Януари 2007

Размер: px
Започни от страница:

Download "Януари 2007"

Препис

1 Декември 2016 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД 8: ПРОЕКТИРАНЕ НА КОНСТРУКЦИИТЕ ЗА СЕИЗМИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ Част 3: Оценка и възстановяване/усилване на сгради (поправка) БДС EN :2005/AC ICS Eurocoe 8: Design o structures or eartquake resistance - Part 3: Assessment an retroitting o builings Eurocoe 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erbeben - Teil 3: Beurteilung un Ertüctigung von Gebäuen Eurocoe 8: Calcul es structures pour leur résistance aux séismes - Partie 3: Evaluation et renorcement es bâtiments Поправката на европейския стандарт EN :2005/AC:2013 има статут на български документ от Този документ е официално издание на български език на поправката на европейския стандарт EN :2005/AC:2013 и се прилага само заедно с БДС EN :2005. Преводът е направен от Българския институт за стандартизация. Изданието има същия статут като изданията на официалните езици на CEN. Изданието на български език на този документ е одобрено от изпълнителния директор на Българския институт за стандартизация на Национални стр. 2 и 6 стр. на EN Българският институт за стандартизация е носител на авторските права. Всяко възпроизвеждане, включително и частично, е възможно само с писменото разрешение на БИС София, кв. Изгрев, ул. "Лъчезар Станчев" 13 Национален за позоваване БДС ЕN :2005/AC:2013

2 НАЦИОНАЛЕН ПРЕДГОВОР Този документ е подготвен с участието на БИС/ТК 56 Проектиране на строителни конструкции В изданието на български език на този документ са включени само тези поправки, които не са отразени в изданието на български език на основния стандарт БДС EN :2005. Следват 6 страници на EN :2005/AC:2013 в превод на български език.

3 ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТ EUROPEAN STANDARD EUROPÄISCHE NORM NORME EUROPÉENNE EN :2005/АС Август 2013 ICS Издание на български език ЕВРОКОД 8: ПРОЕКТИРАНЕ НА КОНСТРУКЦИИТЕ ЗА СЕИЗМИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ Част 3: Оценка и възстановяване/усилване на сгради Eurocoe 8: Design o structures or eartquake resistance - Part 3: Assessment an retroitting o builings Eurocoe 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erbeben - Teil 3: Beurteilung un Ertüctigung von Gebäuen Eurocoe 8: Calcul es structures pour leur résistance aux séismes - Partie 3: Evaluation et renorcement es bâtiments Тази поправка влиза в сила на 07 август 2013 г. и се отнася за трите официални издания: на английски, френски и немски език. ЕВРОПЕЙСКИ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG COMITÉ EUROPÉEN DE NORMAISATION Management Centre: Avenue Marnix, 17 B-1000 Brusss 2013 CEN Правата за използване във всякаква форма и по всякакъв начин са запазени за националните членове на CEN. за позоваване EN :2005/AC:2013 D/E/F

4 Стр. 2 Изменения,произтичащо от EN :2005/AC: Изменениe в Национално приложение към EN В края на таблицата се добавят следните редове: A.4.4.2(5) Частен коефициент на отлепване на полимера A.4.4.2(9) Частен коефициент на полимера 2 Изменение в 2.1 В абзац (2)P, ЗАБЕЛЕЖКА, текстът които трябва да се проверяват които трябва да се проверяват в страната 3 Изменение в В абзац (1)P текстът осови сили във връзките на рамка с връзки и др.) и с ρ max и ρ min осови сили в диагоналите на рамки с центрично включени връзки и др.) и с ρ max и ρ min. 4 Изменение в 4.6 В абзац (1)P, таблица 4.3, трети ред ( Вид на елемента или механизма (e/m) / Дуктилни), шеста колона ( Нелинеен модел/наличен капацитет), текстът: Като носимоспособност. Използват се средни стойности на характеристиките на материалите, разделени с доверителен коефициент CF и частен коефициент. се заменя с: Като деформация. Използват се средни стойности на характеристиките на материалите, разделени с доверителен коефициент CF. 5 Изменения в А В абзац (1) формулата: w , 0 35, αρsx ν max ( ) ( 0 01;, ω' ) c 100 θ ( um 0 016, 0 3, c , ) max ( 0 01; ) ρ, ω = (A.1) w , 0 35, αρsx ν max ( ) ( 0 01;, ω' ) c 100 θ ( um 0 016, 0 3, c min 9; , ) max ( 0 01; ) ρ, ω = (A.1) В абзац (1), предпоследен параграф преди точка (2), текстът: израз (A.1) се разделя с 1,6., израз (A.1) се умножава с 0,58. В абзац (2формулата:

5 Стр.3 w sx pl 1,, αρ ν max ( ) ( 0 01;, ω' ) 0 2 V c 100 ( um um ) ( ) c, θ θ θ =,, , ρ max 0 01;, ω = (A.3) w sx pl 1,, αρ ν max ( ) ( 0 01;, ω' ) 0 2 V c 100 ( um um ) ( ) c, θ θ θ =,, min 9; , ρ max 0 01;, ω = (A.3) В абзац (3) текстът: стойностите, дадени в изрази (A.1) и (A.3), се умножават с 0,825., стойностите, дадени в изрази (A.1) и (A.3), се разделят с 1,2. В абзац (5) текстът: умножена с 0,575, докато, умножена с 0,8, докато В абзац (5) текстът: умножена с 0,375 (с тези коефициенти, включително редуциращия коефициент 0,825 от (3), се отчита липсата на детайлиране за сеизмично въздействие)., умножена с 0,75 (с тези коефициенти, включително редуциращия коефициент 1,2 от (3), се отчита липсата на детайлиране за сеизмично въздействие) В абзац (5), второ тире накрая, текстът: изчислена в (1) и умножена с 0,0025(180 + min(50, lo/b))(1- lo/), докато, изчислена в (1) и (3) и умножена с 0,019 (10 + min(40, lo/b)), докато В абзац (5), второ тире накрая, текстът: съгласно (2) и умножена с 0,0035 (60 + min(50, lo/b))(1- lo/), се заменя с: съгласно (2) и (3) и умножена с 0,019 min(40, lo/b) 6 Изменения в А В абзац (2) уравнение (А.10а): + a Vz ε b θ = φ , 1 1 5, V ' 6 c + a Vz ε b θ = φ , 1 1 5, V ' 6 c В абзац (2) уравнение (А.11а): v + a vz v ε b θ = φ , , + 3 ' 6 c + a Vz ε b θ = φ , + 3 ' 6 c В абзац (2) уравнение (А.10b): + a b V z θ = φ , 1 1 5, , φ 3 + V c + a b V z θ = φ , 1 1 5, + φ 3 + V 8 c

6 Стр.4 В абзац (2) уравнение (А.11b): + a V b V z θ = φ , , , φ 3 c + a Vz b θ = φ , + φ 3 8 c 7 Изменения в А В абзац (2) се заличава текстът: Ако мерките за осъществяване на връзката между кожуха и стария бетон включват награпавяване на повърхността: В точка (2) се заличава текстът: При всички останали мерки за връзка между кожуха и стария бетон или когато не са взети специални мерки: * = 1 2θ (A.19b) θ, 8 Изменения в А В абзац (2) израз (А.21): 2t jb 1 V j = 0 5, j, s cos α 2t jb V j = 0 5, j, cot + cot sin s ( θ β ) β В абзац (2), след израз (А.21), веднага след където: се добавя следният ред: е височината на напречното сечение; В абзац (2), след израз (А.21), в определението за s накрая се заличава и В абзац (2), след израз (А.21), веднага след определението за s се добавят следните редове: θ e ъгълът на наклона на натиснат прът; β e ъгълът между оста на стоманените планки и оста на елемента (β = 90 в случай на непрекъснати стоманени плочи); 9 Изменения в А В абзац (4) текстът: заоблени ъгли, позволяващи обвиването им с полимер се заменя със заоблени ъгли с радиус R, позволяващ обвиването им с полимер В абзац (4) текстът: с k s = 2R c /D и l = 2 с k s = 2R/D и l = 2

7 Стр.5 10 Изменение в А В абзац (3), буква b), текстът: на базата само на полимера с α l, = 4/n tot и ρ,,e, n tot, както са определени в A.4.4.3(6) за полимер на базата само на полимера с α l, = α(4/n tot ) и ρ,,e, α, n tot, както са определени в A.4.4.3(6) за полимер 11 Изменение в B.5.1 В абзац (1) текстът: Гредите трябва да развиват изцяло пластичните си моменти Гредите трябва да развият пълните си пластични моменти 12 Изменение в B В абзац (3), подточка ii, фигура B.1 се заменя със следната: 13 Изменение в B В абзац (3) текстът: (A a + A c c + A s s ) при гранично състояние на ограничени повреди се заменя с (A a + A c c + A s s ) (виж EN :2004, точка 7.6.4(2)) при гранично състояние на ограничени повреди 14 Изменения в B В абзац (5), подточка vi., неравенство (B.34): w, Z b b c H b c t wc 3 b - c 2b H НАЦИОНАЛНА ЗАБЕЛЕЖКА: В абзац (3), подточка vii, в израза: Mc,E = M pb,r,rbs+v pl,rbs e, параметър е се заменя с параметър s.

8 Стр.6 w, Z b b c H b wc t wc 3 b - c 2b H В абзац (5), подточка vi., под неравенство (B.34), текстът: c е височината на стеблото на колоната; wc е височината на стеблото на колоната; 15 Изменение в C В абзац (3), в определението за v, текстът: съответното ниво на информация), t е дебелината на стената. се заменя със съответното ниво на информация m), t е дебелината на стената. Изменения, произтичащи от EN :2005/AC: Изменение в А В абзац (2), израз (А.15): V 0,85 1 pl ( 0,06 min( 5; ) µ N 1 1,8min 0,15; + Ac ρ c V ( 1+ 0,25 max ( 1,75; 100 )) 1 0,2 min 2 b z R, max = tot ; c w 17 Изменения в А В абзац (6) текстът: увеличена с α ρ,e се заменя със: с добавяне на α ρ,e / c В абзац (6) изразът (А.35): ρ ε, e = min ( u,, u,e ) 1 0 7min, ( u,, εu,e ) c = min ρ ; ε E 1 min 0,5; 0,7min ε E e ( u, u, ) ( ) u, u, c, ;

Microsoft Word - BDS_EN_ _AC

Microsoft Word - BDS_EN_ _AC Ноември 2014 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS 91.010.0;91.080.10 БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД : ПРОЕКТИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ Част 1-5: Пълностенни конструктивни елементи (поправка) БДС EN

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 Октомври 04 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД 3: ПРОЕКТИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ Част -: Основни правила Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар (Поправка)

Подробно

Microsoft Word - BDS_EN_ AC_new

Microsoft Word - BDS_EN_ AC_new Февруари 2015 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS 91.010.30; 13.220.50; 91.080.20 БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД 5: ПРОЕКТИРАНЕ НА ДЪРВЕНИ КОНСТРУКЦИИ Част 1-2: Общи правила Проектиране на конструкции

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 Ноември 2016 БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ЕВРОКОД 6: ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗИДАНИ КОНСТРУКЦИИ Част 1-2: Общи правила Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар (поправка)

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 Януари 2015 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД 7: ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОЕКТИРАНЕ Част 1: Основни правила (Поправка) БДС EN 1997-1:2004/AC ICS 93.020; 91.010.30 Eurocode 7: Geotechnical

Подробно

Microsoft Word - BDS_EN_ NA.doc

Microsoft Word - BDS_EN_ NA.doc Март 2013 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД 9: ПРОЕКТИРАНЕ НА АЛУМИНИЕВИ КОНСТРУКЦИИ Част 1-1: Основни конструктивни правила Национално приложение (NA) БДС EN 1999-1-1/NА

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS 91.100.10 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЦИМЕНТ Част 1: Състав, изисквания и критерии за съответствие на обикновени цименти Национално приложение (NА) прбдс 2012

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS 91.100.10 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЦИМЕНТ ЗА ЗИДАРИЯ Част 1: Състав, изисквания и критерии за съответствие Национално приложение (NА) прбдс 2012 EN 413-1:2011/NА

Подробно

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБОПРОВОДНИ СИСТЕМИ ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ ПОЛИЕТИЛЕН (PE) Част 1: Общи пол

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБОПРОВОДНИ СИСТЕМИ ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ ПОЛИЕТИЛЕН (PE) Част 1: Общи пол БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБОПРОВОДНИ СИСТЕМИ ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ ПОЛИЕТИЛЕН (PE) Част 1: Общи положения Национално приложение (NА) прбдс 2013 EN 1555-1/NА

Подробно

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS ; ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ТРЪБИ И ФАСОННИ ЧАСТИ ОТ НЕАРМИРАН БЕТОН, БЕТОН СЪС СТОМАНЕНИ

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS ; ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ТРЪБИ И ФАСОННИ ЧАСТИ ОТ НЕАРМИРАН БЕТОН, БЕТОН СЪС СТОМАНЕНИ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS 23.040.50; 93.030 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ТРЪБИ И ФАСОННИ ЧАСТИ ОТ НЕАРМИРАН БЕТОН, БЕТОН СЪС СТОМАНЕНИ НИШКИ И АРМИРАН БЕТОН Национално приложение (NА) прбдс

Подробно

2013 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ Външни топлоизолационни комбинирани системи

2013 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ Външни топлоизолационни комбинирани системи 2013 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ Външни топлоизолационни комбинирани системи (ETICS) на основата на минерална вата Изисквания Национално

Подробно

2013 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ ПРОДУКТИ ОТ ТВЪРД ПЕНОПОЛИУРЕТАН (PU), ПРОИ

2013 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ ПРОДУКТИ ОТ ТВЪРД ПЕНОПОЛИУРЕТАН (PU), ПРОИ 2013 НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ ПРОДУКТИ ОТ ТВЪРД ПЕНОПОЛИУРЕТАН (PU), ПРОИЗВЕДЕНИ В ЗАВОДСКИ УСЛОВИЯ Национално приложение (NА) прбдс

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 2018 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ АВТОМОБИЛНИ ГОРИВА БЕНЗИН, НЕСЪДЪРЖАЩ ОЛОВО Изисквания и методи за изпитване Национално приложение (NA) прбдс EN 228:2012+A1:2017 /NA ICS

Подробно

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД: ОСНОВИ НА ПРОЕКТИРАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ Изменение А1 Национално п

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД: ОСНОВИ НА ПРОЕКТИРАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ Изменение А1 Национално п БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД: ОСНОВИ НА ПРОЕКТИРАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ Изменение А1 Национално приложение (NA) прбдс EN 1990:2003 /А1:2006/NА 2014

Подробно

Microsoft Word - BDS_EN_13249_NA-ENQUIRY

Microsoft Word - BDS_EN_13249_NA-ENQUIRY БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ГЕОТЕКСТИЛ И ПОДОБНИ НА ГЕОТЕКСТИЛ ПРОДУКТИ Характеристики, изисквани при използването им в строителството на пътища и други транспортни

Подробно

Microsoft PowerPoint - ramka_kolona_fundament [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ramka_kolona_fundament [Compatibility Mode] ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕДНООТВОРНО ЕДНОЕТАЖНО СГЛОБЯЕМО СКЛАДОВО ХАЛЕ гл. ас. д-р инж. Никола Ангелов гр. София 2018г. III. НАПРЕЧНА РАМКА 1. Разрез А-А М1:100 2. Статическа схема 3. Товарна площ на рамката 4.

Подробно

Microsoft PowerPoint - bezgredova_plocha_zamestvashti_gredi [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - bezgredova_plocha_zamestvashti_gredi [Compatibility Mode] ПРОЕКТИРАНЕ НА БЕЗГРЕДОВА БЕЗКАПИТЕЛНА ПЛОЧА ПО МЕТОД НА ЗАМЕСТВАЩИТЕ ГРЕДИ гл. ас. д-р инж. НИКОЛА АНГЕЛОВ гр. София 2018г. 1. Изходни данни 1.1. Предварителна дебелина на плочата 1 1 d y.l 28 32 max

Подробно

Microsoft PowerPoint - fundamentna_plocha [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - fundamentna_plocha [Compatibility Mode] ПРОЕКТИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТНА ПЛОЧА гл. ас. д-р инж. НИКОЛА АНГЕЛОВ гр. София 2018г. 1. Изходни данни 1.1. Предварителна дебелина на плочата 1 1 h f.lmax 5 8 h 0, 08 0,12.n f ( ) t 0,8 - кота на замръзване

Подробно

А Л Г Е Б Р А I.Решете уравненията и системите уравнения: x + 2 = 3 x+1 x 2 x 2 x 2 x + 8 = 5 x 2 4 x x 5 + x 1 = x 2 +6x+9 x

А Л Г Е Б Р А I.Решете уравненията и системите уравнения: x + 2 = 3 x+1 x 2 x 2 x 2 x + 8 = 5 x 2 4 x x 5 + x 1 = x 2 +6x+9 x А Л Г Е Б Р А I.Решете уравненията и системите уравнения: 1.. + = 3 +1 + 8 = 5 4 3 3. 4. 4 5 + 1 = +6+9 +3 1 + 4 = 1 4 + 5. +1 + = 9 +1 10 6. ( -5) +10( -5)+4=0 7. 11 3-3 = 3 5+6 8. 1 +30 1 16 = 3 7 9

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ МОСТОВИ КОНСТРУКЦИИ 1. ВЪВЕДЕНИЕ РАЗВИТИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ 1 3 4 5 1. ВЪВЕДЕНИЕ СТОМАНОБЕТОН c ;. E ;. E, c c c cu =0,01% 0,015% =030MPa 3 1. ВЪВЕДЕНИЕ РАБОТНИ ДИАГРАМИ

Подробно

Съдържание Основни данни за модела 2 Входни данни Входни данни - Конструкция 3 Входни данни - Натоварване 4 Резултати Изчисление - Сеизмичност 5 Изчис

Съдържание Основни данни за модела 2 Входни данни Входни данни - Конструкция 3 Входни данни - Натоварване 4 Резултати Изчисление - Сеизмичност 5 Изчис Съдържание Основни данни за модела Входни данни Входни данни - Конструкция Входни данни - Натоварване 4 Резултати Изчисление - Сеизмичност 5 Изчисление - Статика 7 Оразмеряване (бетон) 9 Основни данни

Подробно

Title:

Title: : Неизолирани алуминиево-стоманени проводници със сечение от 25mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: АС проводници - (25 95) mm 2 Област на приложение: А Въздушни линии НН В Въздушни линии

Подробно

<4D F736F F D20D1D2C0CDCEC2C8D9C55F E20D2EEF2FE20C1EEF0E8F1EBE0E2EEE220C4E0E0EBEEE2>

<4D F736F F D20D1D2C0CDCEC2C8D9C55F E20D2EEF2FE20C1EEF0E8F1EBE0E2EEE220C4E0E0EBEEE2> СТАНОВИЩЕ на научните трудове и учебната дейност на асист. д-р инж.иван Желев Павлов, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 5.7 Архитектура,

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал : Галванизирани стоманени болтове, комплект с гайка и подложна шайба : Болтове, кт с гайка и шайба Категория: 30 Винтове, болтове, гайки, пирони Мерна единица: Брой Аварийни запаси: Да Характеристика на

Подробно

Fig.A

Fig.A РЕЗЮМЕ НА ТРУДОВЕТЕ на ас. д-р инж. Иван Желев Павлов, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, научна

Подробно

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВА РАБОТНА ТЕМА ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ Ф 5-11 Издание 2 Дата на разпространение г. Номер на документа БИС/ТK Предложител

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВА РАБОТНА ТЕМА ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ Ф 5-11 Издание 2 Дата на разпространение г. Номер на документа БИС/ТK Предложител ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВА РАБОТНА ТЕМА ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ Ф 5-11 Издание 2 Дата на разпространение 11.05.2018г. Номер на документа БИС/ТK 56 548 Предложител ЦРГ в състав: проф Димитров УАСГ, проф. Иванчев, проф

Подробно

Задача 1. Да се реши уравнението софийски университет св. климент охридски писмен конкурсен изпит по математика II 31 март 2019 г. Tема 1 (x 1) x 2 =

Задача 1. Да се реши уравнението софийски университет св. климент охридски писмен конкурсен изпит по математика II 31 март 2019 г. Tема 1 (x 1) x 2 = Задача 1. Да се реши уравнението софийски университет св. климент охридски писмен конкурсен изпит по математика II 1 март 019 г. Tема 1 x 1) x = x x 6. Решение: 1.) При x

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал Наименование на материала: Кербови съединители за алуминиевo-стоманени проводници от 25 mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: Керб. съединители за АС от 25 95 mm 2 Област: А - Въздушни електропроводни

Подробно

VI

VI G.Iov. uking stabiity, atista /005 Стр. Доц. д-р инж. Г. Илов. uking stabiity. Структурна устойчивост на скални откоси Разрушения, вследствие на загуба на структурна устойчивост (uking stabiity), се получават

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ТЕСТ ПО ОБЩОТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА Вариант 2 МАТЕМАТИКА 1. Изразът N = (a - 1) 3 (a + 1) 3 + 6(a - 1)(a + 1) е равен на: а

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ТЕСТ ПО ОБЩОТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА Вариант 2 МАТЕМАТИКА 1. Изразът N = (a - 1) 3 (a + 1) 3 + 6(a - 1)(a + 1) е равен на: а ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ТЕСТ ПО ОБЩОТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА Вариант МАТЕМАТИКА. Изразът N = ( - ) ( + ) + 6( - )( + ) е равен на: а) а б) а в) -6 г) -8. Ако уравнението x - x + c = 0 има корен x = -,

Подробно

Microsoft Word - CCK-proekt_rezervoar

Microsoft Word - CCK-proekt_rezervoar Изчисляване на тънкостенна ротационна стоманобетонна конструкция на кръгъл закрит (вкопан) резервоар 0. Общи сведения Конструкциите на резервоарите са комбинации от ротационни черупки и елементи, кораво

Подробно

Název materiálu:

Název materiálu: : Гофрирани неметални, гъвкави тръби, Ø 25 mm, Ø 32 mm и Ø 63 mm : Област: D - Кабели ниско напрежение Мерна единица: m Гофр. немет. тр, Ø 25, Ø 32 mm и Ø 63 mm Категория: 13 Тръби, канали, защитна лента

Подробно

Microsoft Word - Sem8-Pharm-2017.doc

Microsoft Word - Sem8-Pharm-2017.doc Семинар 9 / 6 Семинар 9: Обикновени диференциални уравнения Обикновени диференциални уравнения с разделящи се променливи: = X ( ) Y ( ) = X + C Y d Ако е зададено гранично условие, у(х0) = у0 = Y ( ) 0

Подробно

ОУ,ПРОФЕСОР ИВАН БАТАКЛИЕВ ГР. ПАЗАРДЖИК ПРОБЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР г. ПЪРВИ МОДУЛ 1. Ако х 5у = 5, колко е сто

ОУ,ПРОФЕСОР ИВАН БАТАКЛИЕВ ГР. ПАЗАРДЖИК ПРОБЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР г. ПЪРВИ МОДУЛ 1. Ако х 5у = 5, колко е сто ОУ,ПРОФЕСОР ИВАН БАТАКЛИЕВ ГР. ПАЗАРДЖИК ПРОБЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР 28. 04. 2018 г. ПЪРВИ МОДУЛ 1. Ако х 5у = 5, колко е стойността на израза 5 5.(х 5у)? А) 0 Б) 30 В) 20 Г) 15

Подробно