроним ERAC), за да се засили консултативната му роля по отношение на иновациите с водеща роля на научните изследвания, и ПРИКАНВА комитета да отрази това по подходящ начин в работната си програма, както и да установи връзка с подгрупата за иновациите на Групата за политика на предприятията; 2. ОТБЕЛЯЗВА, че консултантската дейност за европейското научноизследователско пространство понастоящем се организира въз основа на инициативи и приоритети на ЕНП, които в момента се формулират наново, и се осъществява от седем различни свързани с ЕНП групи 2 с четири различни направления за докладване;отбелязва също, че макар тези групи сами по себе си да дават ценни становища в рамките на своите компетенции, всички те са създадени преди Комисията да определи в своето съобщение от юли 2012 г., приветствано от Съвета през декември 2012 г., и от септември 2012 г. новите приоритетни области за изграждането на напълно функциониращо ЕНП до края на 2014 г. 3. ОТБЕЛЯЗВА освен това, че има възможност за подобряване на наблюдението от страна на комитета на останалите свързани с ЕНП групи, за което Съветът призова в резолюцията си от май 2010 г., по-специално във връзка със сътрудничеството и консултациите, насочени към постигането на целите на комитета; ОТБЕЛЯЗВА също, че следните въпроси продължават да бъдат в сила: 1) въпросът за засилената координация на докладването на свързаните с ЕНП групи, за което Съветът призова в заключенията си от юни 2011 г.; и 2) съгласието на Съвета, изразено в същите заключения, че ERAC е готов, в диалог със свързаните с ЕНП групи, да се върне към въпроса дали е необходимо преразглеждане на мандатите и ако отговорът е положителен какви промени са необходими; 1 2 Док. ERAC 1201/13. В контекста на настоящата резолюция се приема, че свързаните с ЕНП групи включват (групите са дадени тук по реда на тяхното учредяване): Комитет за европейското научноизследователско пространство (ERAC), Хелзинкска група по въпросите на равнопоставеността на половете в сферата на научните изследвания и иновациите, Европейски стратегически форум за научноизследователски инфраструктури (ESFRI), Стратегически форум за международно научно и технологично сътрудничество (SFIC), група на високо равнище за съвместно планиране и работна група в рамките на ERAC за трансфер на знания. За повече информация вж. приложение ІІ /13 ia/rg 4 ПРИЛОЖЕНИЕ І DG G III BG

5 4. ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА ПРИКАНВА свързаните с ЕНП групи да обмислят съвместно как по най-добър начин да подобрят сътрудничеството си, консултациите и координацията помежду си, за да могат да предоставят своевременни, ефективни и ефикасни становища на Съвета, Комисията и държавите членки, като се съобразят поспециално с точка 28 от заключенията на Съвета от декември 2012 г. 3 ; ИЗРАЗЯВА подкрепата си за плана за действие, споменат в препоръка 5а от доклада на ERAC 4 ; 5. ИЗРАЗЯВА СЪГЛАСИЕ, че до края на 2014 г. следва да се извърши преглед на статута, мандатите и схемите за докладване на онези свързани с ЕНП групи, които са създадени от Съвета, и ПРИКАНВА Комисията и самия комитет да преценят дали такъв преглед се изисква и по отношение на създадените от тях групи; подобни прегледи биха могли да включват 1) оценка до каква степен реално са били постигнати взаимното сътрудничество, консултиране и координация, за които настоява Съветът, 2) своевременност и ефективност на становищата и 3) ефикасност на работата на тези групи; 3 4 Точка 28: ПРИКАНВА държавите членки посредством ERAC, като консолидират приноса на други свързани с ЕНП групи, да допринесат за наблюдението на напредъка на ЕНП въз основа на обмен на най-добри практики и взаимно обучение от националните действия и реформи, предприети за доизграждането на ЕНП (док /12). В препоръка 5а се настоява за план за действие съгласно съобщението за ЕНП от юли 2012 г., включващ теми, по които комитетът очаква принос от свързаните с ЕНП групи в зависимост от техните области на специализация. В доклада се изтъква, че този план за действие следва да подкрепя развитието на стратегическо взаимодействие между ERAC и други консултативни групи в рамките на ERAC и да бъде приложен към предварителната работна програма на комитета /13 ia/rg 5 ПРИЛОЖЕНИЕ І DG G III BG

6 6. ОПРЕДЕЛЯ нов мандат за комитета, изложен в приложението към настоящата резолюция, и ПРИКАНВА комитета и където е уместно Комисията, да изпълнят незабавно препоръките от доклада на комитета от 18 април 2013 г /13 ia/rg 6 ПРИЛОЖЕНИЕ І DG G III BG

7 ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕ І МАНДАТ НА КОМИТЕТА ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПРОСТРАНСТВО И ИНОВАЦИИТЕ (ERAC) 1. Наименованието на ERAC се променя на Комитет за европейското научноизследователско пространство и иновациите (ERAC) (наричан по-нататък комитетът ), за да отрази нарастващото значение на свързаните с научните изследвания иновации в неговата роля на консултативен комитет по стратегическата политика в рамките на управлението на европейското научноизследователско пространство (наричано по нататък ЕНП ). 2. Основната задача на комитета е да предоставя своевременно на Съвета, Комисията и държавите членки стратегическите си виждания по въпросите на научните изследвания и иновациите, които са от значение за развитието на ЕНП. Комитетът действа по собствена инициатива или по искане на Съвета или Комисията. 3. Във връзка със задачата си Комитетът по-конкретно: а. на ранен етап предоставя становища относно определянето и разработването на стратегическите приоритети за инициативи в областта на политиката по въпросите на научните изследвания и иновациите, които са от значение за развитието на ЕНП, включително рамковите програми на ЕС и други европейски, национални и междуправителствени инициативи; б. предоставя становища по общите насоки за евентуални бъдещи политики и взаимодействието между съществуващите политики на международно, европейско и национално равнище, допринасящи за развитието на ЕНП; в. наблюдава напредъка на ЕНП, като взема предвид принципите на субсидиарност и взаимно допълване и обръща специално внимание на ефективността, достъпността, прозрачността и съгласуваността на неговите инструменти и инициативи, включително определените в рамковите програми на ЕС, като отчита по-специално критерия за европейска добавена стойност; 10331/13 ia/rg 7 ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕ І DG G III BG

8 г. определя необходимостта от независими, количествени и качествени оценки на свързаните с ЕНП политики и използва резултатите от тези оценки при изготвянето на препоръки за постигането на по-голям и по-значим напредък на ЕНП; д. допринася, където е уместно, за утвърждаване на координацията на националните политики в областта на научните изследвания и иновациите, както и за осигуряване на взаимна съгласуваност на националните политики и политиката на Съюза; е. допринася за подготовката на всички министерски конференции в рамките на ЕНП, свиквани и организирани под егидата на държавата членка, която председателства Съвета на Европейския съюз. 4. Наред с изпълнението на главната си задача комитетът насърчава доброволната оценка на националните политики и провеждането на срещи за обмяна на опит по въпросите на ЕНП. За тази цел той може да сформира доброволни временни групи ad hoc, които да работят под ръководството на Комитета. 5. Комитетът развива стратегическо взаимодействие и съгласуване с други области на политиката, по-специално с областите, свързани с триъгълника на знанието. Наред с това Комитетът се стреми да изгражда взаимодействие и синергии със съответни области на политиката, когато е уместно. 6. Комитетът наблюдава другите свързани с ЕНП групи, с които си сътрудничи и провежда консултации, когато това е необходимо за изпълнението на задачите му. Той може също да използва получената от тези групи информация за основа на разискванията си. Членове и наблюдатели 7. Комитетът се състои от двама високопоставени представители от всяка държава членка, отговарящи за политиките в областта на научните изследвания и иновациите, и Комисията (наричани по-нататък членовете ) /13 ia/rg 8 ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕ І DG G III BG

9 8. Комитетът може да кани представители на асоциираните към рамковата програма страни за участие в заседанията си като наблюдатели по конкретни точки от дневния ред. Той може да кани и други наблюдатели, включително членове на Европейския парламент, когато конкретни точки от дневния ред налагат това (наричани по-нататък наблюдатели ). Организация 9. Комитетът провежда редовни заседания, най-малко четири пъти годишно. 10. Комитетът се председателства от Комисията. 11. Членовете на комитета избират с мнозинство заместник-председател между представителите на държавите членки за срок от две години, който може да бъде подновен еднократно. 12. Секретариатът на Комитета се осигурява от генералния секретариат на Съвета. 13. Комитетът има управителен съвет. Заместник-председателят на комитета действа в качеството на председател на управителния съвет. Управителният съвет се състои от председателя и заместник-председателя на комитета, от представител на държавата членка на предходното, настоящото и бъдещото председателство на Съвета на Европейския съюз, както и от не повече от двама членове, избрани сред представителите на държавите членки в комитета с мнозинство от членовете му за срок от 18 месеца. Секретариатът на управителния съвет се осигурява от генералния секретариат на Съвета. Управителният съвет се подпомага от службите на Комисията. 14. Управителният съвет подготвя проектите за предварителните работни програми и проектите за дневен ред на заседанията на комитета в съответствие с процедурния правилник на комитета. Проектите за предварителните работни програми и проектите за дневен ред изискват съгласие между председателя и заместник-председателя преди да бъдат представени на комитета съответно за одобрение и приемане /13 ia/rg 9 ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕ І DG G III BG

10 15. Комитетът може също така да създава работни групи ad-hoc със специални задачи, които да се занимават с въпроси, свързани с мандата му. 16. В обобщените заключения, становища и доклади на комитета се отразяват, според случая, единодушното становище или подадените гласове на членовете му и се споменават мненията на малцинството. 17. Комитетът изготвя свой процедурен правилник /13 ia/rg 10 ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕ І DG G III BG

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 22 май 2019 г. (OR. en) 9481/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 9035/19 Относно: Председателството COSI 117 JAI 555 EN

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 22 май 2019 г. (OR. en) 9481/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 9035/19 Относно: Председателството COSI 117 JAI 555 EN Съвет на Европейския съюз Брюксел, 22 май 2019 г. (OR. en) 9481/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 9035/19 Относно: Председателството COSI 117 JAI 555 ENFOPOL 261 ENFOCUSTOM 108 CYBER 173 Комитета на постоянните

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 9233/19 Относно: DEVGEN 142

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 11 декември 2017 г. (OR. en) 15638/17 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 7 декември 2

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 11 декември 2017 г. (OR. en) 15638/17 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 7 декември 2 Съвет на Европейския съюз Брюксел, 11 декември 2017 г. (OR. en) 15638/17 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 7 декември 2017 г. До: Делегациите предх. док.: 11761/3/17 REV3

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят

Подробно

22003А0805(01)

22003А0805(01) СПОРАЗУМЕНИЕ между Европейския съюз и Република Исландия относно участието на Република Исландия в Полицейската мисия на Европейския съюз (ПМЕС) в Босна и Херцеговина ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, от една страна,

Подробно

Untitled

Untitled Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ../..2015 г. за създаване на Съвет Партньорство за здраве М И Н И С Т Е Р С К И Я Т С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В И : Чл.

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1 СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1 КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА Ръководството на Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов,

Подробно

П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ И

П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ И П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С Ъ В Е Т З А А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н А Т А Р Е Ф О Р М А ОТЧЕТ за дейността на Съвета за административната реформа за 2010 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С Ъ В Е Т З А А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н А Т А Р Е Ф О Р М А ОТЧЕТ за дейността на Съвета за административната реформа за 2010 г. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С Ъ В Е Т З А А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н А Т А Р Е Ф О Р М А ОТЧЕТ за дейността на Съвета за административната реформа за 2010 г. Съветът за административната реформа е създаден с Постановление

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А М И Н И С Т Е Р С К И Б Ъ Л Г А Р И Я С Ъ В Е Т Препис П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 1 3 6 от 29 май 2015 година ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО АНТИКОРУПЦИОННИ ПОЛИТИКИ М И Н И С Т Е

Подробно

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ПЛОВДИВ КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ПЛОВДИВ КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ПЛОВДИВ КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН www.bd-ibr.org www.earbd.org РАМКОВАТА ДИРЕКТИВА ПО ВОДИТЕ Директива 2000/60/ЕС или Рамковата директива

Подробно

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите Структурният диалог в сферата на младежката политика на ЕС София, 05 октомври 2013 г. ОБНОВЕНА РАМКА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА 2010-2018 На 27 ноември 2009 г., Брюксел, Резолюция на Съвет

Подробно

POSTANOVLENIE_142_na_MS_ot_ _g_za_razrabotvane_na_strategiceskite_i_programnite_dokumenti_na_Republika_Bylgariq_za_upravlenie_na_sredstvata_ot_f

POSTANOVLENIE_142_na_MS_ot_ _g_za_razrabotvane_na_strategiceskite_i_programnite_dokumenti_na_Republika_Bylgariq_za_upravlenie_na_sredstvata_ot_f ПОСТАНОВЛЕНИЕ 142 на МС от 7.06.2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период

Подробно

Европейски съвет Брюксел, 14 декември 2018 г. (OR. en) EUCO 17/18 CO EUR 22 CONCL 7 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегаци

Европейски съвет Брюксел, 14 декември 2018 г. (OR. en) EUCO 17/18 CO EUR 22 CONCL 7 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегаци Европейски съвет Брюксел, 14 декември 2018 г. (OR. en) EUCO 17/18 CO EUR 22 CONCL 7 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите Заседание на Европейския съвет (13 и 14 декември

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ (Утвърден със Заповед РД-16-145/ 06.02.2014 г., изм. и доп. със Заповед РД-16-1036/ 25.07.2014 г.) Раздел I. Общи положения Чл. 1. С

Подробно

ПОСТАНОВЛЕНИЕ... от.2019 година за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ... от.2019 година за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондов ПОСТАНОВЛЕНИЕ... от.2019 година за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021-2027

Подробно

УТВЪРДИЛ: /П/ ВАСИЛ МИХАЙЛОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ Изх (2)/ г. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРОТ

УТВЪРДИЛ: /П/ ВАСИЛ МИХАЙЛОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ Изх (2)/ г. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРОТ УТВЪРДИЛ: /П/ ВАСИЛ МИХАЙЛОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ Изх. 37-00-7(2)/10.03.2017г. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

Подробно

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЧЕСКА РЕФЕРЕНТНА РАМКА Раздел I Общи положения Чл. 1. Комитетът за наблюд

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЧЕСКА РЕФЕРЕНТНА РАМКА Раздел I Общи положения Чл. 1. Комитетът за наблюд ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЧЕСКА РЕФЕРЕНТНА РАМКА Раздел I Общи положения Чл. 1. Комитетът за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка

Подробно

Schola Europaea Кабинет на Главния секретар Отдел Педагогика Док D-225-bg-5 Оригинал: FR Вътрешен правилник на Инспекторатите Одобрен от Управит

Schola Europaea Кабинет на Главния секретар Отдел Педагогика Док D-225-bg-5 Оригинал: FR Вътрешен правилник на Инспекторатите Одобрен от Управит Schola Europaea Кабинет на Главния секретар Отдел Педагогика Док. 2009-D-225-bg-5 Оригинал: FR Вътрешен правилник на Инспекторатите Одобрен от Управителния съвет на заседанието му на 2, 3 и 4 декември

Подробно

Проект! НАРЕДБА за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и

Проект! НАРЕДБА за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и НАРЕДБА за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1.

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 19 юни 2017 г. (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 19 юни 2017 г. (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 19 юни 2017 г. (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 19 юни 2017 г. До: Делегациите предх. док.:

Подробно

Проучване на изпълнението на интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда

Проучване на изпълнението на интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда Европейски икономически и социален комитет Секция Заетост, социални въпроси и гражданство / Обсерватория на пазара на труда Проучване на изпълнението на препоръката на Съвета от 15 февруари 2016 г. относно

Подробно

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. SWD(2018) 413 final РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА Доклад за ранно предупреждение придружаващ ДОКЛ

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. SWD(2018) 413 final РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА Доклад за ранно предупреждение придружаващ ДОКЛ ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 24.9.2018 г. SWD(2018) 413 final РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА Доклад за ранно предупреждение придружаващ ДОКЛАД ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПАРТНЬОРСТВО ЗА ЗДРАВЕ ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПАРТНЬОРСТВО ЗА ЗДРАВЕ ЗА 2017 Г. СЪД

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПАРТНЬОРСТВО ЗА ЗДРАВЕ ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПАРТНЬОРСТВО ЗА ЗДРАВЕ ЗА 2017 Г. СЪД РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПАРТНЬОРСТВО ЗА ЗДРАВЕ ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПАРТНЬОРСТВО ЗА ЗДРАВЕ ЗА 2017 Г. СЪДЪРЖАНИЕ СЪДЪРЖАНИЕ... 1 ПРЕДГОВОР... 2 СТРУКТУРА НА

Подробно

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране на Република България Водеща институция: Заместник

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ЕТИКЕТА ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО Комисията е създадена с Решение 3 от 29 юли

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ЕТИКЕТА ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО Комисията е създадена с Решение 3 от 29 юли ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ЕТИКЕТА ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО Комисията е създадена с Решение 3 от 29 юли 2010 г. на Съвета за децентрализация на държавното

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/05.12.2017 г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ ЗА УЧЕБНАТА 2017/ 2018 ГОДИНА Планът за училищния

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 17.10.2018 A8-0313/39 39 Рина Роня Кари Параграф 79 в (нов) 79в. подчертава, че автомобилната служба на Парламента следва да се използва само за превоз от/до летището и/или гарата; 17.10.2018 A8-0313/40

Подробно

Microsoft Word - Document3

Microsoft Word - Document3 ЗАКОН ЗА МЛАДЕЖТА Обн. - ДВ, бр. 31 от 20.04.2012 г., в сила от 20.04.2012 г. Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Този закон определя основните принципи, управлението и финансирането на дейностите, осъществявани

Подробно