Съвет на Европейския съюз Брюксел, 27 май 2019 г. (OR. en) 9706/19 COMPET 433 IND 185 MI 476 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвет

Размер: px
Започни от страница:

Download "Съвет на Европейския съюз Брюксел, 27 май 2019 г. (OR. en) 9706/19 COMPET 433 IND 185 MI 476 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвет"

Препис

1 Съвет на Европейския съюз Брюксел, 27 май 2019 г. (OR. en) 9706/19 COMPET 433 IND 185 MI 476 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 27 май 2019 г. До: Делегациите предх. док.: 9263/19 COMPET 398 IND 173 MI 434 Относно: Стратегията за промишлената политика на ЕС: визия за 2030 г. Заключения на Съвета (приети на 27 май 2019 г.) Приложено се изпращат на делегациите заключенията на Съвета относно стратегията за промишлената политика на ЕС: визия за 2030 г., приети от Съвета на неговото 3694-о заседание, проведено на 27 май 2019 г. 9706/19 ea/rg 1 ECOMP.3.C BG

2 ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА СЪВЕТА ОТНОСНО ПРИЛОЖЕНИЕ СТРАТЕГИЯТА ЗА ПРОМИШЛЕНАТА ПОЛИТИКА НА ЕС: ВИЗИЯ ЗА 2030 г. СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КАТО ПРИПОМНЯ Заключенията на Европейският съвет от март 2019 г. 1, в които Комисията се приканва да представи до края на 2019 г. дългосрочна визия за промишленото бъдеще на ЕС, включваща конкретни мерки за нейното изпълнение; Заключенията на Европейския съвет от март 2018 г., 2 в които се изтъква, че ЕС се нуждае от стабилна промишлена политика; Заключенията на Съвета от май 2017 г. Бъдеща стратегия за промишлената политика на ЕС 3, заключенията на Съвета от ноември 2017 г. Обновена стратегия на ЕС за индустриалната политика 4,заключенията на Съвета от март 2018 г. относно стратегията за промишлената политика на ЕС за конкурентоспособност, растеж и иновации 5 и заключенията на Съвета от ноември 2018 г. относно Бъдеща стратегия за промишлената политика на ЕС 6, които изтъкват необходимостта от всеобхватна и дългосрочна стратегия за промишлената политика на ЕС; Заключенията на Съвета от февруари 2019 г. относно координирания план за развитие и използване на изкуствен интелект с марка произведено в Европа 7 ; 1 Док. EUCO 1/19, точки 2 и 3. 2 Док. EUCO 1/18, точка 1. 3 Док. 9760/17. 4 Док /17. 5 Док. 7037/18. 6 Док /18. 7 Док. 6331/ /19 ea/rg 2

3 Заключенията на Съвета от март 2018 г. относно прилагането на правата върху интелектуалната собственост 8 ; Съобщението на Комисията от септември 2017 г. Инвестиране в интелигентна, иновационна и устойчива промишленост Обновена стратегия на ЕС за индустриалната политика 9 ; За да се отговори на призивите, отправени в Парижкото споразумение, 1. ПОДЧЕРТАВА решаващата роля на промишлеността и свързаните с нея услуги като двигател на устойчивия растеж, заетостта и икономическото развитие в Европа; ИЗТЪКВА, че промишлеността има важен принос за просперитета на регионите, обществата и гражданите на ЕС посредством отговорно създаване на стойност, насърчаване на иновациите и принос за целите в областта на околната среда и политиката за климата, като същевременно осигурява стабилност, гарантира социалното сближаване и приобщаване и укрепва икономическата конвергенция; ИЗТЪКВА ОТНОВО призива на Европейския съвет за стабилна икономическа основа, която е от ключово значение за просперитета и конкурентоспособността на Европа и за ролята ѝ на световната сцена, което следва да се постигне посредством интегриран подход за преодоляване на настоящите и нововъзникващите глобални и технологични предизвикателства и предизвикателства в областта на сигурността и устойчивото развитие, както и чрез обвързване на всички политики и измерения, които са от значение: Икономическия и паричен съюз, който следва да бъде задълбочен; единният пазар във всичките му измерения, като ключов елемент на растежа на Съюза; настъпателна промишлена политика, осигуряваща на ЕС възможност да се задържи като водеща сила в промишленото производство; далновидна политика в цифровата област, подходяща за епохата на цифровата трансформация и възхода на основаната на данни икономика; както и амбициозна и стабилна търговска политика, осигуряваща лоялна конкуренция, реципрочност и взаимни ползи; следва да се обърне надлежно внимание на подобряването на бизнес средата за малките и средни предприятия (МСП), развиването на умения и социалното измерение; ПРИЗОВАВА за устойчиво и стабилно промишлено развитие и за по-нататъшно укрепване на промишлената база в Европа; 8 Док. 6681/18. 9 Док / /19 ea/rg 3

4 2. ПРИЗНАВА, че промишлеността на ЕС е изправена пред все по-големи предизвикателства, свързани с неотдавнашните събития в глобален план, включително нарастваща конкуренция на световните пазари, все по-голяма несигурност в международната търговия, включително някои протекционистки търговски мерки и всеобхватни промишлени стратегии на трети държави; ИЗТЪКВА колко е важно да се мобилизират всички имащи отношение политики и инструменти на ЕС и държавите членки, като се прилагат принципите за по-добро регулиране и продължи работата за стимулиране на иновациите и на благоприятна за растежа регулаторна среда и се гарантира лоялна конкуренция в рамките на единния пазар и в глобален план, с цел както защита на потребителите, така и стимулиране на икономическия растеж и конкурентоспособността, и като продължи актуализирането на нашата европейска рамка в областта на конкуренцията с оглед на новите технологични развития и тенденциите на световните пазари; ПОДЧЕРТАВА необходимостта от укрепване на конкурентоспособността на промишлеността на ЕС и от по-голяма интеграция на единния пазар, за да може промишлеността на ЕС да се конкурира в глобален план при равни условия, използвайки всички имащи значение инструменти; ИЗТЪКВА, че следва да се отдели подобаващо внимание и да се повиши спазването от юрисдикции на трети страни на принципите за контрол на държавните помощи, чрез договаряне или актуализиране на тези правила и принципи в специални споразумения в областта на конкуренцията или други международни споразумения, като търговски споразумения; 3. ЗАЯВЯВА ОТНОВО ангажимента на ЕС за отворена, основана на правила многостранна търговска система, в основата на която стои СТО, за модернизирането на правилата на СТО относно субсидиите за промишлеността, интелектуалната собственост и принудителния трансфер на технологии, както и за противодействие на всички форми на протекционизъм и нарушаване на равните условия; ЕС следва да продължи да настоява за амбициозна и балансирана търговска програма чрез реформа на СТО и сключване и прилагане на споразумения за свободна търговия, с които се утвърждават ценностите и стандартите на ЕС и се осигуряват равни условия на конкуренция; 9706/19 ea/rg 4

5 4. ИЗТЪКВА ОТНОВО призивите на Европейския съвет и на Съвета, подкрепени от европейския промишлен отрасъл, за изготвяне на всеобхватна и дългосрочна стратегия на ЕС за промишлената политика с ясна визия за периода до 2030 г., в която се изтъкват възможностите и се отговаря на предизвикателствата пред европейската промишленост и която да обхваща всички имащи значение области на политиката и да бъде придружена от специален план за действие, включващ конкретни мерки и график за изпълнение и механизми за наблюдение, като се взема предвид, когато е възможно, рамката от показатели относно конкурентоспособността на промишлеността 10 ; тази стратегия следва да бъде водещ приоритет в стратегическата програма на следващата Комисия и да бъде въведена в началото на следващия институционален цикъл на ЕС; СИЛНО НАСЪРЧАВА Комисията да изготви тази стратегия, която следва да включва цели на политиката и показатели, в тясно сътрудничество с държавите членки и всички заинтересовани страни, включително въз основа на съществуващи инициативи; Наред с това ПРИЗОВАВА да се обмисли евентуално допълване или актуализиране, при необходимост, на стратегията за промишлеността с целенасочени действия, инициативи или доклади по сектори, с цел адаптиране към неотдавнашни и бъдещи предвидими технологични развития и предизвикателства; ОЧАКВА окончателния доклад от кръглата маса на високо равнище за промишлеността Промишленост 2030 ; 5. НАБЛЯГА НА необходимостта от укрепване на взаимовръзките между промишлената политика, политиката за единния пазар, политиката за научни изследвания и иновации, цифровизацията и политиката за околната среда; ИЗТЪКВА, че стабилният и добре функциониращ единен пазар, включително услугите, предоставя необходимите рамкови условия и е от съществено значение за това европейската промишленост, и поспециално МСП и малките дружества със средна пазарна капитализация, да извлекат ползи от него и да оползотворят възможностите, които предлага; НАБЛЯГА НА ФАКТА, че стабилният единен пазар дава на европейските предприятия възможност да се разрастват и да се конкурират успешно на световните пазари; ПОДЧЕРТАВА значението на подходящото, своевременно, прозрачно и ефективно въвеждане, прилагане и изпълнение на правилата на единния пазар във всички държави членки и ПРИЗОВАВА за конкретни ангажименти и цели за премахване на ненужните регулаторни и нерегулаторни тежести и на всички оставащи неоправдани технически и нетехнически пречки в рамките на единния пазар; 10 Док /18, изготвен от работната група на високо равнище Конкурентоспособност и растеж. 9706/19 ea/rg 5

6 6. ИЗТЪКВА значението на стабилните европейски промишлени вериги за създаване на стойност в един глобален контекст за подобряването на промишлената конкурентоспособност и на стратегическата автономност, борбата с изменението на климата, повишаването на ефективността на ресурсите, сигурността на доставките, включително на първични и вторични суровини, технологичното развитие, трансфера на технологии и използването на резултатите от научни изследвания, иновациите, устойчивото финансиране и инвестициите, за постигане на водещи позиции на Европа в областта на промишлеността в глобален план в ключови сектори на икономиката като главните базови технологии; ПОДЧЕРТАВА необходимостта от по-нататъшно интегриране на пазарите и от укрепване на съответните сектори на услугите, тъй като промишлените вериги за създаване на стойност са силно зависими от тях; 7. НАБЛЯГА на това, че е важно да се разработят общоевропейски интегрирани промишлени проекти, включващи всички заинтересовани държави членки, с цел промишлеността на ЕС да бъде в състояние да се справи с нарастващата международна конкуренция и да поддържа и доразвива производствени дейности с висока добавена стойност в Европа, например в областта на микроелектрониката; СЧИТА, че Европейският алианс за акумулаторните батерии е обещаваща инициатива за стимулиране на конкурентна верига за създаване на стойност в производството на батерии в Европа в една приоритетна област; 8. ПОДЧЕРТАВА, че важните проекти от общоевропейски интерес са един от подходящите инструменти за подкрепа на стратегическите вериги за създаване на стойност на равнище ЕС; С интерес ВЗЕМА ПОД ВНИМАНИЕ работата, извършена от стратегическия форум за важните проекти от общоевропейски интерес в набелязването на шест допълнителни ключови стратегически вериги за създаване на стойност за съвместни или координирани инвестиции и действия в областта на свързаните, автоматизираните и електрическите превозни средства, интелигентното здравеопазване, нисковъглеродните отрасли, водородните технологии и системи, промишления интернет на нещата и киберсигурността, наред с текущата работа в областта на микроелектрониката, високопроизводителните изчислителни технологии и батериите; ОЧАКВА с интерес препоръките за действия на стратегическия форум за тясно сътрудничество в тези области, както и в други области от европейски стратегически интерес; 9706/19 ea/rg 6

7 9. ИЗТЪКВА, че е необходимо да продължат да се насърчават частните и публичните инвестиции в научни изследвания, иновации, включително революционни иновации, цифровизация, големи информационни масиви, изкуствен интелект, чисти технологии, кръгова икономика и други устойчиви икономически модели с цел по-нататъшно консолидиране и развиване на стабилна и конкурентоспособна промишлена база на ЕС; ИЗТЪКВА, че е важно да се обединят силите на европейско равнище, както и подкрепата, предоставяна по линия на програмите на ЕС, в рамките на следващата многогодишна финансова рамка; ПРИВЕТСТВА факта, че в европейския семестър се поставя акцент върху укрепването на инвестициите в научни изследвания и иновации и НАСЪРЧАВА държавите членки да стимулират усилията, полагани на национално, регионално и местно равнище за постигането на тези цели; ИЗТЪКВА подкрепата, която политиката на сближаване може да предостави за мобилизирането на инвестиции в промишлената конкурентоспособност и промишления преход, като се вземат под внимание и стратегиите за интелигентна специализация; 10. ПРИЗНАВА, че добре функциониращият и ефективен режим на права върху интелектуална собственост е от ключово значение за по-нататъшното развитие и растеж; ПРИПОМНЯ, че е от съществено значение да продължи разработването, усъвършенстването и актуализирането на европейските рамки в областта на интелектуалната собственост, за да се гарантира, че идеите и изобретенията могат ефективно да се разработват и да достигнат до пазара, по-специално от и за МСП, в полза на европейската икономика и на обществото като цяло; ПОДЧЕРТАВА, че е постигнат устойчив напредък по отношение на европейския патент с единно действие и създаването на Единния патентен съд, както и че се очаква въвеждането на системата за единен патент да привлече и да задържи иновации, таланти и инвестиции; 9706/19 ea/rg 7

8 11. ПОДЧЕРТАВА значителния принос, който програма Хоризонт Европа може да внесе в подкрепа на промишлената конкурентоспособност и за посрещане на глобалните предизвикателства, по-специално посредством разработване на промишлени технологии, процеси и бизнес модели; ПРИВЕТСТВА стартирането на разширен пилотен проект за Европейския съвет по иновациите (ЕСИ), който има важна роля при предоставянето на пълния спектър от форми на подкрепа за иновациите включително смесени механизми, по-специално за МСП и стартиращи предприятия, и ОЧАКВА създаването на новия ЕСИ въз основа на този разширен пилотен проект; НАБЛЯГА на това, че е важно да продължат да се развиват и подкрепят мрежите на ЕС за открити инфраструктури за иновации с цел да се ускори навлизането на пазара на нови технологии за по-усъвършенствани системи за промишлено производство; 12. ПРИЗОВАВА да продължи подкрепата за изпълнението на стратегията Цифровизиране на европейската промишленост и изкуствен интелект, по-специално чрез Европейската мрежа на цифровите иновационни центрове, което подпомага поспециално стартиращи предприятия, разрастващи се предприятия, МСП и малките дружества със средна пазарна капитализация в тяхното цифрово преобразуване, като им позволява да изпитват преди да инвестират, да намират инвестиции, възможности за менторство и обучение и да станат част от една иновационна екосистема с широки възможности за свързване; В това отношение НАБЛЯГА НА важността на програмите по следващата многогодишна финансова рамка, като новата програма Цифрова Европа за подпомагането на текущото промишлено преобразуване и за укрепването на изграждането на капацитет и разгръщането в области, които са от ключово значение за европейската конкурентоспособност в цифровата ера, като високопроизводителните изчислителни технологии, изкуствения интелект, киберсигурността, задълбочените цифрови умения и цифровизирането на публичния и частния сектор; 9706/19 ea/rg 8

9 13. ПРИЗОВАВА ЗА действия за увеличаване на броя на талантите, с които разполага Европа, и за гарантиране на наличността на уменията, необходими за укрепване на промишлената конкурентоспособност на ЕС в контекста на протичащото промишлено преобразуване и развитието и внедряването на новаторски технологии и изкуствен интелект и СИЛНО ПРЕПОРЪЧВА насърчаването на обучението и образованието на всички равнища в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката, повишената компютърна грамотност, езиците и изкуствата; ПОДЧЕРТАВА значението на повишаването на квалификацията и преквалификацията на съществуващата работна сила на ЕС, включително в новаторските технологии; ПРИКАНВА в този сложен процес да бъдат отчетени социалното приобщаване и равенството и балансът между половете; 14. ПРИВЕТСТВА Съобщението на Комисията Чиста планета за всички: европейска стратегическа дългосрочна визия за просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение на климата икономика 11 ; СЧИТА, че преходът към неутрална по отношение на климата и кръгова икономика, който трябва да бъде справедлив и социално балансиран за всички, е свързан както с предизвикателства, така и с възможности за промишлеността и предприятията в ЕС за постигане на високи резултати сред конкурентите и за развиване на конкурентни предимства на световно равнище чрез иновации, нови технологии, продукти и услуги; ИЗТЪКВА ролята на солидната промишлена база на ЕС за прехода към устойчива, неутрална по отношение на климата и кръгова икономика; ПОДЧЕРТАВА значението на подкрепящата, ефективна по отношение на разходите, предвидима и благоприятстваща инвестициите регулаторна рамка на ЕС, наред с подходящо финансово подпомагане, което да позволи успешното адаптиране към този преход чрез, наред с другото, иновационни и демонстрационни проекти; НАСЪРЧАВА промишления отрасъл да предложи проекти, за да се оползотвори изцяло значителното финансиране, предоставяно по линия на Фонда за иновации на ЕС, за разработване на иновативни нисковъглеродни технологии и процеси в енергоемките промишлени отрасли; 11 Док / /19 ea/rg 9

10 15. ПРИВЕТСТВА цялостното изпълнение на Плана за действие за кръговата икономика; ИЗРАЗЯВА съгласие, че все още има значими предизвикателства, на които трябва да се отговори, за да се ускори преходът на Европа към кръгов модел; ПОДЧЕРТАВА, че кръговият модел може да допринесе значително за подобряването на устойчивостта, конкурентоспособността и промишлената база на икономиката на ЕС; НАБЛЯГА на потенциала на новите технологии за подобряване на кръговата икономика чрез насърчаване на устойчиви производствени модели, основани на първични и вторични суровини и ефективност на ресурсите, в които продуктите и материалите са проектирани, така че да бъдат използвани повторно, преработвани и рециклирани, за да останат в икономиката възможно най-дълго; ПРИКАНВА държавите членки и Комисията да оползотворят напълно потенциала на кръговата икономика при разработването на своите промишлени и иновационни политики; ПОДЧЕРТАВА значението за промишлеността на пълноценния, добре функциониращ и хармонизиран единен пазар за вторични суровини и кръгови продукти, премахването на бюрокрацията и правните пречки за вътрешните доставки на вторични суровини, използването на потенциала на суровините на биологична основа, намаляването на зависимостта на ЕС от вносните суровини, а оттук и значителното намаляване на въздействието върху околната среда и на въглеродния отпечатък, като същевременно се опазват човешкото здраве и околната среда; 9706/19 ea/rg 10

11 16. ОТЧИТА положението в някои сектори, например енергоемките сектори, които са особено силно засегнати от протичащото промишлено преобразуване и са изправени пред предизвикателства и възможности при адаптирането си към променящата се икономическа и регулаторна среда; ПОДЧЕРТАВА необходимостта от създаване на европейски и глобален пазар на продукти и услуги с ниски нива на въглеродни емисии, както и за гарантиране на достъп до суровини, по-специално основни такива, и вторични суровини; ИЗТЪКВА потенциала на кръговия модел за намаляване на въглеродния отпечатък на промишления отрасъл, включително на енергоемките отрасли, като по този начин се способства за постигане на целите на Парижкото споразумение, като се отчитат специфичните особености на държавите членки и конкурентоспособността на европейската промишленост; ПРИКАНВА Комисията и държавите членки да вземат под внимание специфичните потребности на енергоемките промишлени отрасли при разработването или актуализирането на нормативни актове, насоки, стратегии или планове с перспектива за 2030 г. и след това, с цел улесняване на прехода им към неутрална от гледна точка на климата икономика и запазване на конкурентоспособността им, по-специално посредством кръгови мерки, и да насърчават мерки за предотвратяване на изместването на въглеродни емисии; ОЧАКВА генералния план за промишленото преобразуване на енергоемките отрасли, който ще бъде разработен от групата на високо равнище по въпросите на енергоемките отрасли; 9706/19 ea/rg 11

12 17. ВЗЕМА ПРЕДВИД съобщението на Комисията Хармонизирани стандарти: подобряване на прозрачността и правната сигурност за пълноценното функциониране на единния пазар 12 и НАСЪРЧАВА всички участващи заинтересовани страни да постигнат допълнителен напредък по отношение на приобщаването, правната сигурност и предвидимостта, насочени към бързото изготвяне на хармонизираните стандарти и към ползите от тях за предприятията и потребителите; ПОДКРЕПЯ извършеното в рамките на съвместната инициатива за стандартизацията за утвърждаването на споделена визия за подобряване на европейската система за стандартизация и НАСЪРЧАВА всички заинтересовани страни надлежно да я вземат предвид и да я прилагат; във връзка с това ПРИЗОВАВА Комисията да продължи работата си след 2019 г., по-специално в областите на образованието по въпросите на стандартизацията, като повишава осведомеността относно ролята на стандартизацията сред публичните органи и МСП и използва стандартите при възлагането на обществени поръчки; ПОДЧЕРТАВА важната роля на европейската промишленост като двигател за европейската система за стандартизация и СИЛНО ПРЕПОРЪЧВА тази система да бъде утвърждавана на международно равнище; 12 Док / /19 ea/rg 12

13 18. НАБЛЯГА на важното значение на производителността на микропредприятията и МСП за конкурентоспособността на промишлеността на ЕС и на приноса на по-доброто международно присъствие на МСП за растежа и ПРИВЕТСТВА постиженията на Small Business Act за Европа при прилагането на принципа Мисли първо за малките предприятия, стимулирането на предприемачеството, опростяването на регулаторната среда и премахването на пречките за развитието на МСП, като се отчитат и принципите за по-добро регулиране; ПРИКАНВА Комисията да продължи да подкрепя МСП по отношение на достъпа до пазарите и глобалните вериги за създаване на стойност, да подпомага тяхното разрастване, иновации и финансиране, включително посредством програмата за единния пазар, предназначената за МСП част от програмата InvestEU, програма Хоризонт Европа и инструментите на ЕСИ; ИЗТЪКВА протичащия процес на промишлено преобразуване, включително цифровизацията, новаторските технологии и изкуствения интелект, и поради това ПРИЗОВАВА Комисията да обмисли актуализиране на Small Business Act за Европа и по целесъобразност на определението за МСП, съдържащо се в Препоръка 2003/361/ЕО, като се вземат предвид последните тенденции и новите предизвикателства, и да съсредоточи усилията си върху създаването на добри рамкови условия за МСП, с оглед на включването на нов цифров принцип ; 19. ПОДЧЕРТАВА, че клъстърите са от ключово значение за прилагането на стратегията за промишлената политика на ЕС, тъй като дават възможност за стратегическо и структурирано сътрудничество по веригите за създаване на стойност в ЕС; ПОДКРЕПЯ инициативите за европейска политика относно клъстърите като важен инструмент за насърчаване на регионалното промишлено модернизиране в подкрепа на растежа на МСП и малките дружества със средна пазарна капитализация, улесняване на достъпа на МСП до глобалните пазари в стратегически вериги за създаване на стойност, насърчаване на интелигентната специализация и укрепване на междусекторното сътрудничество с цел да се улеснят структурните промени и да се развиват нововъзникващи отрасли; ПОДЧЕРТАВА потенциала на бъдещата програма за единния пазар за стимулиране на модернизирането на промишлеността посредством инициативите за съвместни клъстери, както и на новия инструмент за иновативни междурегионални инвестиции, предложен в рамките на кохезионната политика за развиването на вериги за създаване на стойност в ЕС; 9706/19 ea/rg 13

14 20. ПРИПОМНЯ хоризонталната роля, отредена на Съвета по конкурентоспособност, по отношение на повишаването на конкурентоспособността и растежа, за преразглеждане на съответните хоризонтални и секторни законодателни предложения и предложения на политиката, за които е вероятно да окажат въздействие върху конкурентоспособността; ИЗТЪКВА ОТНОВО ангажимента си за интегриране на промишлената конкурентоспособност във всички области на политиката на ЕС и за интегриран подход за укрепване на европейската конкурентоспособност; ПОТВЪРЖДАВА ОТНОВО, че Съветът по конкурентоспособност, с подкрепата на работната група на високо равнище Конкурентоспособност и растеж, следва да играе ключова роля при определянето и стратегическото наблюдение на прилагането на дългосрочната стратегия за промишлената политика на ЕС, както и на други ключови приоритети от стратегическата програма на ЕС, която ще бъде изготвена през следващия институционален цикъл. 9706/19 ea/rg 14

Европейски съвет Брюксел, 22 март 2019 г. (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите За

Европейски съвет Брюксел, 22 март 2019 г. (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите За Европейски съвет Брюксел, 22 март 2019 г. (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите Заседание на Европейския съвет (21 и 22 март 2019 г.)

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 9233/19 Относно: DEVGEN 142

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ Правец, 15 декември 2015 година 1.27 млрд. евро Приоритетна ос 1 Технологично развитие и иновации 23,25% от бюджета: Подкрепа за развитие на сътрудничеството между бизнеса

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 2.9.2015 A8-0238/1 1 Параграф 1 1. приветства резултатите от Деветата министерска конференция на СТО през декември 2013 г., на която 160 членове на СТО проведоха преговори относно Споразумението за улесняване

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 13.1.2016 A8-0368/3 3 Позоваване 15 a (ново) - като взе предвид разследването на конкуренцията във фармацевтичния сектор от 8 юли 2009 г. и докладите за предприемане на последващи действия, по-специално

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 17 май 2019 г. (OR. en) 9473/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. д

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 17 май 2019 г. (OR. en) 9473/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. д Съвет на Европейския съюз Брюксел, 17 май 2019 г. (OR. en) 9473/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 9021/19 Относно: ECOFIN 507 UEM 149 SOC 377 EMPL

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 19 юни 2017 г. (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 19 юни 2017 г. (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 19 юни 2017 г. (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 19 юни 2017 г. До: Делегациите предх. док.:

Подробно

Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации

Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации Венцеслав Козарев Фондация Приложни изследвания и комуникации Габрово, 21 февруари 2019 г. Вместо въведение Индустрия 4.0 като социално предизвикателство

Подробно

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията 2019-2021 I. ВЪВЕДЕНИЕ Стратегията на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС, Комисията) за периода 2019-2021 г. е документ, който задава стратегическите

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 28.5.2018 A8-0178/12 12 Параграф 55 55. призовава, за да се направи системата по-проста и по-прозрачна, действащата система за изчисляване на директните плащания по стълб I, особено в държави членки, в

Подробно

AM_Ple_NonLegRC

AM_Ple_NonLegRC B8-0893/2016 } RC1/Am. 1 1 Параграф 2 тире 4 справяне с предизвикателствата пред равновесието между професионалния и личния живот и разликата между половете по отношение на заплащането и пенсиите; справяне

Подробно

Институт за управление на проекти и програми

Институт за управление на проекти и програми ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. ОСР, гр. Русе, 29.06.2017 г. Петя Донова Областната

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 22 май 2019 г. (OR. en) 9481/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 9035/19 Относно: Председателството COSI 117 JAI 555 EN

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 22 май 2019 г. (OR. en) 9481/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 9035/19 Относно: Председателството COSI 117 JAI 555 EN Съвет на Европейския съюз Брюксел, 22 май 2019 г. (OR. en) 9481/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 9035/19 Относно: Председателството COSI 117 JAI 555 ENFOPOL 261 ENFOCUSTOM 108 CYBER 173 Комитета на постоянните

Подробно

PR_INI

PR_INI ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009-2014 Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 5.3.2013 2012/2295(INI) ПРОЕКТОДОКЛАД относно иновациите за устойчив растеж: биоикономика за Европа (2012/2295(INI))

Подробно

Министерство на околната среда и водите

Министерство на околната среда и водите Инвестиционни приоритети и начини за тяхното финансиране в България Семинар: Модернизиране на енергийните системи чрез инструменти на Европейската схема за търговия с емисии 12 ноември София Боряна Каменова

Подробно

AM_Ple_NonLegRC

AM_Ple_NonLegRC B8-1058/2016 } RC1/Am. 26 26 Мария Арена, Едуар Мартен, Катлен Ван Бремпт, Мария Жуан Родригеш Яник Жадо, Карима Дели, Ернест Марагал, Барт Стас Параграф 5 a (нов) 5a. призовава тази промишлена политика

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 12.3.2018 A8-0062/24 24 Параграф 11a (нов) 11a. потвърждава, че бюджетът на ЕС може и следва да се използва за насърчаване на разоръжаването, включително ядреното разоръжаване, и отново заявява, че държавите

Подробно

СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите п

СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите п СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите предх. док.: 9763/13RECH 177 COMPET 319 Относно: Резолюция

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód]

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód] SORанализ Област Пазарджик Любов Тренкова Гергана Калоянова Цели на проект InnoFOOD SEE създаване на механизми за координиране на научно-изследователския и технологичен подход с политиките в областта на

Подробно

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите Структурният диалог в сферата на младежката политика на ЕС София, 05 октомври 2013 г. ОБНОВЕНА РАМКА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА 2010-2018 На 27 ноември 2009 г., Брюксел, Резолюция на Съвет

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 17 юни 2019 г. (OR. en) 10221/19 COEST 139 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 17 юни

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 17 юни 2019 г. (OR. en) 10221/19 COEST 139 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 17 юни Съвет на Европейския съюз Брюксел, 17 юни 2019 г. (OR. en) 10221/19 COEST 139 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 17 юни 2019 г. До: Делегациите предх. док.: 10101/19 Относно:

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 17.10.2018 A8-0313/39 39 Рина Роня Кари Параграф 79 в (нов) 79в. подчертава, че автомобилната служба на Парламента следва да се използва само за превоз от/до летището и/или гарата; 17.10.2018 A8-0313/40

Подробно

EDU-Education Messaging-Vision Presentation-FY13

EDU-Education Messaging-Vision Presentation-FY13 Обща картина 2014-2020 Характеристики на растежа Интелигентен: по-ефект. инструменти в образованието, изсл. и иновациите; Устойчив: решително преминаване към нисковъглеродна икономика и конкурентоспособна

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 11 декември 2017 г. (OR. en) 15638/17 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 7 декември 2

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 11 декември 2017 г. (OR. en) 15638/17 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 7 декември 2 Съвет на Европейския съюз Брюксел, 11 декември 2017 г. (OR. en) 15638/17 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 7 декември 2017 г. До: Делегациите предх. док.: 11761/3/17 REV3

Подробно

Национална Асоциация на Фирмите охраняващи с технически средства Н А Ф О Т С

Национална Асоциация на Фирмите охраняващи с технически средства  Н  А  Ф  О  Т  С НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ФИРМИТЕ, ОХРАНЯВАЩИ С ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА Н А Ф О Т С Пресконференция БСК Представяне на Пътна Карта за развитие на сектора на частните услуги за сигурност София, 4 Ноември 2013г

Подробно

1.5 - Edinna informatsionna sistema

1.5 - Edinna informatsionna sistema УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Държавна и регионална политика в туризма 1. ПОЛИТИКА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В ТУРИЗМА 1.5. ЕДИННА СИСТЕМА ЗА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИЗМЕНЕНИЕ на ИГРП на ОПИК за 2017 г. Пето официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП Боровец, 12-13.10.2017 г. ГД Европейски фондове за конкурентоспособност Министерство на икономиката Изменение на

Подробно

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1 СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1 КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА Ръководството на Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов,

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.2.2019 A8-0048/6/REV 6 Ане Мари Миньор, Еманюел Морел, Елеонора Форенца, Палома Лопес Бермехо, Рина Роня Кари, Патрик Льо Ярик, Юнус Омаржи Съображение A A. като има предвид, че ЕС и Сингапур споделят

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 19.10.2017 A8-0312/5 5 Позоваване 7 a (ново) като взе предвид своята позиция на първо четене от 8 септември 2015 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за клонирането

Подробно

Европейски съвет Брюксел, 14 декември 2018 г. (OR. en) EUCO 17/18 CO EUR 22 CONCL 7 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегаци

Европейски съвет Брюксел, 14 декември 2018 г. (OR. en) EUCO 17/18 CO EUR 22 CONCL 7 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегаци Европейски съвет Брюксел, 14 декември 2018 г. (OR. en) EUCO 17/18 CO EUR 22 CONCL 7 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите Заседание на Европейския съвет (13 и 14 декември

Подробно

Европейско партньорство за интеграция Предоставяне на възможности на бежанците 1 да се интегрират на европейския пазар на труда Като признаваме, че гл

Европейско партньорство за интеграция Предоставяне на възможности на бежанците 1 да се интегрират на европейския пазар на труда Като признаваме, че гл Европейско партньорство за интеграция Предоставяне на възможности на бежанците 1 да се интегрират на европейския пазар на труда Като признаваме, че глобалната мобилност стана присъща особеност на 21-ви

Подробно

ЗАЩИТА НА ИНОВАЦИИТЕ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ТАЙНИ И ПАТЕНТИ: РЕШАВАЩИ ФАКТОРИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ РЕЗЮМЕ Юли 2017 г.

ЗАЩИТА НА ИНОВАЦИИТЕ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ТАЙНИ И ПАТЕНТИ: РЕШАВАЩИ ФАКТОРИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ РЕЗЮМЕ Юли 2017 г. ЗАЩИТА НА ИНОВАЦИИТЕ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ТАЙНИ И ПАТЕНТИ: РЕШАВАЩИ ФАКТОРИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ РЕЗЮМЕ Юли 2017 г. ЗАЩИТА НА ИНОВАЦИИТЕ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ТАЙНИ И ПАТЕНТИ: РЕШАВАЩИ ФАКТОРИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 8.3/2018 A8-0048/111 111 Параграф 82 а (нов) 82a. подчертава, че транспортните инфраструктура, мрежи и услуги с високо качество са от съществено значение за икономическото и социалното развитие на държавите

Подробно

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране на Република България Водеща институция: Заместник

Подробно