ДО

Размер: px
Започни от страница:

Download "ДО"

Препис

1 ОТНОСНО: Промяна и разпеление на сствата за капиталови разходи на община за 2019 г. С решение 1-12/ г. бе приета капиталовата програма на Община, като част от бюджета за 2019 г. Обектите заложени в нея се финансират със сства от лучени трансфери, собствени бюджетни сства и целева субсидия за капиталови разходи, опелена в ЗДБРБ за 2019 г. Обстоятелствата, които налагат промяна на капиталовата програма на Община, са наложени от обективни обстоятелства за приключване на обектите или включване на нови. Сствата във връзка с увеличение на собствените капиталови разходи 52 Придобиване на ДМА за обект Оборудване на ритуален дом за тъжни ритуали в гробищен парк гр. окончателно реализиране на проект в размер на 378 лв. ще бъдат осигурени от параграф Материали от съответната дейност от Функция Почивно дело, култура, религиозни дейно бюджета на Община. Съгласно чл.124, ал.3 от ЗПФ общинския съвет може да одобрява компенсирани промени между казателите, както и между отделните обекти, финансирани със сства от целевата субсидия за капиталови разходи, като тези промени се одобряват в рамките на бюджетната година. Във връзка с това, както и с необходимостта тези сства да бъдат изцяло усвоени, се налага да се направят промени между отделните обекти и наименования на обектите в инвеционната програма, финансирани със сства от целевата субсидия за капиталови разходи, с което да бъде актуализирана капиталовата програма и бюджета на общината за 2019 г. Необходимите промени в капиталовата програма на Община за 2019 г. обекти, параграфи и източници на финансиране са както следва: Било решение 1 12/2019 г. Общо капиталови разходи лв лв. 1. Целева субсидия от РБ за 2019 г лв лв. Остатък от целева субсидия за 2018 г лв лв. 3. КР, които ще се финансират чрез стъпления от продажба на общински лв лв. нефинансови активи и др. собствени бюджетни сства за КР 4. Разпеление на целеви трансфер за КР, съгласно ПМС 165/ г. и ПМС лв лв. 315/ г. 5. Разпеление на Други източници за финансиране на КР лв лв. 1.Разпеление на целевата субсидия за КР за 2019 г. 1

2 1. Функция Обект/проект Сума в лева Било І- Общи държавни Ремонт на кметство с. Балик І- Общи държавни Ремонт на кметство с. Кладенци І- Общи държавни ІI- Отбрана и сигурност Изграждане на кметство с. Бонево Изграждане на видеонаблюдение Етап I III Образование Ремонт на сграда - топлоизолация на ОбУ Д-р Петър Берон с. Коларци, Втори следен етап III Образование III Образование Ремонт на столова в ОУ Паисий Хилендарски с. Безмер Доставка на тематични кътове за игра в детски градини с една група в Община IV- Здравеопазване Ремонт на СЗС в с. Жегларци IV- Здравеопазване Закупуване на детски креватчета за Детска ясла гр IV- Здравеопазване Закупуване на медицинско оборудване за МБАЛ гр. Добрич осигуряване, Ремонт на Клуб на пенсионера в с. 11. дмагане и Зърнево осигуряване, дмагане и осигуряване, дмагане и Изграждане на дова налка в зала за клуб с. Каблешково Ремонт на зала за клуб в с. Главанци Ремонт на чешми в с. Поп Груево Ремонт на чешма в с. Орляк 2

3 16. Ремонт на чешми в с. Полковник Савово 17. Ремонт на чешми в с. Коларци Инженеринг за изграждане на изкуствени неравно в селата Каблешково, Божан, Коларци, Зърнево и Орляк Изграждане на автоспирка с. Главанци Реконструкция на автоспирка с. Ангеларий Закупуване на трактор с гребло и косачка за нуждите на дейност Чистота Изграждане на кръгово кръстовище в гр Изграждане на детска площадка в с. Орляк Ремонт на читалище с. Божан Ремонт на Ритуален дом в гр Ремонт на джамия с. Градница Ремонт на сватбен салон с. Безмер Ремонт на сграда в гробищен парк с. Коларци Ремонт на църква в с. Чеменско

4 Изграждане на джамия в с. Каблешково първи етап Изграждане на параклис в с. Коларци Закупуване на бродировъчна машина за читалище Димитър Дончев Доктора гр Изграждане на църковен храм в с. Нова Камена заключителен етап Общо целева субсидия за КР за 2019 г.: Разпеление на остатък от целевата субсидия за КР за 2018 г. Функция Обект/проект Сума в лева Било 1. III Образование 3. култура, религ.дейно Ремонт на сграда - топлоизолация на ОбУ Д-р Петър Берон с. Коларци приключване I етап Инженеринг за основен ремонт на улица Първа в с. Поп Груево Ограждане на гробищни паркове в гр. и селата Жегларци, Орляк, Коларци, Сърнец, Безмер, Поп Груево, Божан, Нова Камена, Балик, Полковник Савово, Кочмар, Главанци, Професор Златарски, Бонево, Градница, Мали Извор, Гуслар, Оногур Общо остатък от целева субсидия за КР за 2018 г. : Разпеление на КР, които ще се финансират чрез стъпления от продажба на общински нефинансови активи : Функция Обект/проект Сума в лв. Било І- Общи държавни Закупуване на компютърна техника за кметства в община Изпълнение на СМР за допълнителни видове работи на Претоварна станция за ТБО гр Извършване на рехабилитация

5 на водопровод от с. Кладенци до с. Нова Камена Изграждане на кръгово кръстовище в гр. Оборудване на ритуален дом за тъжни ритуали в гробищен парк гр. окончателно реализиране на проект Общо : Разпеление на Целеви трансфери за КР, съгласно ПМС 165/ г. и ПМС 315/ г. Функция Обект/проект Сума в лв. Било Ремонт на многофункционална III Образование площадка в двора на СУ Йордан култура,религ.дейн о 3. Йовков гр. Оборудване на ритуален дом за тъжни ритуали в гробищен парк гр. окончателно реализиране на проект Ремонт на улична налка на улица Хан Аспарух в град Общо: Разпеление на Други източници за финансиране на КР за 2019 г. Функция Обект/проект Сума в лв. Било 1. VІII-Икономически дейно и услуги Рехабилитация на общински път DOB1192, участък от км до км в границите на с.безмер Общо :

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2015

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2015 ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2019 Публичното обсъждане на проекта на бюджета е важна част от бюджетната процедура и има за цел не само да информира, но и да ангажира местната общност за съставянето,

Подробно

О Б Я С Н И Т Е Л Н А З А П И С К А

О Б Я С Н И Т Е Л Н А     З А П И С К А ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2018 НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ОТ ИНЖ. ЖИВКО ГЕОРГИЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ I. Изпълнение плана на приходите бюджета на община Тервел за периода 01.01.2018 31.12.2018 г. Изготвянето

Подробно

ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: , Факс: е-mail: Д О К Л А

ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: , Факс: е-mail:    Д О К Л А ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513 е-mail: obshtina_godech@abv.bg; office@godech.bg; www.godech.bg Д О К Л А Д Относно: Приемане на бюджета на Община Годеч за 2019

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 81 протокол 12/ г. на Общи

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 81 протокол 12/ г. на Общи От решение 81 протокол 12/ 20.12.2012г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 81 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.2от Закона за народните читалища Общински съвет Маджарово приема Годишна

Подробно

ПОИМЕНЕН СПИСЪК проект! на капиталовите разходи за 2017година, приет с Решение... от г. на Общински съвет. гр. Перник НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА ОБ

ПОИМЕНЕН СПИСЪК проект! на капиталовите разходи за 2017година, приет с Решение... от г. на Общински съвет. гр. Перник НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА ОБ ПОИМЕНЕН СПИСЪК проект! на капиталовите разходи за 2017година, приет с Решение... от...2017 г. на Общински съвет. гр. Перник НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА ОБЩО план в т.ч. по източници на финансиране целеви соб.б.ср.

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ №6_

ПРИЛОЖЕНИЕ №6_ ПРИЛОЖЕНИЕ 6 РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ШУМЕН ПРЕЗ 2013 ГОДИНА 1 2 3 4 5 6 7 1 СОБСТВЕНИ И ЦЕЛЕВИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА - ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 1 606 494 1 442 250 164 244 ПАРАГРАФ

Подробно

prilojenie - vytreshni kompensirani promeni - investicionna programa - october 2013.xls

prilojenie - vytreshni kompensirani promeni - investicionna programa - october 2013.xls Годишна No Наименование и местонахождение на обектите задача 2013 1 2 4 Раздел Б ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ 2013 г. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВЪТРЕШНИ КОМПЕНСИРАНИ

Подробно

Реш. 930

Реш. 930 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Ш У М Е Н 9700 гр., бул. Славянски 17, тел./факс: 054/800400, e-mail: оbsavet@shumen.bg, http://www.shumen.bg ПРЕПИС! РЕШЕНИЕ 930 по протокол 38 от 29.11.2018 г. на заседание на Общинския

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на извънредно засед

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на извънредно засед Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на извънредно заседание с Протокол 66/02.09.2015 г. Препис-извлечение:

Подробно

Докладна записка отчет г г..xls

Докладна записка отчет г г..xls Изх.... До Общински Съвет Брусарци ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2014г. ДО 30.06.2014г. УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, На основание чл. 21, ал. 1, т. 6

Подробно

Приложение 1 І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протоко

Приложение 1 І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протоко І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за 2 0 1 3 година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протокол 43 от 27.11.2014 г. Наименование План Отчет Изпълнение на прихода

Подробно

Microsoft Word - Copy of 2

Microsoft Word - Copy of 2 СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 2 на Столичния общински съвет

Подробно

КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА ЗА 2019 ГОД. ПРИЛОЖЕНИЕ 7 по ред НАИМЕНОВАНИЕ I. СМР I. Улици ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КР СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ПО 40 П

КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА ЗА 2019 ГОД. ПРИЛОЖЕНИЕ 7 по ред НАИМЕНОВАНИЕ I. СМР I. Улици ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КР СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ПО 40 П КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА ЗА 2019 ГОД. ПРИЛОЖЕНИЕ 7 по ред НАИМЕНОВАНИЕ I. СМР I. Улици ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КР СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ПО 40 ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 2018 Г. И ПО ПМС ВСИЧКО 1 Основен ремонт

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 7 2 9 на Столичния общински

Подробно

Microsoft Word - Приложение 1

Microsoft Word - Приложение 1 ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ПО ПЪЛНА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ ЗА 2013 Г. & НАИМЕНОВАНИЕ НА Проектобюджет 2013г. МЕСТНИ ПРИХОДИ 103 Окончателен патентен данък 13-00 Имуществени и др. данъци 20-00 Други

Подробно

ОТЧЕТ за финансиране на капиталовите разходи към г. в Община Нови пазар приложение 1 Обект план 2010 година отчет към г. целева

ОТЧЕТ за финансиране на капиталовите разходи към г. в Община Нови пазар приложение 1 Обект план 2010 година отчет към г. целева ОТЧЕТ за финансиране на капиталовите разходи към 30.06.2010 г. в Община Нови пазар приложение 1 Обект план 2010 година отчет към 30.06. 2010 г. целева субсидия в т.ч. по източници на финансиране 40-00

Подробно

БЮДЖЕТ 2017 г. І. Приходи за делегирани от държавата дейности НАИМЕНОВАНИЕ БЮДЖЕТ 2016 г. БЮДЖЕТ 2017 г. % 4/ IV. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

БЮДЖЕТ 2017 г. І. Приходи за делегирани от държавата дейности НАИМЕНОВАНИЕ БЮДЖЕТ 2016 г. БЮДЖЕТ 2017 г. % 4/ IV. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 2017 г. І. Приходи за делегирани от държавата НАИМЕНОВАНИЕ 2016 г. 2017 г. % 4/3 1 2 3 4 5 IV. НИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 46 976 617 42 950 858 91,4% ТРАНСФЕРИ М/У А НА НАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И ЦБ (НЕТО) 3100 43 299

Подробно

Microsoft Word - OBIASN.PRIHODI I RAZHODI.doc mf.doc

Microsoft Word - OBIASN.PRIHODI I RAZHODI.doc mf.doc ОБЩИНА РАДНЕВО ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА О Б Я С Н И Т Е Л Н А З А П И С К А по изпълнението на приходите и разходите на бюджета на Община Раднево към 31.03.2014 г. Към 31.03.2014 г. приходите по бюджета на

Подробно

budjet

budjet СБОРЕН БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН ЗА 2014 ГОДИНА ПРИХОДИ - НАЧАЛЕН ПЛАН Име на прихода начален план 2014 І.Имуществени и други данъци 683500 Окончателен годишен /патентен/ данък 103 22000 данък въру недвижимите

Подробно

pril_6

pril_6 РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ШУМЕН ПРЕЗ 2011 ГОДИНА Приложение 6 1 2 3 4 5 6 7 1 СОБСТВ.И ЦЕЛЕВИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА -ПРЕХ.ОСТАТЪК. 441 073 375 214 1 514 64 345 ПАРАГРАФ 51 00

Подробно

Прил.2 табл.докл.-отчет-2012.xls

Прил.2  табл.докл.-отчет-2012.xls & НАИМЕНОВАНИЕ НА Приложение 2 Уточнен годишен план Отчет 31.12.2012 г. ПРИХОДИ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 103 Окончателен патентен данък 30000 24764 13-00 Имуществени и др. данъци 719660 802608 20-00 Други данъци

Подробно

Приложение №6 и №6.1 - А

Приложение №6 и №6.1 - А РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ШУМЕН ПРЕЗ 2014 ГОДИНА ПРИЛОЖЕНИЕ 6 и 6.1 - А Предложение за промяна към г., спрямо уточнен план към г. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ЦЕЛЕВИ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК

Подробно

Microsoft Word - Copy of 458.doc

Microsoft Word - Copy of 458.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 4 5 8 на Столичния общински

Подробно

Приложение 6 а

Приложение 6 а ОБЩИНА ШУМЕН КОД ПО ЕБК 7710 РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ план/отчет за а: от 01.01.2017 до 30.6.2017 Приложение 6 А (в лева) Наименование на обектите/проектите/позициите Година начало

Подробно

КОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ В ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ЕЛЕНА ДЕКЕМВРИ 2017 Г. Приложение 1 било става увелич

КОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ В ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ЕЛЕНА ДЕКЕМВРИ 2017 Г. Приложение 1 било става увелич КОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ В ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ЕЛЕНА ДЕКЕМВРИ 2017 Г. Приложение 1 увеличение (+) намаление (-) увеличение (+) намаление (-) увеличени

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 Предложение за разпределение на формирания през 2016 год. преходен остатък по бюджета на община Шумен за 2017 год. А. ЗА ДЕЙНОСТИ ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ 1,816,859 Дейност 1-1-117 "Държавни

Подробно

Microsoft Word - RE6ENIIA PROTOKOL 76.doc

Microsoft Word - RE6ENIIA PROTOKOL 76.doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на заседание с Протокол 76/22.12.2010г. Препис-извлечение: Р Е Ш Е Н И Е 445 На основание чл. 21, ал. 1, т.

Подробно

великотърновск У & ОБЩИНСКИ CbBEl Ш 1 ^ СТРАиИОНЕН ИНДЕКС~ИДА-; 0 ОТ ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО На основание чл. 21, ал.1, т.6

великотърновск У & ОБЩИНСКИ CbBEl Ш 1 ^ СТРАиИОНЕН ИНДЕКС~ИДА-; 0 ОТ ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО На основание чл. 21, ал.1, т.6 великотърновск У & ОБЩИНСКИ CbBEl Ш 1 ^ СТРАиИОНЕН ИНДЕКС~ИДА-; 0 ОТ ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО На основание чл. 21, ал.1, т.6 отзмсма, чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси,

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Протокол 55/31.10.2018г. РЕШЕНИЕ 355 На основание чл.21,

Подробно

doc

doc Община Раднево област Стара Загора ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ От Протокол 17 на заседание на Общинския съвет - Раднево, проведено на 28.08.2008 г. от 15.00 ч., на което са взети следните РЕШЕНИЯ Точка:1 ОПРЕДЕЛЯНЕ

Подробно

2.PRIL_2и2А_Razxodi_2017.xls

2.PRIL_2и2А_Razxodi_2017.xls ОБЩИНА СИЛИСТРА Приложение 2 Б Ю Д Ж Е Т ЗА 2017 г. - НАЧАЛЕН РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПАРАГРАФИ Начален план 2016г. 2017г. Годишен Годишен план план ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-00

Подробно

Приложение 9 под- АКТУАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О

Приложение 9 под- АКТУАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О Приложение 9 под- АКТУАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О Д И Т Е 2017 Г. КЪМ 31.03.2017 Г. 1 2 3 4 5 6 7 5

Подробно

1.PRIL.1 и 1А - ПРИХОДИ 2017.xls

1.PRIL.1 и 1А - ПРИХОДИ 2017.xls Община Силистра Приложение ОБЩО ПРИХОДИ по А на Община Силистра 207г. І. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 206г. 207г. Данък върху доходите на физически лица 0-00 82 000 20 000 Окончателен годишен / Патентен /

Подробно

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls Приложение 11 АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 218-22 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ I. ПРИХОДИ Бюджет Проектобюджет Прогноза Прогноза под- Н А И М Е

Подробно